Smedja Skybacken

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 6 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 269 i inventeringen. Torpets namn: Okänt Skybacken Tillhört gården: Jämstads Vitmansgård Torpets art: Torp Siste brukare av torpet: Erik och Raili Mahanen inflyttade till torpet 1964 och utflyttade 1967. De var de sist boende. Den siste smeden var Folke Roos som upphörde med verksamheten i slutet av 1970 talet Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 29 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Marken där torpet låg är numera åker. Markens nuvarande ägare: Bengt Gustavsson Kommentar i övrigt: Vägskälet 700 meter nordost Stora Åby kyrka benämnes ofta ”vägskälet vid Skybacken”. Namnet från den höga jordkullen väster vägskälet. Norr nämnda vägskäl och intill landsvägen låg fordom ett torp under J ämstad Vitmansgård. Före detta grenadj ären och arbetaren Per Ceder född 1857 i Gränna flyttar från torpet 1810. Smeden Leomad Tripolius Liljegren född 1878 i östra Ryd, gift 1908 med sin andra hustru Helena Sofia Jonsson född 1875 också i Östra Ryd inflyttar med sina 5 barn 1910. amma år uppför smeden Liljegren en smedja vid vägskälet. Leomad dör 1930 och smeden Einar Gustavsson övertar verksamheten. Han är då gift med Leomads och Helenas dotter Olga född 1909.Sonen Emil arbetar ocksåi smedjan. Smeden Einar drabbas av sjukdom 1938. Emil Liljegren övertar smedjan och med hjälp av Tage Fransson fortsätter han rörelsen. 1944 insjuknar Emil och måste lämna smedyrket. Smedjan övertas nu av Folke Roos som arbetat en tid hos Emil. Till sin hjälp har han vid behov Gunnar Eriksson. Folke fortsätter till slutet av 1970 talet varefter verksamheten upphör. Folke Roos blev den sista smeden i ”Skybackasmedjan”. Han dör 3/8 1984. Emil Liljegren med familj bor i smedbostaden till 1963 och flyttar då till Ödeshög. 1964 flyttar Erik Mahanen med familj in i före detta smedbostaden / torpet men utflyttar redan 1967 till Klippan. Husen revs 1968 och återuppbyggdes någonstans utefter Vätterstranden som sommarstuga. En kortare tid etablerades en bensinstation på platsen. Smedjan revs 1990 och står nu återuppbyggd i Vitmansgårdens äng. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel med början är 1992 Bestående av: Sture Johansson, Eino Liljegren, Joel Antonsson, Hans Rydberg, Hans Wigren, StigAke Josefsson, Gösta Gustavsson, Berit Fransson, Siri Nilsson. Videoband nr 15 Skyltbeskrivning 269. Järnstad Vitmansgård Skybacken på Järnstad Vitmansgårds ägor. Sist boende Erik och Raili Mahanen. Inflyttade tiII torpet 1964 och utflyttade 1967. Den siste smeden var Folke Roos Som upphörde med verksamheten i slutet av 1970talet. Sid 2 av 6 \| T ., I “33 aik» )) i /JARN'STAFDWR [4! H I .'we \ .: \'\ J \\Iö 'I I I .x i 41%._ I) I C_árckegardcqf' . sim *“ _.kçx .få ' 15. Skräddartorpei élfer Skogel'ä Br orstogne; _, .i *g 1 .|. I... åkogfsftgrpet/Märsteng'":år; ,. / rva'törpet 'i i., Al *m ;9= \« J'/ VKIÄaStorp 2 [ '||. \ ': sskågtömåis ._/.. , _ I \l_. a 4 :i .\ :'LINDEBERçL .r . ' : _ gäfstorpet QçlçlüBäyåklinTShqltI/ i i' /z'f'm 1.9' “jfrL :1;: Gtagbo eller LunQbergsfbrpet 5_ Sid 3 av 6 Flygfoto över Skybacken . __. Sid 4 av 6 Folke Roos klipper klövar på kor. Sid 5 av 6 Eino kör Ferguson och Emil Liljegren på Haket. Sid 6 av 6 Smedjan. Emil Liljegren och Folke Roos. i... l. Him.. I "I WTNHJIF'F . ' ' _ ' . _ . .I I I. I I I ' WM._FJ_. _FHHW F I.