Sammanställning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

äyrkliga syföreningar i St Åby Det har funnits fyra kyrkliga syföreningar i St Åby soCken. Utöver dessa fanns ogkså frikyrkornas syföreningar i Klöverdala, Svenstorp, Tjurtorp och Asa. Många van med i både kyrkliga och frikyrkliga sy föreningar. Ofta var det avetåndet som avgjorde var man gick med, inte den kyrkliga tillhörigheten. Därför var t en de som bodde i Stenkilsby och Bonderyd med i Åsa, eftersom det var lättare att ta sig till missions" huset där. Vid årsmötet 2008 upphörde den sista av de kyrkliga syföreningarna med sin verksamhet och därmed gick en viktig epok i graven. Efter årsmötet _ har ett tiotal syföreningsmedlemmar samlats några gånger för att för_ söka dokumentera syföreningarnas historia. Det har inte varit lätt, eftersom det knappast finns något skrivet och historien sträcker sig långt tillbaka i tiden. Därför saknas av naturliga skäl en hel del namn från den äldsta tiden. Bakom den första syföreningens bildande låg det stora missionsintresset på slutet av 1800talet. Genom att ordna missionsauktioner fick man in pengar, som kunde skickas till missionssällskap i Kina och Afrika. Till en början var dessa summor mycket blygsamma. Huntliga uppgifter gör gällande att den första auktionen ägde rum 1879 hos August Gomêr i Bränneryd. Initiativet till auktionen togs av enskilda personer. Redan året därpå emigrerade nämnde Angust med hela sin familj till Amerika, men detta innebar inte att missionsintresset dog ut i St Åby. Många av dem som kom till missionsauktionerna för att stödja det vik tiga arbetet levde i mycket små omständigheter. Ofta hade de inte möju lighet att betala för sina inropade saker. Det var kanske därfär som det i två av syföreningarna (den i Boet.och St Aby östra3'var vanligt att man betalade i efterskott d v s vid nästa års auktion. Riktigt hur detta fungerade vet vi inte. St Åby östra syförening {f d Böneryds arbetarförening) År 1883 bildades Böneryds arbetarförening, vars föreståndare var Hilma fall. Hon var maka till Gustaf Fall i Böneryd och ledde under 26 år \ föreningens arbete. Trots namnet var det fråga om en ren syförening. Hilma efterträddes 1914 av Sigrid An i Larhemmet. Under nästan femtib år (19141965) ledde hon syföreningens arbete. Troligen hölls auktionerna till en början i hemmet i Böneryd, men när Tjurtorps missionshus byggts flyttades auktionerna dit. Så småningOm kom auktionerna att hållas i Eöghults skola. Tidpunkten var i början av december, först på onsdag eftermiddag, senare på fredagskvällen. Gamka kassaböoker visar att man till en början stödde missionssällskap i Ostafrika och Kina. År 1889 skickades 15 kr till Einamñdsionen, men redan året därpå kunde man sända 99,25 kr. Undan för undan växte summor na. Likaså kom nya ändamål med i bilden. Böneryds arbetarförening bytte med tiden namn och kom att kallas St Åby östra syförening. Detta var naturligtvis ett bättre namn, eftersom sy föreningens medklemmar kom just från gårdarna i den ostra delen av socka nen. x_ *1. A:) K L: Ani; Sigrid AK efterträddes 1963 av sin dotter Linnea Fransson, som ledde syföreningens arbete fram till dess nedläggning 1990. Syföreningens siste kassör var Gunnar Erikason från Rävekinnshult. Vid det här laget hade defflêsta av föreningens medlemmar flyttat in till Ödeshög. Medlemmarna kom från följande gårdar:_ Rävskinnshult: Anna Johansson, vars man Simon under många år var kassör, Karin Eriksson, vars man Gunnar övertog kassörskapet från svärfadern Simon, Helga Ström, Lilian Ström. Laxhemmet/Lindeber': Sigrid An, Linnea Fransson| Doris ÅX. Gölerxd: Svea Johansson, Ester Fransson. ñzbzgget: Hilma Roos, Emmy Roos. Höghult: Hulda Karlsson, Edith Pettersson, Britta Martinsson, Linnea JohanSSon, Betty Lack. Pelarbo: Elin Fransson, Valborg Karlsson., Gransjömaden: Dalen: Sigrid Sigrid Andersson. Carlsson. Äsgårda:_Ester Karlsson. Jonstorn: Sigrid Blixt. Ingabola: Ester Karlsson, Signe Andersson, GunBritt Andersson. Månsabola: Selma Johansson, Gunni Dalhög. Boerld: Mia Karlsson, IngBritt Gustavsson. StenSerxd: Birgitta Antonsson. syföreningens sista auktion hölls i Höghults skola 1989. Därmed aVslat ades en 110årig auktionsnistoria. Den första auktionen hade ju hållits i Bränneryd 1879! Boats kyrkliga syförening Boets kyrkliga syförening startades i slutet av 1930ntalet, troligen 1938. Bland in' tivtagarna fanns lärarna i Boet Helly Jonsson och Ebba Wigren, Anna Gustavsson som blev kassör och Lydia Leife från Ruskilsby. Eva Seth från Lilla äleryd kom med 19å3 ooh Maj Waldaü hörde också till pionjärerna.Det var tydligen tradition att lärarna skulle vara med, för senare blev Ingrid Staaf medlem trots att hon bodde i Ödeshögs socken. Auktionerna hölls i den gamla skolan, nuvarande Bygdegården. I början var några av skolbarnen med i syföreningen tillsammans med sina mammor. Nelly Jonsson lät skolbarnen tillverka saker som kunde säljas på auktion" en. De flesta av handarbeterna inköptes i Broderimagasinet i Tranås och fördelades sedan bland medlemmarna. Det fanns många skickliga kvinnor i föreningen. Gerda Gustavsson och EbbaEKar15son från Tyrsabola var kända' för sina vackra dukar.lngrid Gustavsson'ihågkoms ocksa som en mycket duktig medarbetare. ,i ogiraaieduri . . . . o . ,. . Ostkakorna var alltid ett Viktigt inslag pa auktionerna. Tillverkningen gick till så, att man tog med sig mjölk till skolan och sedan gjorde man ostkakorna tillsammans. Detta skedde också vid auktionerna i Höghults skola. Vid jul delades blommor ut till ensamma äldre i den'södra skogs bygden. Ofta var en präst med. Boat och gårdarna runt omkring. Ingegerd äilsson Medlemmarna kom från och då, men hon föredrog att gå till syföreningen i Ersbola var med då i Åsa missionshus. _ UK 'U II 0 medlemmarna (utover dem som redan namnts) kom fran: Boet: Haj Pettersson, AnnaLisa Gustavsson som drev café i Boet, Signe Johansson g med mejeristen, Brita Richardsson, Ragnhild Linne GustaVSsod Lilly Karlsson g med mjölnaren, MarieLouise Wahnby. Lyckan: Lydia Gustavsson, Maja Henning, Marianne Andersson. Skramlan: Eivor andersson. Bro: Gun Carlsson. Gårdshult: Astrid Åndersson, Inga Carlsson. Ruskilsbx: Lilly Hermansson. hagen: Ruth Enell. Tvrsabola: Bojan Lönn, Greta Hpgh, Ebba Karlsson, Gerda Glad. Kalvarbz: Karin Rydberg, Härta Rydberg. Sjösård: Åarin Sääf. Jönsabola: Jenny Gustavsson. början av 1990utalet. Flera av de drivan Syföreningen i Boet upphörde i ner till Ödeshög bl a Anna Gustavsson de medlemmarna hade då flyttat och Eva Seth. Storeryds kyrkliga syförening På hösten 1946 samlades några damer från Renemo, äroxeryd m fl platser hos Ruth Svensson i Storeryd för att diskutera, om de inte kunde bilda . a .. u . ' . . u . en syforening. Sa bestamdes och