2003:82 Runnestad 1:1 Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arkeologisk förundersökning Runnestad 1 :1 Elkabel __ Röks socken Oçieshögs kommun Ostergötlands län Viktoria Björkhager 2003 155 1"'“1 x 1 \. I w Finspång .' \ . , | '1 ' i_ _ . F | ,. ; . , »1, 1| “5. I i' 4 \\ . \ Norrköping 1 i I I _ Motala 4 ,' “"\\ KD '\.. S \\ II .. I \ r \; ,I Soderkoplng Ödeshög __ l \ Osterbymo II 0 10 |_I_I ,J' tv'nv J Rapport 82:2003 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fomlämningsnummer Ekonomiska kartans blad Koordinater Typ av undersökning Länsstyrelsens diarienummer ÖLM diarienummer ÖLM kontonummer Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Fältarbetstid Total proj ekttid Totalt undersöktes Därav intensivt Fynd Foto Analyser Runnestad 1:1 Rök Ödeshög Östergötland ÖLM 4 084 28 (8E 2i Valla) och 084 38 (8E 3i Svanshals) X6565600, Y1440600 Arkeologisk förundersökning 2201416100 748/00 6565 Vattenfall Elnät Service AB Vattenfall Elnät Service AB Viktoria Bj örkhager 20010612 16 tim Ca 250 m Ca 250 111 Nej Nej 14Canalys (Ua18084) Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum. Rapport 8222003 Grafik Renritnin g Grafisk form Tryck Ur allmänt kartmaterial © Östergötlands länsmuseum Lasse Norr © Lantmäteriverket dnr 50799499 ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM KULTURMILJÖAVDELNINGEN Box 232 0 581 02 Linköping 0 Tel 013 23 03 00 ° Fax 013 14 05 62 lansmuseum@lansmus.linkoping.se ° www.linkoping.se/lansmuseum Runnestad 1 :1 EIkabeI Arkeologisk förundersökning Röks socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Sammanfattning Östergötlands länsmuseum utförde i juni 2001 en arkeologisk förunder sökning i form av antikvarisk kontroll inom ovan rubricerad fastighet. Förundersökningen utfördes inför nedläggandet av en elkabel från ett planerat vindkraftverk fram till en luftledning. Vid förundersökningen påträffades tre härdar och två mörkfärgningar i den sydöstra änden av schaktet, intill vindkraftverket. Anläggningarna daterades till förromersk järnålder. Viktoria B j örkhager antikvarie 1 H 5:' 3" som i a ' | 3...___ _ ' r.i1 LlLLå wcruê1iiuj_|_;_.3u_...r_';'_'.:""',IIIL / i är' .ti Jinrån: '#5 .'L_ “fdHH' I' rig; . ' r; ' ' . ?Alga..21 __ i: 2?! I?" .r'f "* ' x L+ av' 1 _ || 113: I [J in!" H 1 ”I _.r' f 'i 1 .r . _51_ l. EUMQjME; . . . .nu"'l _HH_ J15' r w “x 'w WEST?” af. r . | .5 _i_ . . ' _ rä: . . Figur 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 28 (8E 21' Valla) och 084 38 (8E 31' Svanshals) med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. 4 Inledning Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk förundersökning inför nedläggandet av en elkabel fram till ett planerat vindkraftverk på rubri cerad fastighet. Förundersökningen utfördes den 12 juni 2001 efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vattenfall ElnätService AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen samt rap portarbetet var undertecknad. Områdesbeskrivning Det aktuella området ligger på en höjdrygg ca 110 meter över havet i en fullåkersbyggd som är rik på fornlämningar. Norr om undersöknings området ligger en hög med en diameter på 20 m och en höjd av 1,31,6 m (RAÄ 37, Rök sn). Nordöst om denna hög finns ytterligare en hög med en diameter på 18 m och en höjd av 1,75 m (RAÄ 42, Svanshals sn). I samma område har även flera stenyxor påträffats i åkermarken i form av skafthålsyxor (RAÄ 65, 127, 128 och 138). Den aktuella kabelsträckningen gick i nordlig riktning från vindkraftsfundamentet till luftledningen endast ett hundratal meter från den västra storhögen, RAÄ 37. Östergötlands länsmuseum utförde i maj 2001 en arkeologisk utredning inför uppförandet av det planerade vindkraftverket. Vid undersökningen påträffades en härd och ett