Kulturhistorisk bebyggelseinventering hålaveden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering Hålaveden Lilla Morlejan, Månsabola, Ruskelsby, Tingstad och Vinninge i Stora Åby socken HoIkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stavreberg i Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Lisa Johansson KULTURMILJÖAVDELNINGEN _ ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Kulturhistorisk bebyggelseinventering Hålaveden Lilla Morlejan, Månsabola, Ruskelsby, Tingstad och Vinninge i Stora Åby socken Holkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stavreberg i Odeshögs socken Ögeshögs kommun Ostergötlands län Lisa Johansson 2002 Norrköping , _ _ \ E ,1 .X Söderköping I \ Ödeshög * \\Valdemarsvik\ 1 , *7 I"“'\ I ur\ \\ Österbymo 'II 4 0 10 20 km I_I_I \ i, ..v J Rapport 79:2002 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Tekniska uppgifter Lokal Socken Stad Kommun Län och landskap Fomlärnningsnurmner Ekonomiska kartans blad Koordinater Koordinatsystem Höj dsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens diarienummer ÖLM diarienummer ÖLM kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Personal Fältarbetstid Total proj ekttid Totalt undersöktes Därav intensivt Fynd Foto Analyser Hålaveden Stora Aby och Ödeshögs socknar Ödeshög Östergötlands län Kulturhistorisk beby g gelseinventering 2236 1 020 1 54/02 5003 Länsstyrelsen Östergötland Lisa Johansson, Marie Hagsten Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Rapport 7922002 © Östergötlands länsmuseum Grafik Lisa Johansson Omslagsbild Lisa Johansson Grafisk form Lasse Norr Tryck _ Ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket dnr 50799499 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 0 581 02 Linköping 0 Tel 013 23 03 00 ° Fax 013 14 05 62 lansmuseum@lansmus.linkoping.se ° www.linkoping.se/lansmuseum Hålaveden Kulturhistorisk bebyggelseinventering Lilla Morlejan, Månsabola, Ruskelsby, Tingstad och Vinninge i Stora Aby socken Holkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stavreberg i Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Sammanfattning På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Östergötlands läns museum under våren 2002 utfört en kulturhistorisk bebyggelseinven tering av nio utvalda fastigheteri Hålaveden; Lilla Morlej an, Månsabola, Ruskelsby, Tingstad och Vinninge i Stora Åby socken samt Holkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stavreberg i Ödeshögs socken. Samtliga be lägna i Ödeshögs kommun. Hålaveden är namnet på den bygd som sträcker sig från Ödeshög i norr till länsgränsen i söder. I väster och öster avgränsas området av Vättern respektive Lysings häradsallmännings stora skogsområde. Området karaktäriseras av ett småskaligt och ålder domligt odlingslandskap. Den täta förekomsten av välhävdade ängs och hagmarker saknar motstycke i Östergötland. Eftersom det småbrutna landskapet karaktäriseras av små byar och ensamgårdar medförde laga skiftet relativt små förändringar, endast ca 25% av gårdarna blev ålagda att flytta ut. Motsvarande siffra för Östgötaslätten är 75%. Trots att varken laga skiftet eller det moderna jordbrukets strukturella omvandling påverkat by och gårdsbebyggelsen i någon större omfatt ning, så har de enskilda byggnadernas utseende inte undgått förändring. Detta märks särskilt väl vad gäller ladugårdarna och mangårdsbyggnad erna, medan uthusen som ofta mist sin ursprungliga funktion ofta beva rat ett mer ålderdomligt utseende. InnehåH Inledning ................................................................................... .. 7 Syfte och metod ........................................................................ .. 7 Lilla Morlejan, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Fastighet Lilla Morlejan 2:1 ..................................................... .. 8 Månsabola, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Fastighet Månsabola 1:1 ......................................................... .. 14 Ruskelsby, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Fastighet Ruskelsby 1:2 (tidigare 1:5) .................................... .. 20 Fastighet Ruskelsby 1:4 område 1 (tidigare 1:6) .................... .. 28 Fastighet Ruskelsby 1:4 område 2 .......................................... .. 32 Fastighet Ruskelsby 1:9 .......................................................... .. 36 Fastighet Ruskelsby 1:10 ........................................................ .. 40 Fastighet Ruskelsby 1:11 ........................................................ .. 42 Fastighet Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2) .................................. ..44 Tingstad, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Fastighet Tingstad 1:2 ............................................................. .. 48 Fastighet Tingstad 1:4 ............................................................. .. 54 Fastighet Tingstad 1:5 ............................................................. .. 60 Fastighet Tingstad 1:6 ............................................................. .. 64 Fastighet Tingstad 1:7 ............................................................. .. 68 Fastighet Tingstad 1:8 ............................................................. .. 72 Fastighet Tingstad 1:9/Skogstorp ........................................... .. 76 Vinninge, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Fastighet Järnstad 3:5 ............................................................. .. 78 Holkaberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Fastighet Holkaberg 1:2 .......................................................... .. 82 Fastighet Holkaberg 1:3 .......................................................... .. 88 Fastighet Holkaberg 1:4 .......................................................... .. 94 Fastighet Holkaberg 1:5 ........................................................ .. 100 Rödebol, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Fastighet Rödebol ................................................................. .. 102 Skrädeberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Fastighet Skrädeberg 1:2 ...................................................... .. 106 Fastighet Skrädeberg 1:3 ...................................................... .. 112 Fastighet Skrädeberg 1:4 ...................................................... .. 116 Fastighet Skrädeberg 1:8/ Nyhem ........................................ .. 120 Fastighet Skrädeberg 1:9 ...................................................... .. 122 Fastighet Skrädeberg 1:12 .................................................... .. 126 Fastighet Skrädeberg 2:1 (tidigare 1:7)/Märtalyckan ........... .. 128 Stavreberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Fastighet Stavreberg 1:4 ....................................................... .. 132 Fastighet Stavreberg 1:7 ....................................................... .. 136 Fastighet Stavreberg 1:8 ....................................................... .. 140 Fastighet Stavreberg 1:9 ....................................................... .. 142 Fastighet Stavreberg 1:14 (tidigare 1:12)/torpet Lyckan ...... .. 144 Fastighet Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:5) ............... .. 148 Fastighet Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:6) ............... .. 152 Fastighet Stavreberg 1:15 område 2 (tidigare 1:11) ............. .. 156 Fastighet Stavreberg 1:16 (tidigare 1:10)/torpet Fällan ........ .. 160 Fastighet Stavreberg 1:17 (tidigare 1:9) ............................... .. 166 Fastighet Stavreberg 1:18 (tidigare 1:9) ............................... .. 170 Slutord .................................................................................. .. 172 Referenser ............................................................................. .. 174 Teckenförklaring Bostadshus Ekonomibyggnad r 'I I_ J Riven/brunnen byggnad Större väg Mindre väg 0 o 0 0 0 0 Fastighetsgräns I "i I _ 1' I . Utdrag ur ”Blå Kartan ” 73 Jönköping och 83 Skövde med de aktuella områdena markerade. Skala 1 .' 100 000. Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Östergötlands länsmuseum under våren 2002 utfört en kulturhistorisk bebyggelseinventering av ett antal utvalda fastigheter i Hålaveden. Hål aveden är namnet på den bygd som sträcker sig från Ödeshög i norr till länsgränsen i söder. I väster och öster avgränsas området av Vättern respektive Lysings häradsallmännings stora skogsområde. Området karaktäriseras av ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap. Den täta förekomsten av välhävdade ängs och hagmarker saknar motstycke i Östergötland. Ef tersom det småbrutna landskapet karaktäriseras av små byar och ensamgårdar medförde laga skiftet relativt små förändringar, endast ca 25% Syfte och metod Urvalet av områdena har gjorts med tanke på representativitet vad gäller topografiska lägen samt fastigheternas storlek och innehåll. Denna rapport är tänkt att komplettera de tidigare inven teringarna med ett fördjupat bebyggelsehistoriskt perspektiv. Inventeringen inleddes med en period av fält arbete bestående av fotografering samt beskriv ning av byggnadernas exteriörer. Därefter för dj upades det kulturhistoriska perspektivet genom kart, arkiv och litteraturstudier. Avseende kart materialet har jag främst använt mig av den Eko nomiska kartan, Häradskartan (Dals och Lysings härad) från 1881 samt de Storskiftes och Laga skifteskartor som funnits tillgängliga. De äldre kartorna har varit till stor hjälp för att klarlägga byarnas framväxt. Situationsplanema har utfor mats av författaren med den Ekonomiska kartan som underlag. Vissa förändringar har sedan gjorts, till exempel har nyuppförda byggnader ritats in. Situationsplanema är ej precisa utan bara tänkta att ge en ungefärlig bild av byggnadernas placering på fastigheten. av gårdarna blev ålagda att flytta ut. Motsvarande siffra för Östgötaslätten är 75%. Föreliggande bebyggelseinventering är en del i Hålavedsprojektet som är ett samarbete mellan länsstyrelsens miljövårdsenhet och kulturmiljö enhet. Syftet med projektet är att fördjupa och sprida kunskapen om värdefulla natur och kulturmiljövärden i bygdens odlingslandskap. Länsstyrelsen har tidigare låtit utföra en arkeo logisk och kulturhistorisk inventering av följ ande fastigheter: Lilla Morlejan, Månsabola, Ruskels by, Tingstad och Vinninge i Stora Åby socken samt Holkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stav reberg i Ödeshögs socken. Vidare har jag tagit del av diverse litteratur och arkivmaterial. Östergötlands läns museum gjorde år 1949 en byggnadsinventering där några av de berörda byggnaderna i Stavreberg och Holka berg ingick. De flesta angivelser om byggnader nas uppförandeår är hämtade från serierna Sve riges bebyggelse: landsbygden och Svenska gods och gårdar. Dessa uppgifter är ungefärliga och inte alltid fullt tillförlitliga. Jag har även haft stor nytta av en del otryckt material som jag fått av länsstyrelsen samt några Cuppsatser (Linkö pin gs universitet, Institutionen för Tema Det kul turella arvet) som berör ämnet. Slutligen har jag haft stor hjälp av den information jag har fått av de personer jag träffat ute på gårdarna. Ett urval av några ur kulturhistorisk synpunkt särskilt intressanta gårdar har gjorts i samarbete med antikvarie Marie Hagsten. Dessa områden presenteras i rapportens slutord. Lilla Morlejan, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 074 86 (7E 8g Morlejan ) från 1950 med den aktuella fastigheten markerad. Skala 1:10 000. Fastighet Lilla Morlejan 2:1 Miljöbeskrivning Ensamgården Lilla Morlejan ligger i Ödeshögs skogsbygd, nära den småländska gränsen. Går den kallas även Lilla Morliden eller Lilla Mor legan. Enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala är de äldsta beläggen på namnet från år 1544: ”Mor genlögh” samt år 1577: ”Lilla Morlögan”. Nam net kan ha sitt ursprung i ordet ”mor” som i detta fall torde stå för sank skog eller tät granskog. Dagens gårdsläge sammanfaller väl med den på 1708 års karta markerade gårdstomten. På 1881 års Häradskarta finns även ett jordtorp beläget nordväst om gården markerat. Restema av detta I 'H' I ' .UA1. .* 1. ..|._ ul. l. ...I 1 I' . I I torp är idag registrerat som torplämning i fom minnesregistret. Ytterligare en husgrund med spismursröse ligger öster om gården nära den södra fastighetsgränsen. Gårdstomten är idag omgiven av åkermark och björkhagar. I väster ligger den igenväxande Mor lejssjön. Mangårdsbyggnaden med omgivande trädgård ligger avskild från de övriga byggna derna som samtliga är belägna på andra sidan av de två vägarna. Lilla Morlejan 2:1. 1. Mangårdsbyggnad Huvudbyggnaden, uppförd 1910, har en seXde lad plan och är uppförd i 1 1/2 våning. Vid hu vudingången finns en inbyggd veranda i två vå ningar, på baksidan en tillbyggnad jämte en modern öppen uteplats. På den västra gaveln finns en under tak skyddad uteplats. Byggnaden renoverades 1944. Grund Byggnadens grund utgörs av huggen granit. Till byggnader på baksidan samt gavel står på cementgrund. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med mörkgrå betongpannor. Vit målade taksparrar och takfot. Takfotstassarna är proñlerade. Tillbyggnaden på gaveln är försedd med plåttak. Skorsten Pannskorsten i tegel i nordöst. Huset var tidi gare försett med två skorstenar. Fasad Stående, gul lockpanel med vita knutar och de taljer. Huset har på senare tid tilläggsisolerats. Mangårdsbyggnad från sydöst, Lilla Morlejan 2:1. Fönster Småspröj sade, brunmålade fönster. Några av fönstren är utbytta mot modernare (vita?) kopp lade fönster med tvärpost. Halvvåningen är för sedd med mindre rektangulära tvådelade föns ter. Högst upp på verandans gavelröste sitter ett oxögefönster med stjärnformad spröjs. Tillbygg naden har flera olika typer av fönster. Dörrar Sentida, tvådelad entrédörr med fyllningar. 2. Bostadshus Huset byggdes enligt uppgift år 1938 av återan vänt virke från den gamla mangårdsbyggnaden. De som idag bor i huset kan berätta att det tidi gare använts som både svinhus, brygghus och drängstuga. Under huset finns en källa som an vändes till bryggningen. Källan används än idag, men ej till dricksvatten. På den främre långsidan finns en tillbyggd ute plats som är öppen på sidorna. På västra gaveln finns en tillbyggnad som används som förråd. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med enkupigt tegel med undan tag av tillbyggnaden på gaveln där man valt den tvåkupiga varianten. Skorsten Sentida skorsten i nock Fasad Locklistpanel målad i röd färg. ”Dörröver stycket” har dock ej målats om, utan har fått be hålla den ursprungliga falu rödfärgen. Knutar och omfattningar är vita. Huset har tilläggsisolerats. Fönster Nya 2luftsfönster med spröjs. Dörrar Två panelade dörrar. Litet skärmtak över dörr på gavel. _10_ 3. Växthus Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad plast. Fasad Korrugerad plast. 4. Uthus Garage enligt uppgift uppfört omkring 1996/97. Tre portar på långsidan som vetter mot vägen. Grund Cementgrund med platta. Stomme Re gelkonstruktion Tak Pulpettak klätt med trapetsplåt. Fasad Röd locklistpanel. Dörrar Fyra moderna rullportar. 5. Jordkällare J ordkällare uppförd år 1927. Grund/Stomme Cement Dörr Dörr målad i brun färg. 6. Uthus Kombinerat hönshus och avträde. Uppfört nå gon gång före 1929. Grund Grund i natursten med inslag av cement. Stomme Stommen utgörs av regelverk i den del av bygg naden som används som avträde. Tak Sadeltaket idag belagt med korrugerad plåt. Under plåten kan man se rester av den ursprung liga taktäckningen av maskinhyvlat spån. Fasad Faluröd, stående fasspontpanel. Vita hörn och omfattningar. Fönster Småspröjsade lluftsfönster med fyra eller nio rutor. Dörrar Dörr till hönshus klädd i liggande fasspontpanel. Avträdesdörr klädd i fasspontpanel och med en ventilationslucka med spjäll upptill. 7. Uthus Vagnslider med magasin på övervåningen, upp fört år 1927. På bakre långsidan finns en /senare uppförd?/ tillbyggnad. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Korrugerad eternit ovanpå äldre tak av maskin hyvlat spån. Tillbyggnaden täcks av ett pulpet tak klätt i plåt. _11_ Fasad Stående, breda brädor i falurött. Hörn, fönster och dörromfattnin gar är vitmålade. Gavelröstets panel avslutas nedtill med en vitmålad, krenele rad fris. Fönster Spröjsat 2luftsfönster med sex rutor på gavel röste. 8. Uthus Vedskjul, bod och garage. Vedskjulet byggdes omkring 1943/44 av Ernst Teodor J acobssons far för att höra till undantaget. Grund Cementgrunden är utfylld med sten (tyder på en äldre cementblandning). Stomme Re gelkonstruktion Tak Ursprungligen var sadeltaket täckt med maskin hyvlat spån. Ovanpå denna täckning har man sedan lagt tvåkupigt tegel. Fasad Locklistpanel i falurött med profilerade lister. Vedboddelen har en fasad av glest stående brädor. Vita hörn och omfattningar. Fönster Småspröj sat fönster på bakre långsida. Dörrar Dörrarna är klädda med liggande, brun fasspont panel. På gaveln finns en dörr i stående brädor. En liten lucka på ena gaveln tyder på att en del av byggnaden under någon period använts som hönshus. 9. Uthus Kombinerat garage och avträde. Byggnaden upp fördes liksom uthus nr 8 omkring 1943/44. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Äldre sadeltak av spån belagt med tvåkupigt te gel. Fasad Faluröd locklistpanel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster Mindre, spröj sat lluftsfönster med två rutor. Dörrar Dörr till avträde samt garageport. 10. Uthus Modern maskinhall uppförd 1983. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt sadeltak. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Dörrar Skjutdörr i trapetsplåt. _12_ Ladugård från söder, Lilla Morlejan 2:1. 1 1 . Ladugård Ladugårdi 2 våningar med en envånig tillbygg nad på bakre/östra långsidan. På den västra lång sidan finns en utbyggnad med en mindre, sten satt körbro som leder upp till skullen. Byggna den uppfördes år 1906 och har sedan dess mo derniserats och tillbyggts vid ett flertal tillfäl len. Grund Grunden utgörs av två delar; den ena bestående av huggen natursten och den andra av cement sten. Stomme Trä Tak Byggnadens sadeltak samt tillbyggnader täcks av korrugerad plåt. Tidigare täcktes själva ladu gårdsbyggnaden av spåntak, vilket man kan ana resterna av under plåten. Fasad Den sydöstra delen av byggnaden består av falskt skiftesverk klätt med lisenbrädor, emedan den nordvästra delen på senare tid (1954?) har för setts med cementputs. Den övre delen av ladu gården är klädd med glest stående brädor vars nedre del avslutas med en sågtandsprofil. Den senare tillkomna utbyggnaden på östra långsi dan har även den klätts med panel av stående brädor. Fasaden är målad i falu rödfärg. Fönster Byggnadens fönster är småspröjsade och har utsmyckats med profilerade överstycken. Dörrar Olika typer av panelade bräddörrar i modernare utformning. Till skullen leder en dubbelport klädd i stående brädpanel i brunsvart färg. _13_ Månsabola, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun i' 1:" Utdrag ur Ekonomiska karta fastigheten markerad. Skala 1:10 000. Fastighet Månsabola 1 :1 Miljöbeskrivning Månsabola gård är belägen i den norra delen av Holaveden. Odlingslandskapet kring gården är välskött och har till en viss del hävdats med äldre metoder. Gården nämns enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala första gången i skrift år 1577 och skrevs då Månsaboll. Namnet är en variant på bolnamn, vilket brukar tolkas som ”gård” eller ”nybygge”. Fynd av en flintspets samt en sten yxa antyder att bebyggelsen kan ha förhistoriska anor. Den gamla tomten ñnns utmärkt på 1706 års karta och överensstämmer väl med dagens gårdsplats. Gården kom till nuvarade släkts ägo genom köp 1930. ns blad 084 07 (8E 0h Bonderyd) från1983 med den aktuella Nordväst och sydväst om gården finns två torp lämningar; Stötatorpet samt Källyckan, båda skyltade av Ödeshögs hembygdsförening. Tor pen finns inte med på 1706 års karta, men på Häradskartan (1881) finns en markering som sannolikt motsvarar platsen för Stötatorpet. Käll lyckan låg redan vid denna tid öde (övergavs 1872) medan Stötatorpet övergavs något senare (1926). Månsabola har en upplöst gårdsbebyggelse, där man och fägård ej är tydligt åtskilda. Ladugår den ligger visserligen på behörigt avstånd från _14_ mangårdsbyggnaden, avskild genom vägen och ett staket. Ett gammalt fähus är däremot place rat som flygel till huvudbyggnaden. Ett trästaket och två grindstolpar i sten markerar ingången till gårdsplanen. Vid sidan av grindstolparna står två hamlade lönnar. En stenlagd gång (tidigare grusad), som delas upp av en centralt placerad rundel, leder fram till huvudentrén. I trädgården, som delvis inramas av en gammal gärdsgård, fin ner vi vidare olika sorters fruktträd, lind, syrén häck med mera. En bit nordväst om gården låg enligt uppgift tidigare en smedja. Gårdens his toria är starkt förknippad med en smed som levde här kring sekelskiftet, i folkmun kallad ”Bösse sme 'n”. 5 'Z 0 I |2 7 F 7 |__II I L__J Månsabola 1:1. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i två våningar uppförd på 1860talet. Sentida, lägre tillbyggnad i sydväst. Huset renoverades enligt uppgift på 1950talet, då bland annat /ena?/ murstocken togs bort. I övrigt ska byggnaden vara i stort sett oföränd rad sedan 1930talet. Grund Cementerad torpargrund. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Skorsten i väster på bakre takfall. Tidigare hade huset två skorstenar. Fasad Vitmålad korrugerad (trapets?) plåt. Fasaden har enligt uppgift tidigare varit reveterad. Fönster Kopplade 2luftsfönster med gröna bågar och spröj s, sex rutor. Dörrar Tvådelad entrédörr med glasrutor upptill. _15_ Mangårdsbyggnad från söder, Månsabola 1:1. 2.Uthus Bod. Gammalt sädesmagasin. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Under teg let syns ett äldre brädtak. Fasad Faluröd locklistpanel, delvis stående slätpanel. Vita knutar och omfattningar. Fönster Stående, spröj sat lluftsfönster med tre rutor och grönmålade bågar. Dörrar Två dörrar klädda i gul, liggande, spontad bräd panel. Liten lucka på gavelröste. 3.Uthus Har tidigare hyst bland annat bostadsdel, fähus (ko och gris) och vagnslider. Den östra delen där bostaden låg har tidigare varit försedd med skor sten. Idag används byggnaden som förråd och snickarbod. Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Skorsten Numera borttagen. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. _16_ Fönster Framsida: Två stående, spröj sade lluftsfönster med tre rutor och grönmålade bågar placerade på var sida om en dörr. Två mindre lluftsfönster. Gavel: Två spröj sade 2luftsfönster med sex ru tor. Dörrar Tre dörrar/portar på framsida samt två på bak sida, kläddai gula, spontade brädor. 4. Uthus Vedbod med mindre utbyggnad på norra gaveln i form av avträde. Grund Natursten Jordkällare med ”källarränne”, Månsabola 1:1. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad, ofärgad plåt. Pulpettak på tillbyggnad/ avträde. Fasad Stående, faluröd brädpanel. Dörrar Bräddörrar försedda med bandgångjärn. Liten lucka på gavelröste. Tillbyggnad/avträde: Två delad dörr med ventilationsöppningar försedda med snedställda spjäll. 5. Jordkällare Större källare med överbyggnad i form av knut timrat ”källarränne”. På västra gaveln leder en ramp av natursten upp till en port i gavelröstet. Ägaren kan berätta att lämningarna av en lik nande källare finns vid en närliggande torpgrund (Stötatorpet?). Grund Huggen natursten i stora block med strukna fo gar, samt obearbetad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Profilerade takfotstassar. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar. Dörrar Källardörr i liggande panel. Tvådelad port i stå ende brädpanel försedd med bandgångjärn. _17_ 6. Lekstuga Lekstuga med liten förstukvist. Stomme Trä Tak Sadeltak Fasad Grå, förvandrad panel. 7. Uthus Magasin, enligt muntlig uppgift uppfört på 1950 talet (möjligen tidigare, då byggnaden är utmärkt på den gamla ekonomiska kartan från 1948). Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med grön trapetsplåt. Under lig ger ett eternittak, som då det visade sig släppa in drivsnö fick täckas med plåt. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Vita hörn och om fattningar. Fönster Spröj sat 1luftsfönster med nio rutor och brun målade bågar. Dörrar Dörrklädsel: Stående, brun panel. Framsida: En dörr och dubbelport med bandgångjärn samt en skjutport. Baksida: En dörr försedd mad band gångjärn. 8. Ladugård Ladugården uppfördes 1936, sex år efter det att gården tagits över av nuvarande släkt. Den gamla ladugården (markerad med streckad linje på situationsplanen) stod något väster om nuvarande och var kringbyggd i Uform. Den hade under en längre tid stått och förfallit men fått stå kvar på grund av sitt relativt nya spåntak. 1935 togs beslutet att en ny ekonomibyggnad skulle upp föras. Byggmästare Pettersson i Backasand fick uppdraget att uppföra den efter förebilden Åby fyrbondgård. Den nya ladugården har en Tfor mad plan och fick hösten 2001 en mindre till byggnad i nordväst. På 1950talet kläddes fasa den i locklistpanel och taket belades med eter nitplattor. Grund Cement Stomme Liggtimmer Tak Etemitplattor, underliggande spåntak. Fasad Röd locklistpanel, vita knutar och omfattningar. Övervåningens panel avslutas nedtill med en kre nelerad fris. Fönster Spröjsade 1luftsfönster med nio rutor. Fönst ren är ursprungliga och har bruna bågar. Ven tilationsluckor på halvvåningen. Dörrar Dörrar klädda i brun, liggande fasspontpanel el ler plywood. Skjutport med sentida plåtbekläd nad. _18_ _19_ Ruskelsby, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Miljöbeskrivning Ruskelsby by Ruskelsby by är belägen i den skogsrika sydöst ra delen av Hålaveden. Namnet ”Rosskildzbide” nämns enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala för förs ta gången år 1535. Byn består idag av fem gårdar, ett torp samt ett fritidshus. Vid en jämförelse med Storskiftes kartan från 1796 verkar det som om fastighe terna Ruskelsby 1:4 område 2 och 1:2 (tidigare 1:5) har utgjort den ursprungliga bykärnan. (På Häradskartan från 1881 är dessa fastigheter markerade med T, för torp, men detta har jag vid jämförelse med andra kartor tolkat som felak tigt.) Utmärkta på den gamla Häradskartan finns även två utflyttade hemman (troligen Ruskelsby 1:12 /tidigare 1:2/ och 1:9) samt åtta torp. Det ena torpet (Ruskelsby 1:11) används idag som fritidshus, medan de andra numera är försvunna. Lämningarna efter åtminstone fem av dessa torp kan fortfarande skönjas i terrängen. __''| I_ __I '_Iqr__. __L_ 'i I i.. J... . I 1' l_|.|__. I 'I' ' _ :Trä_J_ ru. ?lr...L 'f ni e ' ä. __ II __ "__nE.F '.l_____!I _fartI .._ __ ..rawH ' " ' ' 1,1 1;' I V _1_ 1 l'._.' ___J' lir' E 1 ' I:lI fä. _. " ._ _ |I f'". .i . _____H_L___ 1:44 5! 11lnl_ ':| |. _ "I_I_____I_I___ I 'l _är_ I I __II |_r' I' __ _ _ 'JLIIJ_ _ __ _"_ _Ir_ ' EEEHH' 'll ?HE*x I Huwj'äll! 1; _ __13_ _H_ 1,3 *Au1;' 1:42 ' "*' . ." rIñ_ '.I ___.' . ___.' ' I. I___I E .I' 55' ' '. "'_I'I l; I i:f_I___ __ II I I. i 1_ r_ _ __ _ I r I.. " 1 1 i. . 1 1:9 : .ll_... '|.| _ . I :I I... ua. "agree'Im r 1. 1:12 :L _5_ . :_ lI.'."|.I_'I.__.' |'. | llll | " LW... ' “ I? .. _EL ...ll :wiiI_ __ | 7 .. '._.:l .I'. '_. '.h 1:11 * """I. " " .' 1"* ' IE' .f = i t” . ,5 ”153m 1"'tl*, .I 'II' "' I. .I . I_' I. rrfl fastigheterna markerade. Skala 1:10 000. Utdrag ur Fastighetskartans blad 7E 9g Harsbol och 7E 9h B0et från 2002 med de aktuella _20_ Fastighet Ruskelsby 1:2 (tidigare 1: Miljöbeskrivning Ruskelsby 1 :2 finns utmärkt som ett av två hem man (hemman ”A”) i byn på Storskifteskartan från 1796. Nuvarande manbyggnad (hus 1 på situationsplanen) uppfördes 1982. En äldre man gårdsbyggnad belägen något väster om nuva rande brann enligt uppgift ner omkring 1980. Huset (på situationsplanen markerad med streckad linje) var uppförti 1 1/2 våning och hade en stor, inglasad veranda i två våningar. Fasa den var klädd i ljus panel. Byggnaden, möjligen uppförd i mitten av 1700talet, finns utmärkt på såväl Lagaskifteskartan från 1877 som på den gamla Ekonomiska kartan. Ytterligare två bo stadshus f1nns utritade på Lagaskifteskartan. Det ena, placerat som en östlig flygelbyggnad till den äldre mangårdsbyggnaden, motsvaras troligen av det hus som står på platsen idag (hus 2). Den västliga flygelbyggnaden (hus 3), som ger ett ålderdomligt intryck och som enligt muntlig upp 5) gift lär vara den äldsta på gården, har konstigt nog ingen motsvarighet på 1877 års karta. Möj ligen motsvaras den av en byggnad som på kar tan är utmärkt något till vänster om dagens pla cering och med en annan riktning. Vidare kan vi från kartan utläsa att det på gården tidigare ver kar ha funnits två ladugårdar. Eftersom den nya huvudbyggnaden uppförts en bit bort från det nedbrunna, kan man idag tyd ligt se att gården förlorat sin gamla mangårds byggnad. En östvästlig låg stenmur och häck avgränsar tomten från vägen och den närliggande granngården. En vacker gammal grind öppnar mot en gräsplan med en gammal rabbattrundel omgärdad av två flygelbyggnader. Platsen för den gamla mangårdsbyggnadens grund är idag jämnad med marken och gräsbevuxen. 12 10 | I .6 M F_“ ii L__| 87 5 Ruskelsby 1:2 (tidigare 1:5). _21_ 1. Mangårdsbyggnad Ny villa i 1 1/2 våning uppförd år 1982. öppen betonggjuten förstukvist påbyggd med balkong, takkupa på främre och bakre fall. Liten tillbygg nad på norra gaveln. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med svarta betongpannor. Skorsten Två tegehnurade skorstenar. Fasad Röd lockpanel, vita omfattningar och hörn. Fönster lluftsfönster, några med spröjs, samt 2lufts fönster. Dörrar Bruna dörrar; en på framsidan, en på baksidan samt två på tillbyggnad. 2. Bostadshus Äldre flygelbyggnad (tidigare arrendatorsbostad) kan genom jämförelse med karta (Laga skifte 1877) dateras till åtminstone mitten av 1800 talet. Restaurerad år 1924. Tillbyggd på bakre långsidan. En av de ursprungliga skorstenarna har tagits bort. Grund Svartmålad cementputs(?). Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med röda betongpannor. Profi lerade takfotstassar. Tillbyggnad: Plast och plåt tak. Skorsten En tegelmurad, utkragad skorsten i nock. Skor sten i röd plåt på tillbyggnad. Fasad Tilläggsisolerad. Röd locklistpanel med profi lerade lister. Vita knutar och omfattningar. Till byggnad klädd i brun, liggande spontpanel. Fönster Spröj sade 2luftsfönster. Dörrar Sentida ”spegeldörr” i naturfärg. Litet skärmtak. 3. Bostadshus Envånig enkelstuga med tillbyggd bod på norra gaveln. Enda värmekällan i bostadsdelen är en enkel öppen spis. Byggnaden, som ger ett ålder domli gt intryck, ska enligt uppgift vara den äldsta mangårdsbyggnaden på gården. Den bör i så fall vara äldre än den nedbrunna mangårdsbygg naden från mitten av l700talet. Mot detta talar, som tidigare nämnts, att byggnaden ej finns markerad på 1877 års karta. Möjligen har bygg naden flyttats. Idag står enkelstugan tyvärr oan vänd och förfaller. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Omsorgs fullt profilerade takfotstassar. _22_ o Före detta flygelbyggnad fran norr, Ruskelsby 1:2 (tidigare 1:5). Skorsten Tegelmurad, utkragad skorsten i nock. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Gulmålad pardörr med åtta jämnstora infatt ningar. Varje infattning har en utskuren fyrkant i mitten. En infattning (nere till vänster) har ram lat ur sin ram. Boddel: Två dörrar i liggande, spontade brädor på norra gaveln. Dörrarna är gulmålade och försedda med bandgångjärn. Detalj av fyllningsdörr på före detta flygel byggnad, Ruskelsby 1:2 (tidigare 1:5). _23_ 4. Uthus Garage Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med röd trapetsplåt. Fasad Faluröd, liggande fasspontpanel. Stående, obe handlade brädor på södra gaveln. Fönster Spröj sat lluftsfönster med nio rutor. Dörrar Parport klädd i smal, gul lockpanel. 5. Uthus Bod i en våning. Grund Natursten Stomme Liggtimmer samt regelkonstruktion. Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Faluröd, liggande och stående slätpanel samt stå ende locklistpanel. Vita knutar och omfattningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Tre bräddörrar på främre långsida klädda i gul, liggande eller stående panel. 6. Jordkällare J ordkällare med tillbyggnad som täcker halva, främre gaveln. Grund/Stomme Slammad, vitmålad natursten. Tak Sadeltak täckt med korrugerad röd plåt, under liggande spåntak. Astakskonstruktion. Dörrar Bräddörr klädd i röd, liggande fasspontpanel. Dörr till tillbyggnad klädd med röd masonitskiva. 7. Växthus Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med plast. Fasad Vit, korrugerad plast. 8. Avträde Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med röd trapetsplåt. Fasad Faluröd, liggande panel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster På var sida om dörren: Spröjsat lluftsfönster med sex rutor. _24_ Dörrar Dörr klädd med gul masonitskiva. 9. Uthus Vagnslider och vedbod. Grund ? Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel, underlig gande spåntak. Fasad Faluröda, stående brädor. Vita hörn och omfatt ningar. Vit tandfris avslutar nedtill panel på gavelrösten. Fönster Småspröj sade fönster. Omfattningarna har spets formad avslutning. Dörrar Dörrari stående brädpanel, två på gaveln och en på långsidan. Liten lucka på gavelröste. 10. Uthus Troligen före detta hönshus. Grund Cementerad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med korrugerad, ofärgad plåt. Underliggande spåntak. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Stående brädpanel på gavelrösten. Fönster Fem spröj sade lluftsfönster med nio rutor. Dörrar Bräddörr klädd med gul, liggande fasspontpanel och bandgångjärn. Liten igensatt lucka på bakre långsida, troligen gammal hönslucka. 1 1 . Uthus Vagnslider Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak med bevarat lertegel på ena takfallet och tvåkupiga betongpannor på det andra. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Dörrar Tvådelad port i stående, faluröda brädor försedd med bandgångjärn. 12. Ladugård Ladugård i 1 1/2 våning med tillbyggnader upp förd år 1919. Grund Huggen natursten. Stomme Regelkonstruktion. Envånig tillbyggnad i norr: Cementsten. _25_ Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nad i väst: Pulpettak täckt med korrugerad eter nit. Underliggande spåntak. Fyra ventilations huvar i röd plåt med placering i nock. Fasad Faluröd, stående panel. Vit, krenelerad fris av slutar nedtill panelen på halvvåningen samt gavelrösten. Fönster Olika sorters fönster. Bland annat parställda l luftsfönster eller spröjsade 2luftsfönster. Små spröj sade 3luftsfönster med avskuma övre hörn pryder gavelrösten. Ventilationsluckor på över våningen. Dörrar Bräddörrar och dubbelportar klädda i gul, lig gande eller stående panel. Dubbelport på södra gaveln kröns av ett spröj sat överljusfönster. _26_ _27_ Fastighet Ruskelsby 1:4 område 1 (tidigare1 :6) Miljöbeskrivning Ruskelsby 1:4 1 ligger med man och fägård tydligt avskilda på vardera sida om vägen. Ett staket omgärdar mangårdsbyggnaden och en fly gelbyggnad belägna på höger sida om vägen. På tomten finns några hamlade träd, gamla frukt träd, bärbuskar samt en modern fontän. Gården finns ej utmärkt på någon äldre karta och kan därför antas ha tillkommit i samband med/efter laga skifte, då också nuvarande mangårdsbygg nad ska ha uppförts. 1 I 54 " 6 i 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 Ruskelsby 1:4 område 1 (tidigare 1:6). 1. Mangårdsbyggnad Huvudbyggnaden i 1 1/2 våning uppfördes på 1880talet. Frontespiser kröner mittpartiet på fram och baksida och på södra gaveln finns en på senare tid uppförd veranda. Huset renovera des år 1946. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med betongpannor. Veranda: Pulpettak täckt med korrugerad plast. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Faluröd, profilerad locklistpanel med vita omfatt ningar och knutar. Veranda klädd i lockpanel. _28_ ' ut. Mangårdsbyggnad från väster, Ruskelsby 1:4 område 1 (tidigare 1:6). Fönster 2 och 3luftsfönster. Korsspröjsade oxöge fönster på gavelrösten samt frontespiser. Två småspröjsade fönster med bågformade över stycken på vardera gavel. Veranda: Moderna skjutfönster. Dörrar Huvudentré samt ingång på baksida: Dörrar klädda i brun, stående panel med glasad ruta upptill. Cementbroar. Dörren på framsidan om ges av fönster med glasrutor i olika färger. 2. Bostadshus Flygelbyggnad i 1 1/2 våning uppförd år 1902. Liten tillbyggnad samt takkupa på bakre lång sida. Grund Huggen natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nad: Korrugerat plåttak. Skorsten Två tegelmurade skorstenar i nock. Fasad Faluröd locklistpanel med profilerade lister. V1ta knutar och omfattningar. Fönster 2luftsfönster. Två små lluftsfönster med kryss spröjs på västra gaveln. Dörrar Huvudentré: Dörr klädd i stående panel med ruta i råglas upptill. Litet skärmtak täckt med korru gerad plast. _29_ 3. Jordkällare Grund/stomme Natursten, delvis huggen, med cement i fogar na. Tak Sadeltak täckt med svart trapetsplåt. Åstaks konstruktion. V1ta vindskivor. Dörrar Bräddörr klädd i svart, liggande fasspontpanel. 4. Uthus Förråd och vagnslider som genom ett plåttak är sammanbyggt med hus nr 5. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad, ofärgad plåt. Fasad Faluröda stående brädor. Vita knutar och omfatt ningar. Panelen i gavelröstena avslutas nedtill med en krenelerad fris. Frisen ser ut att tidigare ha varit vitmålad. Fönster Gavelröste samt bakre långsida: Småspröj sat l luftsfönster med tolv rutor. Dörrar Framsida: Två dörrar klädda i svart, stående pa nel. I mitten en modern garageport i vit plast. Östra gaveln: Dörr klädd i svart, stående panel. 5. Uthus Vedbod och garage/vagnslider som genom ett plåttak är sammanbyggd med hus nr 4. Grund Natursten Stomme Liggtimmer (delvis regelkonstruktion?). Tak Sadeltak täckt med vit, korrugerad plåt. Fasad Falurött lig gtimmer samt stående brädpanel. Vita knutar och omfattningar. Fönster Gavel: Spröj sat 2luftsfönster. Gavelröste: Halv måneformad öppning utan glas. Dörrar Framsida: Bräddörr klädd i stående, röd bräd panel, tvådelad port i svart, stående panel samt en öppen ”carport”. 6. Ladugård Ladugård med tillbyggnad på östra långsidan uppförd omkring 1880. Grund Cementerad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med korrugerad, grön plåt. Un derliggande spåntak. _30_ Fasad Faluröda, stående brädor samt liggtimmer. V1ta knutar, omfattningar och lisener. Panel på gavel röste avslutas nedtill med två krenelerade friser. Fönster Småspröj sade lluftsfönster. Dörrar Framsida: En dörr och en port i stående, svart panel. Baksida: Tre portar i stående, svart panel. _31_ Fastighet Ruskelsby 1:4 område 2 Miljöbeskrivning Ruskelsby 1:4 2 ligger granne med Ruskelsby 1:2 (tidigare 1:5) och är liksom denna markerad på 1796 års Storskifteskarta. Ruskelsby 1:4 2 motsvaras av hemman ”B” på kartan. Det är tro ligt att dagens mangårdsbyggnad uppfördes i samband med storskiftet. På Lagaskifteskartan från år 1877 är de enskilda byggnaderna utritade; en flygelbyggnad samt en ladugård. Flygelbygg naden står kvar idag, medan ladugården ersattes av en ny år 1935. Man gården är placerad mitt emot Ruskelby 1:2,s gamla mangård. Det enda som skiljer de båda gårdarna åt är en smal grusväg samt staket. Längs den gamla vägen står några hamlade träd och en bit bakom bostadhusen finner vi en fruktträd gård. Staketet utgör även gräns gentemot fägår den i väster. Ruskelsby 1:4 område 2. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd kring sekelskiftet 1800. Tillbyggd, envånig köksingång med sadeltak på baksidan. Huset renoverades 1927. Byggnaden ger idag ett ålderdomligt in tryck och är relativt välbevarat. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Åstaks konstruktion. Skorsten Tegelmurad skorsten på bakre takfall. Fasad Faluröd locklistpanel med proñlerade lister. Vlta knutar och omfattningar. Vit lisen delar upp fram sidans fasad i två delar. _32_ Mangårdsbyggnad från sydväst, Ruskelsby 1:4 område 2. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra eller sex ru tor. Ytterfönster. Mindre krysspröj sat fönster under takfot. Fönstren på över och undervåning har en förskjuten placering i förhållande till var andra. Dörrar Sentida enkeldörr klädd i smal, naturfärgad pa nel har ersatt en äldre tvådelad dörr. Glasruta upptill. Litet skärmtak klätt med trapetsplåt. Till byggnad bak: Dörr klädd i liggande fasspont panel. 2. Bostadshus Fly gelbyg gnad i 1 1/2 våning uppförd under mit ten av 1800talet, möjligen som undantagsstuga. På framsidan har huset en framspringande till byggnad i två våningar med sadeltak. Längs den bakre långsidan löper en envåni g tillbyggnad. En ”balkongdörr” på frontespisen på övervåningen leder ut på tillbyggnadens tak. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nad: Plantak klätt i plåt. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Röd, smal plåt skorsten på tillbyggnad. Fasad Rödfärgad lockpanel, tilläggsisolering. Vita knu tar och omfattningar. Förvandrad panel klär gavelröstet på den framspringande tillbyggna den på husets framsida. Fönster Ospröjsade 1, 2 och 3luftsfönster. Små föns ter i form av snedställda kvadrater i gavelröst ena. _33_ Dörrar Huvudentré: Dörr klädd med smal, stående, brun panel och en ruta med råglas upptill. Tillbygg nad: Två bruna dörrar, den ena med en glasruta. Balkongdörr med glasad överdel. 3. Uthus Bodi 1 våning. Grund Huggen natursten. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak klätt med korrugerad, röd plåt. Under liggande spåntak. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Faluröd locklistpanel, utbytt på långsidan. Vita hörn och omfattningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Två bräddörrar klädda i blå, liggande spontpanel. Lucka på gavelröste. 4. Jordkällare Grund/Stomme Huggen natursten med puts i fogarna. Tak Sadeltak med det ena fallet belagt med tvåkupigt tegel och det andra med röd trapetsplåt. Under liggande spåntak. Astakskonstruktion. Dörrar Bräddörr klädd i blå, liggande spontpanel. 5. Uthus Vedbodi 1 1/2 våning, i norr sammanbyggd med ett envånigt garage/vagnslider. Grund Delvis cementerad natursten. Stomme Re gelkonstruktion Tak Vedbod: Sadeltak täckt med röd trapetsplåt, un derliggande spåntak. Garage: Sadeltak belagt med grön, korrugerad plåt. Fasad Faluröd, stående panel. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Dörrar och portar klädda i blå, stående brädpanel. 6. Uthus Garage/vagnslider med tillbyggt avträde på syd östra gaveln. Grund Huggen natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Underlig gande spåntak. Avträde: Pulpettak belagt med enkupigt tegel. Fasad Röd, stående brädpanel. Sågtandsfris avslutar nedtill gavelröstenas panel. Avträde: Locklist panel. _34_ Fönster Två fönster på vardera långsida. Avträde: Min dre, spröj sat fönster. Dörrar Garageport klädd i svart, stående panel. Avträde: Dörr klädd i stående brädpanel. 