Lanthandel i Ödeshög och St. Åby

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

LANTHAN DEL (AFFÄRSRÖRELSER) lÖDESHÖG OCH ST. ÅBY ' UNDER PERIODEN 1888 1946. Country shops (Buisness activities) at Ödeshög and St. Åby dürlng the period 1888 1946. fr \, . Jeannette Kreulz Det kulturella _arvet Ten'nin 3' 0 f” . Handledare:Claes Westling IU_ . Innehållsförteckning. (I) 5 ; idr'llI'. 1 Inledning 1.1 Syfte 7 1.2 Frågeställningar 1.3 Källor och metod 1.4 Forskningsläget 2 Handeln blir fri. 2.1 Övergång ñån stadshandel till lanthandel 2.2 Torghandel, marknader och gårdfarjhandel 2.3 Handelsbodens sociala funktion 3 Ödeshögs affärsliv 3.1 Handelsman Johanna 3.2 Löfs i Ödeshög en affärsepok 3.3 Torget i Ödeshög vid sekelskiftet 1900 3.4 Handlare Lejon 3.5 Handelsregister 3.6 Handelsrörelser . 4 Befolkningsutveckling i St. Åby och Ödeshög 1850 1950 4.1 Antal startade affärer i Ödeshög under 9 perioden 1888 1947 \OOOOO\)\]O\UIUILIIJÄÄUJNNHH›I 4.2 Antal startade affärer i St. Åby under 10 perioden 1905 1945 5 Handel och_ kristid 1112 6 Dagens affärsområden 13 7 Sammanfatmmg 1416 8 Källor och litteratur 17 8.1 Fotnoter 1819 9 Bilagor , 2045 1. Inledning. ”Gamla tiders handelsbodar och lanthandlar har rationaliserats bort till förmån för mera effektiva men mindre hemtrevliga snabbköpsbutiker. Många minns med saknad den personliga betjäningen, det spännande virr varvet av varor och den bedövande doftsymfonin av salt sill, fläsk, kryd :11 dor, tjära, kamfer och fotogen . Ibland när jag går i de stora varuhusen så tänker jag på hur det vari de gamla lanthandlarna där det fanns allt som man kunde tänkas behöva på en liten affärsyta. Där man kom till handlaren med sin inköpslista och hand* lade det som stod på lappen, inget mer. Idag när vi går i en stor livsmedelsaflär och plockar till oss varorna själva, till stor fördel för affären, handlar Vi mer än vad vi egentligen tänkt oss. Alla varor ligger framme och lockar till köp. Det är långa köer till kassoma och allt upplevs ibland som stressigt och jobbigt. Då kan det hända att man längtar till en svunnen tid i de gamla handelsbodarna. Jag ville ta reda på mer om hur det var på ”den gamla goda tiden”, se utvecklingen från en li ten handelsbod till dagens köpcentra. 1.1 Syfte. Att ta reda på när, var och varför handelsrörelser växte fram i Ödeshögs och St. Åby socknar, vad de betydde för vardagslivet, beskriva deras ut veckling och nedläggning, samt att undersöka var befolkningen i området idag åker för att handla. 1.2 Frågeställningar " 1 Vad gjorde att handelsrörelser växte fram? *2 Vad ñck handeln för social funktion? 3 Åftärsverksamhet i Ödeshögs socken. 4 Affärsverksamhet i St. Åbys socken. 5 Varför tillbakagång? 6 Var finns närmaste añärsområden för dagens befolkning i dessa socknar? 1.3 Källor och metod. Till en början hade jag tänkt mig att ta reda på var samtliga affarsrörelser har funnits i hela det östgötiska Hålavedsområdet. Då jag snart insåg att det skulle bli väldigt mycket var jag tvungen att begränsa mig. Jag valde då Ödeshögs socken och Stora Åby socken. Först tänkte jag ta med alla handelsverksamheter i dessa områden från 1888,Adå lagen om handelsregister trädde i kraft. Men när jag kommit än till 1946 års an mälningar i bok nr. C7. A A: 31, och ska fortsätta med 1947 i bok nr. 32, ñnnerjag att åren 19471970 saknas. Efter mycket letande fann jag att man efter 1946 började skriva om från början i bok nr. 1. För att ta reda på vilka handelsrörelser som registrerats mellan dessa år hade jag varit tvungen att börja om från första bok Då det inte fanns tid till detta fick jag avgränsa mig till att ta med de handelsrörelser som registrerades fram till och med 1946. De flesta handelsrörelser jag tar upp registrerades från 1888, men dåjag funnit añärsverksamheter innan den här tiden, harjag ta git upp dessa också. Handelsrörelser som har upphört efter 1946 står med. Jag har försökt att spekulera var folk i dessa trakter åker idag för att handla, Som redan ovan nämnts harjag främst använt mig av handelsregistret för Östergötlands län. Lite bokmaterial om Ödeshög och Stora Åby fannjag i boken Ödeshögsbor bland annat. Till hjälp har också tidningsurklipp om Ödeshögs bygden varit. Det fann jag på Kommunbiblioteket i Ödeshög. I ag har också hittat uppgifter om handlama via husförhörslängder för Ödeshög och Stora Åby socknar, A: ll7 på Vadstena landsarkiv. Stor del av uppsatstiden har gått åt till att samla in material. Det tog lång tid att gå igenom handelsregistet, cirka 10 000 sidor. Jag är medveten om att min sammanställning över handelsrörelser kanske inte är. komplett. I ag kan mycket väl ha missat några anmälningar till handelsregistret. 1.4 F orskningsläget. Det finns inte så mycket forskat om handelsverksamheter i Ödeshögs och Stora Åby socken vid den här tiden. Mest nytta har jag haft av handels registret för Östergötlands län som finns hes länsstyrelsen i Linköping. Därigenom fick jag reda på var de olika handelsrörelserna bedrevs, när de inleddes och upphördes. Lite allmänt bakgrund material har jag haft tillgång till, främst ”Bilder ur Lanthandelns Historia", av Ej destam, Hedin & Nygren. 2. Handeln blir fri. Förbudet mot landsköp går tillbaka till åtminstone år 1284 då Magnus Ladulås regerade och det återkom i stadslagens köpmålabalk Emellertid riktade sig lagstiftningen ursprungligen inte mot varje slag av handel på landsbygden, utan endast mot mellanhandshandeln. Avyttring av egen avel och uppköp för egen räkning var tillåtet, däremot inte återförsäljning. 2 ”Om allmogen hade fått köpa och sälja för sitt eget behov på landsbygden, borde ingen tinghakimnathindra enbondefrånattbytasinspannmåltill enskärkarlmotsu'ömming man att anlita borgaren som mellanhand I 1580 års mandat mot »handelns missbruk» ut färdades dock förbud mot att bönderna »sig emellan, thär the möte var annen på väger, förbyte gods och thär med draget var hem till sin: igen». Varoma slmlle föras till staden”. Anledningen till detta var att en av anledningarna till att städer uppstod var att de skulle fungera som handelscentmm. Om handeln avtog kunde städerna förlora sin betydelse eller tom. försvinna. Därför låg det i statens intresse att låta städerna behålla sin karaktär av handelscentra. 4 Vissa lättnader inträdde dock under tidernas lopp i förbudet mot lanthan del. F örordningama från 1775 och 1780 avsåg spannmålshandelns fri givande. Innebörden av detta var att enskilda personer, både i staden och på landet, fick rätt att var som helst köpa upp och sälja spannmål. 1775 års förördning gällde bara de spannmålsrikaste delarna av landet, men år 1780 frigavs spannmålshandeln i hela riket. Då det gav goda resultat användes det som propaganda i kampen för fullständig näringsfrihet. 5 År 1815 räknas till nästa viktiga milstolpe på vägen mot fullständig när ingsfrihet. Då frigavs nämligen viktualiehandelen. I stort sett innebar detta att handeln med vissa livsmedel fick samma törmånsställning som tidigare spannmålshandeln, men på landsbygden fick endast bönder ägna sig åt detaljhandel. F örbudet mot yrkesmässig handelsverksamhet på landet kvarstod och hindrade uppkomsten av bl.a. handelsbodar. 6 Med näringstvångets upphävande 1846 och 1864 blev handeln fri. Den nya handelsordm'ngen från 1846 innebar att det blev tillåtet att Öppna handelsbod på landsbygden. 7 Vid den här tiden fanns det tre handelsbodar i St. Åbys socken och fyra i Ödeshögs socken. 8 Det var dock inte bara att öppna en affär var som helst, utan den var tvungen att ligga på minst tre mils avstånd från närmaste stad. Detta orsakade stort missnöje. 1864 upphävdes handelstvånget totalt och vem som helst, även kvinnor, fick var som helst rätt att ägna sig åt handel. 9 Det enda som krävdes var att man var minst 21 är, svensk medborgare samt att inte sedan tidigare vara försatt i konkurs eller i avsaknad av medborgerliga rättigheter. 1° b.) 2.1 övergång från stadshandel till lanthandel. Utvecklingen gick långsamt. Det skulle dröja ett par årtionden innan lant handeln kunde konkurrera med stadshandeln och med de eventuellt före kommande gårdfarihandlarna, dvs kn'ngresande handelsmân. Det berodde på att lanthandlaren hade svårt att konkurrera i fråga om pris och sortiment. Lanthandlaren var tvungen att resa in till städerna och handla sina varor. För att sedan gå med Vinst var handlaren tvungen att sätta ett högre pris och det var svårt närkunderna hade ont om pengar. “ Vanligt var att någon añärsintresserad bonde började i liten skala att ta hem varor från staden. Ofta var handeln för dem till en början en bisyssla, medan hantverket eller jordbruket utgjorde deras egentliga yrke. Affären var sedan inhyst i köket, kammaren eller i en uthusbod. Dessa handelsbodar i hemmiljö var viktiga samlings och mötesplatser där de sociala kontakterna knöts. 12 Mot slutet av 1800talet började det bli lönsamt med lanthandel. Samhälls förändringar gjorde att nätet av. handelsbodar kunde bli tätare. Bönderna hade fått mer pengar att handla för tack vare ökad avsättning för sina jord bruksprodukter. När järnvägen byggdes ut blev det lättare att få fram varor, varusortimentet ökade och lanthandlaren kunde konkurrera med handlama i städerna, även när det gällde priserna. Añ'ärslokaler växte fram fort i socknarna, särskilt i de nya stationssamhällena. Vanligt var att folk som tidigare hade varit kringresande handelsmän slog sig ner som välbe ställda lanthandlare.13 2.2 Torghandel, marknader och gå rdfarihandel. Innan det fanns lanthandlare på landsbygden var det viktigt för landsorts befolkning att fara in till städerna till marknader och torgdagar, där de fick sälja sina egna produkter, främst spannmål För många från landsbygden var resan lån g och tidsödande, vägarna var oftai dåligt skick. Därför förekom på många håll illegal lanthandel, som myndigheterna hade svårt att stoppa. Dock fanns ett undantag från den centraldin'gerade handeln. Sedan 1600talet hade gårdfarihandlama rätt att bedriva ambulerande handel.14 Bäst kanda ar knallarna eller västgötama från Sjuhäradsbygden i Västergötland. I Östergötland var det dock inte så vanligt med kringresande handelsman. '* På 1840talet höll man i Ödeshög tvá årliga marknader, en höstmarknad i oktober och en sommarmarknad ijuni. Vid den här tiden låg marknads platsen vid den sk. Sandstugubacken mellan kyrkbyn och Backasand. Där samlades handelsmån från bygden omiding för att sälja sina varor. Som marmarknaden inställdes 1864 och åtta år senare flyttades höstmarknaden till det nuvarande kvarteret Hjälmen i Ödeshög, som vid den här tiden be nämndes ”tresnibben”. *6 'Jo I Ödeshög införde 1848 Handelsman Johanna torgdagar varje tisdag och så är det än idag. *7 Vid skiñet hette byns handelsman Jonas Pettersson. Han ägde en av Gam gårdarna, och i anslutning till denna låg handelsbod och magasin. Genom skiftet, där Petterssons gård blev kvar på bytomten, skapades en öppen plan intill handelsboden. Troligtvis är det på denna plats som Johanna började med torghandel 1848. Längs planens norra och södra sidor upp fördes därefter små salubodar, där försäljama kunde bjuda ut sina varor. *8 2.3 Handelsbodens sociala funktion. I handelsboden fick socknen en ny offentlig handelsplats. Tidigare var det bara i kyrkan som man regelbundet träffade folk och det var endast på söndagama. I boden kunde man träffa bekanta varje dag. Det blev ortens nyhetscentral där muntliga budskap och meddelanden förmedlades i en tid då långt ifrån alla var läs och skriv kunniga. 19 Handlaren ansågs något former än en vanlig bonde och titulerades alltid Herr. 3° Handelsboden och handlaren'utgjorde förbindelselänkar mellan staden och landsbygden. Från staden kom varor som spreds utöver landsbygden butiken var en distributionscentral för dem. Länge var handelsboden också post och tidningskontor. Tidningar nyheter. nya idéer och tankesätt spreds. :l i 3:* Ödeshögs affärsliv. I Ödeshög märktes handelsfriheten direkt genom en ökad nybyggnad på bytomten, där torget låg. På torgets östra och västra sidor byggdes nya mangârdsbyggnader till Gamgården och Gästgivaregården. På 1860talet byggdes bredvid sockenstugan ett Apotek dar tidigare en stuga stått. Den flyttades över gatan och blev ölstuga kallad ”Klubben”. 