foreningens ordforande blev Lilly Boraew sson. Den nybildade syföreningen gick under namnet Storeryds kyrkliga syföreninå. Storeryds kyrkliga syförening hade ett nära samarbete med den betydligt äldre St Aby syförening. Tillsammans höll de båda syiöreningarna auktion* er i samlingssalen i St Åby skola. Salen låg högst upp i skolan, vilket gjorde det arbetsamt att ha auktionerna där, men ingen klagade. Tack vare dessa auktioner kunde St Åby församlingshem utrustas med dukar, porslin, bestick och gardiner. Dukarna inköptes i Sommen. Lilly Börjesson märkte alla handdukar och fållade dem. Inga Carlsson från syllerstorp vävde dass: och gardiner. Den sista auktionen i skolan hölls 1976.Därefter hölls varje höst auktion i det nya församlingshemmet, en tradition som bröts först 2008. Medlemmarnakom från följande gårdar: Storervd: Ruth Svensson. Lilla Eenemo: Olga Pihl. Stora Renemo: Anna Andersson, Gerda Linder, Eilma Eklöv, Anna Ross, Astrid Åberg. St Ãbl: Lilly Börjesson, Signe Sandström. Kroneryd: Astrid Pettersson, Lisa Forsander, Eilda Andersson. 0 Abzgatan: .. i., . ,. . 1 0 _ iallemon: maria Stålknapp, biri btalknapg. Haris Åndersson, Ruth Rehn. ha) _M'x “Ekvarni Linnea Johansson. Sandstugan: Ingeborg Bengtsson, Anna Thell. St Ãbz skola: Anna Ek, Greta Bard. Färgeriet: Signe Johansson. Skogen:'Ester Västervården: Ingeborg.Johansson, Elsy Johnsson, Gerda Eordøren. _...me o KliERan: Raili Mahanen. Så småningom slogs Storeryds syförening ihop med St Åbys kyrkliga sy* förening. De samvarkade ju redan och medlemsantalet minskade stadigt i båda föreningarnan Den nya föreningen fick namnet St Åby och Storeryds kyrkliga syförening. St Åby kyrkliga syförening Det har inte gått att fastställa hur länge denna syförening funnits, 'men vi gissar att den går tillbaka till 1920vtalet. Kanske är den äldre. Medlemmarna kom från gårdarna på slätten. De tre andra_hämtade sina mede lemmar från skogsbygden. Inte heller har vi fått fram namn på någon ordförande eller kassör, vilket nog tyder på att uppgifterna ligger för långt bak i tiden. Medlemmarna kom från följande gårdar: Syllerstorg: Anna Carlsson, Inga Carlsson. gernstadå Astrid Åndersson, Karin Andersson, IngaMaj kwadsson, Svea Fransson. Munketorn: Anna Svensson, Gunvor Svensson. Riket: Asta Andersson, Signe Andersson. Backasand: Olga Nöjd, Eildur Eöjd, Eva Eöjd, Karin Palmer, Any Andersson Ruth Enell . . ' Frösäng: Lydia Johansson, Hanna Johansson. Löneboställett Anna Svärd, Siv Svärd. Karlfors: Gudrun Hultberg. Parkudden: karin Johansson (kassör på Senare tid), Stubben: Eva Eolgersson. ÃbI'Storgård: Inga Önnestedt, Gerda Hordgren. I början av 1990ntalet fanns bara den sammanslagna syföreningen kvar. St Åby östra ooh Boats syföreningar var nerlagda. Många i den kvarvaran de föreningen hade flyttat in till Ödeshög, några bodde kvar. Det inneu har att man ibland höll symöten i St Åby, ibland i Ödeshög.l det läget valde några att gå med i ädeshögs kyrkliga syförening bl a Inga Carlsson från Syllerstorp och Eva Seth som varit med i Boats syförening. Ever från den sammanslagna syföreningen var till en början gunvor Svensseq Eunketorp, Astrid Pettersson, Kroneryd, Lilly Börjesson St Åby, som hela tiden var ordförande, Linnea JohanSson, nkaarn, Siri Stålknapp, Eällemon. Ingamüaj Karlsson, Jernstad Gudrun Hultberg, Earlfors, Siv Svärd, Lone bostället, Inga Önnestedt, Åby Storgård och