7. Ladugård Ladugård i 1 1/2 våning med Tformad plan upp förd år 1935. Liten tillbyggnad på östra långsi dan. Grund Huggen natursten och cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med grön, korrugerad plåt. Un derliggande spåntak. Mindre tillbyggnad: Pul pettak täckt med svart trapetsplåt. Fasad Rödfärgat liggtimmer. Övervåningen och gavel röstenas panel avslutas nedtill med en sågtands fris. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor, placerade två och två under sadeltaksformat överstycke. Stora, småspröj sade fönster med avkapade övre hörn pryder gavelrösten. Övervåning: Ventila tionsluckor med blåmålade spjäll och vita, kors lagda omfattningar. Dörrar Dörr klädd i blå, liggande panel. Portar i bräd panel med överljusfönster. Ladugård från sydväst, Ruskelsby 1:4 område 2. _35_ Fastighet Ruskelsby 1 :9 Miljöbeskrivning Tomten, omgiven av ett öppet jordbruksland skap, verkar sammanfalla med ett utflyttat hem man markerat på Häradskartan från 1881. Idag finns inte mycket kvar som vittnar om gårdens ursprung utom möjligen en jordkällare. Bygg naderna ger ett sentida intryck och är antingen nyuppförda eller kraftigt renoverade. 1 . Bostadshus Hus i 1 1/2 våning med uteplats under inbyggd balkong på västra gaveln. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerade eternit(?) plat tor. Skorsten Liten skorsten i svart plåt på främre takfall. Större skorsten på bakre takfall. Fasad Gul locklistpanel. Vlta hörn och omfattningar. Fönster 1luftsfönster på framsidan och småspröj sade 2 luftsfönster på baksidan. Dörrar Entrédörr klädd i smal, stående, naturfärgad pa nel. Litet skärmtak. 5 G. '2 .6 ' .I I ..... .I .I Ruskelsby 1:9. 2. Uthus Uthus bestående av ett rum. Förfallet, verkar ej användas. Grund ? Stomme Trä Tak Flackt sadeltak. Fasad Gul lockpanel samt locklistpanel på gavel. Vlta hörn och omfattningar. Fönster T rasiga fönster. Dörrar Dörr klädd i brun, liggande panel. _36_ Bostadshus från söder, Ruskelsby 1:9. 3. Jordkällare Grund/Stomme Cement Tak Tvåkupigt tegel samt gräspäls. Dörrar Bräddörr klädd i brun, stående fasspontpanel. 4. Uthus Grund ? Stomme Tak Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Fasad Vit trapetsplåt. Dörrar Två dörrar klädda i stående, brun lockpanel. 5. Uthus Garagebyggnad med portar på gaveln samt till byggnader på vardera långsida. Grund Cement? Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nader försedda med pulpettak, det ena täckt med trapetsplåt. Fasad Gul, förvandrad panel med vitmålade hörn. _37_ Dörrar En enkeldörr samt tre dubbelportar klädda i stå ende panel. Alla är försedda med bandgångjärn och brunmålade med undantag av en port som är gul. 6. Uthus Garage med två portar på långsidan. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Liggande, gul panel med vitmålade hörn. Dörrar Två tvådelade portar klädda med stående, brun panel samt försedda med bandgångjärn. _38_ _39_ Fastighet Ruskelsby 1 :10 Miljöbeskrivning Liten avstyckad gård bestående av tre byggna der belägna längst norrut i byn. Trädgården med bland annat en äldre syrénberså omgärdas av ett trästaket. Till gården hör numera inget jordbruk. Idag finns här några ridhästar. Gården finns inte utmärkt på Häradskartan från 1881 och bör följ aktligen ha tillkommit i samband med nuvarande mangårdsbyggnads uppförande år 1897. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning med källare uppförd år 1897. Framspringande utbyggnad med sadeltak på framsida samt frontespis på bak sida. Liten balkong på norra gaveln. Var tidigare rödmålad med vita knutar och omfattnin gar, men har på senare tid fått en ny fasadbeklädnad i vit plåt. Grund Huggen natursten. Stomme Trä Tak Betongpannor. Profilerade bruna takfotstassar. Skorsten En tegelmurad skorsten. Tidigare hade huset två skorstenar. Fasad Vit plåt. 2 O' 0 . 3 ' . Ö 0 '0 1D ' ' I I ' ' I I Ruskelsby 1:10. Fönster Flera äldre fönster är utbytta eller igensatta. Idag har huset flera olika typer av fönster med bruna bågar; llufts och 2luftsfönster, några med spröjs. Under takfoten rektangulära, liggande fönster med krysspröjs. Dörrar Huvudentré: Tvådelad dörr med fönster upptill. Baksida: Brun trädörr. Källare: Dörr klädd i brun, liggande locklistpanel. 2. Stall Stall för gårdens hästar. Användes tidigare som höns och grishus. Grund Cement Stomme Trä _40_ Mangårdsbyggnad från söder, Ruskelsby 1:10. Tak Sadeltak samt pulpettak täckta med trapetsplåt. Fasad Brun, stående panel med vita knutar och foder. Panelen har tidigare varit rödfärgad. Fönster Liggande, rektangulära lluftsfönster. Dörrar Skjutport 3. Uthus Byggnaden består av två byggnadskroppar. En envånig garage/förrådsdel samt en på dess västra gavel uppförd tvåvånig byggnad som bland an nat innehåller en bostadsdel. På den senares ga vel finns en tillbyggd carport. Byggnaden an vändes tidigare som bod. Grund Cement Stomme Trä Tak Två sadeltak täckta med svart trapetsplåt. Ett pulpettak täcker carporten. Fasad Brun, stående panel, bitvis lockpanel. Fönster Olika typer av lluftsfönster med bruna eller vita bågar. Ett fönsterband med nio rutor på västra långsidan av den tvåvåniga byggnadsdelen. Dörrar Två brunmålade enkeldörrar samt en tvådelad port. _41_ Fastighet Ruskelsby 1:1 1 Miljöbeskrivning Torpet Ruskelsby 1:11 finns utmärkt på 1881 års Häradskarta som stattorp eller backstuga. På Storskifteskartan från 1796 finns en hussymbol på Ruskelbys södra spets, men denna motsvaras mer troligt av det grenadjärtorp (på Häradskartan markerad med Stp för soldattorp) beläget något söderut, som brann ned 1950. Torpet ligger längs en liten grusväg som tar av från byvägen västerut. Läget alldeles invid vä gen avgränsas av en hög häck samt en grind. Runt huset växer en trädgård med rester av gamla träd och buskar, till exempel nypon. 1 . Torp Enkelstuga i 1 våning med tillbyggd bod i väs ter. Grund Cementerad Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med plegel. Skorsten Tegelmurad, putsad skorsten i nock. Fasad Faluröd, bred locklistpanel. Vita knutar och om fattnin gar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor. Endast ytterfönster, eller ytter och innerfönster. Ospröj sade, kopplade 2 och 3luftsfönster på gavel. Ruskelsby 1:11. Dörrar Entré: Fyllningsdörr målad i ljusblått, spröjsat fönster med fyra rutor upptill. Boddel: Bräddörr klädd i grön, snedställd panel. Urholkningar i motsatt riktning skapar rutmönster. 2. Avträde Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Tälttak klätt med brädor. Fasad Faluröda, stående brädor. Dörrar Bräddörr klädd i grön, stående panel. _42_ 3. Uthus Förråd med liten tillbyggd vedbod i norr. Grund Stoppsten i cement. Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med (tj ärade?) pappskivor. Fasad Faluröd locklistpanel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster 1luftsfönster. Gröna fönsterluckor. Dörrar Dörr klädd i rödmålad masonit. _43_ Fastighet Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2) Miljöbeskrivning Gården Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2) ligger med man och fägård väl åtskilda på var sida om vä gen. På den östra sidan finner vi mangårds byggnaden och en flygel. Ett staket med grind öppnar upp mot en grusgång som delas upp av en oval gräsyta. I trädgården finns några äldre fruktträd och vid staketet bakom huset står två gamla grindstenar. Bland de modernare inslagen på tomten märks en pool med uteplats under plasttak. Gården motsvaras sannolikt av ett utflyttat hem man markerat på Häradskartan från 1881. Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2). 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1933. Huvudentrén markeras av en veranda i en våning med balkong. Frontespiser pryder fram och baksida. Huset fick enligt uppgift från boende på fastigheten ny panel och nya fönster vid en renovering 1996/97. Tidigare var fasaden klädd i vita eternitplattor. Lägre tillbyggnad på norra gaveln. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Profilerade takfotstassar. Skorsten Två plåtinklädda skorstenar i nock. Fasad Vit locklistpanel, tilläggsisolering. Grå knutar och omfattningar. _44_ Mangårdsbyggnad samt flygelbyggnad från väster, Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2). Fönster Olika modeller, bland annat spröjsade 2lufts fönster med sex rutor och spröj sade lluftsfönster med nio rutor. Gavelröste: Två små lluftsfönster med fyra rutor, en vid vardera takfot, samt ett litet runt fönster under taknock. Dörrar Vitmålad pardörr med glasade partier upptill. 2. Bostadshus Flygelbyggnad i l våning. En del av byggnaden utgörs av pannrum. Öppen tillbyggnad bak i form av vedförråd. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med röda betongpannor. Profi lerade takfotstassar, var och en genomborrad av ett hål. Tillbyggnad: Korrugerad plåt. Skorsten Två skorstenar, den ena klädd i röd plåt. Fasad Vit locklistpanel, grå knutar och omfattningar. Fönster Ospröjsade 2luftsfönster med vita bågar. Väs tra gaveln: Två små lluftsfönster med kryss spröjs och profilerade överstycken. Dörrar Två dörrar klädda i grå, stående panel. Entré dörren har en tvådelad glasruta upptill. _45_ 3.Garage Nybyggt garage. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med plegel. Fasad Grå locklistpanel med proñlerade lister. V1ta hörn och omfattnin gar. Fönster Spröj sade lluftsfönster med två rutor. Dörrar Två garageportar klädda i vit plast. Grå lucka på gavelröste. 4.JordkäHare Grund/Stomme Huggen natursten med puts i fogarna. Tak Flackt sadeltak täckt med korrugerad, ofärgad plåt. Dörrar Dörr klädd i stående, ofargad brädpanel. 5. Uthus Uthus under uppbyggnad. 6.Lekstuga Sentida lekstuga. 7.Uthus Vagnslideri 1 1/2 våning. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med grön, korrugerad plåt. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Vita hörn och omfattningar. Gavelröstenas panel avslutas ned till med en krenelerad, vitmålad fris. Fönster Småspröj sade 2luftsfönster. Dörrar Två dubbelportar samt två dörrar klädda i gul, stående panel. 8.Uthus Bodi samt före detta fahus (svin och/eller höns). Grund Natursten Stomme Li g gtimmer i fahusdelen samt re gelkonstruktion i boddelen. Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Underlig gande spåntak. Fasad Falurött timmer och stående panel. Vita knutar och omfattningar. _46_ Fönster Småspröjsade 1luftsfönster med nio eller tolv rutor. Fönsterband med tre fönster i rad på södra långsidan. Dörrar Fähus: Bräddörr klädd i gul, liggande spontpanel. Bod: Dörr klädd i röd, stående brädpanel. Bak sida: Två lågt placerade öppningar; en hönslucka samt en möjlig svinlucka. Röd lucka i östra ga velröstet. 9. Ladugård Ladugård i 1 1/2 våning med Lformad plan upp förd år 1922. Grund Huggen natursten med puts i fogarna. Stomme Trä. Liggtimmer och regelkonstruktion? Tak Sadeltak täckt med korrugerade eternitplattor. Fasad Falurött liggtimmer och stående brädor. Vita knutar och omfattningar. Brädpanel på gavel rösten samt under takfot avslutas nedtill med en vit sågtandsfris. Fönster Småspröj sade 1luftsfönster med tolv rutor, vissa placerade två och två i samma omfattning. Kors formade, krysspröj sade fönster med spetsiga ändar pryder gavelrösten. Ventilationsluckor med gula spjäll på halvvåning. Dörrar Dubbelportar samt enkeldörr klädda i gul, stå ende eller liggande panel försedda med band gångjärn. Två portar kröns av spröj sade överljus fönster. Ladugård från söder, Ruskelsby 1:12 (tidigare 1:2). _47_ Tingstad, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Miljöbeskrivning Tingstad by Tingstad by, bestående av sex gårdar och ett gam malt torp, har ett centralt läge i Hålaveden. Nam net Tingstad, som nämns i skrift första gången 1397, tyder på att boplatsen har gamla anor. Möjligen har här legat en förkristen samlings plats. Vid storskiftet år 1784 bestod byn av tre gårdar, en av dessa blev ålagd att flytta ut från bytomten. Vid laga skiftet 18751878 hade byn växt till fem gårdar, varav samtliga önskade att få bo kvar. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 07 (8E 0h Bonderyd) från 1983 med fastigheterna Tingstad 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 och 1:8 markerade. Skala 1:10 000. _48_ Två av byns bönder blev dock tvungna att flytta Vid sidan av torpmilj ön vid Skogstorp har man i ut. Vid en jämförelse med Häradskartan från Tingstad registrerat sju torplämningar. Tre av 1881 kan vise att Tingstad 1:4, 1:6 samt 1:7 står dessa kan härledas tillbaka till 1700talet med kvar på de gamla gårdstomtema. hjälp av 1784 års Storskifteskarta. Tingstad 1.'9 (Skogstorp) markerad. Skala 1:10 000. _49_ Fastighet Tingstad 1 :2 Miljöbeskrivning Tingstad Norrgård 1:2 är belägen längst i norr på den västra sidan av byvägen. En liten grus väg leder fram till mangårdsbyggnaden som flan keras av två flygelbyggnader. En gräs/rabatt rundel pryder gårdsplanen. Vägen fortsätter förbi mangårdens södra gavel fram till vagnslider och ladugård. På gården finns två dammar; en mo dern dammanläggning vid vagnslidret samt en äldre möjlig branddamm väster om ladugården. \ \ \ \ .\ 3 ...'.. | . . .ua \ 0' I B c I 0 'I 2 I 4 Tingstad 1:2. 1. Mangårdsbyggnad Tak Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1870. Huset har två tillbyggnader; en fram springande, tvåvånig tillbyggnad försedd med sa deltak framför huvudingång, samt en tillbyggd köksingång bak. Grund Huggen natursten med putsstrukna fogar. Stomme Trä Sadeltak täckt med trapetsplåt. Tillbyggd köks ingång täckt av pulpettak. Skorsten Tegelskorsten i nock. Fasad Gul locklistpanel avslutas nedtill med fotbräda i trä. Brunsvarta knutar, omfattningar och profi lerade takfotstassar. _50_ Fönster Kopplade 2luftsfönster med vita bågar. Tre små lluftsfönster längs takfoten på gavlarna. llufts fönster på köksingång. Dörrar Huvudingång: Modern brun dörr med skyddande skärmtak klätt i plåt. Köksingång: Dörr med glas ruta upptill. 2.Uthus Fly gelby g gnad, enligt uppgift möjligen gammalt undantag. Nyligen renoverad. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Röd lockpanel, svarta knutar och omfattningar. Fönster Framsida: Ett spröjsat 2luftsfönster med vita bågar. Västra gavelröstet: Mindre lluftsfönster. Dörrar Dörr klädd i svart, liggande panel. 3.Uthus Nyligen renoverad flygelbyggnad. Används idag som förråd. Har enligt uppgift möjligen tidigare tjänstgjort som stall. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. _51_ Fasad Fasad Röd lockpanel, svarta hörn och omfattningar. Faluröd locklistpanel, svarta hörn. Fönster Fönster Ett spröj sat, kopplat lluftsfönster med vita bå Kopplade 2luftsfönster med vita bågar. gar. Dörrar Dörrar Framsida: Port klädd i liggande, svart panel. Dörr klädd med svart, liggande panel. Framför porten ligger en halvrund /kvarn?/sten. Gavel: Stor brädport klädd i stående, svart lock panel. 4. Uthus Vagnslider/förråd. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med röd trapetsplåt, underlig gande spåntak. Fasad Faluröd lockpanel, svarta hörn. Dörrar Två dörrar klädda i liggande, svart fasspontpanel. En tvådelad port klädd i svart lockpanel. 5. Ladugård Ladugård uppförd 1913 (?). Tillbyggnad bak. Grund Cement och natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad eternit, underlig gande spåntak. Tillbyggnaden täcks av ett pul pettak belagt med korrugerad plåt. _52_ _53_ Fastighet Tingstad 1 :4 Miljöbeskrivning Östergården ligger ganska centraltiTingstad by. Trädgården, delvis omgärdad av ett vitt staket, Alla byggnader, med undantag av ett garage, lig består av bland annat syréner och fruktträd. En ger på den östra sidan av byvägen. Det finns grusgång med rabattrundel leder fram till huvud ingen tydlig uppdelning mellan man och fagård. entrén. | 4 \ 'l i 5' 6 I I I I 1 i 7 l 0 .2 8 I| .3 .| 9 | |\ \ Tingstad 1:4. 1 . Mangardsbyggnad Grund Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning med veranda Stora block av huggen natursten. och balkong framför entré. Verandan har deko rativa, vita snickarglädjedetaljer. Balkongen är ett sentida tillägg. Huset har en envånig tillbygg nad i sydöst med separat ingång försedd med förstukvist. Främre och bakre långsida pryds av Tak frontespiser. Nuvarande ägares farfar lät uppföra Sadeltak belagt med betongpannor. Profilerade huset år 1899. Enligt uppgift lär huset ha kostat takfotstassar. 500 kronor att bygga. Stomme Liggtimmer _54_ I I | 'II I... ..= mi' Ill_i|!l_ll_l| I Mangårdsbyggnad från sydväst, Tingstad 1:4. Skorsten Två te gehnurade skorstenar med utkragade krön, placering i nock. Fasad T illäggsisolering. Ny, gul, locklistpanel med pro filerade lister. Vita knutar och omfattningar. Fönster Framsida: Moderna 1luftsfönster med spröjs, sex rutor. Baksida: Äldre, ospröjsade 2lufts fönster med bruna bågar. Halvvåning: Liggande, rektangulära 1luftsfönster med spröjs, två ru tor. Frontespiser: Snedställt, fyrkantigt 1lufts fönster med spröj s, nio rutor. Dörrar Huvudentré: Modern, vit, tvådelad dörr av villa typ med spröj sade glasrutor. Tillbyggnad: Mo dern, vit villadörr med spröj sad glasruta. Betong broar. I' ' ||||| Grund Huggen natursten i stora block. Bakre långsida uppallad på stoppstenar. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt betongtegel. Pro filerade, röda takfotstassar. Fasad Falurött liggtimmer. Vita knutar, omfattningar och lisener. Fönster Gavel och baksida: Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Gavelröste: Två stående, rektangulära 1luftsfönster flankerar brädlucka. Fönstren har tre rutor, varav en är krysspröj sad. _55_ Dörrar Tre bräddörrar klädda i brun fasspontpanel. Betongbroar. 3. Avträde Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Pulpettak täckt med korrugerade eternitplattor. Fasad Faluröd, stående locklistpanel med vita hörn och omfattningar. Avträde från nordväst, anstad 1:4. Fönster Originellt utformade fönster på var sida om dör ren. Stående 1luftsfönster med spröjs. Bågfor made överstycken. Ena fönstret saknar en spröj s, båda saknar glas. Dörrar Brun fyllningsdörr med tre lika stora fyllningar, varav den överstai glas. Glaset samt den nedersta fyllningen är trasiga. 4. Uthus Före detta hönshus, enligt uppgift uppfört år 1946. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten En skorsten i tegel, två i plåt. Fasad Faluröd locklistpanel, vita hörn och omfatt ningar. Slätpanel på gavelröste avslutas nedtill med en krenelerad fris. Fönster Småspröj sade 1luftsfönster med tolv rutor. Dörrar Tre bräddörrar klädda i liggande, brun fasspont panel. Svart lucka på gavelröste. _56_ 5. Jordkällare Grund/Stomme Natursten med strukna fogar. Träbj älke över dörr. Tak Åstakskonstruktion. Sadeltak täckt med korru gerade eternitplattor. Dörrar Bräddörr klädd i brun, liggande panel. 6. Uthus Förråd. Grund ? Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel, underlig gande spåntak. Fasad Faluröda, stående brädor. Dörrar Dörr i stående, röd brädpanel. 7. Lekstuga Nybyggd lekstuga, ännu ej målad. Grund ? Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med papp. Fasad Stående, omålad panel. Fönster Ospröj sade lluftsfönster. Dörrar Omålad dörr i trä. 8. Uthus Garage med mindre utbyggnad i söder. Grund Cementsten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak med korrugerad taktäckning. T illby g g nad: Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Fasad Röd, stående panel. Vita hörn och omfattningar. Dörrar Tvådelad port på gavel klädd i brun, stående brädpanel. 9. Ladugård Ladugård uppförd omkring 1896, enligt uppgift av återanvänt timmer. Två lägre tillbyggnader i söder. Grund Uppallad på natursten. _57_ Ladugård från väst, Tingstad 1:4. Stomme Liggtimmer. T illbyggnader: Regelkonstruktion. Tak Sadeltak täckt med korrugerade etemitplattor, underliggande spåntak. Proñlerade takfotstassar. T illbyggnader: Pulpettak täckt med plåt. Skorsten Rund skorsten/ventilationshuv i plåt. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Vitmålad slätpanel under takfot avslutas med sågtandsfris. Tillbyggnader: Stående bräd panel. Fönster Liggande 1luftsfönster med spröjs. Dörrar Dörrar i brun, liggande panel eller grå, stående panel. Tre portar i brun, stående brädpanel. _58_ _59_ Fastighet Tingstad 1 :5 Miljöbeskrivning Tingstad 1:5 är den sydligast belägna gården i byn. Man och fägård skiljs åt av en mindre väg. Mangårdsbyggnaden omges av en idag vild vuxen trädgård. Två grindstolpar i sten vittnar om att ett staket tidigare inramat trädgården. Entrén markeras ytterligare av två lönnar som växer vid sidan av grindstolparna. I trädgården finner man bland annat fruktträd, körsbär, syrén och löjtnantshjärta. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning med källare uppförd omkring 1875. Tillbyggnad i nordväst, enligt uppgift från 1981. Grund Natursten. Tillbyggnad: Cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Profilerade röda takfotstassar. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Tidigare var huset försett med två skorstenar. '0 Ö I 5 B 3| Tingstad 1:5. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Profilerad, vit list under takfot på gavel röste. Tillbyggnad: Stående, röd brädpanel. Fönster 1lufts, 2lufts och 3luftsfönster. Två 1lufts fönster flankerar huvudingången, ett mindre, spröj sat 1luftsfönster på halvvåningen ovanför. Tre små lluftsfönster under takfot på gavelröste. Dörrar Dörr kläddi gul, stående, smal panel. Liten sned ställd glasruta på dörrens överdel. Tillbyggnad: Dörr klädd i brun, smal panel. Källare: Brun bräddörr. _60_ 2.Uthus Pannrum? Grund Stoppstenar i cement. Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad, ofärgad plåt. Fasad Faluröd, stående panel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster Gavel och bakre långsida: Liggande 1lufts fönster med spröj s, tre rutor. Gavelröste: 1lufts fönster. Dörrar En port samt en dörr i stående, brun, panel. 