2 3.1 Handelsman Johanna. Handelsman Johanna är den person som betytt mer för Ödeshög och trak ten runtomkring än någon annan,( se bilaga 1). Hon dog 1899, 92 år gammal. Trots att det ar nästan 100 år sedan hon dog finns spåren av hennes verksamhet kvar än idag. Hon införde torgdagar varje tisdag i Ödeshög, vilket det ännu ar, Det var på hennes initiativ som samhället fick apotek och hon bekostade stensattning av torget och gatan intill. Att det byggdes en rejäl hamn i Hastholmen kan man också tacka Johanna för. 23 1962 fastställde länsstyrelsen att Handelsman Johanna skulle få ett kvarter uppkallat efter sig_ mitt i Ödeshögs centrum en heder för att hon verkat där åren 1824 1 899 :4 Johanna började iunga år, sedan hon gift sig sjutton år gammal, att öppna en liten speceiiaffari sitt hus. Den lilla handelsbodens kundkrets växte snabbt och hon blev snart känd som Handelsman Johanna. Ofta var det lång kö till hennes añär. 5 a i Då Göta kanal var färdig kunde hon köpa sina varor billigare. Hon åkte på affärsresor i hyrda skutor till Tyskland och handlade varor som sedan för des till Hästholmen. I affären i Ödeshög kunde man köpa det mesta, från fina dyrbara tyger till salt sill och snus. Johanna ägnade sig inte bara åt affärer, hon lyckades också under sitt verk samma liv skaffa sig inte mindre än nio gårdar.. Allting tycktes gå framåt för Johanna hon gjorde stora affärer och belånade sina gårdar för att få kontanter. I början på 1870talet bölj ade spannmåls priserna sjunka. Både jordbruken och añärsverksamheten gick sämre och Johanna fick sälja. Gårdarna såldes och affären överlåts åt handlare Landeberg. 25 Att Ödeshög numera är en ganska betydande handelsplats år till stor del hennes verk. När Handelsman Johanna gått bort var det många som saknade henne och hennes trevliga handelsbod. I en begravningsannons över henne stod att läsa: ”Det var en sådan där äkta gammal handelsbodjsom man numera endast kan ñnna på visst afstånd från städerna, där den skumma luften är fylld af lukt från lärft och kryddor, och där allt ñnnes, från storrosiga sidendukar n'n sill och bröstsockex”. 27 När Handelsman Johanna öppnade sin affär i Ödeshög var inte konkurren sen så stor. Kunderna kunde välja mellan hennes handelsbod och handlare Röhmans, som funnits i samhället sedan 1830talet. Det riktiga genombrottet för handeln kom på 1860 och 1870talet. Då fanns det fem handelsbodar i byn. 2* 3.2 Löfs i Ödeshög en añ'ärsepok. Karl Zeferinus Löf född 1861 St. Åby började sin affärsbana i Svanhals, men flyttade till Ödeshög. Redan 1877 var han biträde i en speceriaffär i Ödeshög. Efter anställningar på andra håll öppnade han en egen affär i Fridhem vid Storgatan i Ödeshög år 1884. Det var en speceri och diverse handeL sem kom att bli en av ortens största 29 ' Sonen Folke tog över rörelsen 1925. 1937 flyttade añären till ett nybyggt hus vid StorgatanTorget, där förut Hallins skoañär funnits. Añärsverksamheten gick framåt och byggdes till i olika omgångar. 3° 1960 tyckte Folke Löf att han fått nog av affarsrörelse och då övertog Håkan Johansson och Åke Winor affären. De hade sedan många tillbaka arbetat i affären. Affären var först i samhället med snabbköp år 1961. Chansen till utvidgning erbjöds när posten flyttade till nya lokaler. Där efter fick en dag de förvånade kunderna själva ströva omkring i affären t_ och plocka till sig vad de ville ha 31 19641979 drev Håkan Johansson affären själv sedan Winor flyttat från Ödeshög. 32 1967 förbättrades affären ytterligare. Då flyttade man närmare bank lokalen. Den tomma platsen mellan de båda husen byggdes igen och añären blev mycket större och försedd med personalrum. 33 1979 övertog Lennart Kullander och Sven Eric Brandt affären. De var an ställda sedan länge av Håkan Johansson. ' 1985 var det slut på den Löfska affärsepoken, då ICARiddaren öppnade i nytt centrumhus på torget. Men fortfarande säger många ”Löfs” när de menar ICARiddaren. 3* 3.3 Torget i Ödeshög vid sekelskiftet 1900. Den gamla torgbebyggelsen fick vid sekelskiftet ge vika för nya affars och bostadshus. T orgmiljön ändrade på ett årtionde Den lilla torgplanen med ladugårdar och glest placerade salustånd och handelsbodar byttes mot ett välplanerat torg med sluten affärsbebyggelse. Torgkvarteret fick en småstads karaktär. Det var i samband med järnvägsbygget som Ödeshögs stadskärna ändrade utseende. Först att påverkas var torget. 35 1887 rev man Riddargårdens lada, som sedan skiftet legat i den sk. ”tresnibben” vid Riddargatan. På samma gång flyttades Gatugårdens lada från Riddargatan upp till Torgets östra sida. 36 Vid slutet av 1890talet revs de gamla salubodarna och torgplanen gjordes bredare. På södra sidan uppfördes en sammanhängande rad av små salu stånd :som fick namnet Torgdalen. När man byggde dessa bodar rev man den pyramidformade handelsboden i korsningen NygatanStorgatan, där 0. handelsmannen Otto Lejon lät uppföra ett stenhus i två våningar. 37 3.4 Handlare Lejon. Handelsman Otto Lejon var vid sidan om handelsmannen Karl Löf, vid de sista årtiondena på 1800talet bland Ödeshögs främsta och äldsta affärs pampar. Lejon hade ihop med Fredriksson en handelsñrma, kallad Fredriksson & Lejon. Den startades 1887 med lokaler i gamla gästgivare gården. När huset blev för trångt flyttades affären 1889 till nybyggda och tidsenliga lokaler i ett hus vid torget. Samtidigt tog Otto Lejon över affärs verksamheten själv. 38 Den sista mars 1970 tvingades Bultbols lanthandel slå igen efter att ha funnits i ungefär 80 år. Det var någon gång i början av 1890talet som affären i Bultbol grundades. Inledningsvis var den en filial till Ewald Holstensson i Ödeshög. John Bäck var den som hade affären mot slutet. Han tog över cirka 1961 efter Josef Pettersson. Då Pettersson hade affären var det ett 50tal hushåll som stadigt handlade hos honom. Sedan Bäck tcr'g“över har han drabbats av flykten från landsbygden. < Konkurrensen från añärerna i Ödeshög blev för stor och kundantalet sjönk till ungefär 35 hushåll och några strökunder. John Bäck nådde ut till 14 g '. l ._ Befolkningsutvecklingi St. Åby och Ödeshög 850 1950 Antai , i 3500 3000 2500 2000 :SL Åby 1500 mödeshög 1 000 500 0 År 1850 1875 1900 1925 1950 Folkmängden i Lysingsharads socknar St. Åby 00h Ödeshög. ca antal efter diagram i boken " En bok om Lysingshârad " sid 58 . Ar St. Aby Ödeshög År St. Aby Ödeshög 1850 2400 2600 1925 1800 2900 1 875 3000 3000 1 950 1 450 3300 1900 2200 2550 41 19381 942 19281932 19181922 19081912 1 8981902 1 8881 892 Antal startade affäreri Ödeshög under perioden 1888 1947 Affärsröreäser under perioden 1888 1947 Statistisk per 5árs period från Ödeshög A_r 18881892 18931897 18981902 19031907 19081912 19131917 Ant, Steg. affärer A: A . S , rer ' 23 1 91 81922 24 G 1923.1 927 24 8 19281 932 30 6 19331 937 35 5 1 9381 942 1 9 10 19431 947 28 Summa 56 Källa: Handelsregistret. Hm* N 4.2 Antal startade affäreri St. Aby under perioden 1905 1945 1935 1930 1925 1920 Affärsröregser under perioden 1888 1947 Statistisk 'ber 5års period från St. Åby År Antal startade affärer 1905 1917 :i 1919 " 1920 1922 1924 1925 1926 1928 1930 1932 1933 1935 1936 1937 1938 1941 1943 1945' Summa hare thU *lv o>halu ÅIQ halv ›10 L+<nA (JO _CD Källa: Handelsregistret. 10 5. Handel och kristid. Det första världskriget satte naturligtvis djupa spår i näringslivet. Sverige var inte så väl rustat på vamförsörjningens område och efterhand blev varubristen allt större. Vi imponerade större delen av vårt' sockerbehov och även råvaror till kvarnindusrtin. Med avstängningen av handelsvägarna blev bristerna akuta och stränga ransoneringar måste tillgiipas. Sockerkorten följdes snart av ransoneringar på flertalet viktiga försörjningsvaror. Bristen på varor var avsevärt större än under andra världshiget. Kriget påverkade naturligtvis också detaljhandeln. Den som kunde skaffa varor, kundeocksâ tjäna stora pengar. Priserna steg kraftigt alltefter som varubristen tilltog och penningvärdesförsämringen gjorde sig gällande. Den som då hade större lager kunde göra stora fortj änster på prisstegringama. Mot slutet av kriget blev klimatet kärvare för köpmännen. Leveranstiderna blev allt längre och många dubbelköpte varuposter, i tron att de aldrig skulle få vad de först beställt. Resultatet blev att en del köpmän överhopades med varuleveranser då kriget var slut. Dessa sena leveranser bestod ofta av undermånliga kvaliteter, som visade sig osäljbara då bättre varor började komma i marknaden. Här kan man hitta en av orsakerna till att många tvingades slå igen i början av 20talet. 41 1920talet var ett årtionde då detaljhandeln sökte rehabilitera sig efter första världskriget. Läget var bekymmersarnt för de flesta, även om årtiondet ofta be tecknas som ”det glada 20talet”. Detta gällde nog inte detaljhandeln, möjligen med undantag för de sista åren , då. konjunkturen vände mot bättre tider. Arbets lösheten minskade, köplusten steg, tillgången på pengar ökade, importen fick mera ordnade former och initativkraften ökat utlopp. 42 Början av 1930talet var en dyster tid för svensk detaljhandel. Världs depressionen inleddes ”1929 med det katastrofala prisfallet på New York börsen varefter krisen spred sig över till Europa. Då detaljhandeln såg sin omsättning sjunka sökte man efter orsaker och botemedel. Det ansågs vara en lösning att begränsa antalet detalj affärer, så att ett' mindre antal fick dela på den marknad som fanns. Det förekom också kritik mot det stora antalet mellanhänder som visade tendens att öka utan' att egentliga skälförefanns till expansion av detaljhandeln. Med anledning av detta undersöktes vår näringsfrihet och dess lagbestämmelser från 1846 och 1864. Bestämmelserna ansågs vara alltför liberala. Vem som helst kunde praktiskt taget öppna handel. 43 Detta ändrades nu. Nyetableringsnämnden ställde krav på nyetablering. För att någon skulle få etablera sig inom livsmedelshandlen ställdes krav på praktisk erfarenhet hos innehavaren, tillgång till de medel som behövdes för verksamheten, samt att butikslokalen skulle ha godkänd hygienisk standard. 44 andra världskriget bröt ut medförde det varuknapphet och ransoneringarl Bristen på varor gjorde sig efterhand alltmer kännbar, eftersom kriget stängde ute utländska marknader. 4” När affärerna i storstäderna hade det svårt kan man tänka .sig hur svårt det måste ha varit för små handelsbodar på landsbygden. I ag har inte funnit att väldigt många affärer slog igen just vid den här tiden, men om man jäm för med tidigare, så var det inte heller många handelsverksarnheter som inleddes då. Många handelsrörelser slog igen omkring l936, men det behöver inte betyda ll att det var en besvärlig tid för handlarna just då, utan det gjordes vid den tiden en inventering om hur många handelsrörelser som fortfarande var igång, och de som inte var det ströks ur registret, (se bilagor 24). Vid år 1900 fanns lite mer än 2500 invånare i Ödeshög och cirka 2300 i Stora Åbv. Femtio år senare vid 1950talet var siffrorna 3400 och 1500. I Ödeshögs socken fanns det då fler invånare än perioden innan men inte alls lika många affärer. Att man inte på nära håll kan få den servicen som fanns' då beror på samhällsutveck lingen. Service och añärsliv koncentrerades till kommunernas cenn'alorter och till städer, med förbätn'ade kommunikationer och bilismens utveckling. 46 Under 1950talet tilltog välståndet och handeln fick friare spelrum för sin verk samhet. Självbetjäningen slog igenom, även om det till en början gick trögt. Tidi gare fick man inte sälja olika slags varor i samma butik, specerier skulle saluforas i en speciell lokal, mjölk i en annan, charkuterieri en tredje. Detta hade sin grund i hälsovårdsbestämmelser. 47 Det som var ur handlarens synvinkel det bästa med självbetjäningen var att för säljningen ökade. Ur konsumentens synpunkt var den så kaliade butiksdöden både på gott och ont. Det var ju bra att livsmedelsaffärerna började drivas i större enheter, vilket ledde till air prisema lmnde hållas nere. Men minns också med saknad de mera hemirevliga små handelsbodarna. Sämre var också att när de små affärerna på ""henimaplaf tvingades slå igen för att de blev utkonkurrerade av de nya snabb köpen, så blev det svårt 'för främst de äldre, de handikappade och de biilösa som inte längre hade tillgång till butiker inom bekvämt avstånd. Detta problem finns fortfarande kvar nu på sent 19904261, men inte i samma utsträckning som tidigare. Nu finns bättre lagringsmöjiigherer, maten står sig länge och man behöver inte till affären varje dag. Men visst är det svårt för de som inte har 'bil och därmed inte kan ta sig tiil städernas ytterområden, där de stor lågpris'naivamhusen är 'oe lägna. 