Kungörelse

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

V nzm Mel'lnurggäijjclep', fingo.. ' vid LH: 1,11! 1 Noamgámlchg ,,u. ”to omoiiiguu' inn; iLLLUL uguii Liüi. un mi' ;Twi ilitliilli'lgüil fortast, Ni kan läsa den, när ni *vill och har tid. Ar Ni ej redan prenumerant på OSTGOTABLADET, bör Niskyn de att prenumerera med detsamma. Sen: kan Ni vara säker på att få vetebå'de en hel del som hänt och skett saint ätskilligt som kommer' att ske, vilket kan vara lika nyttigt som nöjsaint. ' . ?Sedan (Menmo.ng ldbekimieklu .Aktie bolag iOtloeliog i wodtenbön'lig ond. insug blivit bcmättigot att i. enlighet ;med bestämmielecmna i lagom: (hem .12 maj 1917 om explnopeinatürm samt. lo gen: den 22 jumi 1902,, innefattande väsen bestämmelsen .om elektriska. anv laälgggtmiznsgaa', exproprient vad nvijontl lägenhet, tillhömmadzo enskild men, Inenäglltei eller inmäizining, som behövde tagen i anspråk vid finan rlmegttnduo. 21V vissa. hög Inloggm* över: de områden mom Västra '.lloltletede, Hleda, Röke 'och Svnnsherls EEOlekJnllm, som nämnare mngåves: feet eteilld ldainta, inte, på, liegléimnwov bolaget, stämning blivit utiämclitd 'ft átgame ooh hinkare ;w medmnlnåiminrlzt ineiigiheteaz I'nêi/.mligenu inom Västen Teiieåeåe socken: Nämen. ,Cllouliletelcle Préietgjâlrcl, 'Gl/al nnamml N omtalad in. 11" Södergå . › 1/2 mental Näveted ;nur 3 Vñetozrlgåm den, 1/2 mental Uok'leby 11:1*I El XTU* alemgâ'uden, 1/4 lülülnsliáil Ueklxeby I] :3: ,1 Oetewg'êtnctmi, Uc;ldlleby kommeromäm, 1/6 mental 'Llogláhebjyj ii :.1" l Öetemgän (len, ALvnetTla. knolnbcliolrnän med un demlydem o, ' inom üeüe eeeäen: , (Jiieebneege knoumdconiein, *1/4 man tel .Ingeborg n :r 1 Serielngårdem., 3/4; mental Jueeibeiig :ni :m ,3, Mellnngfårclren L Hede, Pnäeigånd, 8/8 nnmiol Isber gia.. MSI” 3 Soderigårdon, 1,/7x1nm1inll Is , boogie. mm 1? Genomgåmalzem, 1/2 .mental Isliemgia, 111111” 8 Sodewgârrdem, 1,"32 men_ ing Lelieung§e._“ 111221” 3 'i S,öd:eqrg"åâ1clre$ni, 126/1000 mental liebegrgn. m; :_11 2= Wi» lerigtå'wlem' ' litt B, ,8/4 *mountain *Niotrfö Dileåwid om 2 SöcLo;rgiår.de'n›, 1/4. anmn» ,113.1 Tjinglby, ti :11" 1 Liiåligåndelnjg 1/12; mental Tjrugby; ,ml :1" 'Vinsterggårdean .] mental 'Tjugby när' 4; Homme* gâånclem., 1/18 _ninlmtlzul 'KJolesli'nlcl 11:1", ll., 7/36 mental VKSolleiolrl man 1, " * i ' inom "Röke socken: ' 3/4 mental Iñüjlimyg'eiod ,117:1* 1: med" Hagen), '3/4 mermtezl' Hilelinjgeind när. 2 med' liliaglem., 'Ev'eibiorditt ;med Humlan* lydamle, 1/9 mandel;:Runnesitzml :12,13 Spöåomgålrådemi, 1/2 lillüillltiilal.