3.Uthus Garage/vagnslider. Byggnaden finns ej utmärkt på den äldre ekonomiska kartan och torde såle des vara uppförd efter 1945. Grund ? Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Fasad Stående, faluröda brädor i olika dimensioner. Vita hörn och omfattningar. Dörrar Två tvådelade portar i stående, svart brädpanel. _61_ 4. Uthus Byggnaden finns ej utmärkt på den äldre ekono miska kartan och torde således vara uppförd ef ter 1945. Grund Cement Stomme Trä Tak Pulpettak. Norra delen av byggnaden vars tak nivå är något högre, täcks av trapetsplåt. Taket på den södra delen täcks av korrugerade eternit plattor. Fasad Faluröd lockpanel. Dörrar Tre portari stående, svart brädpanel samt en dörr klädd i liggande, svart panel. 5. Ladugård Ladugårdi 1 1/2 våning uppförd omkring 1875. Två tillbyggnader på framsidan, varav en ej fär digställd. Grund ? Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med korrugerade eternitplattor. Tillbyggnad med pulpettak täckt med korruge rad plåt. Fasad Falurött liggtimmer, delvis klätt med stående panel. Vita knutar och omfattningar. Fönster 2luftsfönster utan spröjs samt liggande llufts fönster med spröjs. Gavelröste: Snedställt, fyr kantigt lluftsfönster med spröj s, sexton rutor. Dörrar Portar klädda i stående panel samt en dörr klädd i liggande, svart, profilerad spontpanel. _62_ ' I. Ladugård från norr, Tingstad 1:5. _63_ Fastighet Tingstad 1 :6 Miljöbeskrivning Byggnaderna på Tingstad Södergård är uppde lade på den östra och västra sidan av vägen. På den östra sidan ligger mangårdsbyggnaden samt några uthus. Fram till mangårdsbyggnaden le der en gång kantad av rabatter. I trädgården som omgärdas av ett brunt staket finns bland annat en igenvuxen syrénberså, diverse fruktträd samt rabatter vid stenpartier. Mitt emot nuvarande mangårdsbyggnad, på andra sidan vägen, finns lämningarna efter en äldre trädgård som tillhört en numera riven mangårdsbyggnad. Söder om uthusen på den västra sidan om vägen finns två dammar. Tingstad 1:6. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1906. Lägre tillbyggnad längs norra ga veln och östra långsidan. Mittpartiet på husets framsida är försett med förstukvist, balkong samt frontespis. Huset renoverades enligt uppgift se nast 1979. Grund Huggen natursten och cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med tvåkupigt betongtegel. Pro filerade, bruna takfotstassar. Tillbyggnad försedd med papptak. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock, utkragat krön med beslag. Pannskorsten i plåt på tillbyggnad. _64_ Fasad Tilläggsisolering. Mörkgrön lockpanel. Fönster 1 och 2luftsfönster. Frontespis på baksidan: 3 luftsfönster. Under takfot på baksidan: Liggande, spröj sade fönster. Gavelröste, under taknock: Snedställt, krysspröj sat fönster. Fönstren har gulbruna bågar samt bruna omfattningar. Dörrar Sentida, brun villadörr försedd med stående, smal ruta i råglas. 2.JordkäHare Grund/Stomme Cement Tak Grästak Dörrar Bräddörr klädd med brun, liggande fasspont panel. 3.Uthus Garage enligt uppgift uppfört på 1950talet. Grund ? Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad eternit. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Dörrar Tvådelad port i brun, stående brädpanel. 4.Uthus Möjligen äldre fähus, används idag som vedbod. Grund ? Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med ofärgad, korrugerad plåt ovanpå underliggande spåntak. Fasad Nyare panel av stående brädor samt äldre, bred locklistpanel. Färgsättning: Faluröd färg och vita hörn. Fönster Ett spröj sat 2luftsfönster med vit omfattning. Dörrar Södra gaveln: Tvådelad porti svart, stående bräd panel med bandgångjärn samt mindre röd lucka på gavelröste. Bakre långsida: Dörr klädd i röd, stående brädpanel. 5. Uthus Garage enligt uppgift uppfört 1982. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak Fasad Faluröd, stående panel med vita hörn. Fönster Bakre långsida: Ett 2luftsfönster samt ett 3lufts fönster. _65_ Dörrar Framsida: Två skjutportar klädda i svart trapets plåt samt en tvådelad port i stående svart bräd panel. 6.Uthus Visthusbod Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Proñlerade takfotstas sar. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Fönster Spröjsade lluftsfönster med sex rutor. Gavel rösten, under taknock: Små fönster i form av lik benta trianglar med krysspröjs. Dörrar Norra långsidan: En tvådelad port samt en dörr klädda i liggande, bred panel som är proñlerad och svartmålad. Gavlar: 2 (X 2) luckor klädda i svart, liggande fasspontpanel. 7.Uthus Tidigare höns/svinhus. Grund Huggen natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med korrugerade etemitplattor, underliggande spåntak. Fasad Falurött liggtimmer delvis panelat med stående brädor. Vita knutar och omfattningar. Fönster Fyra spröj sade lluftsfönster med sex rutor. Dörrar Norra gaveln: Dörr klädd i liggande, svart fas spontpanel försedd med bandgångjärn. Röd lucka i röstet. 8.Uthus Enligt uppgift äldre tvätt och brygghus. Grund ? Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med ofargad trapetsplåt. Skorsten Smal skorsten i plåt. Fasad Faluröd locklistpanel, vita omfattningar. Fönster Två spröjsade lluftsfönster med placering på var sida om dörren. Dörrar Dörr klädd i liggande, svart fasspontpanel. _66_ ' ..I .'tr.:' _ Ladugård från söder, Tingstad 1:6. 9. Ladugård Ladugård i 1 1/2 våning med Lformad plan upp förd år 1929. Grund Huggen natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med korrugerade eternitplattor. Fasad Rödmålat liggtimmer, delvis klätt med stående brädpanel. Panel avslutas en bit nedanför tak foten med röd sågtandsfris. Vita knutar och om fattningar. De stående fodren längs fönster och dörrar sträcker sig en bit utanför de liggande fodren. ''s:=s:: Fönster Tre spröjsade lluftsfönster (fyra eller nio ru tor) samt fyra spröjsade 2luftsfönster (nio ru tor). Gavelrösten: Tre krysspröjsade, korsfor miga fönster med spetsiga ändar. Ventilations luckor med svarta spjäll på halvvåning. Dörrar Två tvådelade portar i svart, stående brädpanel med spröj sade överljusfönster samt en tvådelad port och dörr klädda i liggande, svart fasspont panel. _67_ Fastighet Tingstad 1 :7 Miljöbeskrivning Större delen av Västergårdens byggnader ligger samlad på väster sida om byvägen. Mangården omges av ett rödmålat trästaket. En grusad gång leder genom en grind fram till mangårdsbygg naden. Runt huset finns en trädgård bestående av bland annat gamla fruktträd och syrén. *S \ ,Ö \ '0 \l l I I I I I 5 I I 4 I I I 'I 2 I | I 3 I \ Tingstad 1 .' 7. 1. Mangardsbyggnad Stomme Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om Trä kring 1890. Renoverad 1946. Huset var tidigare försett med en enklare förstukvist. På senare tid Tak har förstukvisten byggts om/bytts ut samt för setts med balkong. Förstukvisten är utsmyckad med vita och bruna snickerier. På husets bak sida finns en tillbyggd köksingång. Grund Svartmålad cement. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Profilerade takfotstas sar. Skorsten Två plåtskodda, tegelmurade skorstenar i nock. Fasad Ny rödfärgad locklistpanel, vita knutar och om fattningar. _68_ Mangårdsbyggnad från öster, Tingstad 1 .' 7. Fönster Kopplade 2luftsfönster. Baksida: Fönster med 1, 2, och 3lufter. Gavelrösten: Två små llufts fönster längst nere vid vardera takfot. Dörrar Huvudentré: Brun dörr klädd med en masonit platta nedtill, tre liggande rektangulära glas upp till. Köksingång: Dörr klädd med brun, liggande fasspontpanel. 2.Uthus Vedbod m m. Grund Natursten och cement. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Faluröda brädor i olika dimensioner, fastspikade. Vita hörn och omfattningar. Fönster Gavel: Spröj sat 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Dörr klädd i liggande, svart fasspontpanel. Två delad port i stående, svarta brädor. 3.Uthus Används idag som förråd. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad, grön plåt. _69_ Fasad Stående, faluröda brädor och vita hörn. Fönster Västra gaveln: Sentida, spröjsat lluftsfönster. Dörrar Två tvådelade portar klädda i stående, svarta brädor och försedda med bandgångjäm. 4. Avträde Grund Natursten Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Fasad Faluröda, stående brädor. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster Spröj sat lluftsfönster med fyra rutor. Dörrar Dörr i brun, stående brädpanel försedd med ven tilationslucka upptill. Rödmålad dörr på lång sida. 5. Ladugård Ladugård i 1 1/2 våning med Lformad plan upp förd omkring sekelskiftet 1900. Grund Natursten och cement. Stomme Liggtimmer och regelkonstruktion. Tak Sadeltak täckt med korrugerad, ofärgad plåt. Röda, profilerade takfotstassar. Fasad Falurött li ggtimmer och stående brädor, vita knu tar och omfattningar. Brädpanel på gavel i två etapper avslutas en bit nedanför röstet med vit sågtandsfris. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor samt 2 luftsfönster utan spröjs. Dörrar Två bräddörrar klädda i ny, liggande, brunbetsad panel. Röd port i stående brädpanel. Tre mindre luckor, varav en med placering under takfot, le der in till skullen. De andra två är möjligen höns eller grisluckor. _70_ _71_ Fastighet Tingstad 1 :8 Miljöbeskrivning Tingstad Norrgård 1:8 har en avlång gårdstomt belägen längs den västra sidan av byvägen. Ett staket avgränsar tomten gentemot vägen och den gamla fägården i söder. I trädgården växer gamla fruktträd och bärbuskar. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnadi 1 1/2 våning uppförd i slu tet av 1800talet. Huset renoverades år 1943. Till byggnaden framför entrén tillkom enligt uppgift av boende på fastigheten på 1940talet. En en vånig tillbyggnad på norra gaveln med tvätt stuge och badutrymmen uppfördes år 1972. På baksidan, i väster, har huset försetts med en sen tida veranda. Grund Natursten och cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tvättstu gan är försedd med tak i trapetsplåt och verandan med korrugerad plast. I 3I 2. I 4. ' I I I I E. I I I 5 .' F6l I I I Tingstad 1:8. Skorsten Skorsten i nock, inklädd i plåt. Fasad Faluröd locklistpanel med profilerade lister. Vlta knutar och omfattningar. Veranda: Vlt panel. Fönster Kopplade, ospröjsade 2luftsfönster. Mindre 1 luftsfönster på gavelröste. Dörrar Två sentida dörrar klädda med fiskbensmönstrad panel och försedda med liten, snedställd glas ruta. _72_ 2.Uthus Bodlänga med tillbyggt avträde på norra gaveln. Grund Delvis cementerad natursten. Stomme Liggtimmer och regelkonstruktion. Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel ovanpå spåntak. Avträde: Pulpettak klätt i trapetsplåt. Fasad Falurött liggtimmer och stående panel. Vita knu tar och omfattningar. Fönster Framsida: Spröjsat 2luftsfönster med fyra ru tor. Baksida: Spröj sat fönster med spetsigt över stycke. Avträde: Litet lluftsfönster. Dörrar Framsida: Tre panelade bräddörrar. Avträde: Dörr klädd med vit masonitskiva. Gavelröste: Lucka i liggande, röd brädpanel. 3.Uthus Sentida garage. Grund Stoppsten i cement. Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med svart trapetsplåt. _73_ Fasad Faluröd locklistpanel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster Spröj sat lluftsfönster med två rutor. Dörrar Tvådelad port på gavel, klädd i svart, stående panel försedd med bandgångjärn. Dörr på södra långsidan klädd i svart, stående panel. 4. Jordkällare Grund/Stomme Natursten, cement runt dörr. Tak J ordtak med gräspäls. Dörrar Bräddörr klädd i liggande panel. 5. Uthus Verkstad/ garage. Grund ? Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Faluröd locklistapanel. Vita hörn och omfatt ningar. Fönster 1luftsfönster. Runt, spröj sat fönster i gavelröste. Dörrar Två skjutportar i svart trapetsplåt. 6. Ladugård Äldre ladugård uppförd omkring 1890. Enligt uppgift av boende på fastigheten byggdes en del av byggnaden om till bostad 1987/88. Tillbyggd förstukvist framför entré. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med svart trapetsplåt. Skorsten Skorsten klädd i svart plåt på bakre takfall. Fasad Röd locklistpanel. Vita knutar och omfattningar. Fönster Moderna, kopplade 2luftsfönster utan spröjs. Dörrar Framsida: En enkeldörr samt två tvådelade por tar klädda i svart, stående panel. Baksida: Vit dörr. _74_ _75_ Fastighet Tingstad 1 :9/Skogstorp Miljöbeskrivning Skogstorp, beläget i en liten skogsglänta sydöst om Tin gstad, är byns enda bevarade torp. Torpet är ej utmärkt på 1784 års Storskifteskarta, men kan vara identiskt med en backstuga/ett stattorp som finns noterat på Häradskartan (1881). Ett antal ekonomibyggnader som finns markerade på den gamla Ekonomiska kartan (1945) är idag försvunna. Däremot har ett nytt uthus uppförts. En skylt (Ödeshögs hembygdsförening) uppsatt på torpets västra gavel berättar att de sista per manent boende på torpet var Karl Emil J akobs son (18701940) och hans hustru Ida Rosina Andersdotter (1876 1 946). Tomten, omgiven av barrskog, är välskött och i trädgården växer några äldre fruktträd och bär buskar. På ägorna finns även stengärdsgård samt röjningsrösen. 1. Torpstuga Enkelstuga i 1 1/2 våning med inbyggd förstu kvist. Grund Cement Stomme Trä Tak Brutet tak täckt med korrugerad, svart plåt. Skorsten Tegelmurad skorsten med överbyggnad i plåt. I I I I 0. l '0. I % I 0 0 . 3 2 0 . Q 0. 0 'o .0 o Tingstad 1.'9/Sk0gstorp. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Fönster Sentida, kopplade 2luftsfönster med spröjs, fyra rutor. Gavelröste: Äldre småspröjsat 1lufts fönster med nio rutor samt två mindre fönster med två rutor. Förstukvist: Äldre spröjsade 1 och 2luftsfönster. Dörrar Dörr klädd i grön, liggande fasspontpanel, för sedd med spröj sad glasruta med vita bågar. _76_ Skogstorp från norr, Tingstad 1:9. 2. Uthus 3. Jordkällare Bod. Förmodad jordkällare, vid inventeringstillfället övertäckt med presenning. Grund Stoppsten i cement Dörrar Panelad bräddörr. Stomme Trä? Tak Pulpettak täckt med korrugerad, svart plåt. Fasad Röd, stående, smal panel. Fönster Mindre, rektangulärt, liggande 1luftsfönster. Dörrar Dörr klädd i liggande, grön fasspontpanel. _77_ Vinninge, Stora Åby socken, Ödeshögs kommun Skala 1:10 000. Fastigheten Järnstad 3:5 Miljöbeskrivning Vinninge är en mindre ensamgård belägen i ku perad skogsbygdi Hålavedens sydöstra del. Vä gen som löper genom gårdsplanen utgör gräns mellan man och fägård. På tomtens nordvästra del finns rester av en stengärdsgård. I övrigt få lämningar av äldre trädgård. Öster om stallet breder en hästhage ut sig. Vinninge nämns första gången år 1877 som en utjord. Namnet ”Vinninge” utgör ett så kallat oäkta ingenamn och räknas således inte till den grupp ingenamn som antas indikera järnålders bosättningar. Vinninge var enligt uppgift tidigare torp under J ärnstad Karlsgård. Torparen lär ha betalat sitt arrende i form av ved. 1. Mangårdsbyggnad Man gårdsby g gnad i 1 våning uppförd under mit ten av 1800talet. Förstukvist i norr och veranda! förstukvist i söder. Renoverad och tillbyggd vid flera olika tillfällen. 1975 belade man taket med betongpannor. Under perioden 20002002 fick huset ny panel samt en ny veranda/förstukvist i söder. Vinninge/Järnstad 3:5. Grund Stomme Liggtimmer Tak Brutet tak belagt med betongpannor. _78_ Äldre mangårdsbyggnad från söder, aninge/Jämstad 3:5. Skorsten Svart, tegelmurad skorsten med utkragat krön, placering i nock. Fasad Tilläggsisolerad. Ny rödfargad locklistpanel, vita knutar och omfattningar. Fönster 2luftsfönster samt ett 3luftsfönster. Dörrar Moderna vita dörrar med glasparti försett med lösspröjs. 2. Bostadshus Äldre mangårdsbyggnad i form av enkelstuga i 1 (1/2?) våning. Stugan som har åstakskonstruk tion och röd och vitmålade knutlådor ger ett ål derdomligt intryck. Utmed husväggen löper ra batter. Grund Cement Stomme Liggtimmer Tak Åstakskonstruktion. Sadeltak belagt med äldre, enkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad, slammad skorsten i nock. Fasad Faluröd locklistpanel. Utknutar/korsknutar in byggda i rödvita knutlådor. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor, innan fönster. Dörrar Tvådelad dörr klädd i brunmålad masonit. _79_ 3. Jordkällare Grund/Stomme Kallmurad natursten. Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel, underlig gande spåntak. Fasad Gavelröste klätt i röd, stående brädpanel. Dörrar Bräddörr klädd i blå, stående panel. 4. Uthus Enligt uppgift tidigare pumphus. Tillbyggt på 1970 och 90tal. Används idag som garage, ved bod och verkstad. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Faluröd, stående slätpanel. Västra delen (verk stad): Locklistpanel. Fönster 2luftsfönster Dörrar Portar i svarta, stående brädor. Dörr i stående panel. 5. Uthus Har tidigare använts som bland annat hönshus och stall. Tjänstgör idag som ”katthus”. Grund ? Stomme Liggtimmer Tak Brant sadeltak täckt med korrugerad plåt, under liggande spåntak. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Långsida: Stående brädpanel. Fönster Västra gaveln: Spröjsat lluftsfönster med tolv rutor. Norra långsidan: Spröjsat lluftsfönster med nio rutor. Dörrar Västra gaveln: Bräddörr klädd med liggande, proñlerad, blå fasspontpanel. Röd lucka i gavel röste. 6. Ladugård Ladugård uppförd omkring 1880. På den östra långsidan finns en tillbyggnad. Norra delen har nyligen renoverats och byggts om till stall. Det gamla timret var ruttet och ersattes av en trä konstruktion. Grund Cement _80_ Stomme Liggtimmer samt träkonstruktion. Tak Sadeltak täckt med trapetsplåt. Fasad Faluröda, stående brädor. Fönster Spröjsade 1luftsfönster med nio rutor. Fönst ren på byggnadens framsida har bågformade överstycken. Dörrar Framsida: Dörr och dubbelport i röd, stående brädpanel. Baksida/Tillbyggnad: Dörri liggande panel samt en tvådelad port i stående brädpanel. _81_ Holkaberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Miljöbeskrivning Holkaberg ligger invid Vättern nära den små ländska gränsen. Namnet nämns enligt Ort namnsarkivet i Uppsala första gången år 1535. Ordet ”holk” kan tolkas som ”något urholkat, belägenhet vid höjder” eller ”vattensamling”. Möjligen syftar namnet på ett långsmalt kärr be läget i en berggrundsspricka i fastighetens östra del. Byn består av tre gårdar samt en avstyckad ladugård, ombyggd till bostadshus. Två av går darna (1 :3 och 1:4) har under perioder tjänstgjort som gästgiverier. Holkaberg 1:2 och 1:3 är be lägna en bit inåt land, längs Västra Hålvägen/ Hålavedsvägen. Vägen som fortfarande är i bruk har sannolikt förhistoriskt ursprung. De två går darna, som tillsammans bildar en så kallad radby, återfinns på en Storskifteskarta från år 1791. Gästgiveriverksamheten på platsen började med säkerhet någon gång efter år 1686 (Vastamäki, 1997, Cuppsats). Troligen startades dock verk samheten något tidigare. För detta talar bland Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 074 85 (7E 8F Vändelstorp ) från 1971 och 07 95 (7E 9F Stava) från 1950 med de aktuella fastigheterna markerade. Skala 1:10 000. _82_ annat en odaterad karta ”Konceptkarta över Hol kabergs Gästgiveri”, som efter undersökningar givits en trolig datering till 163941 (se Nilsson 2000). På denna karta finns endast en gård ut satt något öster om nuvarande radby. Den tredje gården i byn; Sjöberga (Holkaberg 1:4), är belä Fastighet Holkaberg 1 :2 Miljöbeskrivning Gården Holkaberg 1:2 har en upplöst gårds bildning. Mangårdsbyggnad, ladugård och några uthus samsas på den östra sidan av byvägen. På den andra sidan vägen finner man ett gammalt svinhus och ett äldre bostadshus. Enligt boende på fastigheten uppfördes stugan en gång i tiden gen invid Vätterns strand och uppfördes under mitten av 1800talet i samband med att den nya vägen byggdes. Idag korsas fastigheten dessutom av väg E4. Området är ur väg och kulturhisto riskt perspektiv mycket intressant. som en tillfällig bostad. Man hade låtit riva den gamla mangårdsbyggnaden och använde stugan i väntan på att en ny mangårdsbyggnad skulle uppföras och ersätta den gamla. I den omgivande trädgården växer bland annat gamla fruktträd. Holkaberg 1:2. _83_ ._. 1_ I _. .IlIr 'I Mangårdsbyggnad från väst, Holkaberg 1:2. 1.Mangårdsbyggnad Huvudbyggnaden uppfördes 1911 i 1 1/2 våning med seXdelad plan (?). Fasaden är klädd i en ljus gul locklistpanel. Mittpartiet fram markeras med en glasveranda i en våning. Främre och bakre långsida pryds av frontespiser. Tillbyggd köks ingång på norra gaveln. Grund Huggen granit. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Fasaden täcks av en ljusgul locklistpanel med vita hörn och omfattningar. Fönstrens övers tycken liksom takfotstassarna är profilerade. Fönster Fönster med mitt och tvärpost, bruna bågar. Verandans fönster är konstfullt spröj sade. Dörrar Två brunmålade dörrar; en tvådelad med fyll ningar samt en klädd med masonit och försedd med glasad, spröjsad överdel. 2.Uthus Avträde och hönshus. Grund Huggen natursten. Stomme T immer och re gelkonstruktion. Tak Sadeltak täckt med trapetsplåt. _84_ Fasad Locklistpanel målad i falurödfarg med vita knu tar och omfattningar. Fönster Ett vitmålat fönster med mittpost samt ett min dre, spröj sat fönster. Dörrar Bräddörr i brun, liggande panel. 3. Uthus Hönshus. Grund Huggen granit. Stomme Regelkonstruktion (falskt skiftesverk?) Tak Sadeltak belagt med rött, tvåkupigt tegel. Fasad Stående, faluröda brädor. På gavelröstet avslu tas panelen nedtill med sågtandad fris. Hörn och omfattningar är vitmålade. Fönster Stora, vita, tätspröj sade fönster i rad. Dörrar Dörr försedd med stående brunmålade brädor. 