Eaili Hahanen, Klippan. Dess_ utom anslöt sig Britta Martinsson, Lilian Ström och Earbro Gustavsson efter ett tag samt Inga Carlsaon. Senare tillkom Margareta Blixt, Iris Åndersson och Doris Liljegren, som inte tidig re varit med. r” auktionerna fortsatte att hållas 1 St Åby församlingshem t o m hösten §00? tack vare ett antal eldsjälar. Till slut bestod syföreningenåv atta aktiva: Gunvor Svensson, Inga Carlsson, Siri Stålknapp, Lilian Ström, Brita hartinsson, Barbro Gustavsson, Raili Mahanen och Margareta Blixt. Förutom stöd till olika kyrkliga organisationer som Lutherhjälpen Sv Kyrkans mission m fl samt Väntjänsten i Ödeshög har syföreningen bidragit med pengar till utehelysning vid St Åby kyrka och en röd masse hake, som vävdes av IngaMaj Karlsson. Syföreningarna har också sett till att gamla och ensamma fått en på hälsning inför julen och överlämnat en blomma. Denna tradition har upp rätthållits ända ffam till slutet. Ran besökte både dem som fortfarande bodde kvar i sina hem och de som flyttat in på våra äldreboenden. Traditionen med att bjuda på adventskaffe går tillbaka åtminstone till 1930talet, då St Åby syförening bjöd de boende på EoSenlunds ålderdoms hem på adventskaffe. Dessutom hade man Luciatåg. Traditionen överför" des senare till Solgårdens matsal, dock utan Lucia, och efter service husets tillkomst till Atriumgården. Det sista adventskaffet ordnades i december 2008. Det är alltså inte bara syföreningsverksamheten som nu upphör utan även traditionen med julblommor och adventskaffe. Syföreningarna har spelat en stor roll för kvinnogemenskapen i St Åby. Att vara med i denvvar ett sätt att umgås och då spelade inte försam» lingstillhörigheten så stor roll alla gånger. Att så många syföreningar uppståd berodde till stor del på att St Åby är en så vidsträckt socken och vägarna.långt fram i tiden mycket dåliga. De kyrkliga syföreningar na hade, son redan antytts, tydliga geografiska gränser: St Aby kyrk liga syförening hade huvudsakligen slättmedlemmar, St nby östra hämtade sina medlemmar från nordöstra delen av shogsbngden, Storeryd från den nordvästra och Boat slutligen från den sydliga delen av socknen. Under senare delen av 1900wtalet tömdes skogsbygden på folk. Folk och verksamheter försvann på några årtionden. Syföreningarna överlevde' längre än det mesta. I och med den sista syföreningens upplösning vid årsmötet 2.008 gick en iROårig (1888»2008)*i graven. ,m known" AH Vi har kunnat registrera drygt 120 namn, men då skall man komma ihåg att många saknas. Framför allt när et gäller St Åby östra är mörker talet stort. Inte heller har vi kunnat få fram nuågra uppgifter på hur mycket pengar som kommit in på auktionerna under dessa 120 år, eftersom i stort sett alla kassaböcker tycks ha förkommit. Det är beklagansvärt. Syföreningsdamerna arbetade i det tysta och har sällan uppmärksammats på det sätt de förtjänat. Ändå var de pionjärer. Vid en tidpunkt då Varken politiker eller den stora allmänheten hade någotbintresse för människors situation i andra Världsdelar, engagerade sig'kyrkans och frikyrkais småfclk för dessa okända människor långt borta. Därför är det viktigt att den stora skaran av engagerade kvinnor i St Åby inte glöms bort. ' “7; ”“*'*1 4 fa 9 Iéü'zkzt :L 0 ditjsh éägvbu ,vax ” * ' e ' P' » i W671, :SW Ä/áM//MW ;åzifüo ä (5:0 Agiåélågäkáááñáägh7áåaç/ ?Ljávvåøätå áäâaüxiâáÃF7/å7áy^ø