“Rillilu'ifå“mildV ,, :1:311 3 Noirmgämden, 1/2 mental.:Runner; 1 mm nan l,Skotteglåndegnt “ :* inom Svanehale socken: i ; 1/2 Innsnjbal 'Överlay 'man 1 'Väster wåmdlen, 1/2 momiel Similislliale,“när C) 2 Väetlemgåmlen, 1/4 melnttai Svens5 hele ;nzn 2 ;Vänteérigiåmclen5 3/4 mentnil Sämtzhöge man 1 :Siöclteingårdemg “B/fi mnmizsul Sätrtzliöge nur 3 Lirlslglårdieui, 3/32 mental Glälniåe 11:1* angpnans gçåixrditm, 7/32 wanted Glxäiiåe'* min 1 Igagmamegârdelnl o. Kylebierçgs Säteri. ett iveglemeimp :LV uppgiyml .snak 'itgizme Mättilla. sig* inför' llzysinge 1010311 Gjöet'minge' l1.ä,r'e›(ls“srälti:. ål iziriilglse'lyället Ill Mjölby måndagen den .31 iodátobieu' 1921 kl. 10 fy'm., vilket *tilinnnd'er riiimeree för .möjligen befintlailgga, ;oz ifiimllåt eegkäglam, 'hlägnnod kiilingiömlee. Mjölby, 'den' 17 eepilembem 1021. På' Demoner;ännsbetetle vägnar: r Konrad Svengson. * *' *lingn ingslod ' ' “1921. 1 : Dee 'ai/'ii › ,annan tool, 7 ,Genom joisénnig I, auktion som gen. den, . försäljning , Elanüsfiekaien* a ' . 'H Vadstena Tel. 130. Kontor intill Lantmanuabanken Rättegången", : inkasseringar, auktioner m. m. 54 Ord. kyrkostämma hållee iskol» solen nxåndogen den .3 *'okt. 1921 kl. 9,?08 m. somt..koznmunalstâm nia 1:1. 3 3. m. ' » hållas å Stadshuset i Skeninge mötesdugon don 5 nästa oktober kl. :10 till 1 'på dagen. Efternåinnh da (lag inclri'vae alla, fordringar, som , äro' över :sex mån, samt påföros gäl lande (liskon toränta. Styra., Fågelsta den 20 september , . A; E. Andersson. äääáä* Wii noe., Genom auktion, som föifrättäs' Vid Hovgårdeñ! fredagen ,den ,7 nästa oktober i/r37'3'k17 2 »e gzüüutbjudes? till A för'säl j ning *7 Jere35200 :famnen pnima' bjöPK :och 'annanmiövvedJ Vid samma tillfälleiglförsäljes' även 10 st. bagge? :ooh*105 stl* tackor av ren Oxfordshii'edoiwnrae. * Godkände inropare få tro mfma L ders*betalningsänstånm_ ' ' . Vadstena den, 20 sept; 1921. ' Sterner Ahrén. mig? ?55W rättas_ vid* vex'krgästarenu Viktor Linds, verkstad i Odeshög tisda ' ' okiJriiileQQi'akl. ilT'/nz. låter eagde Linda? konkursbo till ,utbjnrdaz »v.gEn smides fläkt,u_ . ,ena ,ele_kr,›.4motor .2 hkr. axel ledningar , ..0oh3i7reniekixi01' 42 ,m. 'läderremniaiy bbmnnskin, jängtac kor, trådknoppsapparater, 2 skruv styoken, ;elak ledningen m. m ,' till en mindre _verkstadzhörande verk stadeinventarier_ ävensom div. huo gerådssakor. ' ,, _ i '_ '_ › Betalningsanstånd :3 män.. för 'kände och verderhäftige inropare ' andra. beteie ,kontant ._ .:< . ,Ödeshög de.i1v,t'27i ;5515521921 V Holmshiedl, .