stolphål som daterades till yngre förromersk järnålder (Bj örkhager 2001). Syfte Syftet med förundersökningen var att fastställa om lagskyddade forn lämningar berördes av markingreppen. Om mindre ingrepp kom att ske i fast fornlämning skulle lämningama undersökas och dokumenteras en ligt sedvanliga metoder vad gäller att fastställa deras karaktär, omfattning och datering. Om lämningarna hade en avsevärd omfattning skulle länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas för vidare beslut i ärendet. Med anledning av de tidigare funna lämningarna fanns flera frågeställ ningar till den aktuella undersökningen: Finns det ytterligare lämningar i det aktuella kabelschaket? Kan de i så fall verifiera att de funna anläggningarna tillhör ett större komplex? 0 Har de eventuella anläggningarna samma datering som de redan funna? lzl \ i '_'__,__..""Tl UNNESTAD ' _.H m” .f l .» Figur 3. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 084 28 (8E 21' Valla) med kabelstra'ckningen markerad. Skala 1:5 000. Metod och dokumentation Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av en antikvarisk kontroll. Det aktuella kabelschaktet öppnades i sin fulla längd och schak tades ned till anläggningsnivå på ett djup av O,35O,4 m. Efter avslutad dokumentation grävdes det till fulldjup på ca 0,8 m. Schaktet hade en bredd av ca 1 m för att det lättare skulle gå att få en uppfattning om framkomna anläggningars utbredning. Anläggningar grävdes och doku menterades enligt sedvanliga metoder i form av plan, profilritningar och separata anläggningsbeskrivningar. Resultat och tolkning Förundersökningen resulterade i att tre härdar och två mörkfärgningar påträffades. Härdarna hade en diameter på O,6O,8 m och ett djup på ca O,lOO,l4 m. De utgjordes av sotig något moig lera med inslag av kol och skärvig sten. Anläggningarna framkom alldeles nordost om platsen för fundamentet. De låg förhållandevis koncentrerade. Inga försök gjordes för att flytta på sträckningen eftersom det då förmodligen skulle fram komma ytterligare lämningar i form av bland annat huskonstruktioner, vilka bör undersökas i sin helhet. Det nu aktuella schaktet gick igenom ett härdområde som inte bedömdes ta så stor skada av en kabelförläggning som exempelvis huskonstruktioner. Almuphuk du. from Sluivw :i :1.(19qx›;o.c.| v15 mk mm (1000); cub r:4 m: i: pmb ulptchron] Ua18084 : 2195:*55BP g 2600BP 68.2% probability 'g 360BC (37.1%) 2703c .s 260BC (31.1%) 170BC g 24003? 95.4% probability ä 390130 (95.4%) 9013c C 3 220on s .ä 3 200on n: I | l . I I | | I I I 800Ca1BC 600CalBC 400CalBC 200CalBCCalBC/CalAD200CalAD Calibrated date Figur 4. Kalibreringskurva för ”Cprov analyserat på Ångströms laboratoriet i Uppsala. Datering Ett kolprov skickades för analys från en av härdarna (A5). Den daterades till 360 f Kr 170 f Kr med 1 sigma (Ua18084) (1 v s förromersk järnålder. Slutsatser Vid förundersökningen påträffades ytterligare fornlämningar i form av härdar och mörkfärgningar. De låg väl samlade ett 30tal meter nordost om fundamentet. Utmed den resterade delen av kabelsträckningen fram kom inga ytterligare lämningar. Det ringa avståndet mellan fyndplatsema tyder på att de sannolikt hör till samma komplex med boplatslämningar. Ett 14Cprov i en av härdarna bekräftar teorin och visar att de nyupptäckta anläggningarna hör till förromersk järnålder, vilket stämmer väl överens med den tidigare dateringen. Det finns med andra ord en kontinuitet i närområdet från stenålderi form av lösfynden av stenyxor genom brons ålder med de ståtliga storhögarna fram till äldre järnålder med den ny funna boplatsen. Referenser Björkhager, V. 2001. Vindkraftverk vid Runnestad. Arkeologisk utred ning, etapp 2, Runnestad 1:1, Rök sn, Östergötland. Östergöt lands länsmuseum, Rapport 3122003.