Bergska huset

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

lir museum; “In__ ('"x tja3 Ödeshögs kommunalfullmäktige be slutade förra året att som gåva över lämna det s. k. Bergska huset i Ödes hög till ÖdeShögs med omnejd hem bygds' :och fornminnesförening på. vill kor att' nämnda byggnad skulle upp föras på Hembygdsgården. Vid sitt senaste sammanträde beslutade kom munalfullmäktige, att byggnaden skulle vara förflyttad senast den 1 april nästa år, och hembygdsföreningon har för sin del' beslutat att företaga förflyttningen under slutet av innevarande eller bör _jan av nästa år. Därmed försvinner från det centrala Ödeshög en byggnad, som under mer än hundra år stått i samhällets centrum och i varje fall un der åtskilliga årtionden varit en stolt het för Ödeshögssocken. En klockare bostad av de dimensioner som det s. k. Bergska huset har, var det inte många ?församlingar som ägde under 1800ta *let. Men tidens krav bli allt större, och vad som för 100 år sedan var nå gotalldeles extra duger inte i våra da gar. De gamla byggnaderna måste bort för att lämna plats för nya och för_ närmare eller, som i detta fall, bereda plats för en park. Bergska huset har fått sitt namn *efter skolmannen, pedagogen, författa 1ren och eeklesiastikministern Fridtjuv Berg, som föddes där den 20 mars 1851, vid vilken tid fadern var skol lärare i Ödeshög. Huset var från bör jan avsett att vara. bostad åt försam lingens klockare. Sedan slutet av 1700 talet hade denne bebott den s. k. kloc karekammaren i den 1797' uppförda ssookenstugan, vilken fortfarande finns kvar, och där nuvarande brandstationen och gamla. kommunalrummet äro inryml HL; v1l.1___1_,_,_, . Gamla klockaregården i Ödeshög. blev en allt mera. aktuell fråga för Ödeshögs församling att bygga en kloc karebostad. Första igången behandlades frågan vid en sockenstämma 1829, då, man mest synes'ha diskuterat platsen för den blivande byggnaden. När frågan ånyo kom upp året därpå var_ man emel lertid mogen att både fatta beslut om platsen och om byggnadens Uppförande. Man lät emellertid en del av'frägorna ”ligga till sig” till en följande stämma, varför man. vid nämnda tillfälle in skränkte sig till att besluta, att kostna den för byggnadens uppförande skulle utgå efter förmedlade hemmanstal, att varje helt hemman skulle tillsläppa två Länetsr: Mjuka den smålänning 1.2 och den andra 16 alnar lång samt 8 tum i lilländan. Vidare skulle varje hemman lämna halm för taket samt dessutom verk ställa körslor. Övriga materialier skulle och murningen skulle bortauktioneras. Kostnaderna för byggnadens uppföran de beräknade' man få in genom att för sälja 30 tunnor säd ur spannmâlsmaga sinet. Vid den entreprenadauktion, som hölls på, byggnadens uppförande, avgå vos anbud, enligt vilka kostnaderna, efter ett par mindre justeringar, be j100 Rdr för timringen och snickeri åarbetet. Vid en stämma den 11 april ,1830 beslöts, att församlingen skulle iframköra tvenne lass sten pr helt hem man till stenfoten. Om någon jordbru_ kare icke skulle fullgöra sina skyldig Tordra i fråga' omwbjdstad: varför W f" ek. till vad pris somrhelst ”låta verkställa vad dem enligt skedde beslut i afseen de på, Klockarebyggningen tillkommer ,att utgöra”. För sitt arbete skulle Nils jPersson erhålla en ersättning av 24 iskilling pr hel arbetsdag, vilken saker 'ligen var åtskilligt längre än vår tlds Btimmarsdag. Arbetet med klockarebyggningens luppförandegiok raskt undan, och redan fi november stod byggnaden färdig. Räk iningarna på. byggnadskostnaderna visa lele Rdr 35 skl. 9 rst. Att revideringen av räkenskaperna nppdrogå åt riks idagsman Anders Persson i Sjöstorp och .rusthållare Bengt Nilsson i Åby. Byggnaden blev emellertid ej fullt :färdig 