Å:Ola Fredcikssons 'Jc ._' Trettow :; , '\ eeeeeeee; lnlii'llêillllEriflmEllllli!EmilIlêllllllllllllllü ååiliigi emoáe. w iteei beisenáiing. ,en Vinterkursema 192iw22 för omge män börja inst _Mindre' bemedlgdergerhålia. statsstipendium' :(Obei ' :er pr, månasd)›ooh' 'några' elevearwdärjäznte' fri wide (: , före 15 Oktober. Prospekt sändes :gratis och mniiåtlningm Rektor M. Feek, adr. egegesiae. ,. , Till fölåcl av egendomens försäljning och ax'i'lyttningäi tel* etärhhus elügarna efter 0. Richardson genom offentlig' , förrättas 1' V , Mygäåê; yääeremeå eesåeg, lördagen den 8 okt. 1921 klålâåmidd. försälja en storid yttre löseg'endom, varav nämnas: r Nyeilver, koppmu och jämkökesaker, glas, porslingn' bord, stolar, sängar, soffor, 1 barnmöbel av bambu, skåp, moder, bokskåp och böcker, blomställ och kmlwiixter, fjäcle duktyger och gardiner, golvmattor, rosfüll, beredda fårskinn, bakredskap, , laggkärl, vävstol med. tillbehör, mjollåror, cleoin gårdsmobler, drivbänksföneter, div. byggnadsvirke, vattentnnna Vagn, fjädervagn, korgskrincle, dragkälkar, 1 p. etångselar, 2 lanttärnor, 1/5 del i lokomobil, tröeka., halmelevator och men åkliäet 7 år, 4 får, 1 gris och 20 st. höns_ Godkända im'opare erhålla, 3 mån. hotelniilgennetåncl, n kontant eller vid unfordmn. Tjänstei'olk måste lämna lluebontlene :inlsvarsl'ml.›indolee. Kaifeserveiing anordnas. ' VVüLlGTStâd den 19 september 1921. , Ehréxi, Anderssgen S lå åkwegamr, árbeñsvegnnr, seier, Sami. iierifee ' damcykiar, oykeåiyktor, däck och Mangan; 21 av prima kvalitet, säljes tll!_:mycketjågi§3ff“ new ene eeeee, oeeeee : TELEFüN 65. IllllllllllljlllllllllIllllllllllllllliHHHIIHIIIHIHHIllllllillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIIIIHHIUHHIHIIHIHHIIIlllllilllllllv å ,Fñeenede :Piano: är. Grgeli rekommendera sina oövertrüi'iade tillverkninga 'Fi'YüLâR PEÅNHÅGN ooh ü Råå... › från följande välkända fabriker: 11:13. .L G. Malmsjö, .llB. G. H. Billbefgs, Göteborg , . A.B. Östlind, &: Almquisi, Arvika, . A.B.T§Gu§la/sson & Ljungqvist, Norrköping ; Amf). A. G. Rålin, Aigål, AJ). C. B. Pellersson, Herrlgnng ' _ 'Gavle Piano och Orgelfabriker. › Mångårigf_ garanti. 1 , Aldre instrument tagas i utbyte. 7 › , ä?$?âiiê§äâ§â§å Få ü äåü H @ P iåá än , , r DROTTNINGGATAN 16,' ' 5' > Föreståndare: Dir. o. LANGÖEOONRADSEN. , |lllllllllIllllllHlllllllHll[IllIllllIlIllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllIlllllllllllll . il* 4 in Traktorer, Motorcyklar, alla. slags båt 0. stationära, motorer, cykler m. infåvid ,vår specialverketady Förslklaosigt arbete ! Billiga priser! Försäljer till billigaste priser 'gummiringar för bilar, motoroyklar samt alla slags tillbehör och förnödenheterf Fullständig gummi Vedeiáeee Mek, Rep. Venkeiedl Bekväma avbetalningsvillk E Tel. 239.' , Aachen e ErioSonu Tel.: 239. / a