6. Dagens affärsområden. Nu för tiden finns inte så många handelsrörelser kvar i fd. Ödeshög och stora Åby socknar. Vart åker då folk i dessa områden och handlar? I Ödeshög finns en stor livsmedelsañár, ICARiddaren, vid Ödeshögs torg. Dit åker nog folk från trakten omkring och handlar. Eftersom många har bil åker de säkert till de större städerna, som Linköping och Tranås för att handla, samt även till Mjölby och Vadstena där det också finns handelsmöjligheter. Samhällsutvecklingen har varit liknade i Ödeshögsbygden som i andra mindre orter i landet. Service och añärsliv koncentreras till kommunernas centralorter. Förbättrade kommunikationer medför att människor lättare kan ta sig längre sträckor för att handla. Många arbetar i de större orterna ' och handlar därför där. Utanför Linköping och Tranås har under senare tid stormarknader vuxit fram. För de mindre affärerna på landsbygden går det då inte längre att konkurrera med lågprisaffarerna. Dessutom är sortimen tet begränsat i de mindre affärerna. Det bär sig inte ekonomiskt. Det är nu som det var på 1800talet när lanthandeln växte fram. Till en början hade de svårt att konkurrera med stadshandeln, men senare när kommunika tionsmedel som järnvägen vuxit fram kunde lanthandeln konkurrera på allvar med stadens handelsrörelser. Kanske blir vi i framtiden trötta på att åka till stora affärsområden och gå i jättelika varuhus och då kanske längtar tillbaka till mindre, hemtrevligare aEärer. 7. Sammanfattning. Denna uppsats handlar om handelsrörelsernas framväxt i Ödeshögs och Stora Åbys soclcnar 18881946. Anledningen till att handelsföretag började växa fram på landsbygden under 1800 talet var att handeln blev fri. 48 Tidigare var det bara i städerna som man fick be driva handel. 49 Folk på landsbygden fick därför fara in till städerna för att besöka butikerna och gå på marknader. Ett undantag var gårdfarihandeln, det vill säga kring resande handelsmän. De förekom dock inte i så stor utsträckning i de sock nar jag har forskat om. Det förekom därför på en del håll illegal handel. 50 Vissa lättnader inträdde dock under tidernas lopp i förbudet mot lanthandel. 1846 och 1864 är de stora milstolpama i handelsfn'hetens historia Den nya handels förordningen från 1846 innebar att det blev tillåtet att öppna handelsbod på land bygden. 5 Vid den här tiden fanns tre handelsbodar i Stora Åbys socken och fyra i Ödeshögs socken. 52 Det var dock inte bara att öppna affär var som helst, utan den var tvungen att ligga på minst tre mils avstånd från närmaste stad. 53 Det orsakade stort missnöje. Bättre blev det 1864 då handelstvånget upphörde to talt. ”4 Därmed fick vem som helst även kvinnor, ägna sig åt handel. Det enda ;som krävdes var att man var minst 21 är, svensk medborgare samt att inte sedan :tidigare vara försatt i konkurs eller i avsaknad av medborgerliga rättigheter. 55 ' Handelsboden fick en_ stor ekonomisk, social och kulturell betydelse. Det blev den nya samlingsplatsen. ”6 Dock gick utvecklingen långsamt. Det tog tid för lanthandeln att konkurrera med stadshandeln. Anledningen var att lanthandlaren var tvungen att fara in till stan för att köpa sina varor som han/hon sedan sålde. För att själv gå, med vinst var sedan lanthandlaren tvungen att sätta upp priserna lite och det var svårt när kunderna hade ont om pengar. Det var först mot slutet av 1800talet som det började bli lönsamt med lanthandel. Samhällsförändringar gjorde att nätet av handelsbodar kunde bli tätare. Bönderna hade fåttmer pengar att handla för_och järnvägen ledde till att handlaren lättare kunde få fram varortill lägre pris. ”8 ' I Ödeshög märktes handelsfriheten direkt genom en ökad nybyggnad på bytomten, där torget låg. Handelsbodar växte fram fort. °9 För Ödeshögs del har Handelsrnan Johanna betytt mer för Ödeshög och trakten däromkn'ng än någon annan. Hon öppnade i unga år affär och kundln'etsen tilltog. Hon såg till att torget i Ödeshög stensattes, att samhället fick apotek och hon lät bygga en rejäl hamn i Hästholmen. 60 Då Göta kanal var färdig'kunde hon köpa sina_ varor billigare. Hon åkte på affars resor i hyrda skutor till Tyskland; och handlade varor som sedan fördes till Häst holmen. I añären i Ödeshög kunde man köpa det mesta, från fina dyrbara tyger till salt sill och snus. 61 14 När hon 1899 dog, 92 år gammal var det många som saknade henne och hennes trevliga añär. 52 En annan handlare som betytt mycket för Ödeshögsaftärsliv är Karl Löf. Han började liksom Handelsman Johanna i unga år att öppna affär. 63 Efter honom tog hans sön Folke över speceri och diversehandeln. Därefter har andra tagit över och añären ñnns kvar i Ödeshög än idag som ICARiddaren. 64 Handelsman Otto Lejon var vid Sidan om Karl Löf, vid de sista årtiondena på 1800talet bland Ödeshögs främsta och äldsta affärspampar. Lejon hade ihop med Fredriksson en handelsñrma, kallad Fredriksson & Lejon, som senare kom att be stå av Lejon ensam. 6” Det fanns många handelsrörelser av olika slag i Ödeshögs och Stora Åbys socken. Via handelsregistret får man besked. Det fanns många speceri, diverse och manufakturhandlare. En del var cykelaffärer eller snickeriañärer, kaféer mm. Det var 1888 som lagen om handelsregister trädde ild'aft. Därmed var man tvungen att anmäla till handelsregistret om man ämnade idka handel. 66 Det första världskriget satte djupa spår i näringslivet. Sverige var inte så väl rustat på varuförsörjningens område och efterhand blev varubristen allt större. bristen på varor var avsevärt större än under andra världskriget. De som hade ett stort lager kunde tjäna stora pengar på prisstegringarna. Mot slutet av kriget blev klimatet kärvare för köpmännen. Leveranstiderna blev allt längre och många dubbelköpte varuposter, i tron att de aldrig skulle få var de först beställt Resulta tet blev att en del köpmän överhopades med varuleveranser då kriget var slut, som senarepzisade sig osäljbara då bättre varor kom ut på marknaden. Här kan ;nan hitta en av orsakerna till att många tvingades slå igen i början av 20talet. °7 1920talet var ett årtionde då detaljhandeln sökte återhämta sig efter första världs kriget. Läget var bekymmersamt för de flesta, även om årtiondet ofta beteclmas som ”det glada 20talet”. Mot slutet av årtiondet blev det bättre, arbetslösheten minskade, köplusten steg och tillgången på importerade varor blev bättre. 68 Under 1930talet gick det dåligt för svensk detaljhandel. Världsdepressionen in leddes 1929 med det katastrofala prisfallet på New York börsen varefter krisen spred sig över till Europa. Man försökte då i Sverige att minska antalet detalj affärer, så att ett mindre antal fick dela på den marknad som fanns. 69 Man kritiserade näringsfriheten och dess lagbestämmelser från 1846 och 1864. Nyetableringsnämnden ställde krav på nyetablering. 70 Andra världskriget medförde varubrist och ransoneringar. 71 Under 1950talet blev det bättre tider för handeln. Självbetjäningen slog igenom. Tidigare fanns olika affärer till olika varor. tex. speceri och charkuterihandel. 72 Det finns_ både för ocl'rnackdelar med den så kallade butiksdöden. Bra ärju att livsmedelsaffárema drivs i större enheter, vilket leder till att priserna pressas. Vad som är sämre är ju om de lokala småbutikema slår igen får folk det längre till 7 aña'rerna vilket inte är något problem för de bilburna, men mycket väl för de äldre och rörelsehindrade. Nu för tiden finns inte mycket handelsrörelser kvar i Ödeshögsbygden. En stor livsmedelsañär, ICARiddaren finns i Ödeshög, där säkert många från trakten handlar. Men för att få större handelsutbud får man ta sig till de större städerna, t. ex. Linköping och Tranås där stormarkn'adsområden vuxit fram på senare tid. Det är i dagens läge väldigt svårt för de mindre affärerna att konkurrera med låg prisañärerna. Kanske kommer lanthandeln att få en ny renässans i framtiden när vi tröttnat på att gå och handla i enorma varuhus. Jag har funnit att det fanns många handelsrörelser i Ödeshögs och Stora Åbys socknar. Under arbetets gång har jag många gånger omprövat syfte, frågeställ ningar, ämnesbegränsningar och material. Det har varit väldigt intressant att skriva den här uppsatsen. Eftersom det är min första uppsats av det här slaget tyckte jag att det var svårt till en början. Men efter ett tag började det lossna och jag tyckte att det var roligt att jobba med uppgiften. Jag tycker att jag har fått svar på de frågor jag ställt mig och skulle behövt mer tid för att ta reda på mer om handeln, gärna fram till 1990talet. 16 8. Källor och litteratur. Otryckta källor. Landsarkivet i Vadstena, husförhörslängder för Ödeshögs och Stora Åbys socknar, Azll7. Länsstyrelsen i Linköping, anmälningar till handelsregistret för Östergötlandslän, Akt. nr. 29973193 År 1973 D8AA 44. Tryckta källor. Andersson Kjell och Clemensson Per, Hembygdsforska! stegför steg. Stockholm 1990. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvålkartonger om våra förpackningar och deras historia. Stockholm 1977. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia ICA förlaget l965. F alkenstarn Margit och Wirsäll NilsErik Något till livs Husmor och añären under ett halvt sekel, Ett tidsdokument med anledning av Hakonbolagets 50 årsjubileum. Hakonbolaget och ICA Förlaget 1968. Fredlund Jane, Stora boken om livetförr Bilder och minnen från svenska folkets liv i vardag och fest. ICAförlaget l98l. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Ödeshögs kulturnämnd 1988. Linköping 1988 Lindell Thord mfl. En bok om Lysings härad. Utgiven av Stora Åby Sparbank i anledning av dess 50åriga tillvaro 19021952. Hässleholm 1952. Rosander Goran; Gårdfarz'handel i Norden. Stockholm 1980. Wikdahl Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög Särtryck ur Östergötland 1980. Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1981. Linköping l98l. Tidskrifter. IDUN, 18990701. ÖstgötaBladêt 19181001 ÖstgötaBladet 19706325 ÖstgötaBladet 19750528 / ..wwmm W.wm_ 8.1 Fotnoter. Not Nr (OOONOU'IÄWNA Källförteckning Fredlund Jane, Stora boken om livet förr. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandeins historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Falkenstam Margit 8. Wirsåll NilsErik, Något till Iivs. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvålkartonger. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvåikartonger. Conradsson Birgitta, Siiiburkar & tvålkanionger. Conradsson Birgitta, Sillburkar 8= tvålkartonger. Rosander Göran, Gårdfarihandel i Norden. Wikdahl Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. “Mkdahl Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög. Egdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur Ianthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur ianthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur Ianthandeins historia. HâSSêICIVISI Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor... Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. ÖstgötaBladet 1 98301 29 IDUN 18990701 Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist. Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. ÖstgötaBladet 19750528 Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. ÖstgötaBladet 19750528 Hasseiqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Wikdahl Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög. Wikdahl Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög. *Mkdahi Magnus, Bebyggelsen i Ödeshög. " ÖstgötaBladet 19181 001 ÖstgötaBladet 19700325 ' , Andersson Kjeil & Ciemensson Per, Hembygdsforska 1 Fr. Falkenstam Margit & Wirsåli Niis,Erik_,_Nâgot till livs. Falkenstam Margit 8: Wirsäll NilsErik, Något till iivs. Faikenstam Margit & Wirsäll NilsErik, Något till livs. g Lindell Thord mfl., En bok om Lysings härad. ' f' i / 18 SID 128 SID 17 SID 18 SID 18 SID 22 SID 23 SID 130 SID 78 SID 130 SID.84' SID 1314 ' SID 14 SID 15 SID 13 SID 38 SID 124 SID 81 SID 124 SID 122 SID 117 SID 122 SID 91 SID 81 SID 8485 SID 81 SID '91 SID 109 SID 110 SID111 SID 111 SID 128 SID 128 SID 128129 SID 270 SID 84 SID 88 SID 114 SID 58 Falkenstam Margit & VWrsâll NilsErik, Något till livs. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvålkartonger. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandeins historia. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Ejdestam, Hedin & Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Ejdestam, Hedin 8. Nygren, Bilder ur lanthandelns historia. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvålkartonger. Conradsson Birgitta, Sillburkar & tvålkartonger. Conradsson Birgitta. Sillburkar & tvâlkartonger. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. ÖstgötaBladet 1 98301 29 Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. Hasselqvist Susanne (red), Ödeshögsbor. ÖstgötaBladet 19181 001 Andersson Kjell & Clemensson Per, Hembygdsforska ! Faikenstam Margit 8: Wirsåll NilsErik, Något till livs. Falkenstam Margit 8= Wirsåll NilsErik, Något till livs. Falkenstam Margit & Wirsäll NilsErik, Något tiil livs. Falkenstam Margit & Wirs'a'll NilsErik, Något till livs. 19 SID 164 SID 130 SID 18 SID 13 SID 130 SID 78 SID 130 SID 130 SID 14 SID 1314 SID 15 SID 91 SID 81 SID 81 SID 109 SID 110 SID 111 SID 270 SID 84 SID 88 SID 114 SID 164 Rapport. anligt order av Lsndsfiskalen i Lysings distrikt har un V›*iderlecknadlpolieman,varkstallt utredning i anledning av Kungl. iååjzts åefallningsnavandee i Östergötlands län skrivelse av den ›29 sistlidne oktober månad,angående utrönande av vilka handelsrö relser varom anmälan till handalsrsgietret skett,numers upphört, grå: jag efter verkatällt uppdrag härmed rapportera: Oskar Kling, CLLAAIordström, Karl FLEkberg, C,J.Grönovist, J / flleredrik Granlund, Ernst Granlund, O,ALBoaengren och S,Lund, äro 'LC " n e _ doda for flera ar seden Och efterlämna icke kända stärbhuedeläga 7.." ›4 re,aom kunna anmäla dessa firmora upphörande. I ñrêgil Segegtz,ä: sedan 25 år sedan boende å okänd ort i Norra Amerika. Scheutz därstädes boende hustru,Enma Scheutz,vilken för nodar att mannen avlidit,nar anmält firmans upphörande. J _ Jennv Holstenason, Hjalmar Andersson; Algin Karlsson,J,FLJo .1 se ' ' ' ason, Josef BremGIÅHya äeåeriet, C;A;Johanason{§Hénning.Gustav son, ALVig, Henning Karlström, Öduehöqs sgirituosabandeliALJ.Ander son, Anna Karlsson, Gustav Hård, A.L.Bäcks Iräförädlingsfabrik,A.L. Bäck, Alfred Lejon; Otto Leica, Hubert grus, C,A,K1;én, A_Näjd, axel Gustavsson, C G Ber ström, ,. _4 _ bädä'ääñVII§ä“§vli iu cn na a atarbhnedelagare anmält firmOrnae upph" nde (9::r nedanstående firmor bifogas anmälningar om rörelsens upphörande: Carl,F.Johansson= Hilda Larssons Eftr_, Oskar Gustaveeon,= ' Oskar Gustavssons charkuterihandel; Hildegard Gnndén, K.A,Brun, >Q4Samuelsson, J.A491aUsson, Ivar Karlsson, Sigfrid Kulleratdrand befträffande anmälningarna till handelsregistret den.10/9 1906 och den 14/9 1979, Ltâyensson, Karl Krus: Karl Krue & C0,J1VlRehn, Sigfrid Andersson Ödeshögs nya skrotaffär, FLALJOhanssonsVias 4: ggg_L Oskar Fredriksson, Nedanstående personer hava avflyttat från orten och hava b'deraa hästädea bedrivna handelsrörelser upphört: F O Hvdell till Karlskrona,ñ.l Sandnerg,till Katrineholm;gglig_§gg I I i I I I I 1: se U 'till Stockholm,N,J,Lindberp,till Gränna, Robert Östlund,till I VMjölby, C,A,Blad,till uialmslfi'i'ü, Gustav Johansson till Jönköping, V. 3 . ... . . ,. z' . 35V' Johansson *5111 Linkoplng, '.,.'.'.JLlss0n '6111 Orebro,0tto J Petter7 son *ill Tingssryd, Cart Hemlin till Vadstena, Emil Dahl till Lin i”IÅLQPalmkvist, Erik Hilmer Olsson, Oskar Grönkviat_ V Följande firmainnehavare 'L'Lro närstäâes okända,men hava deras Vhär 'oadrivns rörel e upphört: ' 1 zoo ' 2 244341 /734/ 29% ma, : Vegasus, F,O.,&jaflsson,, ., K “V1 .0.Lanson, JLKarkêson,F.H4Jo › ä . hanason, AuguszgasZilxñ, BiJrfgeråVLiêfä'beg/g, (JA/?Båååtröm Oskar Eggensm ' f vErikssoâfääx/ånsson/ Angus/tågåizidsson, Th Landeoerøn., :LLLigg .t Johåêâägg,8,?k égréson, 3,;?igzämsgi Je;:7Z§E;?ÃI;, FLW_5â§Åkviat, ,in KsrLêççäsaoo,áC,fiägro, åjsziå§6%2r%, §0 .§4 /68g. J ;élareson, V KLszÃ/sson, Oslqzaâäfssonjll. n, ...w...00.: › r. . .. _,.4 / E; ] ñsaon,J A erson .. : ,A /531 /FZS O,G›,g§o%arg, ,JHZêaiaaánJAJohans' o ,J A C An ai'saon,1:3rna,t'Au / ..0 , 30 / §53? ../ rell, 0.';17ást4n Janson g Ksrlsson,'*A!.I'.ova (låga/sann, V 1_ nine: J A .I .må/MEn, Gus A' 1/6 4%” :""'. ,' ' ' f , ollin,_J P e,Edv alsr _.› I. _\ ' 1;. :.._/' :Alf O :. anhållan/s?! Lon,_Karl PeWrsson 0312?; [zei4;__1.C,M,P᧠resggå, . IRK. ' *rj' .tr'1 :7% 8 0?” 5' 'Å E An/åbráaon,\/Lsng%on; (LA, man, Carl sgdb'fom, Agalk, /åä' §82? Ååoif ' ' / 5 C F. 0 timma, och Carl A råna. ,/ ' Heösnståendefirmor utöva fortfarande sin rörelse: AugJForaberg, Axel Tbunborg, Hanna Dahlberg, Karl O.Fal;, A,V,Andersson, A.E.Göranason, Ernst Andersson; K,E,Ihunêr, Lovisa : Johansson, H_RLUertzman, J,A.Sandngrg, Ruth Karlsfröm, Henning Engvall, K.A.Johansson, Ödeshögs renarationsäsrkstsñ.s,Blondell, David Svensson, Oskar Gustavssons Eftr; C.A,Etnolm, Emil Johansson, A.M,Aubertin, onedin, Erik Sabsl, salvarzru'a, Erik Lindarw/dc Co, Carl Gustavsson, M.E,Berg,?ilda Berg,'Karolina Benjaminsson, Ödeshögs soannmåls.& mlölaffär,Uno Hertzman, Vilhelm Karlsson, Ols Fredriksson, Johan Julius Olsson, Nya Konditoriet Kroon & Dani elsson, A,Axén, Oskar strid, Jong/Karlsson_ Ödeshög den 17 februari 1936, oliamsn 22 'Suora Åby socken. Med anledning av anbefalld undersökning angáende nandelsrâttignak r Jag härmed vördsamt meddela. här nedan uppráznade personer äro dels orända samt dels utflytead A.A. Svensson A.E. Andersson, Karolina Axell, C.A. Jonansson, 'tmrü.BetygäS. Stora Åby den 3 februari 1936 *3551. Att samtliga här ovan uppräknade nandelsrirmor numera ioKe hl: Ändra handel inom Stora Åby SOCicn intygas därmed. F Stora Än en 4 feg /Alla övriga |›. " .q J* . u n“ forteclcningen upptagna llâZIISrOI' Skall lovar: ha.. 046m^5 é/?“6J4“%irvñ?,› \> Å ,....mWW ITP. A '1 “L 55 DASUO .L '2' I c pn1s :av: [wq 0. F. \ “. xr. .u JTH ^ › 1. :U Lu. . I LT.. u:;;« §\ sçstnnu '3 'l s un L'G ,._ .I .......4 . .. .. :.›. An r» ...,. ...v;au ... Taxi aiwsäu... .mm...nxkvkä . . . X “Jaaa” * STL'Ja :så N. o 'CU qeg ?XS 4_ .; .7 _nyvy\4 \. ;....n ' y .7 L 120* vs .ts T. .. .. y.. .... nu. .. 0 i U. 1.. v. .p 5 m a 4 ;.M . 3 .U G. T. .m e _ I. i E 3 nu 3. l. HT 3 H .0. S 8 2 0 .a . m ;1. [0 34 E I E ._ “ n+ 3... O . . .C. 7. s . 0 n. w " . E fw; S. ...4 D. e 7.. E. S 3 2. D.. :. 3 ÄQIH5Q [70 0 1:25:21.. . '.;l Du._: ha 7 L UU. * C .4. l^ n väca .LL '. 1.. C_ 0 s atäpsa 0.. D04 ;SQ 5:954 upqssuc *i u U T U .h a, I r i; 'rs”n .bd Au... u.. .A sd. I .....,..._uq 'Lan : u .n V. nun . ..._ (u). n.. ':__;' J: .1.: ...0..\., 3/ U “. I ' hr ..._N. ;1. Lux . . ?tiiitilf 7.530.013...) (.. I. .PE . *Fax q: .1 ha . .uua. . ; 1' :'I v' . ;o .Jg ,m “ . ;rlcsson, Acvzaaoe;åsm;a; h .. H u . r/ . . p . omloes oeñ'reparatzonsverkstac dCEl dOü'QSSOHTN / . I \N\\ *'77* _/ z / .z /ü/;y wav/w vi' 1» '3 quists Bitr Gerda Karlsson, Axelsson & Czo, Joel Z 6.; . ^ . "1' 'F J_ ,5. ' ' nortvaJu;Lar, marggu ;uaersson, á›;_ / Oskarsson, Anton :to 7 ,' J.handaln Krona: E Karlsson,axvernerjás :Jrst:r_fabrlk Georg åEÅLezan. (áâñv' áf7ay g?4§, 5?42h, “éarial arlsson, Ellding Carlsson, Eskil Karlsson, Llnd'áiens handel: 6 / z'D/;f/ .a .gl rå trädgård David Andersson med filial i Jönköping, David Lundberg, nen ç ac) ?av 45%" ? *. . ,. .. c.. ›_' ".. :2": . “'“åAEJISbCZL, LJ v0c:.110l=;=sa4.;=;re:1 o 3' 9 / ,: 5' 7.9 ., pcp' é .: 95\:/ l _ :'.l 1 "v '. 7 77* 't . '_ Y .ECCG:Z^2 o "nl;, Ehu:::rgs. ,; 4 ;huner, :1;:ur unr, Greta WEEuluuc, A' ' "':l . wc/lr'\p.n ;lá/GW s 5. ._..'_ . . _f_ ^ _ a____.__n ._ _!_«_:__.p_.v a\ 0 “ESL.O"S :lån G; bn' :f _. 9 4:o\:n, UL:DG.J'L› ;'Lmelv'GEÅS 11:10. U3 1.'3 Cu / U :7. .v / .'_.. r ? ;' u nord, J Uuoc;g. . \' I Q ' < \ 6* 'l 4 . ø f'l " I . _ / . ' ru. 7 A_ ›\. M , | ›\ > \ \ V ?fuzer Tanto" Putlgiro .ua ca 0: m Jil TS nu.. :5 .Nav :4 Bilaga: Handelsggister för Ödeshög socken. 1 2 › 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll . intagits i crts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 136 18880531 18880608. 18880609 Carl Theodor Landeberg, att han i Ödeshögs socken Ö.Corr. idkar garv , speceri ,diverse och manufakturhandel. Aven handel med eldfariiga oljori mindre förråd, under firma Teodor Landeberg. 386 18880629 18880720 18880809 .johan Leonard Johansson, att han vid Svembs Södergård i 0. Corr. Ödeshögs socken fortfarande idkar sko och läderhandei under firma J. Leon Johansson. 384 18880629 18880720 18880809 Carl Fredrik Johansson, att han vid Ödeshögs Riddaregårds Ö. Corr. ägor fortfarande idka diversehandel i förening med försäljning av eldfariiga oljor i mindre förråd under firma C. F. Johansson. 410 18880630 18880720 18880809 Rickard Peterson, att han säljer böcker, i Ödeshög huvud Ö. Corr. sakligen till folkskolan, under ñrmanamn R. Peterson. “ 479 18880720 18880727 18880814 Johan Martin Bergman, att han i Ödeshög säljer kemiska och Ö.Corr. tekniska saker samt blanksvärta, foderbenmjöl och frö, under firma J. M. Bergman. 480 18880720 18880727 18880814 Jean Wilhelm Gothard Hvitfelt, att han vid Bultsboda, Ödeshögs ' Ö.Corr. ' :Sooken fortfarande idkar speceri och diversehandel 'i förening imed försäljning av eldfariiga oljor i mindre förråd under firma Jean Hvrtfeit. 481 18880720 18880727 18880814 tFrans Wictor Rundqvist, att han inom Ödeshögs socken åtar sig Ö.Corr. uppförande och förbättringar av hus och byggnader under firma F. W. Rundqvist. " 554 18890104 18890108 18890109 Carl Oskar Nilsson, att han vid Munkeryd, Ödeshögs socken Ö. Corr. ämnar idka speceri och diversehandel under firma Oskar Nilsson 572 18890216 18890227 18890227 Johanna Lovisa Eriksson, att hon i Ödeshögsby ämnar idka järn Ö.Corr. och diversehandel samt handel med eldfariiga oljori mindre forrád under firma J. L. Eriksson. _ 597 18890522 18890528 18890529 Carl Johansson i Åby Fyrbodagård, Ödeshögs socken ämnar Ö. Corr. idka diversehandel samt handel med eldfariiga oljori mindre lcrrad under firma Carl Johansson. 601 18890528 18890605 18890605 Carl Johan Mård i Munkeryd i Ödeshögs socken ämnar där idka Ö. Corr. soeceri och diversehandel i förening av försäljning av eidfaliga oljor frán mindre förråd, under firma C. J. Mård. '623 18890902 18890911 18890911 Johan Hjalmar Jonsson Berg, att han inom Ödeshögs by ämnar Öw Corr_ idka manufaktur, järn, speceri och diversehandel samt forsaljning av eldfariiga oljor i mindre förråd under firma Hjalmar Berg 686 18900311 18900319 Johan August Johansson, att han i Ödeshögs by ämnar idka, ' Ö. Corr. handel med lädervaror under firma J. A. Johansson. , . 1686 19010309 19010629 19010711 Johan A. Johansson ämnari Ödeshög idka bleck och diverse handel under firma J. A. Johansson. 26 1 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anvmälans innehåll intagits i orts allmänna Blajd Nr registret tidningen tidningarna 675 18900402 18900415 Johan Petter Larsson ämnar torgdagar i Ödeshög sälja och byta Ö.Corr. bearbetade ullvaror, även i sitt hemman Svemb i Ödeshögs socken idka diversehandel under firma J. P. Larsson. 678 18900409 18900415 Klara Matilda Karlsson ämnar inom Ödeshögs by idka diverse Ö. Corr. handel samt handel med matvaror under firma K M. Karlsson. 713 18900922 18900930 Pehr Magnus Svensson, att han i Åby Fyrbodagård ämnar idka Ö.Corr. garn. speceri och diversehandel i förening med försäljning av eldfarliga oljor ur mindre förråd, under firma P. M. Svensson. 761 18910420 18910526 18910530 Julia Sofia Magdalena Andersdotter, att hon i Ödeshögsby Ö.Corr. ämnar idka järnvaruhandel samt handel med eldfarliga oljor i mindre förråd, under firma J. Andersdotter. 783 18910725 18920106 18920111 Olof Göran Sjöberg, att han i Haddåsen i Ödeshögs socken Ö.Corr. samt på Ödeshögs torg säljer trätofflor av Flisby fabriks tillverkning under firma 0. G. Sjöberg. 784 18910725 18920106 18920111 Carl Johan Andersson, att han i Ödeshög återförsäljer liar från Ö.Corr. Eskilstuna under firma C. J. Andersson. 831 18920220 18920312 18920311 Anders Alfred Johansson, att han i hotellet i Ödeshög ämnar Ö. Corr. ' öppna handel med diversevaror under firma A. Johansson. 859 18920511 18920520 Johan Alfred Christoffer Andersson, att han vid Bultbol i Ö.Corr. Ödeshögs socken ämnar idka diversehandel samt handel med eldfarliga oljor från mindre förråd, under firma J. A. C. Andersson. . 