1830, enär brädfodringen fick anstå till 1833, då., varje helt hemman* 'hade att avlämna två. hela, räta och 'någorlunda kvistfria brädor av tall, 7 alnar långa och 9 tum i lilländan. Så stod alltså. byggnaden färdig och sedan har den under mer än ett sekel varit klockarebostad, vaktmästarbostad 1:eller haft annan liknande funktion att ;fylla Nu är den gamla minnesrika byggnaden dömd till flyttning, men det blir ingen lång flyttningsväg till hem bygdsgården, där den kommer att pla ceras vid vägen till Sjögetorp, således utanför den egentliga hembygdsgården de, att dessa uppgingo till sammanlagt _ på, den öppna platsen framför de från Granliden inköpta byggnaderna, Vilken plats utsetts av länsarkitekten och av gefär samma miljö som den tidigare!1 haft. Cebe. 'inkopas, och timringen, snickeriarbetet : stämdes till 50 Rdr för murningen' ooh "' heter bemyndigaeden unnsvningsmann en 2 skeppund häcklad ' denne ansetts vara synnerligen lämplig,' då byggnaden därigenom kommer 1 unf i?" < 5 Ödeshö sijireA Å _ araHc i höll p'å onsdagen samman varuid beslöts att under _murde y "niarhlelgen 'anordna invigning? åféát ?avi hembygdsggården. Hartor tillsattes en'kommitté, bestående av lrrr'TI'ilipr Göransson, 0, L. Tapper och P.:.Lund§ Vidare upprattades tästâmmelser _tör uthyrning av festplátsent. Att handhavar uthyrnin gflibüppédrogs åt en kommitte, be stående av hrr Ola Green, 13'. Lund Bengtsson. Dessutom! bâe gnhembygd < 'fd[5?“3T36f Bergska huset skänkes i at' 7 l(lill hembygdsrlöreningen. Ytterligare en byggnadsändring :förelåg till behandling, nämligen (beträffande Bergska huset. Hälso vårdsnämnden framla'de ett proto ›ikol13utdrag från sitt sammanträde den? majg i år, vari närmare redo göres \ för byggnadens interiör. Nämnden ansåg, att den föreslagna * reparationenicke tillnärmeláevis vo 't'llräcklig 'för byggnadens 'ståndsättan'de i enlighet med hälso vårl tadgans krav, varför byggna narast borde utdömas som \ g .':jPå grund av hälsovårds V nämndensy'tutlåtande förordade be * gsiitskottet att någon repara *FBergska Huset ej borde ll ;stånd Även kommunal Vullmä'ktiges behandling av äga framhöll Imstjedt 'att hälsovårdsnämn gjort en beskrivning av bygg uvárande _skick_ och icke uttalat 'Ik =tly'leparationer, som *borde :lö ör atthuset skulle bliva lämp ed: .' erstrand och Tapper ,Zsktille bli alltför kostsamt ation och den sistnämnde *Bergs a initialt/lll em gi smuseum? kommuns. .__Våilvillig Ödesltögsnrten's* lilembiygdsz ochl fornminnesfönenmg'har fått en stu :gu'byggnad alldeles: :gratis alvt korn Inunen, som omntamndes: 11 torra numret av* O..Bl._ . I N kosta på en reparationJ som anmng Ef'örfclad, .eftersom hluset ifråga i.. det mvckbt omtalade Biergsk'a __ .då inte kunde bli någon lämpüjg b05tad, t'öredrogo Ödle'szheögs fun mäktige att i med .jv'arm hland över_ Lämna den till "en institution; ' där den kunde komma_ .till nytta. 50m lilälsovårdsnamnden ha någonting: att invända mot huset, och eftersom; det nu iir självt Fridtjuv Berga fötdelszclrus. så har det ju också ett 'visst ;ittek'tionslvärde .även för lien]bygdstöneningen, trånsett att 'hembygdsgårder knappast kan an_ ses ordentligt bebyggd med de byggnader.. som hittills anskaffast. Och så behövs det jiu en smula 'ningen *har .i uppgift att samla. och* bevara. Henibvgdsföreningen litar' 501111345 kant spanat just efter en_ dylik bygg. 