4. Uthus Byggnaden har enligt uppgift av boende på fast igheten tidigare använts som svinhus och brygg hus. På baksidan finns en utbyggnad (garage/ vagnslider?) som håller på att rasa samman. Grund Huggen granit. Stomme Falurött liggtimmer med vita knutar och omfatt ningar. Tak Sadeltak med rött trekupigt tegel. Profilerade takfotstassar. Skorsten Skorsten i nock. Fasad Falurött liggtimmer, stående panel i gavelrösten. Vita knutar och omfattningar. Fönster 2luftsfönster med spröjs och sex rutor. Dörrar Dörrar klädda med fasspontpanel målad med gul brun olj efärg. 5. Uthus Vagnslider. På långsidan som vetter mot vägen finns tre tvådelade portar. Grund Stoppstenar i natursten. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med rött, enkupigt tegel. Fasad Faluröda, stående brädor och vitmålade hörn. Dörrar Tre tvådelade portar klädda med stående, brun målade brädor. _85_ 6. Bostadshus Bostadshus i 1 1/2 våning och källare, enligt upp gift uppfört år 1907. Ingång från östra gaveln. På motsatt sida finns ingång till husets källare. Byggt som tillfällig bostad under tiden man upp förde en ny mangårdsbyggnad på den östra si dan av vägen. Grund Huggen granit. Stomme Träkonstruktion. Tegelmurad skorsten med pla cering på husets mitt, i nockläge. Tak Sadeltak belagt med rött, tvåkupigt tegel. Fasad Faluröd locklistpanel med vita knutar och omfatt ningar. Profilerade takfotstassar. Fönster Småspröjsade 2luftsfönster med sex rutor och vita bågar. Dörrar Tvådelad dörr med fyllningar. 7. Ladugård Ladugårdi 1 1/2 våning uppförd omkring 1870. Utskjutande tillbyggnad på östra långsidan. Grund Natursten och cement. Stomme Liggtimmer. Djurdelen är cementerad. Tak Sadeltak i korrugerad eternit. Fasad Falurött liggtimmer. Panelade gavelrösten. Fönster Vita, spröjsade fönster. Litet halvmåneformat fönster på det norra gavelröstet. Dörrar Bruna, tvådelade dörrar med liggande panel och stående brädor. Glasade överljus över portar. _86_ _87_ Fastighet Holkaberg 1 :3 Miljöbeskrivning Holkaberg 1:3 är till skillnad från sin granne 1:2 av en götisk gårdstyp. Här har man och fägård hållts väl avskilda på var sin sida av byvägen. Nära ladugården, på den västra sidan av vägen, har man en gång i tiden anlagt en branddamm. Enligt Länsmuseets inventering (1949) fanns det tidigare en ladugård med Uformad plan på går den. I trädgården finns många gamla fruktträd och även en kastanj. En gång belagd med stenplattor leder fram till husets entré. Runt huset finns ra batter av olika slag. Holkaberg har för övrigt en intressant historia som välrenommerad gästgiverigård. Per Brahe, omskriven riksdrots samt dåvarande ägare, an lade någon gång på 1650talet ett gästgiveri på gården. Sannolikt hölls gästgiveriet i drift till någon gång in på 1850talet. Bland mera väl kända gäster kan nämnas Carl XIV Johan som lär ha besökt stället vid ett flertal tillfällen. Nå gon gång kring 1890 brann den gamla gästgiveri byggnaden och den nya mangårdsbyggnaden uppfördes i dess ställe. ' i ' 7 l @.4 ' N / .5 . N I 3 6 i i 8' / ' i ' Holkaberg 1:3. 1. Mangårdsbyggnad Huvudbyggnaden i 1 1/2 våning uppfördes om kring 1895. Byggnaden har en Uform med en indragen, utsmyckad förstukvist i framsidans mittliv. Fasaden är klädd i vitmålad fasspont panel. Baksidans mitt markeras av en frontespis. Även den södra gaveln har försetts med en mind re frontespis. På den norra gaveln finns en till byggd köksingång. Byggnaden restaurerades år 1936. _88_ Mangårdsbyggnad från väst, Holkaberg 1:3. Grund Huggen natursten. Utbyggnaden på den norra gaveln står på en cementgrund. Stomme Trä Tak Valmat sadeltak belagt med tegelpannor. Skorsten Tre skorstenar. Fasad Vitmålad fasspontpanel lagd på olika ledder, stå ende på sockeln samt /gavel/röstena och där emellan liggande. Utbyggnaden på norra gaveln är klädd i enhetlig, liggande panel. Fönster Fönster i olika modeller, de flesta med mitt och tvärpost. På framsidans bottenvåning ñnns ex empelvis en nyare modell till vänster och en äldre med gröna bågar till höger. Fönstren på övervå ningen har bruna bågar och ger ett något äldre intryck. På baksidan under taknocken finns två små liggande, rektangulära fönster med kryss spröjs samt ett 3luftsfönster på frontespisen. Dörrar Ingångar via veranda eller köksingång på norra gaveln. _89_ F lygelbyggnad från sydväst, Holkaberg 1:3. 2. Bostadshus Enkelstuga i 1 1/2 våning samt källare. Huset ger med sin enkla utformning och breda, omålade locklistpanel ett ålderdomligt intryck. Byggna den, som lär vara den enda som finns kvar från gästgiveriets dagar, finns med i en inventering som gjordes av Östergötlands länsmuseum år 1949. På de gamla bilderna kan man se att taket var belagt med tegel och försett med en numera borttagen skorsten. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Idag är sadeltaket belagt med röd trapetsplåt. Un der plåten kan man skymta ett brädtak. Brädoma har utmej slade vattenrännor, vilket tyder på att brädoma en gång i tiden kan ha utgjort själva taktäckningen och alltså inte varit täckta av spån eller dylikt. Fasad Ofärgad, bred locklist. Fönster Äldre 2luftsfönster med mittpost och spröjs, fyra rutor. På den östra gaveln finns en lucka på gavel röstet. Dörrar Tvådelad entrédörr klädd med panel. På dörrens övre parti är panelen liggande och på den undre delen är den fiskbensmönstrad. Panelen bär spår av ockragult. _go_ 3. Jordkällare Grund Natursten med strukna fogar. Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Dörrar Bräddörr klädd med liggande fasspontpanel. 4. Avträde Grund Natursten Stomme Trä Tak Tvåkupigt tegel. Fasad Stående, ofärgade brädor. Dörrar Dörr klädd i omålad, stående panel. 5. Uthus Nybyggt förråd. Stomme Trä Tak Sadeltak Fasad Vit, liggande panel. 6. Uthus Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med rött, tvåkupigt tegel. Skorsten Skorsten i nock. Fasad Faluröd locklistpanel med vita hörn och omfatt ningar. Gavelröstenas panel har en sågtands formad avslutning. Fönster Småspröj sade fönster med vita bågar. Dörrar Dörrar klädda i liggande fasspontpanel, målade med ljusblå eller röd färg. 7. Uthus Vagnslider. Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med rött, trekupi gt tegel. Under liggande taktäckning av maskinhyvlat spån. Fasad Faluröda, stående brädor. Dörrar Tre tvådelade portar klädda med stående brädor. Två bär spår av trätjära. _91_ 8. Uthus Garage. Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Faluröda, stående brädor och vita hörn. 9. Ladugård Ladugård med Lformad plan uppförd 1934. Grund Huggen granit och cement. Stomme Falskt skiftesverk. Stolpkonstruktion i stråfoder del(?) Tak Sadeltak täckt med korrugerad, omålad plåt. Fasad Stråfoderdelens stolpkonstruktion är klädd med stående brädor. Hela fasaden är målad i falurött. Skullens brädbeklädnad avslutas nedtill med en krenelerad fris. Fönster Småspröj sade fönster placerade två och två med gemensamt trekantsformat överstycke. Dörrar Tvådelade dörrar i liggande fasspontpanel med spår av trätj ära. _92_ _93_ Fastighet Holkaberg 1 :4/Sjöberga Miljöbeskrivning Gården Sjöberga (Holkaberg 1:4) består av ett antal väl samlade byggnader belägna nära vä gen i en sluttning vid Vätterns strand. Från tom ten har man en storslagen utsikt över sjön. Bygg naderna är i gott skick och har många ålderdom liga drag. I väster, längs förkastningsbranten ner mot Vätterns strand, utbreder sig en stor träd gård med många gamla fruktträd. Sj öberga gård har även den tjänstgjort som gäst giveri. När den nya riksvägen byggdes längs Vättern i mitten av 1800talet blev besökarna vid det gamla gästgiveriet allt färre. 1854, två år ef ter det att den nya vägen blivit klar, beordrades den dåvarande ägaren J oachimson att flytta sin verksamhet. Det nya gästgiveriet kom så att öpp nas vid Sjöberga. Då det vid denna tid endast fanns en mindre stuga på gården flyttade man hit en ståtlig mangårdsbyggnad från Uppgränna. Gästgiveriverksamheten upphörde vid sekelskif tet. Holkaberg 1.'4/Sjöberga och Holkaberg 1:5. _94_ Mangårdsbyggnad från väst, Holkaberg 1:4/ Sjöberga. 1. Mangårdsbyggnad Tvåvånig mangårdsbyggnad med källare upp förd på 1850talet. Byggnaden är panelad och målad i ljus oljefärg. En öppen veranda i två våningar utsmyckad med snickarglädje marke rar huvudentrén. På norra gaveln finns en mind re, envånig utbyggnad. Byggnaden renoverades år 1919. Grund Cementslammad sten. Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Skorsten Två skorstenar i tegel med utkragade krön. Fasad Stående fasspontpanel på sockel och gavelrösten. Resten av fasaden är klädd i panel av liggande fasspont. Panelen på gavelröstena avslutas ned till med en rundad kant. Utbyggnaden är klädd med profilerad locklistpanel. Fasaden är målad i ljusgul oljefärg med hörn och omfattningar i vitt. Fönster 2luftsfönster (undervåning) och 4luftsfönster (övervåning) med spröjs och profilerade över stycken. Gavelröstet pryds med ett halvmåne format fönster med spröjs. Vissa fönster (främst på övervåningen) har äldre glas i behåll. Dörrar Huvudingång: Tvådelad fyllningsdörr målad i grön färg. De översta fyllningarna utgörs av glas. _95_ Dörr till tillbyggnad klädd med stående lockpa nel och litet fyrkantigt fönster. På husets bak sida finns två källardörrar försedda med ålder domliga stocklås. Bräddörrarna är klädda med liggande spontpanel och försedda med band gångjärn. 2. Bostadshus Flygelbyggnad i form av äldre parstuga i 1 1/2 våning. Grund Cementslammad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med äldre, enkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Faluröd, bred locklistpanel med vita knutar och fönsteromfattningar. Fönster 2luftsfönster med spröjs, fyra eller sex rutor. Dörrar Tvådelad bräddörr. Överdelen är klädd med lig gande profilerad spontpanel. Panelen på den nedre delen är fiskbensmönstrad och fäst med spik. Paneltypema skiljs åt av en tvärgående list. Dörren kröns av ett spröj sat överljusfönster i liv med fasaden. Platt natursten framför ingången. 3. Uthus Vagnslider placerat som flygel till mangårds byggnaden. Grund Natursten med delvis strukna fogar. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med äldre, enkupigt tegel. Fasad Faluröd locklistpanel med vita knutar. Dörrar En tvådelad brädport klädd med stående fas spontpanel samt en bräddörr klädd med stående spontad panel. Båda dörrarna är svartmålade och försedda med bandgångjärn. På det östra gavel röstet sitter en röd brädlucka. 4. Uthus Bodlänga i 1 1/2 våning med bland annat av träde. Grund Den södra delen är i öster uppallad på stopp stenar. Den norra delen har en grund av cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med äldre, enkupigt tegel. Det äldre spåntaket ligger kvar under det nuvarande. _96_ Bodlänga från öster, Holkaberg 1.'4/Sjöberga. Fasad Falurött timmer med vita knutar, lisener och omfattningar. Fönster På den östra långsidan finns ett 2luftsfönster och ett lluftsfönster samt tre små, rektangulära föns ter på halvvåningen. På den bakre långsidan samt på gavlarna finns ytterligare sju fönster. Samt liga fönster har spröjs, och de flesta på nedre våningen kröns av överstycken i trekantsform. Dörrar Den östra långsidan har tre dörrar och en port. De är samtliga klädda med svarta, stående brädor. Norra gaveln är försedd med två dörrar med ge mensam omfattning klädda med liggande fas spontpanel. Några av dörrarna har liksom fönst ren profilerade överstycken. Ovanför en av dör rarna sitter en smidesskylt med bokstäverna ”J HAB”. 5. Uthus Bod, före detta hönshus? Grund Kallmurad natursten. Stomme Trä Tak Sadelformat brädtak täckt med horisontalt lagda papplängder. Skorsten Liten ventilationshuv i trä. Fasad Faluröd, liggande fasspontpanel med vita knu tar och omfattningar. _97_ Fönster Två stycken stora, småspröjsade lluftsfönster med 18 rutor vardera placerade på östra långsi dan. På den västra långsidan finns en igensatt fönsteröppning. På det södra gavelröstet sitter ett litet, spröj sat fönster med fyra rutor. Dörrar Ingång på den södra gaveln. Dörren är klädd med svart, stående panel. Ovanför dörren sitter en li ten röd lucka. 6. Uthus En bit från den övriga gårdsbebyggelsen nere på stenstranden ligger denna sentida sjöbod med fyrkantig plan. Grund Cement Stomme Trä Tak Tälttak klätt med horisontalt lagda papplängder på brädor. Fasad Grå locklistpanel med vita hörn och omfatt ningar. Fönster Ett 2luftsfönster på den västra sidan som vätter mot vattnet. Dörrar Tvådelad dörr klädd med fiskbensmönstrad pa nel. 7. Sjöbod Äldre sjöbod/båtbod i fallfärdigt skick belägen på stranden något norr om hus 6. Vid inven teringstillfället stod en plasteka i boden. Grund Saknar grund. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med plåtplattor på brädor. Fasad Stående, obehandlade brädor. _98_ _99_ Fastighet Holkaberg 1 :5 Miljöbeskrivning Bostadshuset ligger snett emot Sjöberga gård, på andra sidan vägen. Något söder om huset, all deles intill vägen, ligger en jordkällare. Holka berg 1:5 är avstyckad från Holkaberg 1:4, Sjö berga gård (Se Situationsplan för Holkaberg 1:4). _: . r_ 'a Ib " Jbår_. I'd. rl '|. I_ Före detta ladugård ombyggd till bostad, Holkaberg 1:5. 8. Mangårdsbyggnad Byggnad i 1 1/2 våning som tidigare var en la dugård tillhörande Sjöberga gård. Ladugården har på senare tid byggts om och används idag som bostad. Huset har på den norra gaveln en tillbyggnad i form av ett garage. Den södra ga veln är försedd med en inbyggd balkong. Grund Cement och natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel, byggnaden saknar skorsten. Tillbyggnaden är försedd med ett flackt pulpettak täckt med svart, korrugerad plåt. Fasad Bred, faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. 100 Fönster Olika modeller. 2luftsfönster utan spröjs och 2 luftsfönster med spröjs och sex rutor. På gaveln ett 3luftsfönster med spröjs. Dörrar Vitmålad entrédörr av villatyp försedd med skärmtak. Svartmålad, tvådelad brädport på till byggnaden. 9. Jordkällare Jordkällare belägen alldeles invid vägen. Till hörde tidigare Sjöberga gård. Grund/stomme Cement Tak Gräsbevuxet Dörrar Ingång vetter mot vägen. 101 Rödebol, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun .JH:EN '. "' ' . .iir Jur1. fär. '. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 06 (8E Og stjön) från 1983 med fastigheten markerad. Skala 1:10 000. :1 .hä ' Fastigheten Rödebol Miljöbeskrivning Rödebol är en mindre fastighet bestående av en ensamgård belägen i den nordvästra delen av Holaveden. Terrängen kring gården består av mycket sankmark. Namnet nämns enligt Ort namnsarkivet i Uppsala första gången år 1550, Rödebol var då ett kronotorp. Bebyggelsenamn med slutledet bol är för övrigt ur ett länspers pektiv mycket vanliga i socknarna Stora Åby och Ödeshög. Slutledet bol tolkas som ”gård” eller ”nybygge” och antas representera förhållande vis sena bosättningar. Gårdar med sådana namn finns ej omnämnda i medeltida dokument. Röde bol ska vidare ha tillhört Brahesläkten innan den blev kronohemman. Gården finns utmärkt på Häradskartan från år 1881. Byggnaderna på Rödebol ligger samlade på en höjd omgiven av ett igenväxande odlingsland skap. Man och fägård ligger väl åtskilda på var sin sida om den väg som löper genom bebyggel sen. Rödebol är ett bra exempel på en gård där man lyckats bevara en del av den äldre karaktä ren utan att för den skull försumma byggnader nas underhåll. 102 Rödebol. 1. Mangårdsbyggnad Tillbyggd enkelstuga (?) i 1 1/2 våning troligen uppförd mellan 1850 och 1880talen. Vid en jämförelse med äldre foton i Svenska Gods och Gårdar (1940) samt Sveriges Bebyggelse (1948) kan man se att frontespisema på fram och bak sida är ett sentida tillägg. Vidare har byggnaden en gång i tiden haft två tegelmurade, utkragade skorstenar. Idag är byggnaden försedd med en mindre plåtskorsten samt en nymurad tegel skorsten. Fotona visar också att fönstren på ne dervåningen tidigare varit spröj sade och att en trédörren tidigare varit tvådelad. Den grusade gårdsplanen har numera ersatts med gräsmatta. Huset har en envånig tillbyggnad i form av köks ingång på den bakre långsidan. Byggnaden reno verades enligt Svenska Gods och Gårdar år 1939 och enligt Sveriges Bebyggelse år 1947. Grund Cementslammad natursten. Stomme T immerkonstruktion Tak Sadeltak belagt med nyare, tvåkupigt tegel. Pro filerade takfotstassar. Skorsten Tegelmurad skorsten placerad nock med för skjutning åt husets östra gavel samt en liten plåt skorsten. Fasad Faluröd, profilerad locklist. Vita knutar och om fattnin gar. Fönster Ospröj sade 2luftsfönster. På övervåningen un der takfoten är de äldre spröj sade fönstren beva rade. Det mellersta och östra takfotsfönstrens placering är något förskjuten i förhållande till dörr och fönster på bottenvåningen. Mindre, krysspröj sat fönster på gavelröste under taknock. Dörrar En brunmålad enkel trädörr med glasruta. 103 Mangårdsbyggnad från söder, Rödebol. 2.Uthus Bod i 1(1/2?) våning placerad som flygel till mangårdsbyggnaden. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Åstakskonstruktion. Sadeltak belagt med trapets plåt. Fasad Falurött liggtimmer med vita knutar och omfatt ningar. Fönster Två spröj sade fönster på södra gaveln. Dörrar En dörr klädd med brun, liggande panel samt en port med stående, bruna brädor. På norra gavel röstet en liten lucka. 3.Uthus Bod/vagnslider Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Underlig gande spåntak. Fasad Stående, faluröda brädor. Dörrar En port av stående brädor. 104 4. Avträde Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Pulpettak täckt med eternitplattor. Fasad Stående, faluröd locklistpanel med vita hörn och omfattnin gar. Dörrar Panelad dörr. 5. Jordkällare Grund/stomme Kallmurad natursten. Tak Sadelformat, påltbelagt tak. 6. Uthus Kombinerat vagnslider och fahus (?). Grund Delvis cementerad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Åstakskonstruktion. Sadeltak täckt med korru gerad plåt på underliggande spåntak. Fasad Falurött liggtimmer med vita knutar och omfatt ningar. Fönster Två småspröjsade lluftsfönster, ett på den ba kre långsidan samt ett på den ena gaveln. Dörrar En dörr klädd i liggande fasspontpanel och en port av stående, spontade brädor. Liten lucka på ena gavelröstet. 7. Ladugård Ladugårdi 1 (1/2?) våning troligen uppförd sam tidigt som mangårdsbyggnaden. En något run dad tillbyggnad på bakre långsidan kan möjli gen innehålla en tröskoxvandring. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med grön, korrugerad plåt. Fasad Falurött liggtimmer med vita knutar och omfatt ningar. Delvis panelad. Tillbyggnad på bakre långsida klädd med faluröda, stående brädor. Fönster Spröj sadelluftsfönster med fyra rutor. Dörrar Framsida: Två tvådelade dörrar klädda med lig gande fasspontpanel. En port av stående, spon tade, brunmålade, breda brädor. Två små luckor med takkupeliknande överbyggnad leder in till skullen. 105 Skrädeberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Miljöbeskrivning Skrädeberg by Skrädeberg by, enligt Ortnamnsarkivet nämnd i skrift första gången år 1535 (Skreberg), är en långsmal fastighet belägen längs Vätterns strand. Den östra delen av fastigheten består av ett öp pet och kuperat odlingslandskap medan den väst ra delen utgörs av en brant sluttning klädd i skogs och hagmark. Skrädeberg 1:2, belägen i den sydvästra delen av byn, står på den mark som vid en studie av Storskifteskartan från år 1802 verkar motsvara den ursprungliga by tomten. Byn bestod då av två gårdar samt några mindre torp. Tre (varav ett möjligen beläget på annan fastighet) torp är utritade på kartan. Av dessa verkar det ena vara ursprunget till dagens Skrädeberg 1:3 och det andra kan möjligen mot svaras av dagens Skrädeberg 1:4. Vid en jämfö relse med den något yngre Lagaskifteskartan från 1857 ser man att ett antal nya gårdar och/eller torp har tillkommit. Av dessa verkar flera idag ha försvunnit. Två av dem kan dock tänkas mot svara Nyhem (Skrädeberg 1:8) samt Skrädeberg 2:1 alternativt Skrädeberg 1:9. Den ännu något yngre Häradskartan från år 1881 ger informa tion om att Skrädeberg 1:3, 1:8 samt 2:1 vid denna tid hade status som jordtorp. Den enda gården utanför den ursprungliga bytomten är ett utflyttat hemman som lär motsvara dagens Skrädeberg 1:4. \__\_ I .ii E; .'5| '_'a'.:_ ::I'_:5'<:|'':r '_'wi IH_ '_|" I. .'a__ ;r _§ ' 5? ' Ii _ _ It_ _vr:'*r:u'gi q., :ä I I _ r | _I M_ D f __ __r:;: _ |' = F J. | .nä ,112* ?5" '1_ I I. I _FH_ IE HE I'.'r_.' 1 hum_ "rsHJ' 'i Utdrag ur Registerkartans blad 084 05 från 200 Skala 1:10 000. 1 2 med de aktuella fastigheterna markerade. 06 Fastighet Skrädeberg 1:2 MMöbesknvmng Gården Skrädeberg, som troligen står på den ur sprun gli ga bytomten, är belägen på Vätternbran tens östra sluttning. Två hamlade oxlar marke rar infarten till gården. I trädgården märks för övrigt bland annat fruktträd och syrén. Ett trä staket avgränsar mangården från fägården och två grindstolpar i sten öppnar upp mot husets entré. Bakom mangårdsbyggnaden betar några hästar. IIII. 4 '"' 0' I Skrädeberg 1:2. 1.Mangårdsbyggnad Ursprungligen timrad envånig stuga uppförd om kring sekelskiftet 1900. Huset har sedan till byggts och renoverats under 1900talet (1920 och 1946 enligt Sveriges Bebyggelse). Idag har huset två våningar samt tillbyggnader, sentida ospröj sade fönster och eternitklädd fasad. Grund Cement Stomme Liggtimmer. Tillbyggnad: Plank. Tak Flackt tälttak (?) belagt med tegel. Tillbyggnad: Plåt. Skorsten En skorsten klädd i plåt. Fasad Ljusa eternitplattor Fönster Ospröjsade 1, 2 och 3luftsfönster med bruna bågar. 107 Mangårdsbyggnad från sydväst, Skrädeberg 1:2. Dörrar Sentida dörr klädd i naturfärgad, smal, stående panel. Oktogonalt fönster upptill. Två sidoföns ter. Bro i betongsten samt litet skärmtak. 