Lokalförening

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I ÖDESHÖG Söndagen den 17 mars 1974 samlades några personer, med Margareta Bergström i spetsen, i Ödeshögs församlingshem för att starta en lokalförening av Rädda Barnen. Den första styrelsen kom att bestå av ordförande Margareta Bergström, vice ordf Stina Persson, sekr. Brith Cadelin, kassör Sköld Arvidsson. Övriga i styrelsen var Ove Hanggaard, Birgitta Bäck, Gerty Gustavsson och Ulla Mttmark. Startkapitalet var 406:05 kr. För att förstärka kassan satte man genast igång med insamlingar. En av de första aktiviteterna var pappersinsamling i samarbete med Roland Andersson. Den gav ett netto av 1.423: Samarbetet med Roland Andersson pågick i många år och vi är tacksamma för allt han gjort för Rädda Barnen. Den 9 oktober hade man fått in så mycket pengar att styrelsen beslöt betala för 3 fadderbarn. Detta åtagande fortsätter ännu. Den 2226 oktober hölls den första loppmarknaden. Den inbringade 3.324245, ett fint resultat. Medlemsantalet första året var 41 och årsavgiften l 5:. Under 70talet gjorde Rädda Barnen stora insatser i Östpalcistan, Bangladesh, Vietnam, Kap Verde och Sydjemen. När Rädda Barnen byggde Amban, sju barnbyar i Etiopien, för tre tusen hemlösa barn, var förstås Ödeshögsföreningen med och samlade in en liten del av de pengar som behövdes. 1979 var FN:s barnaår och vår förening gav ut ett par skrifter om Ellen Keys tankar kring barns rättigheter. Opinionsbildning och engagemang för barns situation i Sverige blev allt viktigare. FNåret firades med en barnvecka i Gamla riksdagshuset med information, seminarier, utställningar mm. Rädda Barnen öppnar nu ett kontor i Geneve och får konsultatin status i FN. Svenska Rädda Barnen har en representant där. Under 80talet hade Rädda Barnen insamlingskampanjer iför att hjälpa barn i Kambodja, Malaysia och Thailand. Man fortsätter att satsa på mödraoch barnavård med förebyggande hälsovård såsom vaccinering och kostråd. 1981 samlade vi kläder och skor till Polen. Glädjen var stor i föreningen när vi efter några månader fick ett tackbrev från en liten polsk by vid ryska gränsen. Då visste vi ju att vårt arbete inte var förgäves. Rädda Barnen byggde en barnby för sydafrikanska flyktingar i Tanzania. För detta ändamål samlades det också in pengar. Under 80talet förändrades biståndet från att i huvudsak ha skett i samarbete med resp. länders regeringar7 till ett Ökat samarbete med lokala organisationeri biståndsländerna. Gatubarns situation uppmärksammades i höstkampanjen 1985. /ffI/lff/JA" " Allt fler flyktingar kommer till Sverige och Rädda Barnen fokuserar sitt intresse bla. polisens behandling av flyktingbarn i häkten. Skilsmässobarns situation och vårdnadskonflikter blev ett nytt problemområde för Rädda Barnens barnombudsman. 1988 började man med barntelefon, en jourtelefon för barn och föräldrar som behöver hjälp. Rädda Barnen blir medlem i Internationella Rädda Barnen alliansen. 1989 antas ”Konventionen om barnets rättigheter”. Kampen om barns rätt förs på två fronter: genom opinionsbildning och genom konkret bistånd. Slutet av 80talet präglas av det som händer i Östeuropa efter kommunistregimens fall och upplösning. Jag tänker då på Rumäniens barnhemsbarn där vi gjorde stora insatser. Rädda Barnen har medverkat till bildandet av Rädda Barnen organisationer i Rumänien och i de baltiska staterna. Vi tror på långsiktigt hjälparbete och att hjälpen blir mest effektiv om människorna själva är med i förändringsarbete och får stöd att bygga upp det egna landet. Under de senaste åren har insamlingar och opinionsarbete varit inriktat på barn i krig7 i Jugoslavien och Rwanda och för barn som utsatts för sexuella övergrepp i bl.a. Thailand men även i Vårt land. Rädda Barnens centrum för barn i kris och en mottagning för sexuellt utnyttjade pojkar har inrättats i Stockholm. Varje år har vi i vår lokalförening försökt att bidraga till allt detta stora arbete som Rädda Barnen centralt bedrivit. Vi är en liten förening med små resurser. Under årens lopp har ändå loppmarknader, julbasarer, lotterier, brödförsäljning m m resulterat i en hel del pengar som fördelats dit där det bäst behövts. I det här sammanhanget måste jag nämna att lantbrukare på orten under många år skänkte en del av sina spannmålsintäkter till oss genom att anteckna sig på utlagda listor i spanmnålsmagasinen i Hästholmen och Váderstad. En långkörare var också lumpoch klädinsamling i samarbete med Röda Korset. Flykting86 kampanjen var också ett samarbete med oss. Vi tackar för gott samarbete på flera lämpliga gemensamma projekt. Sedan 82 Har vi hållit på med julmarknad på skyltsöndagen. Elisabeth Wiléns fantastiska pepparkakshus har alltid haft en strykande åtgång, och även lotterierna, som Gunilla Netzel skickligt arrangerat9 har gått mycket bra. Vinsterna har i stor utsträckning varit skänkta av Ödeshögsbor. Några år hade vi Vår modevisning i Riddarsalen där firmor och frivilliga ställde upp gratis och hjälpte oss till ett netto av 10.000: Vilket Vi tycker är ett strålande resultat. Vi har under åren deltagit i kurser och konferenser som riksoch länsförbund anordnad i syfte att informera oss och få kunskap om Rädda Barnens arbete här hemma och i andra länder. ”Del V'Cislo jag vel' ÖP Lraiq del föpslöp om fina. Om del inle shulle vom [<qu shulle jag hunno åLCI n'ciP som he'sl mi” hemland” Lydia TQLQS fe “Ljhlinqhom Nedtecknat av Gunhild Larsson