863 18920520 18920601 Ernst Aurell, att han i Ödeshögsby säljer lädervaror under ñrma Ö. Corr. Ernst Aurell. ' 870 18920511 18920621 Oskar Wilhelm Öster, att han vid eller i närheten av Ödeshögs Ö. Corr. torgpiats ämnar idka handel med läder och färdiggjorda skodon av alla slag under firma 0. W. Öster. ' 930 18930313 18930330 18930408 Emil Fredrik Jansson och Karl Johan Alfred Karlsson, att de i O. Corr. Ödeshögsby ämnar idka handel med giftiga färger och oljor ' samt speceri och diversehandel under firma Jansson & Karlsson med rätt för båda att teckna firman. 958 18930516 18930520 18930520 Anders Peter Svanberg ämnar inom Ödeshögsby sälja iiar och Ö. Corr. andra smidesarbeten under firma A. P. Svanberg. 990 18930923 18931012 18931013 Johan Alfred Johansson ämnar i Stafverberg i Ödeshögs socken Ö. Corr. idka diversehandel samt handel med eldfarliga oljor från mindre förråd under firma J. A. Johansson. 1179 18951126 18951202 18951205 Johan August Gustafsson, att han i Ödeshögs socken idkar diversehandel under firma J. A. Gustafsson. 1199 18960302 18960318 18960320 Gustaf Ferdinand Collin, att han i Ödeshögsby innehar en charkuteriaffär under firma GustafFI Collin. 1343 18971118 18971124 18971124 Pehr August Orre ämnar i Ödeshögs sockEn idka handels Ö. Corr. rörelse under ñrma P. Aug. Orre. 1487 18990530 18990628 18990712 Edvard Wilhelm Wallerstedt, att han i Ödeshögs socken ämnar idka skohandel under firma Edv. Wallerstedt. " H ' / 27 1 2 3 ' Dag då * kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 1541 18991013 18991111 18991115 Sven Magnus Gustafsson ämnari Lilla Krokek i Ödeshögs v socken idka handel med speceri och diversevaror samt eld farliga oljor från mindre förråd under firma M. Gustafsson. 1667 19001129 19010223 19010311 Herbert Karl Alfred Pettersson ämnari sin bostad i Ödeshögs socken idka bagerirörelse och diversehandel under firma Karl Pettersson. 1797 19020310 19030309 19030319 Carl Wilhelm Enander ämnar i Ödeshögs socken idka handel med korta varor under firma G. W. Enander. 1800 19020302 19030309 19030319 Carl Magnus Pettersson i Linköping ämnar i Ödeshög idka kapp och manufakturhandel under firma C. M. Pettersson. 1814 19020414 19030323 19030504 August Herman Andersson ämnari Ödeshögs socken idka ' handelsrörelse under firma A. H. Anderssson. 1863 19020913 19030525 19030606 Per Otto Edvard Lejon i Ödeshögs socken ämnar idka garv. manufaktur, speceri och diversehandel. under ñrma Otto Lejon. 14/12 1911 inkom anmälan om att Lejon även ämnar sälja giftiga ämnen av 2:a klass. Se vidare nr. 4493. 1904 19021118 19030603 19030619 Hans Andersson ämnar i Ödeshögs ,socken öppna urmakeri verkstad i förening med försäljninåunder firma H. Andersson. 1949 1903'0414 19030518 19030529 Carl Alfred Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med läder och skodon under firma C. A Carlsson. 1934 190330225 19030227 19030306 Karl Oskar Janson i Odeshögsby ämnar där idka diversehandel under firma K. 0. Janson. '0 2027 19031114 19031118 19031125 Carl Johan Stein ämnar inom Ödeshögs socken idka handel med läder och tillhörande varor under firma C. J. Stein. 2251 19050930 19051006 19051016 Frans Oskar Karlsson ämnari Ödeshögsby idka mjöl och diversehandel under firman F. O. Karlsson. 2305 19060131 19060202 19060309 Carl Andersson ämnar vid Högalund i Ödeshögs socken idka ' diversehandel och vid Ödeshögs järnvägsstation handla med vad under firma Carl Andersson. 2496 19071009 19071018 Karl August Julius Karlsson ämnar i Ödeshögsby idka handel med kött och matvaror under firma J. Karlsson. 2528 19080308 19080320 19080404 Anna Maria Johansson i Ödeshög ämnar idka handelsrörelse i förening med försäljning av eldfarliga oljor från mindre förråd under firma Anna Johansson. 19210907 19210909 19210919 Firman har övertagits av Oskar Anton Karlsson och Carl August Andersson. Firmans namn är Anna Johanssons Eftr. 2603 19081116 19081109 19081121 I Hjalmar Vigh ämnar vid Ödeshögstorgplats idka sko och läder e_ handel under ñrma Hjalmar Vigh. 2726 l 19091104 7 19091118 19091202 Frans Herman Johansson ämnar inom Ödeshögs socken bedriva handelsrörelse huvudsakligen med ved och andra skogs produkter under firma F. H. Johansson. 28 1 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 2759 19100304 19100321 19100412 Ankan Augusta Kind ämnar inom Odeshögsby idka handels rörelse med färdiggjorda kläder och manufakturvaror under ñrman Augusta Kind. 2958 19110929 19111004 19111016 Kari Birger Jarl Lindberg ämnar inom Ödeshögs socken idka handel huvudsakligen med avfallsaitiklar men även med andra i allmän handel tillåtna varor. 3222 19130908 19131009 19131022 Carl August Johansson Nyström ämnari Hällestads socken › idka diversehandel under firma C. A. Nyström, samt öppna filialer under samma ñrma i Gammeby, Ekeby. Godegärd. Kullerstad, Kvillinge, Risinge, Regna, Skedevi, Motala lands församiing, Tjällmñtvid, Östra Eneby och Ödeshögs socknar. 3230 19131009 19131111 19131114 OScar Johansson ämnar inom Ödeshögs socken idka handels rörelse med manufaktur och korta varor under firma Oscar Johansson. 3444 19150505 19150614 19150621 Johan Edvard Eriksson och Erik David Svensson ämnar i bolag i Ödeshögs socken idka handelsröreise under firma Eriksson & Svensson. ' ' 3542 19160323 19160329 19160401 Augusta Kristina Arvidsson med hemvist i Ödeshögs socken ' ämnar där idka handel under ñrma Augusta Arvidsson. 3549 19160407 19160411 19160413 Jenny Olivia Ehn med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka handel under firma J. Ehn. 3619 19170109 19170111 19170111 Erik David Svensson, född 18870518, med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka handel under firma David Svensson. .. . 3633 19170206 19170209 19170213 Oskar Simon Levin Johansson med hemvisti Ödeshögs socken ämnar där idka handel under firma S. Johansson. 3668 1917 1917 1917 Per William Olsson, född 18950805, med hemvisti Motala, åmnari Ödeshögs socken idka lump och skrotaffär under ñrma P. W. Olsson. i ' 19190724 Anmälan om konkurs. 3684 19170619 19170621 19170621 Carl Algot Larsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med trädgårdsprcdukter under firma Linddalens Handelsträdgård C. A. Larsson. 19190513 19190515 19190521 Carl A. Larsson har anmält att den av honom i Ödeshögs socken ägda Linddalens handelsträdgârd. numera upphört. 3733 19171009 19171011 19171013 Karl Leonard Svensson i Ödeshögs socken ämnar idka handel a under firma L. Svensson. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3810 19180813 19180815 19180817 Axel Henning ston Carlström i Ödeshögs socken ämnar där . idka handel under firma H. Carlström. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen äranmäid upphörd. 9. ' 7 3823 19180924 19180926 19180930 Olof Gideon Karlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel under firma Oscar Gustafsson Eftr. 19460522 19460527 19460607 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 29 1 2 3 559 då kungörelsema blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 3870 19190128 19190130 19190130 Karl A Landblom ?Ödeshögs socken ämnar där idka handel under firma Carl Landblom. 3883 19190311 19190312 19190313 Johan August Olausson i Ödeshögs socken ämnar dör idka handel med skodon och lädervaror under firma J. A. Olausson. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3898 19190429 19190501 19190502 Karl Alfred Lejon och Karl F. Sjöholm båda med hemvist i Ödes V högs socken, ämnar däri bolag idka handel med lantmanna produkter och gödningsämnen samt annan i samband därmed förenlig Verksamhet, under firma Karl Lejon & Co. Firman tecknas av boiagsmännen var för sig. 19290123 19290128 19290208 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3905 19190513 19190515 19190521 Johan Walden och David Johan Andersson båda med hemvist i ' Ödeshögs socken ämnar däri bolag idka handel med trädgårds produkter och annan därmed förenlig verksamhet, under firma Linddalens Handelsträdgård D. Andersson & Co. Firman tecknas av David Johan Andersson ensam. 19311114 19311119 19311127 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3927 19190714 19190728 19190905 Johan Albert Blomstedt i Ödeshögs socken ämnar där idka handelsrörelse' under ñrma Emma Ahlqvists Eftr. J. A. Blomstedt. 19250428 Anmäldes att firman försatts i konkurs vid Mjölby domsaga. 3928 Oskar Sigfrid Andersson i Ödeshögs socken ämnar idka handel ' med begagnade föremål under firma Sigfrid Andersson. 193610222 19360226 19360306 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3936 1919.0812 19190818 19190813 Erik Hugo Sabel, född 18870920 med hemvist i Ödeshögs ' 0. socken 'ämnar där idka handel under firma Erik Sabel. 3958 19191007 19191009 19191013 Anders Halvar Krus, född 18861215, med hemvist i Ödeshögs bysamhälle ämnar där idka handel under firma Halvar Krus. 19730406 19730413 19730424 Handelsrörelsen är anmäld upphörd. 3960 19191014 19191016: 19191022 Erik Harald Linderoth, född 18740122, med hemvisti Motala stad och Hanna Kristina Pettersson, född 18751024, med hem ' vist i Vadstena, ämnar i Ödeshögs socken i bolag bedriva handel under firma Erik Linderoth 8. Co. ' 19230821 19230823 19230823 Erik har utträtt ur firman, Hanna Pettersson fortsätter ensam. 4067 19200713 19200716 19200721 Axel Julius Pettersson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med bleckvaror, husgeräds och hemslöjdsartlklar samt annan därmed förenlig verksamhet under firma Axel J. Pettersson. 4068 19200713 19200716 19200721 Gunhild Augustina Bergman och Anna Olivia Davidsson, båda med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handel med handarbeten och annan därmed förenlig verksamhet, under ñrma Nya Tapisseriaffären Bergman & Davidsson, med rätt för båda b . var för sig att teckna firman. 19230821 19230823 19230823 Anmälan om att Gunhild Bergman utträtt ur firman, Anna > »i \ Davidsson fortsätter handelsrörelsen ensam. 19280629 19280702 19280713 Handelsrörelsen har upphört. 30 2 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr rejgigtret tidningen tidningarna 4079 19200806 19200811 19200812 Walfrid Einar Hertzman med hemvist i Stora Aby socken och Karl Birger Karlsson med hemvist i Ödeshögs socken. ämnari Ödeshögs socken idka handel med mjöl, gryn och lantmanna produkter, samt annan därmed förenlig verksamhet under firma _ W. Hertzman & Co. Firman tecknas av ägarna var för sig. 19220120 19220125 19220125 Handelsrörelsen har upphört. 4151 19210129 19210131 19210201 Carl August Gustafsson från Ödeshögs socken ämnar där idka handelsrörelse under ñrma Carl Gustafsson. 19640221 19640225 19640306 Handelsrörelsen har upphört. 4208 19210817 19210820 19210820 Matilda Wilhelmina Berg, född 18580227, med hemvist i i Ödeshögisocken ämnar där idka handel under firma M. E. Berg 4217 19210907 19210909 19210919 Oskar Anton Karlsson och Carl August Andersson båda med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka handel i förening med försäljning av eldfarliga oljor i mindre förråd, under firma Anna Johanssons Eftr. med rätt för båda att teckna firman. 19211130 19211202 19211208 Handelsrörelsen har upphört. 4239 19211010 19211015 19211020 Karl Axel Kindblom i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handel under firma Axel Kindblom. 19340531 19340602 19340608 Handelsrörelsen har upphört 4246 19211031 19211107 '19211116 Carl Johañgren med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handel med målarfärger, tapeter, kemikalier, giftiga ämnen av 2:a klass och eldfariiga oljor från mindre förråd. under firma Johan Ågren. 19220331 19220405 19220406 Handelsrörelsen har upphört. 'c 4252 19211105 1921 1109 19211116 Nils Ola Green med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med optiska artiklar. 19291202 19291209 19291213 Handelsrörelsen har upphört. 4264 19211130 19211202 19211208 Carolina Benjaminsson i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handel i förening med försäljning av eldfariiga oljor från mindre förråd under firma Carolina Benjaminssonm. 4266 19211130 19211202 19211208 Carl Albert Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med spannmål, fodervaror, ákdon och annan därmed förenlig verksamhet under firma Albert Carlsson. 19261013 19261018 19261022 Handelsrörelsen har upphört. 4321 19220424 19220427 19220427 Johan Wilhelm Rehn i Ödeshögs socken ämnar där bedriva r handel i förening med försäljning av giftiga ämnen av 2:a klass _ samt eldfarliga oljor i mindre omfattning, under firma J. W. Rehn. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen har upphört. 