2.JordkäHare Grund/stomme Kallmurad, huggen natursten. Tak Gräsbevuxet tak. Dörrar Bräddörr klädd i liggande, omålad, fasspont panel. 3.Uthus Vagnslider/förråd med öppen, främre långsida. Finns ej utmärkt på den äldre Ekonomiska kar tan från 1948 och bör alltså ha uppförts senare. Grund Stoppstenar i betong. Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt sadeltak täckt med eternitplattor. Fasad Stående, faluröda brädor. 108 4.Uthus Mindre vagnslider/garage beläget längs vägen nära infarten till gården. Stomme Trä Tak Sadeltak klätt med korrugerade eternitplattor. Fasad Röd, stående brädpanel med vita hörn. Dörrar Tvådelad port klädd i stående brädpanel. 5. Uthus Vedbod och förråd. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel på det östra takfallet och röd trapetsplåt på det västra. Under ligger ett spåntak. Fasad Stående, faluröda brädor. Vita knutar och omfatt ningar. På gavlarna är timret delvis bart. Fönster Spröjsade 1 och 2luftsfönster. En fönsteröpp ning saknade vid inventeringstillfället glas. Dörrar Röda bräddörrar 6.Uthus Garage med port på gaveln. Grund Cement Stomme Cement Tak Flackt sadeltak täckt med korrugerade eternit plattor. Fasad Cement. Gavelröstet är klätt i röd brädpanel. Fönster Småspröj sat 2luftsfönster med 24 rutor och vita omfattningar. Dörrar Tvådelad, grönmålad brädport. 7.Uthus Bodi l våning. Liten tillbyggnad i norr samman binder boden med ladugården. Ska enligt upp gift tidigare ha tjänstgjort som svinhus. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel ovanpå spåntak. Fasad Falurött liggtimmer. Vita knutar och omfatt ningar. 109 Fönster Ett fönster på var sida om två parställda enkel dörrar. Fönsteröppningarna saknade vid inven teringstillfället glas. Dörrar Två parställda dörrar klädda i stående, röd bräd panel och försedda med bandgångjärn. Uthus En bit sydväst om gården, uppe på höjden, står en byggnad som används som garage. Huset finns ej med på situationsplanen ovan. Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Röd, profilerad lockpanel. Fönster 1luftsfönster Dörrar Port på gavel. 8. Ladugård Ladugården ska enligt uppgift ha uppförts på slutet av 1800talet och sedan tillbyggts vid ett antal tillfällen bland annat år 1921. En jämfö relse med den gamla Ekonomiska kartan (1948) visar att flera tillbyggnader uppförts efter 1900 talets mitt. Grund Cement Stomme Trä. En del är uppförd i liggtimmer. Tak Sadeltak täckt med korrugerade etemitplattor, under skymtar ett spåntak. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Vita hörn och om fattningar. Panelen på halvvåningen avslutas med en vitmålad sågtandsfris. Tillbyggnaderna har varierande fasadbeklädnad, bland annat liggande spontpanel. Fönster Flera olika varianter, bland annat lluftsfönster och spröj sade 2luftsfönster. Dörrar Olika typer av dörrar och portar. 110 111 Fastighet Skrädeberg 1:3 Miljöbeskrivning Gården ligger mitt emellan två vägsträckningar. Ett vitt staket utgör gräns mellan man och fä gård. På den västra sidan dominerar mangårds byggnaden och på den östra sidan står ladugår den och fähuset. Alldeles invid vägen i väster står två grindstolpar i sten och en grusad gång leder fram till huvudentrén. Äldre fruktträd samt en syrénberså utgör rester av en äldre trädgård. l l l' 3 4 l' ' i I G l i "0. ' ".. ' "'I. " ä .'n. i i l l Skrädeberg 1:3. 1. Mangårdsbyggnad Reveterad träbyggnad i 1 1/2 våning och källare uppförd år 1933. Huset är försett med frontespi ser på fram och baksida samt en tillbyggnad på södra gaveln. Enligt uppgift fick byggnaden nya fönster samt en ny fasad i vitt meXitegel år 1975. Skärmtaket över entrén samt fönsterluckorna är även de sentida förändringar. Grund Svartmålad cement med markerade foglinj er för att efterlikna huggen sten. Stomme Reveterat trä. 112 Mangårdsbyggnad från väster, Skrädeberg 1:3. Tak Brutet tak belagt med svarta betong (?) pannor. Skorsten Skorsten i nock. Fasad Vitt meXitegel. Fönster 2 och 3luftsfönster med spröjs, 1luftsfönster utan spröjs. Svartmålade fönsterluckor. Dörrar Två moderna villadörrar. 2. Bostadshus Flygelbyggnad i 1 1/2 våning uppförd år 1904. Renoverades enligt uppgift och fick ny fasad och nya fönster på 1980talet. Grund Huggen natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak Skorsten Tegelmurad, svartmålad skorsten i nock. Fasad Sentida, röd locklistpanel med profilerade lis ter. Svarta hörn och omfattningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Dörrar Sentida, omålad trädörr. 113 3. Avträde 4. Uthus Grund Vedbod Cement Grund Stomme Natursten Trä Stomme Tak Regelkonstruktion Tälttak täckt med /tj ärade?/ pappskivor. Tak Fasad Sadeltak belagt med tegel. Vitmålad, stående fasspontpanel. Fasad Fönster Faluröd, stående panel med vita hörn. Dörren till själva avträdet flankeras av två små spröj sade fönster. Fönster Spröjsat lluftsfönster på västra gavelröstet. Dörrar Fönsteröppning utan glas på östra gaveln. Två svarta dörrar. Dörren till själva avträdet är panelad och har en ventilationslucka med spjäll. Dörrar Två dörrar på södra långsidan samt en på östra gaveln, samtliga klädda i brun, stående brädpanel och försedda med bandgångjärn. Liten röd lucka på östra gavelröstet. Bodgavel (uthus 5) från väster, Skrädeberg 1:3. 114 5. Uthus Bodlänga, före detta svin och hönshus. Grund Huggen natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Falurött liggtimmer med vita knutar och omfatt ningar. Panel på gavelrösten avslutas nedtill med en vitmålad sågtandsfris. Fönster Främre långsida: Två parställda, spröj sade 2 luftsfönster med sex rutor samt två spröj sade fönster med krysspröjs i de övre rutorna. Västra gaveln: Ospröj sat 3luftsfönster (eller spröj sat l luftsfönster?). Östra gaveln: Spröj sat lluftsföns ter med nio rutor. Några fönster har profilerade överstycken. Dörrar Främre långsida: Dörr klädd i liggande, brun fasspontpanel försedd med bandgångjärn. Bakre långsida: Två dörrar klädda i liggande, svart pa nel. Gavlar: Luckor på gavelrösten samt två små hönsluckor på den västra gaveln. 6. Uthus Vagnslider samt förråd. Enligt uppgift uppfört i början av 1930talet. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel på brädtak. Fasad Faluröd locklistpanel med vita hörn och omfatt ningar. Fönster Småspröjsade 1 och 2luftsfönster i olika mo deller. Dörrar Främre långsida: Två tvådelade portar samt en enkeldörr klädda i stående, brun brädpanel. Väst ra gaveln: Två enkeldörrar kläddai liggande fas spontpanel. 7. Ladugård Ladugård i 1 (1/2?) våning uppförd år 1931. Byggnaden har en tillbyggnad på den östra lång sidan samt två mindre på den västra långsidan och norra gaveln. Grund Huggen natursten. Stomme Liggtimmer och regelkonstruktion. Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel på brädtak. Tillbyggnaden i öster har sadeltak försett med tvåkupigt tegel. Fasad Faluröd, stående brädpanel. Vita knutar och omfattningar. Vit sågtandsfris avslutar panel på gavelrösten samt under takfot. Fönster Spröjsade 1 och 2luftsfönster. Två spröjsade fönster har krysspröjs i de översta rutorna. Dörrar Tvådelade portar och enkeldörrar klädda i stå ende eller liggande panel, de flesta brunmålade. 115 Fastighet Skrädeberg 1:4 Miljöbeskrivning Skrädeberg 1:4 ligger med bebyggelsen samlad på den västra sidan av 1852 års vägs sträckning, vid den plats där de båda vägarna skiljs/strålar samman. Vid inventeringstillfället arbetade man med att anlägga en ridbana sydväst om man gårdsbyggnaden. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1860. Ombyggd och moderniserad 1911. En öppen veranda med lövsågerier markerar husets entré. Mindre tillbyggnad på bakre lång sida. Grund Delvis cementslammad natursten. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Takfot in klädd i gul panel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock, plåtinklädd öpp ning. 5 I N ' I :'2' 4 . .,° : O 3 ° I . :6. : h 2 ' 0 I I I I I I I I I Skrädeberg 1:4. Fasad Liggande fasspontpanel målad i gul färg. Vita knutar och omfattningar. Vit vattenlist i trä. För stukvist med snickardetalj er målad i vitt, gult och mörkrött. Fönster Moderna, kopplade 2luftsfönster med spröj s, sex rutor. Ett småspröj sat 2luftsfönster med tolv rutor på norra gaveln samt två parställda, spröj sade lluftsfönster med sex rutor på södra gavel röstet. Mindre, igensatta fönsteröppningar nere vid takfoten på båda gavelröstena. Tillbyggnad försedd med äldre, spröjsat fönster med mörk bruna bågar. Dörrar Huvudentré: Tvådelad fyllningsdörr målad i mörk rödfärg, spröjsade glasrutor. Tillbyggnad: Dörr klädd i liggande, brun fasspontpanel. 116 Mangårdsbyggnad från söder, Skrädeberg 1:4. 2.Uthus Bod i 1 1/2 våning med tillbyggt avträde på södra långsidan. Grund Kallmurad natursten. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nad/avträde: Pulpettak täckt med plåt. Fasad Faluröd liggande, fasspontpanel (gavelpanelen målad i röd plastfärg). Vita hörn och omfatt ningar. Fönster Småspröjsade lluftsfönster med nio rutor. Fönsteromfattningar avslutas med spetsiga än dar. Dörrar Tre bruna bräddörrar. Avträdesdörr försedd med överljusfönster. 3.Uthus Enrumsbod med ingång på gaveln. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak försett med korrugerad, ofärgad plåt ovanpå spåntak. Fasad Falurött liggtimmer. Från gården synliga knutar och omfattningar är vitmålade. 117 Bod med tillbyggt avträde från öster, Skrädeberg 1:4. Dörrar Östra gaveln: Dörr klädd i brun, liggande panel, spröj sat överljusfönster. Västra gaveln: Dörr klädd i gul, liggande fasspontpanel. Båda dörr arna försedda med bandgångjärn. 4. Uthus Enrumsbod med ingång på östra gaveln. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Inklädd tak fot. Fasad Falurött liggtimmer. Från gården synliga knutar och omfattningar är vitmålade. Fönster Spröj sat lluftsfönster med fyra rutor samt liten /höns?/lucka på västra gaveln. Dörrar Dörr klädd i liggande, brun fasspontpanel för sedd med bandgångjärn. 5. Ladugård Ladugård i 1 (1/2?) våning uppförd omkring 1911. Grund Stoppstenar i betong och natursten. Stomme Liggtimmer (samt regelkonstruktion?). Tak Sadeltak täckt med korrugerad, grön plåt ovanpå spåntak. 118 Fasad Röd, stående panel samt liggtimmer. Vita knu tar och omfattningar. Panel på gavelrösten samt halvvåning avslutas nedtill med sågtandsfris. Fönster Spröj sade lluftsfönster i olika varianter. Några är kopplade och några har ytterfönster. Större ventilationslucka med spjäll på gavelröste. Dörrar Främre och bakre långsida: Två tvådelade por tar och en enkeldörr klädda i stående panel eller liggande pärlspont. Alla dörrar är målade i gult. 119 Fastighet Skrädeberg 1:8/Nyhem Miljöbeskrivning Nyhem utgörs av endast två byggnader. Tomten avgränsas i öst och väst av vägsträckningar. I trädgården växer gamla fruktträd och en syrén berså. Enligt uppgift har här tidigare bott en smed. Idag används huset som sommarstuga. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1860. Byggnaden har en verandaliknande tillbyggnad i 2 våningar framför entrén samt två envåniga, sentida tillbyggnader i öster och sö der. Vid jämförelse med ett äldre foto i Sveriges Bebyggelse ser man att huset fått nya fönster och en ny dörr. Grund Cement och cementslammad sten. Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. 0 0 '0 o' I' o I o I O '. 0 0 I ' '. ' . l . l ' 0'_ ' Q . I I l I _ I 3 : 2 : Skrädeberg 1.'8/Nyhem. Skorsten Sentida, tegelmurad skorsten i nock. Fasad T illäggsisolering. Röd locklistpanel av olika ty per varav en med profilerade lister. V1ta knutar och omfattningar. Fönster Sentida 1 och 2glasfönster utan spröjs. Dörrar Huvudentré: Tvådelad, vitmålad dörr med glas rutor. Tidigare hade huset en tvådelad dörr med konstnärligt spröj sade glasrutor. Ingång från till byggnad i öster: Enkel dörr klädd i vit, stående panel. 120 Bodlänga från norr, Skrädeberg 1.'8/Nyhem. 2. Uthus Bodlängai l våning. Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Fasaden är indelad i fem partier med olika fasad beklädning; stående, slät brädpanel, locklistpanel samt stående panel av vankantade brädor. Pane len är målad med faluröd färg och hörn och om fattningar i vitt. Dörrar Blåmålade dörrar av olika typer på västra lång sidan. En fyllningsdörr samt bräddörrar klädda i stående brädpanel, lockpanel eller liggande pärl spontpanel. 3. Jordkällare Grund/Stomme Kallmurad natursten, cementslammad gavel. Tak Sadeltak täckt med papp. Fasad Panelat gavelröste. Dörrar Svartmålad bräddörr. 121 Fastighet Skrädeberg 1:9 Miljöbeskrivning Fastigheten Skrädeberg 1:9 ligger, sedan 1852 antal byggnader samt en uteplats i trä och en års väg fått en ny något östligare sträckning, inki brunn. Syrén, bärbuskar och fruktträd växer i lad mellan två vägar. Tomten upptas av ett mindre trädgården. I I l l 3 i . . ' 1 I 2 i ' l .' i ' l . E . ' l ' l .' l : / l l Skrädeberg 1:9. 1 . Mangardsbyggnad Skorsten Skorsten i nock, murad i rött tegel. Parstuga i 1 (1/2?) våning försedd med liten för stukvist. Tillbyggd på bakre långsida med bland Fasad Faluröd locklist med profilerade lister, vita knu annat en inglasad uteplats. tar och omfattningar. Grund Cement Fönster Stomme Sentida, kopplade 2luftsfönster utan spröjs. Trä Dörrar Tak Sentida villadörr klädd i vit, stående panel. Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. 122 Mangårdsbyggnad från väster, Skrädeberg 1:9. 2. Uthus Envåni gt uthus med vedbod och tillbyggt avträde på norra gaveln. Tidigare använt som svin och hönshus. Byggnadens bakre långsida är samman byggd med en nätbur. Grund Natursten, delvis cementslammad. Stomme Liggtimmer och regelkonstruktion. Tak Sadeltak med kortare, främre takfall. Taktäck ningen består av enkupigt tegel. Avträdets pul pettak är belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Falurött liggtimmer, brädfodrade gavlar. Vita knutar och omfattningar. Tillbyggnaden är för sedd med en stående brädpanel. Fönster Spröj sade lluftsfönster med fyra rutor. Dörrar Tvådelad dörr klädd i liggande, blå fasspont panel. Dörrens övre parti är försett med två glas rutor, varav en saknar glas. På de bakre långsi dan finns en svinlucka och en hönslucka med vita omfattningar. Avträde: Blåmålad fyllnings dörr. 123 Före detta svin och hönshus från väster, Skrädeberg 1:9. 3. Uthus Fasad Uthus med mindre, tvådelad port på gavel. Faluröd locklistpanel, vitmålade dörr och föns teromfattningar. Grund Cement Fönster Ett småspröj sat 2luftsfönster med tolv rutor på Stomme östra långsidan. Trä Dörrar Tak Tvådelad port klädd i svart, stående brädpanel. Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad, plåtskodd skorsten i nock i bygg nadens norra ände. 124 125 Fastighet Skrädeberg 1:12 Miljöbeskrivning Längst ned i Skrädeberg nära den södra fastig hetsgränsen ligger denna lilla fastighet. Bebyg gelsen utgörs av två fritidshus högt belägna med milsvid utsikt över Vättern. På den inhägnade tomten växer bland annat ett fruktträd. Växtlig heten består för övrigt mest av enbuskar. Fritids fastigheten används av ägaren till Skrädeberg 1:2, vilken även var med om att uppföra bygg naderna på 1950talet. 1 . Bostadshus Stuga i l våning enligt uppgift hitflyttad från Rök år 1955. Skifferplattorna på taket kommer från en kyrka i Åmål. Stugan har en större tillbygg nad på baksidan i form av en delvis inglasad ute plats. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med skiffer (på plåt?). Svartmå lade vindskivor. Tillbyggnad: Röd trapetsplåt och eternit. Skrädeberg 1:12. Skorsten Vitputsad skorsten på bakre takfall. Fasad Falurött liggtimmer med rödmålade knutar. Vita dörr och fönsteromfattningar. Fönster lluftsfönster samt spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor. Dörrar Tvådelad, inåtgående dörr klädd med profilerad, liggande spontpanel målad i blått. Två små krysspröjsade fönsteröppningar. Spröjsat över ljusfönster, i mitten försedd med en stjärna i plåt (?). Dörren har fått ett nytt lås jämte det gamla. 126 Fritidshus från öster (hus 1 i bildens mitt samt hus två till höger), Skrädeberg 1:12. 2. Bostadshus Fasad Stuga i 1 våning, placerad i vinkel mot hus 1. Liggtimmer och vit puts. Bruna knutar, omfatt Även denna stuga är byggd av återanvänt tim ningar och lisener. mer och uppfördes enligt uppgift år 1957. Fönster Grund Kopplade 2luftsfönster med spröjs samt 1lufts Delvis vitputsad natursten. fönster med krysspröjs. Blå och vita fönsterbågar. Stomme Dörrar Liggtimmer Dörr klädd i liggande, blå fasspontpanel. Liten, blå lucka på gavelröste. Tak Sadeltak täckt med skiffer ovanpå brädtak. Ofärgade vindskivor samt nockbräda i trä. 127 Fastighet Skrädeberg 2:1 (tidigare 1:7)/Märtalyckan Miljöbeskrivning Skrädeberg 2:1 (tidigare 1:7) heter egentligen Märtalyckan eller Märtas Lycka, men kallas ibland även (felaktigt) Maltmossen. Mangårds byggnaden ligger alldeles invid 1852 års vägs gamla sträckning. Mittemot, på den västra sidan av vägen, står en gammal bod. Till huset hör en stor trädgård med gamla fruktträd. Ett trästaket avgränsar tomten i söder. . h i h h . I I I I I I 2 I I I I I I Skrädeberg 2.'1/Märtalyckan. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad uppförd i mitten på 1800ta let och tillbyggd år 1921. När nya ägare tog över fastigheten omkring 1935 byggdes en del av huset om till lanthandel. Affärsverksamheten pågick fram till år 1974. Därefter har affärsdelen/ tillbyggnaden i väster genomgått ytterligare för ändringar. Man har bland annat bytt ut de stora fönstren samt tagit bort dörren. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak/ oregelbundet korstak belagt med två kupigt tegel. Profilerade, vita takfotstassar. Skorsten En tegelmurad skorsten samt en mindre skorsten i plåt. Fasad Stående, ljusgul fasspontpanel. Vitmålade hörn och omfattningar. Fönster Ospröjsade, kopplade 1, 2 och 3luftsfönster med bruna bågar. Ett äldre, spröj sat 2luftsfönster med fyra rutor och vita bågar finns kvar på hu sets östra fasad. 128 Mangårdsbyggnad från väster, Skrädeberg 2.'1/Märtalyckan. Dörrar Huvudentré: Dörr i brun panel med en ruta i rå glas. Östra gaveln: Dörr klädd i stående panel. 2.Uthus Envånig, mindre bod. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock i förfallet skick. Fasad Stående fasspontpanel målad i gult. Fönster Spröjsat 1 och 2glasfönster med tre rutor per luft. Dörrar Bräddörr klädd i gul, stående panel på västra gaveln. Brun dörr till avträde (?) på främre lång sida, försedd med ventilationslucka med spjäll. 3.Uthus Bod i 1 1/2 våning med källare. Enligt uppgift uppfördes denna bod som varulager i samband med att mangårdsbyggnaden byggdes om till affär (omkr 1935). Idag har boden fått en ny funk tion som vävstuga. Grund Cement Stomme Trä 129 Tak Sadeltak täckt med korrugerade eternitplattor. I taknocken, ovanför det nordöstra gavelröstet, sit ter en vindflöjel i form av en tupp. Fasad Faluröd locklistpanel med vita knutar och föns teromfattningar. Fönster Småspröjsade 2luftsfönster med sexton rutor. Källarvåning: Småspröjsade 1luftsfönster med tolv rutor. Dörrar En tvådelad port och en enkeldörr klädda i stå ende, brun brädpanel samt en källardörr klädd i liggande panel. 130 131 Stavreberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun Miljöbeskrivning Stavrebergs by Stavrebergs by består av ett antal gårdar och fri tidshus utspridda längs en slingrande byväg. Byn är utvald och beskriven i naturvårdsplanen och kulturminnesprogrammet från 1983 (Natur Kul turmilj öer Miljöer i Östergötland) som intressant ur såväl kulturhistorisk som naturvårdssynpunkt. Det äldsta skriftliga belägget för namnet, ”Staff verbergh” från år 1535, visar att byn har ett medeltida ursprung. Lösfynd av flintspån och stenyxa indikerar att området kan ha varit be bott redan under förhistorisk tid. Storskifteskartan från 1788 visar att byn då be stod av två hemman och två torp. Det norra hem manet ”A” motsvaras av dagens Stavreberg 1:15 område 1 (före detta 1:6), kallad Krisbergs gården. Den andra gården, hemman ”B”, idag Stavreberg 1:7, blev senare ålagd att flytta vid laga skiftet år 1874. Av de två torpen, som be nämns södra respektive norra torpet, finns ett kvar idag. Platsen för det södra torpet motsvaras av dagens ”Fällan”, en välbevarad äldre torpmiljö med ålderdomliga byggnader. Det norra torpet '_I1.I _|| ." l " .r ' ' J' | " . .r ,5, _ ,a m! .IILaul" ' :151: i. ,2. EfMHEEIEFhEI mf . .. '1' '. 5:: . _ :a: I. :'I. i' I 'ü.Hil ...II _.__|',.i i "1:4 l1:151(tidigare1:5) :I ._Hn ._Ll .I I IIu' I :_ ._|: 1.151(t|d|gare 1.6) á; : i' lä_ .I .I I 'High" "TW |' ". . '. “'l' .. _.'" ' ut' 1._ ._ . _. P 'I.":__ I I . 127 E EE' .era .FF :'._ I|' 'TI__4 ;. x . HT_ '1 'h I " .f . 5_ "I II JH' lg: . 'I = I I* I' ' ' " I "I ' 1:9 :il ...IF_ |._| I ._ .“' Jia“4:a 1 18 'I I".. I .I | 1' : II'| lu.ud _I' : "51: i' I. 'I | .'|. 'IIIE I I i I | Utdrag ur Fastighetskartans blad 7E 9f Stava från 2002 med de aktuella fastigheterna markerade. Skala 1.' 10 000. 132 är idag försvunnet och inga husgrunder är syn liga. Strax söder om platsen står idag torpet ”Lyckan” som finns utmärkt på Häradskartan från 1881. När Lagaskifteskartan upprättades år 1874 bestod byn av åtta gårdar. En av dessa går dar, Stavreberg 1:7, blev som tidigare nämnts ålagd att flytta en bit från den gamla tomten. För Fastighet Stavreberg 1 :4 Miljöbeskrivning Gården är den nordligast belägna i Stavrebergs by. Tomten är utmärkt på Lagaskifteskartan från 1874, men inga byggnader från denna tid finns bevarade. Av gårdsbebyggelsen kvarstår idag endast mangårdsbyggnaden, en bod samt ett ga rage/vagnslider. Tidigare fanns en ladugård (upp förd omkring 1860) samt ett uthus väster om nu varande byggnader. Byggnaderna finns med på den Ekonomiska kartan från 1948 (byggnaderna övrigt genomgick byns bebyggelse inga större förändringari samband med laga skiftet. Bebyg gelsen som är utritad på motsvarande dagens fas tighet Stavreberg 1:8 är idag försvunnen. Endast en av gårdarna, Stavreberg 1:15 område 1 (bil dad år 1965 genom sammanslagning av fastig heterna 1:5, 1:6, 1:11 samt 1:13), äribruk idag. är markerade med streckad linje på situations planen). På ett foto i Sveriges Bebyggelse ser man ett numera borttaget trästaket framför man gårdsbyggnaden. Trädgården bestående av bland annat äldre fruktträd, bärbuskar och nypon hål ler på att växa igen. Mangårdsbyggnaden bebod des permanent fram till år 1943 och har sedan dess hyrts ut eller stått obebodd. \ F' I \ I LI 2 LI . _§.s E 3 .