Kronojägare Nordström

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

msuwujügare Müns girärn _ meergaw skogarnas skapare V, Kronojägare L. Nordström ' tarvar knappast någon presen tation. *Han är nämligen som hans gamle vän här till höger en smula till åren kommen och har vuxit sig in i alla Väver sundabornas medvetande. I ej mindre än cirka 60 års tid har Nordström varit anställd ik. mzt och kronans tjänst som Ombergs jägmästarens högra hand.. Och man hinner, som bekant, med icke så. litet under 60år, om man dessutom som Nordström, besitter en förunderligt god hälsa och ett sprudlande gott, humör. Sitt livsverk har Nordström ned lagt. som skogsplanterare. Ett par tre tusen tunnland skog en bart på Oinbergs kronopark har han varit med om att avverka och nyplantera. Dessutom har ' han planterat skog lite varstans ute i bygderna, såsom t. ex. i Häckenäs, Västerlösa, Charlotten berg, Hansegården, Väversunda gård, Renstad, Arneberga ,samt sist men icke minst hela Ris marken utanför Vadstena. , Nordström har alltid stått på _ god fot med sina förmäno Jäg m'astare Sjögren och bangkommo_ alltid bra överens, evad det gällde tjänsten eller att pröva jaktlyc kan päTåkern. Ja, det .är en sann fröjd att. höra Nordström berätta om sina minnen från gamla tider. 'Med en livlighet .och fenomenal minnesgodhet, som ytterst få. 87åringar, kan r Nordström dra den ena historien efter den andra. Särskilt gärna talarhan då också om baren Axel Hermelin på Renstad. Ho: nom hade Nordström säkerligen gått i döden för. Där fick jag komma och gå precis som jag ville och kunde prata vid baron ›. nästan vad som helst, sade han. Klart är, att kronojägarn var en god skytt. Det säger” sig_ självt.. Men "då hade han. ju ocksåså gott som hela sjön till 'sitt för: fogan_de.› Det var annat det än* nu. i . i , VFÖr övrigt små omtalas, ;att Nordström nu bebor och äger en av Väversunda skattegârdar samt han i dag, lördag, fyller 87 år. Vi bringa den gamle he dersmannen och. skogsbjörnen vår högaktning. , Föreliggande .nummer av. ÖstgötaBladet 'kunna .erhållas i Våversunda handelsbodar; i vagnslyktor getts lyktor Sortering av J filialer 1 Herrestad och_ Rogsoaa rekommenderas 'l m VÄVERSUNDA w DIVERSEHANDEL rekomvmenderas. äro, Glas, Porslin, grövre och finare Skodon" m. m... till billigaste priser. Telefon Rogslösa 14 a. tilll 5 a Väggur 4 _Väckarnr Fickur 'avi ,L. U. 0. m., fl.› .+Armbandsur e Kedjor « Medaljonger. ^ Glasögon, och pinceneZer Ficklampor och batterier. 'V VÄ VERSUNDÃ' Reparationer utföras f, > K N V Först/classigt arbete! Aven!? klädningssömnad mottages. URMA llllllllIllllllllllllIlllllllllllHill”l"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Hedersgávor och Presentartikiar Förlovnings lllllllllllIllIlIlllIlIUIlllIlllllIlllIlIfIlIII”lllIllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIlllllllIllllUllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllll Wang antennen så. " sarsehandai rekommenderas. uppköpes till dagens hög ÄGG sta. pris. Nya o. begagnade motorer, trösk verk 0. kvarnar försäljes av F. 0. STALF9 Rogelöse. P 31W Yin, › \ .u 4, v , mäns! JUVELERARE och GULDSMED ,Ä Riks 233 VADSTENA Riks 233 I m ./ lllllllllIlllllllllllllllllllllllll och Vigseiringar m. m. l m l.. a ö/Dasiøi oo. KERMa OPTlSK AFFÄR örnämsta fabrikat : “Zenith“, Longines“ , | Öppnar den 1 okt. säträüäsrlrärelss Vid Bergströms affär, i 'Prima var satsade :ses * g ,torkade Berghamns Ko'nsnniüonsf “ 'i llllllll och Varesaitä r rakommendarasl ' aöGsnöséa'reL! 29 npnlkänaa. Rekommenderar sitt' rikhaltiga laga/,fl av I .,\.°“n,*' « g. . 7, 1_ \ Trikavaron \ ,Ä { Elhissar!? lå'åâåiâif få 'Beställningar å. Hage ochÅjamkiäder ., e'mottagas ,och utföras'?tå/rstkiassigt. ' trasa östgötaölassts fö rening; i, i i r \ til n ost.. ,en EJERL . ?vid *behov'av'VKransar ooh Buke ler, årstidens “tvärsnittblOmmon Holländska_blomsterlök r. " “ .. Godmngsamnen gemensamma lt l moderata. priser i Sedasldtê. Uppköper till dagens högsta pris. råg, vete, korn, havre och frö., f »Säljer utsädesspannmål, samt toner och andninge ' ämnen billigt' ,I _› A ål' I semestrar? (Frukt 'och Grön aker samt v sugs _.., , _ lll Cigarr och lTidniñeseffär , ' Rekommenderasll * ' n ninjlwulml:mur , _ _ _,(rnneh,o. Adolfsson) Tel. 235 ekoinmenderas 'vidTbehov av: bindningar . ' avikransar *och'buketten ' Frukter och .I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllIlllIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill › färska grönsaker ständigt på lager., Fr geme mosse av al. gen l kyrks till R de kä maste gon fått 'i i vår ' ÅAllr tera, ; bättre gör å ej' så' grafer. le ha: det s; vördn: ha vi nära riks 21 så gro den heten. Nå, värdig' man ? kerhet att var dare. Men så kesjägé de 'än' närhet. säkra verkan fåglar, evighet somma änder, bli unc suttit i kern ou sina 8C att Fre och fm tat. Föru* ock va] säkerlig git med aborrar fiskarna Nu 2' med ja.) Fredrik gen gir nom. l Tåkern kanalen Förr i nog* up ' 'och då ögonen kunde r Nu ärd Fredri med att rikanske denne. 1 sina jak' Fredrik slagareyi'] rik stek till en b ligen, sa opp sej, g V Vi .'