4389 19220916 19220922 19220927 Karl Axel Edvard Heurlin frán Vadstena ämnar i Ödeshögs socken idka handelsrörelse under ñrma Karl Heurlin. ü 31 _ _vww.i..øw 2 Dag då kurlgörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i ons allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 4398 19220925 19220925 19220928 Carl Leopald Nilsson i Bultsbohl i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handelsrörelse i förening med försä_lining av eldfarliga oljor från mindre förråd under firma Bultsbohls Diversehandel C. l... Nilsson. 19270913 19270916 19270923 Adolf Eskil Nilsson med hemvist i Ödeshögs socken övertar firman. Handelsrörelsens nya namn är C. L. Nilssons Eftr. Eskil Nilsson. 19360204 19360205 19360214 Handelsrörelsen har upphört. 4457 19230119 19230207 19230208 Ernst Wilhelm Julius Carlsson i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med tyger och andra till skräddaryrket nödvändiga varor under ñrma Wilhelm Carlsson. 4477 19230228 19230307 19230307 Ernst Martin Ivar Karlsson i Västra Haddåsen i Ödeshögs socken ämnar där bedriva handelsrörelse under ñrma lvar Karlsson. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen har upphört. 4479 19230320 19230320 19230327 Carl Edvard Thunér med hemvisti Ödeshögs socken ämnar där idka handel med tyger och andra till skräddaryrket nödvändiga varor, under firma Carl Thunér. 4493 19230428 19230507 19230512 Ola Fredriksson i Ödeshögs socken ämnar där idka garn, ' speceri, manufaktur och diversehandel under firma Otto Lejons Eftr. Ola Fredriksson. 19560907 19560911 19560921 utförd ur handelsregistret 4523 192307312 19230731 192308.02 Erik Hilmer Olsson i Ödeshög ämnar där bedriva manufaktur och specerihandel samt handel med korta varor mm. 1 9250706 __ Konkurs. 4526 19230821 19230823 19230823 Johan Julius Ohlsson med hemvist i Ödeshögs socken ämnar där idka koppar och jämhandel samt andra till kopparslageri yrket hörande varor, under firma Johan Ohlsson. 19581031 19581104 19581119 Handelsrörelsen har upphört. 4553 19231101 19231105 19231107 Alma Teresia Falk i Ödeshögs socken ämnar där bedriva u hsndel med charkuterivaror under firma A. Falk. 4623 19240329 19240331 Gerda Elvira Viktoria Kroon och Alma Margareta Ofelia Danielsson i Ödeshögs municipalsamhälle ämnar där öppna ett konditori. Firma namn är Nya Konditoriet Kroon 8. Danielsson. med rätt för båda att teckna firman. 19380713 19380728 19380916 Anmälan om att Danielsson utträtt ur firman och att Kroon fortsätter som ensam ägare. 4824 19250418 19250420 19250501 Jakob Axel lsaksson Axén från Hjo ämnar i Ödeshögs ' socken idka handelsrörelse under firma A. Axén. 19490318 19490322 19490401 Handelsrörelsen har upphört. 4852 19250613 19250617 Oscar Sigfrid Leonard Stridh i Ödeshögs socken ämnar idka 7 handelsrörelse med konfekt, konditorivaror och tobak under ,r firma Oscar Stridh. 4856 19250627 Emil August Gideon Dahl från Tjurorp i Röks socken ämnari Maltmossen i Ödeshögs socken idka manufaktur_ speceri och , diversehandel under firma Emil Dahl. I 32 2 Dag då kungörelsema blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 4874 19250815 ' 19250817 Ernst Walfrid Larsson från Mjölby ämnar i Ödeshögs samhälle › idka handelsrörelse under firma Ernst Larssons jämhandel. 19270829 19270901 19270909 Handelsrörelsen har upphört. 4877 19250815 19250817 Gerda Hedvig Altea Blomstedth ämnar i Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under firma Gerda Blomstedth. 6366 19331206 19331211 19331215 Anna Elisabet Jönsson från Ödeshögs socken övertar den av Gerda H. A. Biomstedth ägda firma, som numera benäms Gerda Biomstedht Eftr. Anna Jönsson. 4935 19251212 John Carlsson i Ödeshögs socken ämnar idka handel där med färdiggjorda kläder mm. under tirma John Carlsson. 4991 19260430 19260505 19260514 August Rikard Niklasson i Ödeshögs samhälle ämnar bedriva handel med spannmål och fodervaror under tirma Aug. Niklasson 5018 19260713 19260719 19260723 Sven Aron Lavén i Ödeshögs samhälle ämnar bedriva diverse handel under firma S. A. Lavén. 5046 19260924 19260927 19261008 Guataf Fabian Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka slakteri och charkuterihandei under firma Gustaf Pettersson. 5058 19261013 19361018 19361022 Olof Teodor Carlsson i Ödeshögs socken ämnar idka handels rörelse under ñrma Olof Carlsson. 5059 19261013 19361018 19361022 Kari Einar Bremer i Ödeshögs socken ämnar där idka handel med ved och lantmannaprodukter under firma Carl Bremer. 19341213 Försatti konkurs vid Mjölby domsaga 19341210.' 5116 19270209 19270216 19270225 Änkan Ida Matilda Löf, ingeborg Elisabet Löf och Karl Folke Löf i ämnari Ödeshögs samhällei bolag idka handel under firma › Karl Löf. Firman tecknas av honom ensam. 19600226 19600301 19600311 Handelsrörelsen har upphört 5117 19270209 19270216 19270225 Herbert Karl Alfred Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med lerkärl och andra i allmän handel tillåtna varor under firma Karl Pettersson. : 5151 19270409 19270413 19270422 Linnéa Wivi Kjellman ämnar i Ödeshögs socken idka allmän handel under firma Kiellman. 19281128 19281203 19281214 Handelsröreisen har upphört. 5172 19270507 19270511 19270520 Edvin Gustaf Anton Palmquist ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Anton Palmquist. 19300930 19301006 19301017 Handelsrörelsen har upphört. 5260 19271105 19271112 19271118 Karl Oscar Karlsson ämnari Ödeshögs samhälle bedriva snickerirörelse och möbelförsäljning under firma Nydalens möbeifabr. 19550318 19550322 19550313 Handelsrörelsen har upphört. 5364 19280614 19280618 19280622 Elvira Kristina Teodcra Aubertin ämnar i Ödeshögs samhälle . ' bedriva handelsrörelse under ñrma NLQ Tapisseriaffären Dora __ Aubertln. ' :_19460909 '“ 19460916 19460927 Handelsrörelsen har upphört. 'i 5422 19281019 19281024 19281102 Bertil Wilhelm Emanuel Östensson ämnari Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under firma Bertil Östensson. 19740208 ' 19740215 19740222 Handelsrörelsen har upphört. \ / 33 _.:2_ 3 Dag dä kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna _ 5441 19281128 19281203 19281214 Gustaf Adolf Gustafsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva v handel med varor till skomakeriyrket under firma Adolf Gustafsson. 5445 19281128 19281203 19281214 Nils Harald Filip Göransson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med mjöl och fodervaror under firma Filip Göransson. 19430403 19430419 19430430 Handelsrörelsen har upphört. 5462 19290123 19290128 19290208 Karl Farman Sjöholm ämnari Ödeshögs samhälle idka handel med iantmannaprodukter och gödningsämnen m.m. unde firma Karl Sjöholm. 5472 19290222 19290228 19290308 ' Simon Henrik Fredriksson från Stora Åby socken ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med trädgårdsaitiklar under firma Simon Fredriksson. 5526 19290515 19290521 19290524 Elin Elisabet Fredriksson ämnar i Ödeshögs samhälle sälja hattar och mössor under firma Elin Fredriksson. 19540402 19540406 19540528 Handelsrörelsen har upphört. 5535 19290611 19290613 19290621 lvar Fridolf Carlson i Ödeshögs socken ämnar där idka handels rörelse under firma Ivar Carlsson. 19320928 19321001 19321007 Handelsrörelsen har upphört 5600 19291202 19291209 19291213 Gustaf Melker Johansson från Jönköping ämnar i Ödeshögs är samhälle bedriva handel med ur och optiska artiklar under firma Ola Greens Eftr. Gustaf Johansson. 5601 19291202 19291209 19291213 Anders Oscar Manson från Linköping ämnari Ödeshögs samhälle idka handelsrörelsei stora Hotellet under firma Anders " Månson. 5606 19291223 19291228 19300103 Gunnar Wilhelm Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med musikinstrument under firma Ödeshögs Piano magasin Gunnar Andersson. 19311130 19311203 19311211 Anmälan inkom att Gunnar Andersson även säljer möbler. 5614 19291231 19300109 19300117 Edvard Teodor Jonsson, Ernst Gottfrid Andersson och Carl . Oskar Bernhard Andersson alla med hemvist i Ödeshögs socken ämnari Ödeshögs samhälle i bolag bedriva snickeri och handelsrörelse under firma Carl Falks Eftr. Jonsson & Co. 19400620 19400629 19400705 Handelsrörelsen har upphört. 5641 19300225 19300301 19300307 Wictor Ferdinand Andersson ämnar i Ödeshögs socken idka handel med trävaror och annan därmed förenlig verksamhet under firma Wictor Andersson. 5654 19300313 19300317 19300321 Carl Arthur Möller ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med spannmål, foder och Iantmannaprodukter under firma Arthur Möller. 5709 19300618 19300625 ei. '19300627 Gustaf Bremer Krus ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva specerihgndel under firma Gustaf Krus. '34 2 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 5721 19300717 19300721 19300725 John lvar Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med spannmål, fröer, foder och gödningsåmnen under ñrma .John Andersson. 5761 19301029 19301101 19301107 Karl Albin Larsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel med spannmål under ñrma Albin Larsson. 19631011 19631015 19631025 Handelsrörelsen har upphört. 5793 19301231 19310105 19310116 Oskar Linus Tapper ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med till målaryrket hörande artiklar under ñrrna 0. L. Tapper. 5890 19310731 1931 0805 19310814 Ellen Augusta Augustsson ämnar i ödeshögs socken idka handel under firma Svenska Fabrikslagret Ellen Augustsson. 19721208 19721205 19721222 Handelsrörelsen har upphört. 5895 19310818 19310904 19310911 Jakob Pontus Axén ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel i under firma P. Axén. 19721027 19721103 19721110 Rörelsen drivs som AB. 5933 19311009 19311015 19311023 Carl Fredrik Coruelius de Bourg ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma C. de Bourg. 5947 19311110 19311119 19311127 Bengt Erik Thuresson ämnari Ödeshögs socken bedriva till › verkning av kolsyrade alkoholfria drycker samt handel under firma Ödeshögs Vattenfabrik Bengt Thuresson. 19350117 19350119 19350127 Handelsrörelsen har upphört. 5965 19311114 19311119 19311127 .DaVid Johan Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka ihandelsrörelse under firma Lindhagens Handelsträdgård David Andersson. 19351128 Filial till rörelsen ska drivas i Jönköping utan självständig för valtning. 19391005 Försatt i konkurs 19391004. 5974 19311211 19311217 19311228 Ernst Bartolumeus Karlson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva snickerirörelse samt försäljning av möbler och andra förädlade trävaror under firma Ödeshögsmöbelfabrik. 19460128 Handelsrörelsen har Upphört. 6040 19320422 19320425 19320429 Frans Oskar Justinus Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Ödeshögs konfektionsaffär O. Nilsson. 8857 19451022 0 Nilsson byter ñrma namn till Nilssons pälsvaruaffär Oskar Nilsson. 6041 19320422 19320425 19320429 Nils Ola Green från Huskvarna ämnarl Ödeshögs samhälle beonva handelsrörelse under firma Ola Green Ur & Optikaffär. 19321104 19321109 19321119 Handelsrörelsen har ughört. 35 __4 _ ._meva,um,m.,n 2 Bag då kungörelsema blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna < Blad Nr registret tidningen tidningarna 6057 19320405 19320413 19320422 Ankefru Gunni Olivia Falk, född Gustafsson, med hemvist i Odeshögssocken ämnar där såväl för egen del som i egenskap av förmyndare för sina myndiga barn Carl Gustaf Henrik Falk och Ingeborg Olivia Falk idka handelsröreise under firma Carl Falks Begravningsbyrå, Gunni Falk. 19530502 19530505 19530529 Handelsrörelsen har upphört. 6058 19320523 19320603 19320610 Gerturd Hanah Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med manufaktur och korta varor under firma Gertrud Nilsson. 19321007 19321012 19321021 Handelsröreisen har upphört. 6128 19321007 19321012 19321021 Hedvig Elisabet Andersson med hemvist i Jönköpings län ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med manufaktur och korta varor under firma Grännaaffären Hedvig Andersson. 19331122 19331127 19331201 Handelsrörelsen har upphört. 6146 19321110 1932.1114 19321125 Margareta H. Magnusson, född Andersson 19000108 med hemvist i Huskvarna ämnari Ödeshögs socken bedriva manu fak'tur handei under firma Beklädnadsmagasinet E. Magnusson. 6286 19330727 19330728 19330804 Sven Anders Erik Andersson. född 19110812, ämnar i Ödeshögs socken idka speceri och manufakturhandel mm. under firma Sven Andersson. 19730216 19730213 19730316 Handelsrörelsen har upphört. 