\ “s .4 h Stavreberg 1:4. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd om kring 1895. Tillbyggd farstu på norra gaveln. Grund Huggen /cement?/slammad natursten. Utbygg nad: Cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Utbyggnad: /halvt?/ tälttak klätt med papp. 133 Skorsten Utkragad, tegelmurad skorsten i nock. Fasad Faluröd locklistpanel med vita knutar och omfatt ningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor. Mindre, liggande, rektangulära fönster med krysspröjs under takfot, tre fram och två bak. 2luftsfönster utan spröjs på södra gavelröstet. Dörrar Tvådelad fyllningsdörr med glas i de översta fyll ningarna, grönmålad. Betongtrappa. Tillbyg g nad/farstu: Bräddörr. 2. Uthus Bod i l våning med placering i vinkel mot man gårdsbyggnaden. I byggnaden finns en öppen spis, möjligen har boden använts som bostad. Grund Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten på bakre takfall. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor. Litet spröj sat fönster med gröna bågar på ena gaveln. Dörrar Framsida: Två dörrar klädda med liggande, brun brädpanel försedda med bandgångjärn. 134 3. Uthus Garage/vagnslider Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med grön korrugerad plåt, under liggande spåntak. Fasad Faluröda, stående brädor och vita hörn. Panel i gavelröste avslutas med sågtandsprofil. Dörrar Faluröd, tvådelad port i stående brädor på norra gaveln. Dörr i stående brädpanel på långsida. 4. Avträde Grund ? Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med trapetsplåt. Fasad Stående brädor. Fönster 1luftsfönster Dörrar Dörr klädd med grön masonitskiva. 135 Fastighet Stavreberg 1 :7 Miljöbeskrivning Gården var den enda av Stavrebergs åtta gårdar som i samband med laga skifte ålades att flytta. Den gamla gårdstomten är belägen strax norr om den nuvarande på den östra sidan av vägen. Byggnaderna på den gamla tomten, enligt hand lingarna bestående av en mangårdsbyggnad, en bod, en källare, ett svinhus samt en ladugård, var i bristfälligt skick och ansågs ”ej kunnat stå kvar utan behövliga reparationer”. Det gamla gårdsläget verkar motsvara platsen för den södra gården, hemman ”B”, på 1788 års Storskiftes karta. Gårdsbebyggelsen ligger idag samladi en klunga på den västra sidan av vägen. Alla byggnader utom två (visthusbod samt lusthus) uppfördes i samband med skiftet. Man och fägård är ej av skilda. Ett rödmålat trästaket följer vägen fram för mangårdsbyggnaden. En grusad gång leder fram till entrén. I trädgården finns gamla frukt träd och syrén. Gården och dess byggnader ger ett välbevarat intryck. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad 1 (1/2?) våning med en fyr delad planlösning uppförd omkring 1874. På baksidan finns två tillbyggnader. Dels en köks ingång, dels en delvis inglasad veranda. Grund Cementslammad sten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Plåtinklädd, utkragad skorsten i nock. | .| °| 4 _..° I 0' I . " 2 I 3 I 6 . I O ' 5 I 9 I I I Stavreberg 1.' 7. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Under takfoten längs långsidorna löper en vit, profilsågad taklist. Fönster Fram och baksida: 2luftsfönster utan spröjs. Litet spröjsat 1luftsfönster med spetsigt över stycke ovanför huvudingång. Gavel: 2lufts fönster, 3luftsfönster samt tre små spröjsade fönster på gavelröste. Tillbyggnad/ köksingång: Spröj sat 1luftsfönster med fyra rutor. Dörrar Tvådelad, helfransk fyllnadsdörr med kryss spröj sade glas i de översta fyllningarna. Profile rat överstycke. Trätrapp med vitmålade räcken och profilsvarvade balusterdockor. 136 Mangårdsbyggnad från öster, Stavreberg 1 .' 7. 2.Uthus Bod med liten tillbyggnad i form av ett avträde på den bakre långsidan. Grund Cementslammad natursten. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. På västra gaveln samt östra gavelröstet är timret bart. Fönster Ett 2luftsfönster samt två mindre, rektangulära spröj sade lluftsfönster under takfoten. Litet l luftsfönster på tillbyggnad. Dörrar Två bräddörrar klädda i liggande, gul fasspont panel. Tillbyggnaden har en gul dörr försedd med en ventilationsöppning med spjäll. Gul lucka på vardera gavel. 3.Uthus Sentida lusthus. Grund Trä Stomme Trä Tak T älttak klätt med papp. Fasad Röd, stående panel. Panelen under takfoten av slutas med vit, lövsågad proñl. 137 4. Uthus Har tidigare använts som bland annat svinhus. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trapetsplåt, underliggande spåntak. Fasad Delvis rött liggtimmer, delvis röd locklistpanel. Vita knutar och omfattningar. Panelen på västra gavelröstet avslutas med en sågtandad profil. Fönster Två tätspröj sade 2luftsfönster. Dörrar Två bräddörrar klädda i gul, liggande fasspont panel. Framför dörrarna ligger två halva kvarn stenar. På den östra gaveln finns en port samt en liten lucka klädda i gul, stående panel. 5. Jordkällare Grund/Stomme Delvis förstärkt natursten. Tak Flackt sadeltak belagt med plåt. Dörr Bräddörr klädd i brun, liggande panel. 6. Uthus/före detta ladugård Före detta ladugårdi l våning. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med röd trapetsplåt, underlig gande spåntak. Fasad Falurött liggtimmer samt lock/locklistpanel av vankantade brädor. Vlta knutar och omfattningar. Fönster Tre 2luftsfönster på framsida och gavel samt ett äldre spröj sat 2luftsfönster på den bakre lång sidan. Dörrar På framsidan finns två dörrar och en port. Dör rarna är klädda med gul liggande fasspontpanel. Porten är klädd med brun masonit. På baksidan en port av stående brädor. 138 139 Fastighet Stavreberg 1 :8 Miljöbeskrivning På den östra sidan av vägen bakom ladugården tillhörande Stavreberg 1:9 ligger ett vedskjul. Ett Enligt Lagaskifteskartan från år 1874 har det ti digare funnits gårdsbebyggelse på fastigheten. mindre fritidshus, beläget på en bergknalle en Bebyggelsen är idag försvunnen. bit väster om de övriga byggnaderna, uppfördes enligt uppgift på 1980 eller 90talet. Stavreberg 1:8 \ 2 Stavreberg 1:18, 1:17, 1:9 samt 1:8. Prickad linje markerar fastighetsgräns. 140 1.Bostadshus Fritidshus uppfört på 1980 eller 90talet. Ingång sker via södra gaveln som är vänd mot vägen. Öppen veranda på södra gaveln och balkong i norr. Grund Fast berggrund. Stomme Trä Tak Flackt sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Grönmålad, bred locklistpanel. Vita hörn och omfattningar. Fönster 1luftsfönster Dörrar Två dörrar i fiskbensmönstrad panel. 2.Uthus Vedskjul Grund Stoppsten i cement. Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt pulpettak belagt med trapetsplåt. Fasad Gles, röd brädpanel, vita hörn och omfattningar. Dörrar Stora, öppna ”portar”. Fritidshus från sydväst, Stavreberg 1:8. 141 Fastighet Stavreberg 1 :9 Miljöbeskrivning Gården finns utmärkt på 1874 års Storskiftes karta. Från den äldre gårdsbebyggelsen finns idag endast ett uthus och en ladugård kvar. Den tidigare mangårdsbyggnaden revs på 1940talet och ersattes år 1965 av nuvarande fritidshus. Det nya fritidshuset, ett äldre uthus samt en lekstuga ligger på den västra sidan av byvägen som här gör en skarp kurva. Rester av den äldre trädgår den finns kvar i form av bland annat fruktträd och en syrénberså. Ladugårdsbyggnaden ligger på den östra sidan av vägen, alldeles på gränsen till Stavreberg 1:8. De två fastigheterna har för övrigt sambrukats sedan länge. Stavreberg 1:17 och 1:18 har avstyckats från denna fastighet. Före detta uthus från nordväst (används idag som gäststuga), Stavreberg 1:9. 1 . Bostadshus Fritidshus i en våning uppfört år 1965. Tillbyggd förstukvist på framsida markerar entrén. Vinkel ställd utbyggnad på baksida innehållande bland annat förråd. Grund Vitmålad cement. Stomme Trä Tak Flackt sadeltak belagt med plegel. Skorsten Tegelmurad skorsten. Fasad Röd locklistpanel, vita hörn och omfattningar. Fönster Fönster med lösspröjs i plast. 142 Dörrar Mörkblå, modern spegeldörr. 2. Uthus Före detta uthus i l våning beläget på en liten bergknalle invid vägen. Har enligt uppgift tidi gare använts som höns och/eller svinhus. Tjänst gör idag som gäststuga. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tegelimitation i plast. Fasad Falurött liggtimmer, vita knutar och omfatt ningar. Gavelröstena är klädda i stående panel. Fönster Framsida: Spröj sat 2luftsfönster med sex rutor. Södra gaveln: Småspröjsat 2luftsfönster med tolv rutor. Baksida: Tre spröj sade lluftsfönster med åtta rutor och med gemensam omfattning. Fönstren på baksidan har blåmålade bågar. Dörrar Framsida! Östra långsidan: Blå dörr med panel i fiskbensmönster samt litet fönster i form av en snedställd kvadrat upptill. Baksida: Dörr klädd i stående, blå brädor. På södra gavelröstet finns en liten lucka. 3. Lekstuga Lekstuga med liten förstukvist på gaveln. An vänds idag som vedbod. Grund Natursten Stomme Trä Tak Flackt sadeltak belagt med korrugerad plåt. Fasad Röd förvandrad panel, vita hörn och omfatt ningar. Fönster Spröj sade lluftsfönster med fyra rutor. Dörrar Blå dörr. 4. Ladugård Före detta ladugård. Används idag som garage och verkstad. Grund Natursten och cement. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel, underlig gande spåntak. Fasad Röd locklistpanel, vita hörn och omfattningar. Fönster Spröj sade lluftsfönster med fyra rutor. Dörrar Framsida: Tre tvådelade portar i stående, ofär gad panel (grönbetsade?) Mittersta porten har ett överljusfönster. På baksidan finns ytterligare en port samt en plåtdörr. 143 Fastighet Stavreberg 1:14 (tidigare 1:12)/Torpet Lyckan Miljöbeskrivning Torpet Lyckan ligger med alla byggnader sam lade på östra sidan om vägen. Ett trästaket löper längs med vägen framför byggnaderna. Runt tomten finns delvis bevarade stengärdsgårdar. I trädgården står gamla fruktträd och syrén. En ligt 1788 års karta låg ett numera sedan länge försvunnet torp kallat ”Norra torpet” en bit nord ost om den plats där Lyckan står idag. Från och med Lagaskifteskartan från 1874 finns torpet utmärkt och på Häradskartan (1881) är det även utsatt med namnet ”Lyckan”. 1. Torpstuga Torpstuga i 1 1/2 våning med tillbyggd farstu på bakre långsidan. Enligt uppgift sannolikt upp förd under första delen av 1800talet. Huset an vänds som fritidsbostad sedan 1966. Grund Cement Stomme Trä Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Skorsten i nock, inklädd i grön plåt. o 0 o 0 .o 0 6 .° l 0.. 4 0 0 .0. O 0 o @ @ §3 0 a .i . 5 a I I I I I I Stavreberg 1.'14/torpet Lyckan Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Baksida: profilerad locklist samt rester av (äldre?) profil under takfot. Fönster Spröj sade 2luftsfönster, sex rutor, innerfönster. I gavelröstenas högra och vänstra hörn sitter två små, spröjsade 1luftsfönster med två rutor. Ovanför ingången sitter ett spröj sat, halvmåne format fönster. Tillbyggnad bak: Spröj sat 2lufts fönster med fyra rutor. Dörrar Tvådelad, brunmålad dörr i trä med övre fyllningar i glas. Köksingång: Grönmålad dörr. 144 2. Bostadshus Fönster Hus i 1 våning med källare. Liten balkong samt Spröj sade 2luftsfönster med sex rutor, kopplade. takkupa på baksidan. Bostadshuset uppfördes Mindre fönster i gavelröstena samt takkupan. enligt uppgift omkring 1975. Två stående, rektangulära 1luftsfönster, ett på framsidan och ett på baksidan. Grund Cement Dörrar Tre dörrar klädda i svart, liggande panel. Stomme Trä? Tak 3. Uthus Sadeltak belagt med tvakup1ga pannor. Enligt uppgift uppfört några år efter hus 2' Skorsten G nd Skorsten i brunt tegel på bakre takfall. ru Cement Fasad St mm Faluröd lockpanel, vita hörn och omfattningar. Trä? e 145 Tak Sadeltak belagt med tvåkupiga betong/eternit pannor. Fasad Faluröd locklistpanel. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med fyra rutor, innan fönster. Dörrar Dörrar klädda i liggande panel. Lucka i gavel röste klädd i stående panel. 4. Uthus Mindre redskapsskjul. Grund Stoppstenar i betong. Stomme Trä Tak Pulpettak täckt med korrugerad etemit. Fasad Faluröda, stående brädor. Dörrar Dörr i stående brädpanel. 5. Jordkällare Grund/stomme Natursten Tak J ordtak Dörr Bräddörr klädd i grå panel. 6. Ladugård Ladugård enligt uppgift uppförd på 1800talet. Används idag som väderskydd för djur samt för råd. Byggnaden tillhör genom avstyckning idag Stavreberg 1:15 område l. Grund Natursten Stomme Liggtimmer och regelkonstruktion. Tak Sadeltak täckt med grön, korrugerad plåt. Fasad Fram och baksida: I mittpartiet är timret bart under en sågtandsavslutad brädpanelning under takfoten. I söder är timret klätt i locklistpanel. I norr är regelkonstruktionen klädd med stående brädor. Fönster Olika typer av spröj sade lluftsfönster med två, tre och fyra rutor. Dörrar Två tvådelade portar i stående brädor. Två bräddörrar varav den ena är klädd i liggande panel. 146 147 Fastighet Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:5) Miljöbeskrivning Gården finns utmärkt på Lagaskifteskartan från 1874, men inga byggnader finns kvar från denna tid. Större delen av gårdsbebyggelsen ligger sam lad på den nordöstra sidan av byvägen. Runt hela mangårdstomten löpte tidigare ett trästaket. Idag är tomten endast delvis omringad av staket. Nu mera markeras mangårdens särställning i förhål lande till fägården mittemot genom en upphöjd tomtnivå med stenlagd kant. Runt huset finns några äldre fruktträd. 1. Mangårdsbyggnad Mangårdsbyggnad i 1 1/2 våning uppförd år 1909. Huset är moderniserat och tillbyggt vid flera tillfällen med bland annat en takkupa i fasadliv på bakre långsidan. 1969 tillkom en li ten envånig tillbyggnad på bakre långsidans norra hörn innehållande toalett och bad. Utskju tande tillbyggnad i två våningar på främre lång sida. I samband med att huset fick en ny entré år 1978 byttes flera av fönstren ut. Grund Huggen natursten. Tillbyggnader: Cement. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. ...Ål...I .I Q \ 5 O S \ ä 3 Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:5) Fasad Faluröd locklist med vita knutar och omfatt ningar. Fönster 1lufts, 2lufts och 3luftsfönster utan spröjs. Gavelröste: Två små spröjsade lluftsfönster med två rutor samt ett litet fyrkantigt 1lufts fönster i mitten under takfoten. Dörrar Två dörrar klädda i modern, stående, betsad pa nel. 2. Uthus Visthusbod i l våning med tvättstuga uppfördes omkring 1910. Grund Natursten och cement. 148 Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Faluröd, bred locklistpanel på ena långsidan och gaveln samt halva andra långsidan. Resten av fasaden är kläddi faluröd, stående slätpanel. Vita hörn och omfattningar. Fönster Framsida: Spröj sat 2luftsfönster med sex rutor. Västra gaveln: Rektangulärt, liggande 1lufts fönster med spröjs, sex rutor. Östra gaveln: Spröjsat 2luftsfönster med sex rutor samt ett fyrkantigt 1luftsfönster. Dörrar Framsida: Bräddörr klädd med stående, grön fas spontpanel. Västra gaveln: Bräddörr klädd med liggande, grön fasspontpanel. Mangårdsbyggnad samt flygel/visthusbod från sydväst, Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:5). 3. Uthus Plåthall för maskinförvaring hitflyttat 1973. An vänds bland annat som traktorgarage. Liten ut byggnad på norra långsidan. Grund ? Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Grön, korrugerad plåt. Dörrar Dubbelport på gavel klädd i korrugerad plåt. 149 4.Uthus Verkstad, uppförd omkring 1955 som hönshus. Grund Cement Stomme Gasbetong Tak Sadeltak täckt med korrugerad eternit (?). Fasad Betong/puts? Fönster Två stycken spröjsade lluftsfönster med sex rutor. Dörrar Tvådelad brädport i stående, aprikosfärgade brädor. 5. Uthus Garage Grund ? Stomme Trä Tak Pulpettak belagt med plåt. Fasad Röd locklistpanel. Fönster lluftsfönster med spröjs, vita bågar och omfatt ningar. Dörrar Tvådelad brädport i stående brädor. 6.Ladugård Ladugård uppförd 1933/34. Modemiserad och tillbyggd i omgångar. År 1976 tillkom ett låg hus/djurstall på byggnadens norra gavel. Vid si dan av denna finns det ytterligare fyra tillbygg nader belägna på byggnadens bakre långsida samt södra gavel. Den gamla ladugårdsdelen används idag som foderutrymme. Grund Huggen natursten. Tillbyggt låghus: Cement. Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt, underlig gande spåntak. Fasad Stående, röd slätpanel, sågtandsfris på fasadens mitt. Tillbyggt låghus: Trapetsplåt. Fönster Småspröj sade 2luftsfönster. Dörrar Framsida och baksida: Bräddörrar klädda med gul, stående eller liggande panel. Uthus Nordväst om ladugården står två små byggna der/avträden inne i ett igenväxt buskage. Bygg naderna är ej utmärkta på situationsplanen. 150 151 Fastighet Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:6) Miljöbeskrivning Gårdstomten ska enligt uppgift vara den äldsta i byn. Läget motsvarar den äldsta tomten på Stor skifteskartan från 1788. På Lagaskifteskartan från år 1874 kan man urskilja tre byggnader på gården. Två av dessa motsvaras troligen av da gens mangårdsbyggnad samt en numera riven bod och den tredje av en äldre ladugårdsbygg nad. Gården kallas Krigsbergsgården efter äga ren Karl Krigsberg som levde där fram till 1960 talet. Man och fägård ligger här väl åtskilda på var sin sida om byvägen. Mellan mangård och väg löper ett trästaket och i trädgården finner man bland annat gamla fruktträd. Tidigare stod en visthusbod med stalldel (markerad med streckad linje på situationsplanen) på mangårdsbyggna dens norra sida. Enligt en byggnadsinventering utförd av Östergötlands länsmuseum år 1949 var själva boddelen i 1 1/2 våning uppförd i timmer med bara, laxade knutar. Cirka 90 cm över mar ken en utbyggnad/utkragning i en stockbredd. Stalldelen i nordöst var uppförd i skiftesverk. Sadeltaket täcktes av trinnor, halm, näver och tegel. Byggnaden revs någon gång under 1950 talet och nu odlas potatis på platsen. 1. Mangårdsbyggnad Tillbyggd enkelstuga i 1 1/2 våning. Den tidi gare mangårdsbyggnaden brann enligt uppgift ned år 1754, vilket gör det troligt att nuvarande byggnad uppfördes under andra delen av 1750 talet. En något lägre tillbyggnad uppfördes un der 1800talet på den norra gaveln. Interiört finns en del äldre inredning bevarad. Bland annat pärlspontpanel, en kakelugn samt en fyllningsdörr med kammarlås och äldre be slag. Dörren har i ålderdomlig stil infällda fyll ningar på ena sidan som motsvaras av utanpå Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:6). liggande fyllningar på den andra sidan. Huset användes som permanentbostad fram till 1955 men står idag oanvänt. Byggnaden fick en ny brädfodring 1973 men ger i övrigt ett ålderdomligt intryck. Grund Natursten Stomme Liggtimmer 152 Mangårdsbyggnad samt flygelbyggnad från nordväst, Stavreberg 1:15 område 1 (tidigare 1:6). Tak Sadeltak belagt med äldre, enkupigt tegel. Un der finns rester av ett torvtak. Vitmålade vind skivor i trä. Traditionell hängränna i form av en urholkad stock upphängd på smidda krokar. Skorsten Utkragad skorsten i tegel på bakre takfall. Fasad Faluröd, bred locklistpanel, vita knutar och om fattningar. Profilerad list under takfot. Fönster Bottenvåning och gavelröste: Spröj sade 2lufts fönster med sex rutor. Fyra liggande eller stå ende rektangulära fönster under takfot, med tand snittsdekoration i överstyckena. Ett av fönstren har bevarad blyspröjs med fyra rutor per luft. Dörrar Brunmålad, dubbel fyllningsdörr med glas i översta fyllningen. Vackert utformat överstycke med krenelering överst. 2. Bostadshus Flygelbyggnad söder om mangårdsbyggnaden uppförd under slutet av 1800talet. Enkelstuga i 1 1/2 våning försedd med liten förstukvist. Tjänstgj orde troligen ursprungligen som undan tagsstuga. Kring sekelskiftet inreddes här en han delsbod som var i drift till år 1906. Därefter har byggnaden använts som visthusbod (till 1955), garage (196072) och slutligen som sommar stuga. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Vita vind skivor i trä. Skorsten Tegelmurad skorsten på bakre takfall. 153 Fasad Bred, faluröd locklistpanel, vita knutar och om fattningar. Fönster Spröjsade 2luftsfönster, sex rutor på undervå ning och fyra rutor på övervåning. Dörrar Tvådelad, grönmålad fyllningsdörr. 3. Uthus Förråd, vedbod och avträde (?). Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak täckt med korrugerad plåt. Fasad Faluröd locklistpanel, vita hörn och omfatt ningar. Fönster Stående eller liggande rektangulära 1luftsfönster med spröjs. Dörrar Tre bräddörrar. En med brun, stående fasspont panel, en med brun, stående brädpanel samt en med röd, stående brädpanel. 4. Uthus Kombinerat förråd och dusch. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak täckt med röd trapetsplåt. Skorsten Avlång, smal skorsten(?) i plåt fäst vid ena ga veln. Fasad Faluröd locklistpanel samt faluröda, stående brädor. Fönster Spröj sat 2luftsfönster på västra gaveln. Ett fyr kantigt 1luftsfönster i råglas på främre långsi dan. Dörrar En tvådelad port av stående, röda brädor och en enkeldörr klädd med gul, stående panel. 