Grav och boplatsområde i Hästholmen

Grav och boplatsområde i Hästholmen
Rapport 2010:7
Arkeologisk förundersökning
RAÄ 236
Hästholmen 7:1
Västra Tollstad socken
Ödeshög kommun
Östergötlands län
Rickard Lindberg

Östergötlands länsmuseum
Avdelningen för arkeologi
..................................................
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum
en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under
augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen
utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Totalt öppnades
28 schakt. I schakten framkom ca 270 anläggningar i form
av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar,
en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd
av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara.
Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningar
daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan
gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk
och romersk järnålder.

PDF: ÖLM rapport 2010_007

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Hästholmen och Västra Tollstad,

Källor: antikvarie Rickard Lindberg och Östergötlands länsmuseum,

460