'nanJ men av* k'ostnadshlänsyn har saken inte. kunnat ordnas, e'hlunu anbud funnits. Den sa ofiör'bierett överlämnade gåvan bör därför vara ;gansfk' välkommen, tycker man. Det !ar ocksa en tämligen belåten och' 'optimistiskord'trlöande för 'hem 3bygdsiöremngen, *som svarar 1 an l'dra 'ändan på trådenJ när tidningen Fringer upp för att höra, om er bindande: accepteras. Varom in :ttre att skänka huset till gen. Hr Holmstedt eubeslöto enhälligt ed; sistnämnda yrkande. med förbehåll att en n ü utag kostnad H 4 y ar rom' *gngârden samt rande plats iordniiig i . tacksm *te 'kommer byggnaden att försäljas: lpå auktion för avhämtning. ' 9 Att heinbygdshöreningen med nlwl tar 'emot *erbjudandet ; är jag alldeles säker på, säger ord. i förandon. målarmiästare P. L un dir, lärnstznl. Visserligen inom "styrelsen ;innn inte hunnit taga ställ_ 'ning till saken, inen någon'annan utgång ;in den antydda behöver man 1103 inte betara. Det skulle e_ ju *kostat föreningen åtskilligt att inlkiö'pn en dylik byggnad) 'och ha vi nu ifnr den till slklänksj, . så, är det så mycket bättre. Meningen var ju i alla fall' att med tiden* försöka åstadkomma en dylik kogn plettering till de byggnader'som redan inkLipts. Det blir,ju litet kostnader med flyttning och annat, Häll'rte än att* enligt liiilsovårdsnänindens:åsikt :än › kemi)ygdsniuseuni kan 4 gärna inte , utrymme för de föremål, som före ' \men vi skall' väl hoppas: det ord nar sig. Något mera om saken går *knappast att säga för ögon t'bli'clkiet. Bara det att man känner 'sig :angenämt ›:Ö*VGI›Ia;§kla'd 'ajvt' full' TIitäk'tiges :Visade 'välvilliga' install ning till tiöreningens intressen. .F. ö. _slkl'allrdet bli invigning av' hleni' *bygd'slgården' i midsommar. Pro grammet ;är inte närmare .utformat ännu; men bland andra lämpliga inslag man kan hitta på skall det naturligtvis *bli fol'kdansiulplplvisning. DanShaman blir litar redan till pringst.' Scenen .är anb'ringad så, att en utmänklt .åtsklåidarp'lats er'hiål les i backlsluttninge'n utanför. Vid dålig väderlek' \är det. ingenting, 'som hindrar, att* :spelet försiggår inåt danslbanan. Och' då sitter pru lbüilklen .under tak. V . \ Ett praktiskt arrangemang, alltså. Lika praktiskt :som fullmäktiges? här ovan nämnda åtgärd beträHand'e det _Bergska huset. ,Att byggnaden 's'kñrlle 'förenMas auktion är kerligen' uteslutet. ' . l Hembygdsföreningen tacksam för den vackra gåvzm. Styrelsen för Ödeshögs med om nejd hembygds och fornminnes ;förening höll på onsdagen samman lirade. Härvid beslöts enhälligt att .med tacksamhet mottaga det s. k. :Bergska huset iÖdeshfögs samhälle 'enligt av Ödeshögs kommunalfull ymäktige vid dess senaste samman trade fattat beslut. nadens flyttning och placering äro ännu ej uppgjorda, vilket' till en .det har sin grund i att .man ännu 1inte vet när huset kommer att bli 'va ledigt för flyttning. 'Byggnaden *torde emellertid komma att place ras 'framför nuvarande paviljongen med fasaden mot det .under upp förande varande portlidret. Genom :denna donation erhåller* *föreningen givetvis ett synnerligen' välkommet tillskott av byggnader, :som kom mer väl till pass för de samlingar. föreningens avser att sammanföra. Vid 'sammanträdet behandlades huvudsakligen rörande *hopsamling, katalogiseringo. dyl. av förenin gens samlingar. Vidare beslutades om invigningsii'esten, som kommer Några närmare planer för bygg» dessutom ett flertal andra ärenden, i j r i *s g 4 år 'att hållas under midsomnTarhelgen. * 'i Uprpiiörandet av de från Granli den inköpta byggnaderna, beståen [*de av loüsbod och' porüider, har 'rpågåif sedan början av denna vecka. När detta läses .torde stommen till ' loftsboden vara i det närmaste får dig, och sedan kommer arbetet [med portlidret aü “taga sin början. Portlidrer kommer att placeras så att passage därigenom erhålles frilf festplatsen och frill paviljongen. *Det är ett ganska tidsödande och ?åålamodsprövande arbete att ploc ka ihop' de många bitarna, men ar betet går dock raskt ündan. Och till midsommar, då den stora invig _ningsresten hålles, är allt klappar: 'och klart. v.