Fynd från den äldre stenåldern

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

w 30 85. Brandgrop med en fet, plastisk massa af aska, och bräøula han, i hvilken låg en del af en jämn:ål 60 cm. djupt. Järnnälsfragmentet är fint och smalt, af 6,45 om. längd. Att grafven befann sig så, djupt, berodde på, att mycket jord blifvit påkörd i närheten af staketet, där den låg. 186. På: 64 cm. djup låg med hufvndet iväster ett mycket förmultnadt barnskcletzf. Invid detsamma hittades nägra med små intryckta cirklar ornerade kr'zøkskärfooø* samt 7a(rrtstätiiing. V De här funna krnkskärfvorna äro de första och hittills enda ornerade, som anträffats ä Alvastragraffältet. Då de anträffats jämte skelett, torde, de härröra från tiden ef ter Kr. f. i 187 och 188 innehöllo hvar sin Zewmza. på ett djup af resp. 56 och om., båda utan beninnehäll. 189. I riktningen norr söder låg en sättning af ett' dubbelt lager stenar, 2,90 rn. långt och 1,30 m. bredt. De högsta stenen befann sig » 14 om. under jordytan, denläg sta 50 om., sydändan 27, nordändan _ '20 om. Under sättningen låg på rygg ett skelett med hnfvndet mot norr och med armarna utefter sidorna. Dess längd var 170 om., bredden öfver axlarna 47 om. Skallen läg ø 122 om., rygg raden # 125 cm., fötterna # 129 om. Vid högra armbågen fanns något haxrtsfätvnMg till ett träkärl. Täokstenarna hade delvis krossat skelettet. 192. Under en af 8 stora stenar bestående sättning, lagd i norr w söder på ett djup, växlande mellan 65 och: F 102 om., anträffades ett skelett med hufvudet liggande i norr. _Vid höfterna låg en 1 två delar bruten jämskäm, i, hvars skaftdel sutto 2 järnnitar. Bredvid skäran hittades: stycken af en jäwmål. En annan jáimskáim med tvänne nitar i skafttenen ani träffades i nordvästra kanten af stensättningen 189. 'De här ' omnämnda grafvarne tillhöra samma tid som de under de föregående åren undersökta, väsentligen de två århundradena strax efter Kr. f. samt en kort tid förut. Un der är 1905 ha inga gräfningar företagits vid Alvastra, men dä ett stort antal grafvar ännu förekomma i äsens södra del, torde undersökningen äter vid tillfälle komma att upp“ tagas. En sammanfattning med åtskilliga bilder af de år öl âlilvastragraffältet gjorda fynden är offentliggjord af prof . ontehus 1 hans afhandling om “(.lsfcøjgötlcmrl :under landmo iiden” i Sv Fornminnesförenin ' ' " ' a . , . , gens tidskrift, bn d X 7 Id. 268 och följande. m 4” 19007 1 T. J. AraLe. 'Ett fynd från' den äldre stenåldern i Gstergötland. (Aftryck ur Ymer, 25 årg., h. 1, 119 f.) Hösten 1904 inlämnades till Statens historiska museum 1n samling. tillhuggna dintredskap, hvilka hittats kyrhondegårds ägor i Ödeshögs socken, Östergötliind åñgtufran Vättern. Enligt meddelande af npphittaren hlemJ nansagaren Edvard Eriksson, funnos sakerna spridda) ä e' real af omkring 100 kvadratfamnar å en sidländt älkerp u allla? söder om en äs, Häggestabacken. ?oma H ic_ den af mig företatrna reliminä " ' ahämtades, att fyndplatsenb upgodlades dêrllddilädiiknlönOgâll* edan. Tydligen har den dessförinnan utgiorts af eg mo ash 1 ännu äldre tid af en liten sjö. Öfverst fanns ett in? Tirdslager af c:a 25) om. tjocklek och därunder ett larer af gul, lagrad, plastisk gyttja (P). I matjorden ialrttoaos åklicra ,längder af _sötvattenssnäokon mest tillhörande slälrtena Pisa: ocg. Limnaea., Flintorna hade vid plöjning npjvtäckts max xåuvälåtâlgålsilll 25 om. Prof af jordlagren och snäc ,,D.e insända :flintsakerna utgjordes af 3 små v'xor af sla g flmta af den typ, som danskarna kalla ”skivespaltere”7 som anträffats i mängd i de äldre J åska affallshögarna (llskaldyngernell) ' pä boplatser, särskildt i Skåne (jfr 3:. fig. 4: i Knut Kjellinark: Öfversikt Jfr/63 stenåldersboplatseø', Ymer 1.904. ; Vidare ett knifiiknande flintred; ;i af 10,2 cm. längd, bildadt af ett ;2, hvars ena eggkant till två tredje r tillhuggits, att ett handtag bil Afven en del af Inotstående egg Fh'ntyxa från Ödeshögs fg/mlet. 1/2. ' _32_ Far tillhuggen, .och i den mot slagbulan motsatta anden genom retnseher bildad en skrapegg. Ytterligare tillkomma 20 _l'lintspan, dels hela, *dels afslagna, samt ett par gröfre Hintstycken, det ena med skrapkant. Två af flintspanen ,syi nas afven äga skrapkant vid den ena änden. Ett flintborri med trekantig genomsk'arning erinrar om fia. 29 i S. Müller Ordning af Danmarks Oldsagcr 1. Till de insända ñintorna hörde äfven 2 små stycken, det ena bildadt af en del af eggpartiet till en slipad ñintyxa, det andra tillhugget af ett» sh'jmdt föremål. Om det sistnämnda är säkert bekant, att det ej funnits jamte de andra Hintorna utan närmare går? den, och så torde äfven vara ,falletmed det andra. Defunna flintredskapen aro af typer, tillhörande den äldre nordiska stenålderns sista tid. Platsen, där de hittats 'utgjorde sannolikt vid tiden för deras ditkomsten. mindr insjö. Intet antyder, att här skulle ha funnits en af män.: niskor' bebodd holme. Lika litet finner jag det troligtka i dessa på Hera ars område spridda flintredskap skulle utgör .delar af depåfynd. Däremot förefaller det mig, som om den' at G. Sarauw för Maglemosefyndets,tolkning uppställda hy* potesen 1 om människor, som lefvat pa en kringdrifvande ilotte, har skulle vara berättigad. Från en llotte kunde flintå redskapen latt falla ned ivattnet. Inga lerkruksskarfvor eller benlöremål ha hittats på platsen. Fyndstallet torde vara vardt en närmare undersökning. Om Viiundantaga det enstaka och .kanske ej fullt sakrafyndet från ancylustiden _ 33 __ Myntfynd från Linköping. :Ett intressant fynd gjordes för en tid sedan i Linköpinc'r ;af nagra arbetare, som, vid grundgrafning för tillbyognadli grosshandlaren Axel Karlsons gård Nzr 18 S:t Pers ljivarter påträffade ett betydande antal större och mindre silfver7 .; mynt. Dessa mynt 106 st. »w alla från 1500talet och temllgen .Val bibehållna, hembjödos i laga ordning staten till 'inlösen ooh utgjordes till'en mindre del. 35 st. _ af svenska Vasamynt, men största antalet befans vara utland slia, mest tyska, thalrar. Tidigaste året för Sverige 1536 ;och senaste 1575. De utländska mynten 'aro fran unmfär' samma tid, d. V. s. 153478.. Fyndet har vid statens ligisto iska museum fått inV.numret 12524. ' "i Svenska mynt: (mark 1536, , typ som Stjernst. Nzr 591, se fig. 1 1 ex. i trakten af Norsholm, utgöra dessa llintredskap de äldsta Fm_ 1_ spåren af människans uppträdande i Östergötland, och om 1537 _ 4 . ' fyndet kan karakteriseras som ett boplatsfynd, 'ar det säkert ” 15407 typ som Smal"1185 N11" ?91: se 5%_ 1 1 77 det aldsta i de centrala delarna af Sverige. , ' ” 15 7 a 71 N21' D95 . . . . r 1 ',,' T. J. Arne. * ” 4 “45' , w _ n Clio _i_ . v men bilden varier. ,\ g , 1 1 G. Sarauw: En Stenaldersboplads i .Maglemose ved lelerm). 1549, Clio V ClIO dzo . . . . ] n .Aarbøger t. nord. Oldkynd. 1908. › . ,H Nzrt'll ,. . . . 1 .H 1 77 ”i ,, 704, se fig. 2