Konungagrifter i Alvastra Kloster (forskning om medeltidskungar av Antikvitetskollegiet)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

.' / .. .Öøme/?Qç âåbêø 003 QggwgáVQL/thm i §71. R *Mian/?w n würç' iibâå. wa? 1 J 3 . W Gcücmçs intle k. .. ....x, .1210 1 /äwice GföMåigÃäwgm .. swe, _ , (\ i' S: “i” WWWWM “se m8?” m :25% '1 åwwmåâwmwüwzjmü (Elm . . _ h M gladneüqáäi_ ”'“oq åêMmiüq, mrisw* “i *21%* “EMM “ “Mê'UMW “'"gçåwivh ?AçMWWLÅMÅWW“Q@W%. mg» jmkämöquu0$M&@v@4%?ghåøå$wá%q Nämwmmwmmwwzmxâwmámmhwm$w *MWg* J (VW W'gl'wt 'M' _ ' :TW igww _ _ . J wc? / § §_ , Mm“ H$Mwmnghwm WMWJ ?år ie m2, åmlwg kläm 'ädåhgawåswå ' 51m'wfü%ñm'”m f" i J " *55 ' *ésfü _ aim Män* M wawååsM ' _ w www www MW w ' 6?. Antikvitetakollegiets viktigaste uppgift var studium av den äldre histsrien och dess käilur. Sina forskningar om medeltidskangar i älvastra sammanfattade kullegie{ på en prydligt präntad texttav1a. 0a Ta Gardieska sam1. E 1626. M G 03 Ta Gardie inkomna brev. från Antikvitetskullegiet 1668, Riksarkivet. Text på omslagets baksida: KGNUNGRGRIFFTER T RLHASTRA KIGSTER 1. K. Sverker Gädda och begrofs i A1wastra 1151 2. K. Car1 begrüfs hoos sin fader K. Sverker 1158 3. K. Eaerker unge bagrofs i A1uastra 1210 á. K. Johan den förste beprafs i Alwastra 2222 5. r. Birger Jar? mcdh mångl af f01ckunga Slettan Såsom nu Harnhem war det färnempste ecä älste kloster i Nestergüth Iandh hwarest S. Erick: famiäia sine griffter üthualde. Så var och atwastra det äidste i U5t9rgiölh1and. nyarest K. Sverters famiiia sig lägerställen koradhe. NB Denne K. Sverker sägs uthi äldste historierne att Ziggia wiuh höga altaret sub pragrandi laplde Testi monium sepulti Regis referenthe. Men på denna tidh är k1ostret att förstört, kyrkian der kungarna och så många af tijksens förnemste ade?? Ifggia begrafne. är taaklöää. hwalfuet öfwer konunge griff terna nidfalTit, och fina inga vestigia till så förneme begraf ningar mere. HiIYø förthenskui! någon behiertnt Christen herre { riket 1äggia sådant på hiertat och förmå att sådanne nampnkunnige rum kunde några monumehter till effterkawmanáe 1amona. Det vore wisseriig en gerning. som Gudh på bara och barnebarn medh uäilsign nelse Hederqiurde. SAMMåLEDES SAR DET NU HEH HASTENÃ KYRKIÅ Hwarest det största och måst florerande S. Hritas kinster hafuer warit, Kyrkian är det nanmnkunnigste och häriiçaste Guds tenpe! som i Narr1anden, för thcs kosteifge. hygnat. högd 3th uhrgambâe kappartaak. “iida berömdh är. Ber Tiggia icke så många konungar som eiiiest konunge barn och drottningar :amp: en utaifg hoøpriji sens förnäme Siächter øch adeii.....