Kungsvägen

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

s 0 M M A_R BIzLAG A Kungsväg 6"” 'i En 'väg .. Mätaria För dej som i sommar Jesu.. LysingerägteI:stlggq utsikten 'blir bättre över Vättern. Till detta korn från ödeshög mot Grämia kan' det vará' avhiñjzresse? . att veta om den iväg spm I från Mgltmçåçén fill Uppgränna går mellan_ ' _den nya* motorväg_ Lysingsmätterstig: Den går i likhbt hieqêcmioigorwä gen uppe på höjdcng mçn pärmáre'sjöni \ ' Hän gr'uk på. .sin rhid .Landet's' högsta _amdlågá övamüwd," Den haüga \ Birgitta. på. sign' ;mymla färd mur/söder, :med ;am :följef 5331:.ng sakta., _s'rtuagfför steg. Tänk på. .dat :när msnmeg ' _i_ 'den snabba. bilen och :rusar 'fram' sakna | ma väg. 'färdades ä'véä måg nus Ladwas ooh dénnlaf'jfvl'ág* Karl XIV Johan :då hqn' vaff'áååz Välg malt non' föt'alhtg krängamil 1: Sveriges 'konung' Så ?kom dthigrensédmá _ __ .började hastighetema Öka. :för: de memde. 'och därrried '' in'bräffaadg ' :vägar ? »c även olyckor på. mig i _ Vi; mig; na. Main 'fick .amip; .få rö Gud och'e'n parbiorL*f's .klara Jaimh'amzken_ _Etrt Sänskült kapitBL . spår av, ;krüug ;och .31511de _ ..50m'. en så matig .väg ;mamma här. Här vamackerolket'Jizrraáagé och_ . :ibrev.hanäiGiustathgxgáaamägámit \ üdeshäg 4012:11 ”StofalÅbjLiadckfngir. bland några. av :de opâlzimligå 11 ?Landet vid 'damm _[tid._“ _Fqikef Ivafr \ förgrymmade öirrexr haha'li't'unga heja; skajttmgng, där handgück: Gäl'th 'nämt åt Mmmm. men :amma :Gick de satta. medtLivegt.=1?1e<t._fbaiäiti :EM: ' "taá m a Om .ett ;hmmeng han; 300 .uppromiska' bönder! _Sings \ lihjäjl av kunugensqknektar' Widinen hy ._pâ. . Holavedlçn än .15433 ' _ \_ 'maliTgamé både bönderna im Ho .lajveden alagitümiaika: 'en'de här på. väg tsill 'MähäxfdaléâiJ De; \ var mf'iéñZ'öchphams fötäalmggit dag_ De'mmnmspwäáátáiiáügn* dejt ü'igiger'wsöiieu' om: Hüblç'aräelbg': . i g ' I 'Sámiina :' utañräJxmg" L utspê'ládwes mridez" aiben'lllhdéçr': Nämläkg ' arskrahgeti museum1115675 _ \ Då. Når *diartlÃi'uen \ "år ren DBQTL'ÃEL Rantiaugsoriysdmgx; gen :öcü;_';E§§käjdt_e5°etga"_$iug \ ,att taáig äger 'demiá' wåâébmcel "' N i _ I_ I _ __ w .ilähghmhlåmm 'fidigtaiádé här nanm.” *efter füiäåidgê'lseñ ;å . ' *' V çttVi'01§slag"øgañ:.düçá_31ü ' i_ #187 siñ EtpäcKáih'g ?du på .lm.'äggnf i JT 'Efö I singel teokâmgarç_ \ m ha'dása'sqs _.Ifespäkrtiñör_ . och aåá_åagndést__vá$ I ' made_ 'terräng med Så' många, nja_ Ä KYWåmyi'Q* .:.5iid°m. är "d ;'hlsigprlens vlngslag. för här färdas du på h_15'Vt,1_;_;_g_$:tlj.__e_igml,_elle: _som den nu kallas, Västra Ho _ trüiapen då. ansåg att Render: . . korg?” Åmâååfêmför #153!? . _ hämen/ . \ I ' ' I Seañomá'vav HEM unáéfänf ' _44 mm 4335_ mg deqnayäg kommer i nära kontakt \ Thu detta kom att tmdçteng bö'm dee: kom. :där 'fråmgkprgáamáj och angrep Ibybssvagziama. Dessa. plugg sönder och vmaárç'wfgmam häd blév' :Gömdragna. In nan' '. Skäm ;ürân agg magi; ._ had där med 800 ' “Åarf'iäia'äj dig måga!? 3' 'ii ga ...ñtüfmaét \ : H _ embqiá 1972 avsiutá' des en 120_ år 1a ' mmm. Då '.ni'vsgde_ :vägen Grännabçráé , m åträckáp sig 'fl'an tm Svämpyöst" 'frid Méá: dgttgl'iöámnnr . I_ vä'ghyg'gafna hotenj 'üei'üinnä' 'naturhindmn da l Planerar NI en I. hädangv ' ' ' ' Eébá'vid byggxÃaibhéhiéár "Blå'iPo'ie". "'åên5 7 äâäväábâñän asäåméterá Jöv'é'r ' " naglar. Dáp'dén _V xanäág'ld'em våra.'_'e_tt .. _ " sätt _sainqstolthqt (sig: att 3 “ . 'Himmel' 'tgxt ,på êde \ i ' dm' än :_amng_ ffáákhala E13' áv'f de 'svåzás'te püafseina Lift ior 'bäf'fih'ná'êåz'djüá' hah* den ?påTplsiçz =' Vápténijg. _win,Nakna hiadä' k'ia'gat édñigçgnghögg mandärföñm .in mk* LBbifLdéxmasdel'h v_de sidan' av..di:11_'1.'m'é:ii utvägen. . _. "'Själva':“mondánéñtbtáv I I I get står' i'rmj'm ma 'stéxi omVVida' Vättei'nq; motéli.' där man