6297 19330727 19330728 19330804 Josef Natahnel Krantz ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel '> under firma Josef Krantz' reparationsverkstad. 19730223 19730302 19730309 ;Handeisrörelsen har upphört. 6361 19331122 19331127 19331201 'Karl Otto Falk ämnari Ödeshögs socken idka handel under firma Karl O. Falk. 19361114 19361130 19361211 'Handelsrörelsen har upphört. 6366 19331206Q 19331211 19331215 Anna Elisabet Jönsson ämnari Ödeshögs samhälle bedriva handel under firma Gerda Holmstedts Eftr. Anna Jönsson. 19730727 19730803 19730810 Handelsrörelsen har upphört. 6373 19331206 19331211 19331215 Jonas Oscar Jacobsson och Lars Erik Ãvall ämnar i Ödeshögs ' samhälle idka affär under ñrma Stockholmsaffären Jakobsson & Avall Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. 19730727 19730803 19730810 Handelsrörelsen har upphört. 6455 19340419 19340425 19340504 Sven Johan Einar Johansson, född 19061022, ämnar i Odesnogs socken idka diversehandel under firma Sven ;ohanssom 19741011 19741018 19741025 Handelsrö'relsen har upphört. 6460 19340419 19340425 I 19340504 Nils Henry Hansson, född 19090828. ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Nils Hansson. 6492 19340531 19340602 19340608 _5015 Oavxd Paulus Daun, född 18880125, ämnar i Ödeshögs socken idka handel med konfektyrer mm. under firma David Daun_ f* 6526 19340731 19340802 19340810 Anton Wilhelm Petersson ämnar i Ödeshögs socken bedriva handelsrörelse under firma Anton Petersson. i . q * 36 Dag då kungörelsema blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 6571 19341013 19341017 19341026 Kurt Oliver Olsson, född 19080506, ämnari Ödeshögs socken idka diversehandel under firma Oliver Olsson. 19730330 19730406 19730413 Handelsrörelsen har upphört. 6580 19341030 19341114 19341123 Ebba Charlotta Karlsson, född Lundkvist, ämnar i Ödeshögs socken idka handelsrörelse undr ñrma Kaffehandel Kronan E. Karlsson. 6628 19350121 19350124 19350201 Gustaf Konrad Andersson, född 18790609, ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Konrad Andersson. 6648 19350307 19350311 49350322 Frans Ewald Holstensson ämnar i Ödeshögs socken idka handel med manufakturer, specerier och diversevaror under firma Ewald Holstensson. 6728 19350612 19350625 19350628 Carl Teodor Härd ämnari Ödeshögs socken bedriva handels rörelse under ñrma Teodor Härd. 19700807 19700811 19700821 Handelsrörelsan har upphört. 6730 19350612 19350625 19350628 Olof Folke Eek ämnari Ödeshögs socken idka handelsrörelse 19730323 19730330 19730406 Handelsrörelsen har upphört. 6733 19350617 19350625 19350628 Sven Magnus Pettersson Blondell och Axel Helmer Eugen Feldt ämnar i Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under firma Ödeshögs Elektriska lnstallationsbyrä Feldt & Blondell, med bådas rätt att teckna firman. 19380818 19380905 19380930 Handelsrörelsen har upphört. 6785 19351008 19351024 19351101 Karl Helmer Algot Andersson ämnar i Ödeshögs samhälle idka _ manufaktur, speceri och diversehandel under ñrma Helmer ' Andersson. 19370430 19370503 19370514 Handelsrörelsen har upphört. 6795 19351018 19351024 19351101 Per Johan Ödberg ämnari Ödeshögs samhälle idka diverse handel under firma J. Ödberg. 6808 19351105 19351114 19351122 Karl David Gottfrid Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka manufakturhandel under firma Textil David Karlsson". 19391101 ' 19391106 19391117 Handelsrörelsen har upphört. 6844 19360116 19360203 19360214 Karin Gunvor Carlsson, född 19141225, ämnari Ödeshögs socken idka speceri och manufakturhandel under firma Gunvor Carlsson. 19730419 19730428 19730504 Handelsrörelsen har upphört. 6904 19360403 19360420 '19360424 Arne Valentin Johansson, född 19020214, ämnar i Ödeshögs socken idka handel med charkuterivaror mm. under firma Arne Johansson. 6919 19360428 19360511 19360515 Josef Edvin Pettersson som i Hede socken drivit speceri och diversehandel under firma Josef Pettersson ämnar i ° Ödeshögs socken driva samma rörelse under oförändrat firma . _, namn. 19611013 19611017 19611027 Handelsrörelsen har upphört. 6998 19360901 10360914 19360918 Paul Boumonville ämnar i Ödeshögs samhälle idka apoteks _ ; rörelse under firma Paul Boumonville. 19500512 19500519 ' ' 19500602 Handelsrörelsen har upphört. . / _ 37 é ' 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 7002 19360907 19360914 19360918 August Martin Preüss ämnar i Ödeshögs samhälle idka handels röreise under ñrmaAFarbriksnederiaget M. Preüss. 19510629 19510703 19510907 Julia Linnéa Preüss i Mjölby fortsätter den av hennes framlidne make August Martin Preüss ägda firman Fabri ksnederiaget M. Preüss under oförändrad firma i Ödeshög. 7074 19361114 19361130 19361112 Herbert Gösta Falk ämnar i' Ödeshögs samhälle bedriva handels = rörelse under firma Falks Charkuteri. ' 19400406 Anmälan om att Falk försatts i konkurs 19400405. 7096 19361204 19361223 19370102 Olivia Matilda Ridström ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Olivia Ridström. > 7129 19370130 19370208 19370219 hills Oskar Paul Johansson och Gustaf Sigfrid Aleryd ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Nils Johansson 8. Co. Tapetserarverkstad. Firman tecknas av Johansson ensam. 19461126* 19461203 ' 19461213 Handelsrörelsen har upphört. se 9265. 9265 19461126 19461203 19451213 Gustaf Sigfrid Aleryd ämnar i Ödeshögs samhälle driva handel under firma G. Aleryds Fåtölifabrik 7140 19370303 19370315 19370327 Axelina Charlotta Gustafsson ämnari Ödeshögs samhälle idka . handel med konfektyrer mm. under firma Lovisa Johanssons Eftr. 19400730 19400805 19400816 Handelsrörelsen har upphört. 7148 19370310 19370315 19370327 Edvin Rikard Karlsson ämnari Ödeshögs samhälle idka handel re med lantmanna och mejeriprodukterunder firma Edvin Karlsson. 7159 19370331 19370419 19370430 Märta Helena Pettersson ämnari Ödeshögs socken idka handel i” med konfektyrerlunder firma Märta Pettersson. 7197 19370514 19370520 19370528 Dagmar Maria Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med konfektyrer mm. under firma Dagmar Johansson. 19730413 19730419 19730427 Handeisrörelsen har upphört. 7201 19370521 19370609 19370618 Erik Ragnar Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva en speceri och diversehandel under firma Erik Johansson. 7215 19370614 19370621 19370625 Gunnar Edvin Tobias Lundin ämnar i Ödeshögs samhälle öppna ' handelsrörelse under firma Ödeshögs Ved & Kolaffär Gunnar Lundin. 19730504 19730511 19730518 Anmälan om att firman numera drivs som AB. 7252 19370921 19371007 19371015 Hildur Ofelia Uhr ämnar i Ödeshögs samhälle öppna kafé och handelsrörelse under firma Hildur Uhr. 7274 19371015 19371028 19371105 Bemth Lennart Holger Wagell ämnar i Ödeshögs socken idka v handelsröreise med musikinstrument under firma Holger Wagell. 19390127 Firmanamnändring till Bröderna Wagells Musik 8. Möbelaffär. 19730713 19730720 19730727 Handelsrörelsen har upphört. 7347 19380205 19380214 19380218 Erik Hugo”i'ingal Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under ñrma Erik JohanssonSpeceri & Diverseaffär. 19461202 19461217 19461227 Handelsrörelsen harupphört. 7352 19380211 19380224 19380304 Kurt Norrby ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel med skodon under firma Otto Hallins Eftr. . o : / 38 1 t 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna _âad Nr registret tidningen tidningarna _ ' 7582 19381222 19390104 19390113 Firmanamnsbyte till Kurt Norers Skoafiar. 19730413 19730419 19730427 Anmälan om att tirman numera drivs som AB. 7361 19380219 19380224 19380304 Alma Rebecka Jakobsson ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Alma Jakobsson. 7401 19380401 19380411 19380416 Nils Bernhard Johansson ämnari Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under ñrma Backasands Cykelverkstad. 7409 19380405 19380411 19380416 Karl Oskar Wilhelmm Johansson ämnari Ödeshögs socken idka handel med konfekt under firma Wilhelm Johansson. 7470 19380705 19380714 19380909 Gunnar Wilhelm Andersson och Karl Erik Gunnar Johansson ämnar idka handel med motorfordon och flygmaskiner och reservdelar med huvudkontor i Ödeshögs samhälle under firma Östergötlands Bilförmedling Andersson & Johansson. Firman tecknas av delägarna var för sig. 19451031 19451105 19451116 Handelsrörelsen har upphört. 7481 19380719 19380728 19380916 Erik Waldemar Lejon ämnar i Ödeshögs samhälle idka handels . rörelse under firma Bensincentralen Erik Lejon. 19600617 19600621 19600701 Handelsrörelsen har upphört. 7498 19380823 19380905 19380930 Hildur S. Nöjd ämnar i Ödeshögs samhälle idka tapisseri och ' modeaffär under firma Emma Scheutz El'cr. 19470409 19470909 19470926 Milred Teresia Elisabet Andersson i Borlänge har övertagit den under ñrma Emma Scheutz Eftr. i Ödeshögs samhälle drivna handelsrörelsen. vilken fortsätter under firma Emma Scheuiz Eftr. Mode & Hemsljödsaffär. ' 7584 19381228 19390104 Nää0143 Karl Fredrik Pettersson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva › ' handelsrörelse under firma Kari Petterssons Måleriaffär. 19650122 19650126 19650205 Handelsrörelsen har upphört. 7671 19390508 19390522 19390602 Allan Julius Herman Ohlsson ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Allan Ohlssons Ur & Optiska affär. 7705_ 19390713 19390717 19390728 Signe Anna Elisabet Ridström och Astrid lngrid Matilda Nahlin ' ' båda med hemvist i Ödeshögs socken, ämnar där i samhället idka handelsrörelse i bolag under finna Stora Hotellet Ridström & Nahlln, med rätt för båda att teckna firman. 19391010 19391016 19391020 Handelsrörelsen har upphört. 7738 19390920 19390927 19391006 Nils Ola Green ämnari Ödeshögs samhälle idka handel under firma Guldsmedsaffären Ola Green. ' 19651104 19651109 19651119 Handelsrörelsen har upphört. 7780 19391130 19391204 19391208 Sven Gustaf Petersson ämnar i Ödeshöäsamhälle idka handel “ under firma Linddalens Handelsträdgård Sven Petersson. 7834 19400730 19400805 19400816 Axelina Charlotta Gustafsson ämnari Ödeshögs samhälle idka 7 Lhandelsrörelse under firma Axas Pappershandel A. Gustafsson. 7993 19410724 19410728 19410808 Erik Axel lngvar Göransson ämnar i Ödeshögs samhälle idka r handel under ñrma Erik Göransson Bleck & Plåtslageri. 19730810 19730817 19730824 Handelsrörelsen har upphört. 39 'l 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna > Blad Nr registret tidningen tidningarna Y 7997 19410822 19410825 19410905 Sven Erik Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Ödeshögs Cykel & Sportaffär Sven Johansson. 8032 19411114 19411117 19411128 Oskar Manne Hedin ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Ernst Anderssons Eftr. Manne Hedin. 8139 19420710 19420717 19420724 Henry Elof Farnö ämnari Ödeshögs samhälle öppna affär under ' ' firma Ödeshögs Fiskeaffär Henry Farnö. 19500505 19500509 19500515 Handelsrörelsen har upphört. 8355 19431029 19431108 19431112 Gunnar Johan Ernst Öhrstam ämnari Ödeshögs samhälle öppna handelsröreise under firma Ödeshögsapotek Gunnar Öhrstam. 19500406 19500411 19500421 Handelsrörelsen har upphört. 8400 19431215 19431220 19431220 Ruben Samuel Tobias Alerydh ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Vardagsmöbler Ruben Alerydh. 8457 19440421 19440426 19440305 Adolf Eskil Nilsson ämnar bedriva handelsröreise i Ödeshögs socken under firma Eskil Nilsson. 8533 19440818 19440821 19440825 Gunnar Arthur Kajling, Sven Allan Kajling och Nils Holger Kajling ämnar i bolag idka handelsröreise i Ödeshögs socken < under firma Sven Kajling & Co. 19720310 19720317 19720324 Rörelsen drivs'som AB. 8564 19441015 19441023 19441027 David Albert Kron och Oskar Uno Gustafsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel med byggnadsmaterial under ñrma Kron & Gustafsson. med bådas rätt att teckna firman. 19550114' 19550118 Anmälan om att Gustafsson utvätt ur firman och att Kron * fortsätter ensam firman. 8258 19430403 19430419 19430430 Herta Margareta Göransson ämnari Ödeshögs samhälle idka › handelsröreise under firma Ödeshögs Valskvarn Herta Göransson. 19481126 19481130 19481224 Handelsrörelsen har upphört. 8576 19441110 19441120 19441124 Josef Fransson ämnar idka handelsrörelse i Ödeshögs socken under firma Josef Fransson. 8597 19441207 19441211 19441215 Rikard Emanuel Allenborg ämnari Ödeshögs samhälle idka handel under firma ReaBoden Rikard Allenberg. 19450503 19460513 Handelsrörelsen har upphört. 