5. Lekstuga Grund Stoppstenar Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Fasad Faluröd, stående panel, vita hörn och omfatt ningar. Fönster Två fyrkantiga 1luftsfönster utan spröjs. Dörrar Dörr klädd med röd, liggande spontpanel. 154 6. Uthus Växthus i plast. 7. Jordkällare Grund/Stomme Förstärkt natursten. Tak Flackt sadeltak belagt med trekupigt tegel. Dörr Bräddörr klädd med brun, liggande panel. 8. Ladugård Ladugårdi liggtimmer uppförd omkring år 1886. Enligt uppgift användes byggnaden för djur hållning fram till år 1976. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak täckt med grön, korrugerad plåt, un derliggande spåntak. Proñlerade röda takfotstas sar. Fasad Falurött liggtimmer och faluröd, stående bräd panel. Vita knutar och omfattningar. Fönster Framsida: Ospröj sade 2luftsfönster med bruna bågar. Baksida: Äldre spröjsade 2luftsfönster med svarta bågar. Dörrar Framsida: En dörr och en port klädda med stå ende brädor, en port klädd med liggande spont panel samt två skjutportar. Baksida: En dörr klädd med stående panel, en port klädd med kor rugerad plåt samt två skjutportar klädda med stå ende brädor. 155 Fastighet Stavreberg 1:15 område 2 (tidigare 1:1 1) Miljöbeskrivning Bebyggelsen på gården Stavreberg 1:15 2 lig ger väl samlad på västra sidan om byvägen längst söderut i byn. Omgivningarna med rester av gamla stengärdsgårdar och spridda odlingsrösen ger ett ålderdomligt intryck. Man och fägård är ej tydligt avskilda. En häck avskärmar man gårds byggnaden från vägen. I trädgården märks bland annat en syrénberså. Gården kallades tidigare Klintagården efter Johannes Svensson från tor pet Klinten, under Ulvsbo i Hadelöv socken, som köpte gården år 1848. Ett äldre bostadshus och en visthusbod revs enligt uppgift år 1963. Hu set, en envånig enkelstuga, fotograferades vid länsmuseets inventering år 1949 och benämn des ”Södra gården”. Ytterligare ett hus, beläget cirka 200 meter öster om nuvarande, brann ner på 1890talet. En miniatyrkyrka i sten belägen strax nordväst om gårdsbebyggelsen uppfördes av några poj kar år 1852. I I I 3 II l ' l 4 › BL 6 ....I 2 I | .III | | 5. I 1 I ' Stavreberg 1:15 område 2 (tidigare 1:11) 156 1. Mangårdsbyggnad Enkelstuga i 1 1/2 våning, enligt uppgift hitflyt tad från Kulhult på 1890talet Huset beboddes permanent fram till 1943 och tjänstgör sedan 1966 som fritidshus. Byggnaden ger ett enkelt och ålderdomligt intryck. Den enda tillbyggna den utgörs av en enkel träbro. Vinden är idag inredd. Grund Natursten med strukna fogar. Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med tegel. Profilerade, vitmå lade vindbrädor i trä. Teglet på det främre tak fallet samt en av vindbrädorna ska enligt upp gift vara original. Skorsten Skorsten i nock inklädd i plåt. Fasad Faluröd, bred locklist med vita knutar och om fattningar. Profilerade lister dekorerar takfot på gavelröste samt delar upp gavel och gavelröste. Fönster Spröjsade 2luftsfönster med sex rutor. Innan och ytterfönster. Två små, spröjsade 1lufts fönster med två rutor på vardera gavelröste. Dörrar Tvådelad dörr klädd med liggande, naturfärgad panel. Över dörren sitter ett spröjsat överljus fönster. Mangårdsbyggnad från söder, Stavreberg 1:15 område 2. 2. Avträde Grund Natursten Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt pulpettak täckt med korrugerad plåt. Fasad Stående panel med rester av rödfärg. Fönster Ett mindre fönster. Dörrar Vitmålad fyllningsdörr. 157 3. Uthus Kombinerat badrum med dusch och tvättstuga. Uppfört separat på 1970talet för att ej förvan ska huvudbyggnaden genom tillbyggnader. Grund Cement Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak klätt med enkupigt tegel. Fasad Faluröd locklistpanel med vita hörn och omfatt ningar. Fönster Spröj sat 2luftsfönster med 4 rutor på gavel. Dörrar Brunmålad dörr. 4. Jordkällare Grund/Stomme Natursten Tak Gräsbevuxet tak. Dörrar Bräddörr 5. Bod/före detta ladugård Uthus i 1 våning enligt uppgift uppförd år 1886. Den norra delen av byggnaden användes förr som ladugård. Idag används byggnaden för maskin förvaring. Grund Natursten. Den södra delen är uppallad på stora stoppstenar. Före detta ladugård från nordväst, Stavreberg 1:15 område 2. 158 Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med enkupigt och trekupigt te gel. Fasad Falurött lig gtimmer med röda knutar och omfatt ningar. Stående, faluröd brädpanel i gavelröste. Fönster Två 1luftsfönster med spröjs; ett på östra lång sidan samt ett på norra gaveln. Halvmånefor made öppningar på gavelröstena, på norra gavel röstet igensatt med korrugerad plåt. Dörrar På den östra långsidan finns en dörr klädd med liggande, spontade brädor samt en liten bräd lucka i fönsterhöjd. 6. Miniatyrkyrka i sten Liten stenkyrka belägen strax nordväst om gårds bebyggelsen på Stavreberg 1:15 2. Kyrkan som är uppförd i kallmurad gråsten är knappt två meter hög, fyra meter lång och 1,5 meter bred. En stenflisa fungerar som spira. En skylt invid kyrkan berättar att den uppfördes år 1852 av den då 11 år gamle Frans Johansson och hans brö der. När familjen flyttade till gården år 1828 fanns det redan en mindre kyrka på platsen. En ligt sägnen skall denna ha uppförts av den tidi gare bonden på gården, till minne av en dotter som dog i unga år. Några av fönstren rasade in på 1940talet och i samband med byggandet av en ny motorväg på 1940talet skadades kyrkan ytterligare. Grund Natursten Stomme Natursten förstärkt med betong. Fönster En fönsterglugg finns kvar av fyra ursprungliga. Dörrar Öppning i muren. 159 Fastighet Stavreberg 1:16 (tidigare 1:10)/Torpet FäIIan Miljöbeskrivning Torpet Fällan är beläget i en sluttning en bit in i skogen. Mangårdsbebyggelsen ligger samlad på den södra sidan om vägen medan ladugården har uppförts en bit ifrån på den norra sidan av vä gen. Tomten är avgränsad med hjälp av en trä gärdsgård, en stengärdsgård samt genom ett brant stup i öster. På Storskifteskartan från 1788 finns det ”Södra torpet” markerat på den plats där Fällan idag är beläget. Från och med Häradskartan går torpet under namnet Fällan. Fällan med sina ålderdom liga, omålade byggnader utgör en mycket väl bevarad och intressant torpmiljö. 1. Torpstuga Enkelstuga i 1 (1/2?) våning med källare upp förd under slutet av 1800talet, tillbyggd under 1940talet. Byggnaden har en tillbyggnad bak till samt på den norra gaveln. Huset användes som permanentbostad fram till 1947, sedan 1965 fungerar det som fritidsbostad. Grund Cement Stomme Liggtimmer Stavreberg 1 :lö/Torpet F ällan. Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Delvis be varad hängränna i trä uppburen av smidda kro kar. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Faluröd locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Fönster Spröj sade 2luftsfönster med 6 rutor, kopplade. På baksidan finns ett äldre spikat fönster med 160 Från vänster: Bod (hus 3), torpstuga (hus 1) samt äldre torpstuga (hus 2), Stavreberg 1:16/ Torpet F ällan. innanfönster. Två av fönstren har fönsterluckor. Tillbyggnad på norra gaveln: Smalt, stående l luftsfönster med spröjs och tre rutor. Källare: Rektangulärt, liggande lluftsfönster. Dörrar Tvådelad, blå fyllningsdörr med de översta fyll ningarna i glas. Tillbyggd farstu på norra gaveln: Dörr klädd i stående, blå fasspontpanel. 2. /ÄIdre/ Torpstuga Äldre enkelstugai 1 1/2 våning, i 1949 års bygg nadsinventering (Östergötlands länsmuseum) kallad ”Gamla stugan”. Troligen uppförd före 1788. På en av takstolarna finns årtalet 1721. Huset ger trots vissa förändringar (fasaden har på senare tid målats i blått) ett mycket ålderdom ligt intryck. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med nytt enkupigt tegel. Breda vindskivor i trä med dekorativ profil längst ned vid takfoten. Hängränna i trä uppburen av smidda krokar finns bevarad på framsidan. Skorsten Nymurad, plåtskodd skorsten i tegel med ur sprunglig placering på bakre takfall. På bilder från 1949 års inventering har huset en äldre, utkragad skorsten. Fasad Gråblå locklistpanel, vita knutar och omfatt ningar. Panelen är ojämn vilket ger ett ålderdom 161 Äldre torpstuga från sydväst, Stavreberg 1 :lö/torpet F ällan. ligt intryck. Den gråblå färgen har tillkommit under de senaste två åren. Tidigare var panelen omålad. Fönster 2luftsfönster med spröj s, fyra rutor. Fönstren på övervåningen är mindre. Tidigare (1949års in ventering) fanns ett mindre fönster på baksidans undervåning, det har nu bytts ut mot ett större. På den östra gaveln finns ett stående, spröj sat 2 luftsfönster med två rutor. Ovanför ingången un der takfoten sitter ett halvmåneformat fönster. Dörrar Tvådelad dörr kläddi liggande, gråblå fasspont panel. Äldre överljusfönster (1949års invente ring) numera borttaget. 3. Uthus Bodi 1 våning. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Vindskivor i trä. Fasad Omålat timmer. Dörrar Bräddörr klädd med panel av liggande, fast spikade brädor. Lucka i liggande panel på ga vel. 162 4. Uthus Vedbod i 1 våning med tillbyggnader. Grund Natursten Stomme Trä Tak Sadeltak klätt med plåt, underliggande spåntak. T illbyggnader med pulpettak. Fasad Stående, omålade brädor. På tillbyggnaden på södra gaveln ñnns rester av rödfärg. Dörrar Dörr klädd med stående brädor. 5. Avträde Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak belagt med trekupigt tegel. Det främre takfallet är kortare än det bakre. Fasad Omålat timmer. Fönster Liten öppning, på utsidan täckt med en glasram. Dörrar Dörr klädd med stående, spontad brädpanel med bandgångjärn. Ladugård från nordöst, Stavreberg 1 :1 6/torpet F ällan. 163 6. Jordkällare Grund/stomme Natursten Tak Flackt sadeltak belagt med enkupigt tegel. Dörrar Brunmålad bräddörr klädd i snedställd, profile rad spontpanel. 7. Ladugård Ladugård uppförd i omålat liggtimmer. På östra långsidan står ett (delvis bevarat?) vandrings verk, som enligt uppgift användes senast år 1921. Grund Natursten Stomme Liggtimmer Tak Sadeltak klätt med ofargad korrugerad plåt, un derliggande tak av spån. Fasad Omålat timmer. Gavelröste i norr klätt med stå ende panel. Fönster Ett litet fyrkantigt 1luftsfönster på vardera lång sida. Södra gaveln: Litet, stående, rektangulärt 1luftsfönster spröj sat med två rutor samt mind re öppning längst upp i gavelröstet. Dörrar Lån gsida: Dörr klädd i liggande, spontade brädor. Norra gaveln: Tvådelad port klädd i stående pa nel samt lucka i gavelröste. 164 165 Fastighet Stavreberg 1:17 (tidigare 1:9) Miljöbeskrivning Avstyckad fritidsfastighet. På tomten står ett fri tidshus, en gäststuga och ett mindre uthus. Stavreberg 1:8 \ 2 Stavreberg 1:18, 1:17, 1:9 samt 1:8. Prickad linje markerar fastighetsgräns. 166 Fritidshus från öster, Stavreberg 1:17. 1 . Bostadshus Fritidshus i ett plan, enligt uppgift uppfört på 1960talet. Tillbyggd förstukvist på framsidan. Den södra delen ser ut att vara en senare till byggnad. Grund Stoppstenar i cement. Stomme Trä Tak Flackt sadeltak belagt med trapetsplåt. Skorsten Tegelmurad skorsten i nock. Fasad Två olika typer av panel. Den norra delen av byggnaden är klädd i röd locklistpanel och den södra i stående, röd slätpanel. Hörn och omfatt ningar är vitmålade. Fönster Fönster i olika modeller. Dörrar Modern villadörr. 2. Bostadshus Gäststuga med liten tillbyggnad på den norra gaveln. Grund Grund (av betong?) inklädd i grönmålad papp. Stomme Re gelkonstruktion Tak Flackt sadeltak belagt med ofärgad trapetsplåt. Tak på tillbyggnad belagd med korrugerad plåt. 167 Fasad Rödfargad panel med vita hörn och omfattningar. Tillbyggnad i stående, röda brädor. Fönster 2luftsfönster utan spröjs. Dörrar Grönmålad fyllningsdörr. 3. Uthus Bod/ garage med tvådelad port på gavel. Stomme Trä? Tak Sadeltak belagt med korrugerad plåt. Fasad Röd, stående korrugerad plåt. Dörrar Tvådelad port klädd i plåt. 168 169 Fastighet Stavreberg 1:18 (tidigare 1:9) Miljöbeskrivning Avstyckad fritidsfastighet omringad av en gärds gård. På tomten finns förutom sj älva fritidshuset två uthus och en brunn. Fritidshus från öster, Stavreberg 1:18. 1 . Bostadshus Fritidshus i en våning, enligt uppgift uppfört omkring 1978. Grund Cement Stomme Trä Tak Flackt sadeltak täckt med korrugerade eternit plattor. Skorsten Skorsten i nock. Fasad Faluröd förvandrad panel med vita hörn och omfattningar. Fönster Olika typer av moderna fönster med eller utan spröjs. ”Panoramafönster” på baksidan. Dörrar En entrédörr med spröjsad glasruta och en vit målad dörr på baksidan. 170 2.Uthus Uthus med tillbyggd vedbod baktill. Grund Cementsten Stomme Re gelkonstruktion Tak Sadeltak belagt med tvåkupigt tegel. Tillbygg nadens tak är belagt med plåt och papp. Fasad Röd lockpanel med vita hörn och omfattningar. Fönster 1luftsfönster Dörrar Vitmålad dörr. 3.Uthus Grund Stoppstenar i cement. Stomme Re gelkonstruktion Tak Pulpettak belagt med papp. Fasad Röda, stående brädor med vita hörn och omfatt ningar. Fönster Olika typer av moderna fönster med spröjs. ”Pa noramafönster” på baksidan. Dörrar En entrédörr och en dörr på baksidan. 171 Slutord Den här rapporten behandlar nio av Hålavedens 158 hemman. Tidigare undersökningar inom Hålavedsprojektet har framhållit områdets ålder domliga och välhävdade jordbrukslandskap samt visat på en rikligare förekomst av fornlämningar än man tidigare känt till. Det stora antalet äldre landskapselement och den betydande biologiska mångfalden har med stor sannolikhet sin förklaring i det småbrutna landskapet. Då den naturliga bebyggelsen i Hålaveden alltid varit ensamgårdar och mindre byar, medförde laga skiftet inga större förändringar i odlingslandskapet. Detsamma verkar gälla för bebyggelsen på de i denna rapport genom gångna fastigheterna. Ensamgårdar och mindre byar utgör fortfarande större delen av byggnadsbeståndet. Vid en jämförelse med kartorna som upprättades i samband med laga skiftet i slutet på 1800talet kan man se att utflyttningen av gårdar enbart skedde i mindre omfattning. Ett ta lande exempel på detta utgör Stavreberg by, där endast en av byns åtta gårdar blev ålagd att flytta vid skiftet år 1874. Gårdama i Hålaveden har därför i stor utsträckning fått stå kvar på sina ursprungliga lägen. Att de enskilda gårdarna dessutom ofta bevarat många av sina äldre uthus min ner om det ålderdomliga månghussystemet och tyder på att bebyggelsen här långt fram i våra dagar varit relativt opåverkad av jordbrukets struk turella rationalisering och omvandling. Även om laga skiftet inte påverkat by och gårdsbebyggelsernas place ring i någon större omfattning, så har de enskilda byggnademas utse ende inte undgått förändring. Detta märks särskilt väl vad gäller ladu gårdarna av vilka de flesta byggdes under slutet av 1800talet eller un der början av 1900talet. Det stora flertalet är medelstora ekonomibygg nader uppförda i 1 våning med skulle. Fasaderna är oftast försedda med rödfärgad, stående panel med vita knutar och omfattningar. Dekorativa inslag såsom vitmålade, sågtandsformade eller ”krenelerade” friser samt fantasifullt utformade gavelröstefönster är vanligt förekommande. Ett undantag utgör den timrade, omålade ladugårdsbyggnaden på torpet Fäl lan som ger ett mer ålderdomligt intryck och troligen härrör från tiden före laga skiftet. Att ladugårdarna ofta är av nyare datum faller sig naturligt med tanke på det förhållandevis hårda slitage som dessa byggnader utsätts för. Att man i stor utsträckning även låtit modernisera, renovera eller uppföra helt nya bostadshus har dock andra förklaringar. En majoritet av man gårdsbyggnadema i undersökningsmaterialet uppfördes i samband med, eller något efter, laga skiftet. Här rör det sig sannolikt om en vilja att uppvisa ökat välstånd och/eller påverkan av nya influenser utifrån. Det var säkerligen inte ovanligt att de utflyttade gårdarna uppförde nya hu vudbyggnader med ett modernare utseende, som i sin tur påverkade de kvarvarande bönderna att bygga nytt. Mangårdsbyggnademas utseende varierar kraftigt från torpen och de mindre gårdarnas enkelstugor, till de 172 större gårdamas ljust panelade verandaförsedda salsbyggnader och de sentida villaliknande bostadshusen. Det som flertalet av dessa ändå har gemensamt är dekorativa detalj er i form av exempelvis vackert profile rade takfotstassar eller krysspröj sade halvvåningsfönster. Tyvärr har en dast ett fåtal av boningshusen fått behålla sin ålderdomliga/ursprungliga karaktär. Tillbyggnader, nya fasadinklädningar, sentida fönster och mo derna villadörrar är exempel på förändringar som förändrat flera av bygg naderna i denna rapport, ibland till oigenkännlighet. Däremot har det stora antalet uthus, som ofta mist sin ursprungliga funktion, ofta bevarat ett mer ålderdomligt utseende. Stavreberg by framstår som ett av denna inventerings mer intressanta områden. De små gårdarna ligger utspridda utmed en slingrande grus väg. De flesta gårdarna har äldre, oförvanskade byggnader i behåll, men Krigsbergsgården (Stavreberg 1:151) och torpet Fällan (Stavreberg 1:16) bör framhållas som särskilt intressanta miljöer. Torpet Fällan hör med sina timrade, omålade uthus och ålderdomliga bostadshus till denna rap ports mest värdefulla objekt. Ytterligare en fastighet som är intressant både på objektsnivå och som helhet är Holkaberg med sin koppling till väg och gästgiverihistoria. Ensamgårdama Lilla Morlejan, Månsabola, Vinninge samt Rödebol har alla behållit en mer eller mindre ålderdom lig gårdsbebyggelse, dessvärre har mangårdsbyggnadema förändrats ge nom tillbyggnader och/eller olika renoveringsåtgärder. Linköping i augusti Lisa Johansson antikvarie 173 Referenser Tryckta källor Natur Kultur: Miljöer i Östergötland: Naturvårdsplan och kulturminnes program, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping1983 Nilsson, Pia. Hålaveden del 1. Rapport UV Öst 1999:6 Nilsson, Pia. Hålaveden del 2. Rapport UV Öst 1999:38 Nilsson, Pia. Hålaveden del 3. Rapport UV Öst 2000:52 Sveriges bebyggelse: Landsbygden, Östergötlands län del V,Uddevalla 1948 Svenska gods och gårdar del XIX, Sydvästra Östergötland, Uddevalla 1940 ”HolkabergSjöberga målet för LÖ:s ”gästgiveriresa””, L. T. 1983.10.14 Kartor Ekonomiska kartan från 1983 (flygfoto 1978) Ekonomiska kartan från 1948 (flygfoto 1945) Karta över Dals och Lysings härad 1881 (187677) Karta över Lilla Morlejan, arealavmätning år 1708 (St Åby sn Akt 12) Karta över Månsabola, arealavmätning år 1706 (St Åby sn Akt 8) Karta över Ruskelsby, Laga skifte 1877 (St Åby sn Akt 240) Karta över Ruskelsby, Storskifte 1796 (St Åby sn Akt 82) (Karta över 'Iingstad, Storskifte 1784 (St Åby sn Akt 52)) Karta över Skrädeberg, Storskifte 1802 (Ödeshögs sn Akt 67) Karta över Skrädeberg, Lagaskifte 1857 (Ödeshögs sn Akt 143) (Konceptkarta över Holkabergs Gästgiveri (Ödeshögs sn Akt 8)) Karta över Holkaberg, Storskifte 1791 (Ödeshögs sn Akt 54) Karta över Stavreberg, Laga skifte 1874 (Ödeshögs sn Akt 179) Karta över Stavreberg, Storskifte 1788 (Ödeshögs sn Akt 36A) Otryckta källor (Ett stort antal otryckt material rörande Hålaveden, varav nedanstående utgör en del, finns hos Länsstyrelsen Östergötland) Ragnhild Fernholm, Sammanställning av arkivmaterial och kartanalys, Ödeshögs socken 40 Stavreberg Studiecirkelmaterial, Stavreberg, Yngve Karlsson Anna Blomqvist (Isaksson)/Carin Claréus, Hans Liman, Sammanställ ning av arkivmaterial och kartanalys över Hålavedsbygden, Nr 157 L:a Morlejan Fristående berättelser / Otryckta källor Minnesbilder från Tuna och Månsabola två syskon berättar, Astrid Andersson, Hilmer Johansson, red. Ulla Baugner, Ödeshög 1994 174 Arkiv Östergötlands länsmuseum, Byggnadsinventering från år 1949; Holka berg och Stavreberg. Lantmäteriet, Linköping (äldre kartmaterial) CUppsatser, Linköpings universitet, Institutionen för Tema Det kulturella arvet Skiftena i Amundeby och 'Iingstad i Stora Åby socken, Mats Karlsson, 1998 Det östgötska gästgiveriskjutsväsendet, Emma Vastamäki, 1997 Förändringar av gårdsmiljö vid laga skifte i Swem och Stavreberg, Mona Larsson, 1997 Muntliga källor Key Axelsson (Skrädeberg 1:2, 1:12 samt 1:8) Sten Dalhög (Månsabola) Anna Eklund och Johan Karlsson (J ärnstad 3:5) Arnold Fransson (Tingstad 1:6) Lilly Hermansson (Ruskelsby 1:5) Kåre Jacobsson (Stavreberg 1:15 ?) Rune och Vlola Jacobsson (Lilla Morlejan 2: 1) Svea Cecilia Karlsson (Tingstad 1:2) Yngve Karlsson (Stavreberg 1:15 1 mfl) Viola Lundin (Skrädeberg 2:1 samt 1:7) Magnus Oscarsson (Tingstad 1:4) Ulla Persson (Tingstad 1:5) Ingrid Svensson (Tingstad 1:3) 175 Pä uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Öst ergötlands Iänsmuseum under våren 2002 utfört en kultur historisk bebyggelseinventering av nio utvalda fastigheter i Hälaveden; Lilla Morlejan, Mänsabola, Ruskelsby, Tingstad och Vinninge i Stora Åby socken samt Holkaberg, Rödebol, Skrädeberg och Stavreberg i Ödeshögs socken. Samtliga belägna i Ödeshögs kommun. Hälaveden är namnet på den bygd som sträcker sig från Ödeshög i norr till länsgränsen i söder. l väster och öster avgränsas omrädet av Vättern respektive Lysings häradsallmännings stora skogsomräde. Omrädet karaktäriseras av ett smäskaligt och älderdomligt odlingslandskap. Den täta förekomsten av välhävdade ängs och hagmarker saknar motstycke i Östergötland. Eftersom det smäbrutna landskapet karaktäriseras av små byar och ensamgärdar medförde laga skiftet relativt små förändringar, endast ca 25% av gärdarna blev älagda att flytta ut. Mot svarande siffra för Östgötaslätten är 75%. Trots att varken laga skiftet eller det moderna jordbrukets strukturella omvandling päverkat by och gärdsbebyggelsen i någon större omfattning, så har de enskilda byggnadernas utseende inte undgått förändring. Detta märks särskilt väl vad gäller ladugärdarna och mangärdsbyggnaderna, medan uthusen som ofta mist sin ursprungliga funktion ofta bevarat ett mer älderdomligt utseende. Rapport 79:2002