2006:18 Heda Kyrka: Arkeologisk förundersökning

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

GP dn Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGlSK FÖRUNDERSÖKNlNG Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 4226032002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGlSK FÖRUNDERSÖKNlNG Heda kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 4226032002 Karin Lindeblad 5 J Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV Öst Roxengatan 7, 582 73 Linköping Tel. 01324 47 00 Fax 0131013 24 uvost@ raa. se www.raa.se/uv Produktion och layout Britt Lundberg Grafik Lars Östlin Utskrift UV Öst, Linköping 2006 Kartor ur allmänt kartmaterial, ©Lantmäteriverket, 80] 82 Gävle. Dnr L 1999/3. ©2006 Riksantikvarieämbetet UV Öst, Rapport 2006:18 ISSN 14040875 Innehå" Bakgrund 5 Syfte 5 Kulturmiljö 5 Metod och genomförande 5 Resultat 5 Sammanfattning 6 Referenser 6 Administrativa uppgifter 6 ut_ Il'r _frå_ t_ lg_ R HH..., Hamann: I' . 5.1....L i. ' Fig 1. Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:50 000. Karta över Östergötland med platsen för undersökningen markerad. Arkeologisk förundersökning Heda kyrka Bakgrund Den arkeologiska förundersökningen föranleddes av att Ödeshögs kyrkliga samfällighet planerade att installera bergvärme i Heda kyrka. Schaktningsarbetena för bergvärmen innebar att ett drygt 20 meter långt schakt planerades på kyrkans norra sida, Öster om den del av kyrkan som byggdes till på 1800talet. Syfte Syftet med undersökningen var att försöka undvika att äldre gravar och andra lämningar på kyrkogården berördes. Schaktdjupet skulle därför minimeras så långt det var möjligt. Kulturmiljö Heda kyrka är uppförd under tidigmedeltid. Av den romanska kyrkan återstår idag långhuset och västtornet. På kyrkans södra sida har tidigt ett mindre kapell med absid byggts till. På norra sidan tillfogades även ett sidoskepp med tunnvalv av cisterciensisk typ. På 1 800talet var kyrkan förfallen och restaurerades av arkitekten Carl Georg Brunius. Byggnaden fick då sitt nuvarande utseende med korsarmar i öster och ett nytt kor. Metod och genomförande Schaktningen utfördes med grävmaskin och det arkeologiska arbetet utfördes i samband med schaktningsarbetena. Schaktet var drygt 25 meter långt och 1 meter brett. Djupet varierade mellan 0,6 och 0,7 meter. En planritning över schaktet upprättades i skala 1:100. Resultat Inga gravar berördes av schaktningsarbetena, däremot fanns det en relativt stor mängd upp grävda skelettdelar i massorna, som schaktades upp. Ben saknades i partiet närmast den norra korsarmen och i schaktets östligaste del (se fig 2). Trots att schaktet var tämligen djupt fanns inga intakta gravar. Detta beror sannolikt på att massor lagts på kyrkogården när korsarmarna och koret uppfördes på 1800talet. Ett par meter öster om korsarmen fanns två, drygt meterstora stenar. Funktionen för dessa är oklar. I schaktets östra del fanns två stenar i nordsydlig riktning, cirka 0,40 meter stora. De låg på ett djup av cirka 0,70 meter och kan möjligen vara en del av en äldre kyrkogårdsbegränsning. Linköping i april 2006 Karin Lindeblad Natursten, 05 0,40 m, äldre kyrkogårdsgräns? < _› 0,600,70 påförda massor. Under detta ett lager med mycket ben, tegel och bruk, skelettrester ej i läge. Inga ben Sammanfattning Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i maj månad 2002 en arkeologisk förundersökning, i form av antikva risk kontroll, i anslutning till Heda kyrka. Undersök ningen utfördes med anledning av att Ödeshögs kyrkliga samfällighet skulle installera bergvärme i kyrkan. Syftet med det arkeologiska arbetet var att genom att minimera schaktdjupet också undvika att äldre lämningar berördes. Inga begravningar berördes av schaktningsarbetena, däremot fanns en ansenlig mängd skelettdelar i de på förda massorna. I östligaste delen av schaktet fanns ett par stenar på rad i nordsydlig riktning. De kan vara en del av en äldre kyrkogårdsbegränsning. Referenser Riskantikvarieämbetets byggnadsregister vvvvvv.raa.se Administrativa uppgifter Län: Östergötlands län. Landskap: Östergötland. Kommun: Ödeshög. Socken: Heda. Plats: Heda kyrka. Läge: Ekonomiskt kartblad 8e 2H Rök. Undersökningens mittpunkt: X 6460630, Y 1435080. Riksantikvarieämbetet dnr: 4226032002. Länsstyrelsen dnr: 43365 902. Länsstyrelsen beslutsdatnm: 20020222. Projektnnmmer: 1520398. Ansvarig arkeolog: Karin Lindeblad. Beställare: Länsstyrelsen i Östergötland. Kostnadsansvarig: Ödeshögs kyrkliga samfällighet. Undersökningstid: 20020528. Undersökningsomräde: Ca 25 löpmeter. Doknmentationsliandlingar: 1 planritning publicerad i denna rapport. Fynd: Inga fynd tillvaratogs. Portal Natu rsten , Norra Natu'stenr korsarmen øi,2m Fig 2. Plan över schaktet. Skala 1:150.