8533 19450123 19450129 19450209 Folke Fredrik Fredriksson och Ernst Birger Ekman ämnar i bolag i Ödeshögs socken driva firman 'Backasands Smidesverk stad Fredriksson & Ekman, med bådas rätt att teckna firman. 19500324 19500328 19500412 Anmälan om att Fredriksson utträtt ur firman som fortsätts av Ekman ensam. ' 8694 19450427 19450507 19450511 Ölof Folke Eek och Sture Einar Lindblom ämnar i bolag i Ödes högs socken idka handel'under firma Ödeshögs Bryggeri & Mineralvattensfabrik Eek & Lindblgm, med bådasmått att teckna firman. 3' 19730427 19730505 199730511 Handelsrörelsen har upphört. 8702 19450503 19450507 19450511 Bertil Rudolf Teodor Johansson ämnar iÖdeshögs socken öppna konditori under firma Nya Konditoriet Bertil Johansson. / 40 2 539 då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna "5795 19450814 19450827 19450831 David Leonard Augustsson ämnari Ödeshögs socken idka handelsrörelse under firma D. Augustsson. 19730601 19730608 1'9730615 Handelsrörelsen har upphört. 8797 19450815 19450827 19450831 Albin Uno Rickardsson ämnar i Ödeshögs socken idka handel under ñrma Uno Rickardsson. 19640508 19640522 19640522 Handelsrörelsen har upphört. 8837 19451022 19451029 19451102 Frans Oskar Nilsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under ñrma Nilssons Pälsvaruaffär Oskar Nilsson. 8858 19451022 19451029 19451102 ingrid Soña Andersson och Maja Elisabet Lundholm ämnar i bolag i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Ödeshögs Konfektionsaffär Andersson & Lundholm, med rätt för båda att teckna ñrman. 19570517 19570521 19570531 Handelsrörelsen har upphört. 8869 19451026 19451029 _ 19451102 Oskar lvar Sixten Lundin ämnar i Ödeshögs samhälle idka _ handel under firma Lundins Mjölk & Brödaffär. lvar Lundin. 19730427 19730505 19730511 Handelsrörelsen har upphört. 8873 19451031 19451105 19451116 Carl Nils Fridolf Bergiöf ämnar i Ödeshögs samhälle idka handelsrörelse under ñrma Östergötlands Bilförmedllng Carl Berglöt. 19461008 Firmanarnnsbyte till Berglöf Bil & Traktor. Konkurs 19610816. 8889 19451116 19451119 19451123 Axel Viktor Karlsson ämnar l Ödeshögs samhälle idka handel under firma Axel Karlssons Fiskaffâr. 19490520 19490524 19490603 Handelsrörelsen har upphört. 8897 19451128 19451203 19451207 Herbert Erik Pettersson och john Edvin Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel under firma Ödeshögs Bil & Motorverkstad Johansson & Co. 19510126 19510130 19510209 Anmälan om att John Johansson driver firman ensam. 8959 19460207 19460211 19460215 Gustaf Adolf Johansson ämnar i Ödeshögs samhälle idka | handel under ñrma Ödeshögs Ved & Koiupplag Gustaf Johansson. 19730427 19730505 19730511 Handelsrörelsen har upphört. 8977 19460227 19460304 19460315 I Edvin Rickard Karlsson ämnar i Ödeshögs samhälle bedriva handel under firma Edvin Karlsson. 19730427 19730505 19730511 Handelsrörelsen har upphört. 8891 19460306 19460311 19460315 Carl Oskar Gustafsson ämnar i Ödeshögs samhälle idka handel under firma Ödeshögs Järn och Redskapshandel O. Gustavsson. 19510302 19510306 19510316 Efter Gustafssons död fortsätter dödsbodelägarna Jenny Maria " Gustafsson, Gösta lvar Gustafsson och Anna Maria Kerstin Gustafsson i bolag under förändrad ñrma Ödeshögs Järn 8. Redskapshandel M. Gustafsson & Co. Firman tecknas av Jenny 7 och Gösta varför sig. 19550916 19550920 19551021 Anmälan om att Göstaensam driver firman. 19730608 19730615 19730625 Handelsrörelsen har upphört. 9033 19460416 19460429 19460503 Algot Alvar Jonsson ämnar i Ödeshögs socken idka handel under firma Alvar Jonsson. , i / 41 Blad Nr Anmälan i i 1 1 9460704 1 946081 19460907 19461008 19461210 1 9730525 införda i orts tidnin 1 1 9460708 1 9460826 1 53460916 1 9461 022 19461217 19730601 1 9460802 1 91160906 1 9460927 19461101 1 9461 227 19730608 Anmälans innehåll ämnar er ñrma Halvar Lu socken Selvin Andersson ämnari er ñrma Karl Andersson. samhälle idka handel Nils Fridolf Johansson ämnari firma J Gösta Reinhold Josefsson och Sven samhälle idka handelsrörelse & Co. ' Lovisa Alburhus ämnar l s samhälle idka ndelsrörelse under ñrma FiskCentralen C. Alburhus. Herman der firma Cr Herrn. ämnar i samhälle idka handel n bet Pettersson ämnar i ndel under ñrma In Pettersson. andelsrörelsen har hört. n s samhälle idka 1 2 Bilaga: Handelsreglster för Stora Åby socken. Dag dä kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 2182 19050217 Per August Löfgren ämnar i StoraÃby socken driva handels ' rörelse under firma P. A Löfgren. 4147 19210111 19210114 19210115 Anmälan om att David Johansson har övertagit ñrman som 7 ' drivs under ñrma P. A. Löfgrens Eftr. David Johansson. 3622 19170116 19170118 19170120 Uno Leonard Huizman med hemvist i Stora Åby socken ämnar där idka handelsrörelse under firma Uno Huizmans Mjöl & Spannmálsaffär. ' 3632 19170206 19170209 19170213 Karl Werner Johansson från Stora Åby socken ämnar där driva kvarnrörelse samt idka handel under ñrma Werner Johansson Mjöl & Spannmälsaffär. 3649 19170313 19170315 19170319 Carl Oskar Carlsson, Stora Ey socken och Gustaf Henning Gustafsson med hemvist i Ödeshögs socken ämnar i Stora Åby socken i bolag idka handel under firma Carlsson & Gustafssons Snickenverkstad. 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen har upphört. 3677 19170605 19170607 19170609 Carl August Pettersson i Stora Åby socken' ämnar där idka handel i förening med försäljning av eldfarliga oljor från mindre föräd av andra klass. under firma Carl Pettersson. 19350924 19351003 19351011 Handelsrörelsen har upphört. 3735 19171009 19171011 19171013 Carl Johan Johansson me hemvist i Stora Åby socken ämnar där idka handel under ñrma C. J.› Johansson. 3871 19190128 19190130 19190130 Erik Gerhard Rydbeck ämnari Stora Åby socken idka handel i förening med försäüning av eldfarliga oljor från mindre förråd. under firma Erik Rydbeck. 19730629 19730706 19730810 Utförd ur registret. 4038 19200420 19200426 19200505 Nils Gideon Nilsson, född 18840317 med hemvist i Rosenlund i Stora Åby socken, ämnar där idka handel med cyklar och cykeldelar samt utföra reparationer av cyklar under firma N. G. Nilssons Cykelaffär. ' ' 4340 19220527 19220601 19220603 Ödeshögs Spannmål & Mjölaffär Uno Hertzman, öppnar filial i Stora May socken under samma ñrma. 19360222 Anmälan om att filialen i Stora Åby upphört. 4422 19221023 19221028 19221028 Johan Bergelius Gustafsson i Stora Åby socken ämnar där idka handel i förening med försäljning av eldfarliga oljor och giftiga ämnen av andra klass ur mindre förråd under firma J. B. Gustafsson. V 19360222 19360226 19360306 Handelsrörelsen har upphört. 4630 19240405 19240407 Albin Teodor Linné Gustafsson ämnar i StoraTby idka handels rörelse i förening med försäljning av eldfarliga oljor och giftiga ämnen av andra klass ur mindre förråd under ñrma Linné Gustafsson. g 19261228 Handelsrörelsen har'fiyt'tat till Boet iisamma socken. 43 1 2 3 Dag då kungörelserna blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna _ 4815 19250404 19250406 Karl Oskar Edvin Johansson i Stora Åby socken ämnar i Sätäng i samma socken idka handel med matvaror och velocipeder under firma Edvin Johansson. 19410822 19410825 19410905 Handelsröreisen har flyttat till Röks socken. 4816 19250404 19250406 Gunnar Samuel Larsson i Stora Åby socken am nar där idka specerihandel under fin'na Gunnar Larsson. 4993 19260430 19260505 19360514 Anders Gustafsson i Stora Åby ämnar vid Boeryd i samma socken idka speceri, manufakturhandel samt handel med korta varor under t'lrma Anders Gustafsson. 5072 19261108 19261118 19261126 Erik Gunnar Andersson i Stora Åby socken ämnar där idka speceri och diversehandel under firma Gunnar Andersson. 19730413 19730419 19730427 Handelsrörelsen har upphört. 5287 19280203 19280208 19280217 Carl Albert CarlSSon ämnar i Stora Åby socken idka handels rörelse under firma Albert Carlsson. ' 194511 19 19451126 19451130 Handelsrörelsen har lipphört. 5333 19280427 19280502 19280511 Einar Sigfrid Roos ämnar i Boeryd i Storüby socken idka l speceri och manufakturhandel under firma Einar Roos. 5698 19300515 19300519 19300530 Karl Johan Wilhelm Borg ämnari Stora Åby socken idka sko ; och läderhandel under firma Karl Borg. 6008 19320315 19320321 19320401 Hulda Maria Carlsson i Stora Åby ämnar idka handel under firma Maria Carlsson. 6010 19320315 19320321 19320401 Olof Einar Liljegren i StoraÅby socken ämnar där idka speceri ' och diversehandel under firma Olof Liljegren. 19340419 Handelsrörelsen har upphört. 6244 19330519 19330522 19330602 Axel Gustaf Valentin Holmberg med hemvist i Stora Ãby socken ämnar där idka handel med manufakturer och korta varor under firma G. V. Holmberg. 19490204 19490208 19490218 Även försäljning av torvströ. 19510216 19510221 19510302 Även handel med specerivaror. 6246 19330519 19330522 19330602 Ivar Martin Johansson i Stora Åby socken ämnar där driva rörelse samt idka handel under firma Sotängs Handelsträdgård, lvar Johansson. Till rörelsen kommer att öppnas filial i Ödeshögs samhälle att drivas utan självständig förvaltning och under oföändrat firmanamn. 6625 19350121 19350124 19350201 Margit Linnéa Andersson ämnar i Stora Kby idka handelsrörelse' under firma Margit Andersson. 6731 19350612 19350625 19350628 Anna Elisabet Jönsson som i Ödeshögs socken dr'ivit handels r'o'relse undr firma Gerda Blomstedts Eftr. Anna Jönsson ämnar i Stora Åby socken öppna filial till denna rörelse under själv ständig förvaltning och med samma firmanamn. ' 44 2 Dag då kungörelsema blivit Anmälan införda i Anmälans innehåll intagits i orts allmänna Blad Nr registret tidningen tidningarna 6755 19350823 19350902 19350913 Karl Anders Fransson ämnar i Stora Aby socken öppna handels rörelse under firma Boets Reparationsverkstad Karl Fransson. 19520307 19520311 19520418 Filial öppnas i Norra Valkebo kommun utan självständig förvalt ning och under oförändrad firma. 19711231 19720107 19720114 Rörelsen drivs under nytt namn Vikingstads Cykel och Moped Affär Karl Fransson. 6773 19350926 19351003 19351011 Einar Fridolf Svensson ämnar i StoraÅby socken idka speceri och manufakturhandel under ñrma Einar Svensson. 19730706 19730713 19730720 Handelsrörelsen har upphört. 6796 19351018 19351024 19351101 Elisabet Holm ämnari StoraWby socken idka diversehandel under firma Elisabet Holm. 6820 19351120 19351129 19351206 Erik Gunnar Leife ämnar i Stora Åby socken idka handelsrörelse under firma Erik Leife. 7056 19361008 19361026 19361106 Karl Oskar Holger Jonsson ämnari Stora Åby socken idka handel under firma Boets Radioaffär Karl Jonsson. 7086 19360708 19361130 19361211 Ester Elisabet Svensson ämnar i Stora Åby idka speceri och diversehandel under firma Ester Svensson. 19430708 19430713 19430723 Handelsrörelsen har upphört. 7202 ' 19370521 19370609 19370618 Georg Valdemar Heineman ämnar idka handelsrörelse i Stora ?Åby socken under firma Kvarneryds Borstträfabrik Georg lHeineman. ' 7362 19380219 19380224 19380304 Elis Mariin Pettersson ämnar i Stora Åby idka handel med till * skräddaryrket hörande artiklar Linder ñrma Martin Pettersson. 7551 19381027 19381107 19381118 Lennart Bertil Wiktor Fredriksson ämnari Stora Åby driva rorelse med filial i Ödeshögs samhälle utan självständig förvalt , ning under ñrma Sotängs Handelsträdgård Lennart Fredriksson. 19580425 19580429 19580509 Handelsrörelsen har upphört. ' 7900 19410207 19410210 19410221 Ernst Konrad Andersson ämnari Stora Åby socken idka handel . under ñrma Ernst Andersson. 7969 19410530 19410609 19410613 Kun Emil Liljegren ämnar i StoraÄby socken idka handel under Firma Emil Liljegren. 19640228 19640303 19640313 Handelsrörelsen har upphört. 8305 , 19430708 19430713 19430723 .Ester Elisabet Stark ämnar i Stora Åby socken idka speceri ___ och diversehandel under firma Elisabet Stark. 19531010 19531014 19531127 Handelsrörelsen har upphört. ' 8313 19430729 19430806 19430820 Karl Erik .Johansson ämnar i Storany socken idka handel ' i under firma K. E. JohansSon. \ 19730413 19730419 19730427 Fanøelsrörelsen har upphört. 8895 19451124 19451203 19451207 Karl August Gunnar lnges'son ämnar i Stora Aby socken idka i handel under firma Einar Roos'Eftr. Karl lngessom 19590508 19590512 19590522 Handelsrörelsen har upphört. 8905 19451204 19451210 19451214 Eskil Erik Folke Eskilsson ämnar i Stora May socken idka ;handelsrörelse under firma Halvarby Trätörädling Folke Eskilsson. 19731012 19731019 19731026 lHandelsrörelsen har upphört. . I : 45