Ett vindkraftverk intill en stensträng

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RAPPORT 2015:73 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ETT VINDKRAFTVERK INTILL EN STENSTRÄNG INTILL RAÄ 64 SJÖSTORP 1:1 ÖDESHÖGS SOCKEN ÖDESHÖGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Ett vindkraftverk intill en stensträng Innehåll Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Områdesbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Åtgärdsförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Schaktbeskrivningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box 232 581 02 Linköping 013 23 03 00 www.ostergot|ondsmuseum.se Sam manfattn I ng Östergötlands museum har utfört en arkeologisk förundersökning med anledning av planerat uppförande av ett vindkraftverk inom fastigheten Sjöstorp l: l, Ödeshög socken, Ödeshögs kommun. Grunden för det planerade vindkraftverket är lokali serad ca 50 m norr om en stensträng (Ödeshög 64:1). Ett förundersökningsschakt grävdes 20140609 vid platsen för grunden. 20151 104 drogs ytterligare tre sökschakt utefter sträckan för en planerad serviceväg till vindkraftverket. Schakten utgjorde en total yta av 132 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten. Östergötlands museum anser att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga under förutsättning att exploateringsomrädet inte förändras. Uppdragsgivare var Hästholmen Vind som även stod för de arkeologiska kostnaderna. Petter Nyberg antikvarie 480000 6458000 JöáSTOHP :2 Björstorp des 11 °' ... oñsvu .di*F I ”575mm láeshiâg 65:1 6457000 f ' .I . 2351 DOHSBGQ __ .l_.k..h1 "“ SJöstORP I 1 äta 5 K. .ak G \. 'U \. \| \ ' \ 4*****Ã\ ;\ J T; '\I “åska Toüstad 6tåi1 ' x. . _ ' © Lantmäteriverket MSZOO8/O6551 6457000 Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med andersäkningsomradet markerat. Skala 1:10 000. 6458000 Inledning Östergötlands museum har utfört en arkeologisk för undersökning med anledning av planerat uppförande av ett vindkraftverk inom fastigheten Sjöstorp 1:1, Ödeshög socken, Ödeshögs kommun. Fältarbetet genomfördes vid två skilda tillfällen. Ett förunder sökningsschakt grävdes 20140609 på platsen för vindkraftverkets grund. 20151104 drogs ytterligare tre sökschakt utefter sträckan för en planerad serviceväg till vindkraftverket. Uppdragsgivare var Hästholmen Vind som även stod för de arkeologiska kostnaderna. Områdesbeskrlvnlng Platsen för det planerade vindkraftverket ligger ca 500 m öster om RV50 strax norr om Ödeshög. Trak ten kring Ödeshög och Alvastra räknas till en del av Östergötlands tre förhistoriska centralbygder. Det finns rikligt med kända fornlämningar i regionen, främst i form av gravar och gravfält från järnåldern. Hällristningar, stora gravhögar tillsammans med spektakulära bronsföremål karaktäriserar bronsåldern i bygden; under senare år har flera bronsåldersplatser påträffats i Västra Tollstad och Ödeshög socknar. Ett stort antal stenåldersboplatser och lösfynd från sten ålder finns också registrerade i regionen som helhet (Browall 2003). Ungefär 50 m sydöst om exploateringsområdet lig ger RAÃ 64 (Ödeshög sn) som utgörs av en stensträng med en längd av ca 50 m. Ungefär 100 m norr om platsen för det planerade vindkraftverket ligger RAÃ 67 (Ödeshög sn) som är fyndplatsen för en flintspets. Inom närområdet har sannolikt ytterligare ett fynd av en flintspets gjorts (RAÃ 66, Ödeshög sn) liksom ett fynd av en stenyxa 83, Ödeshög sn). De exakta fyndplatserna för dessa två fynd är dock inte kända. Ungefär 500 m nordväst om exploateringsområdet finns en registrerad skålgropslokal (RAÃ 28, Västra Tollstad sn). Östergötlands länsmuseum genomförde i novem ber 2000 en arkeologisk utredning inom Sjöstorp 1:1. Utredningen genomfördes strax söder om RAÃ 64 (Ödeshög sn) i samband med schaktningar inför anläggandet av en bana för fotbollsgolf. Vid utred ningen påträffades två intill varandra liggande härdar (Björkhager 2001). I samband med schaktningsarbeten för nedlägg ning av en elkabel mellan Forsby och Råby, ca 850 m nordöst om det nu planerade vindkraftverket, utfördes i maj juni 2001 en arkeologisk utredning i form av antikvarisk kontroll på två platser utmed sträckan. Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse (Björkhager 2003). 4 Östergötlands länsmuseum utförde augusti 2001 en arkeologisk förundersökning inför uppförandet av ett andra vindkraftverk inom fastigheten Råby 7:1. Vid förundersökningen drogs schakt utmed servicevägen och på platsen för fundamentet, men inga dolda forn lämningar påträffades (Björkhager 2002). Östergötlands länsmuseum utförde i december 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 inför en ombyggnad av riksväg 50 längs sträckan Alvastra Ödeshög (Räf 2006) och under november 2006 utförde Riksantik varieämbetet UVÖst en arkeologisk utredning etapp 2 samt förundersökningi nio områden utefter samma sträckning (Elfstrand 2007). Två av områdena (om råde 4 och 5) låg inom fastigheten Sjöstorp 1:1. Vid schaktningar i område 4 påträffades inga arkeologiska lämningar eller fynd. I område 5 påträffades en stenrad som tolkades som en möjlig stensträng. Dessutom hit tades en tät stenpackning som förmodades vara resterna av en väg eller möjligen en skadad förhistorisk grav (Elfstrand 2007). Syfte Syftet med den arkeologiska förundersökningen var primärt att fastställa om fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget. Om fornlämning påträffades skulle förundersökningen söka fastställa dess karaktär, vilket inbegrep utbredning och datering samt potential för eventuell vidare undersökning. Resultatet från förundersökningen ska ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ären det samt utgöra ett underlag för uppdragsgivarens planeringsarbete. Metod och dokumentation Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Sökschakten mättes in med RTKGPS och beskrevs skriftligen. Resultat Grunden för det planerade vindkraftverket är lokalise rad ca 50 m norr om en stensträng (Ödeshög 64: 1 Ett förundersökningsschakt (S202) grävdes 20140609 vid platsen för grunden. 20151104 drogs ytterligare tre sökschakt (S301, S305, S309) utefter sträckan för 6457500 6457400 Atgärdsförslag en planerad serviceväg till vindkraftverket. Schakten utgjorde en total yta av 132 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten. arkeologiska åtgärder är nödvändiga under förutsät ning att inte exploateringsomrädet förändras. 479900 480000 Östergötlands museum anser vidare att inga ytterligare t_ Ödeshgg 67:1 8202 :.. _.üq I. V . I. '5. .i '9; Ii* i' " . i. I. .i 1_ ._ . ._iI . .i 5: "55...r © Lantmäteriverket MSZOO8/ 06551 | 'i' . 67 479900 480000 Figur 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med schaktm markerade. Skala 1:1 000. 6457500 6457400 Referenser Björkhager, V. 2001. Sjästørp 1:1. Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersökning. Rapport 1242001. Östergötlands länsmuseum. Björkhager, V. 2002. Ra'by 7:1 . Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Arkeologisk förundersök ning. Rapport 46:2002. Östergötlands länsmuseum. Björkhager, V. 2003. Forsby Råby. Västra Tollstads socken, Ödeshögs kommun, Östergötlands sän. Arkeologisk utredning etapp 2. Rapport 25:2003. Östergötlands länsmuseum. Browall, H. 2003. Det forntida Alvaxtra. Statens Historiska Museum. Monographs 6. Stockholm. Elfstrand, B. 2007. Mellan Ödeshög och Alvaxtra. Del 1. Om ra'dena I 9. Dnr 42219722006. Del 2. Omra'dena 3, 5, 7, 10 kompletterande undersökningar. Dnr 421 38112006. I Ödeshögs och Västra Tollstads socknar, Ödeshög kommun, Östergötland. Arkeologiska utred ningar och förundersökningar Vid Riksväg 50. UV Öst rapport 2007: 30. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Räf, E. 2006. Ombyggnad av RV50. Strarkan Ödeshög Al vaxtra. Ödeshög och Västra Tollstad socknar, Ödeshögs kommun, Östergötlands län. Arkeologisk utredning etapp 1. Rapport 2006:1. Östergötlands länsmuseum. Schaktbeskrivningar Schakt Längd Bredd Djup Fyllning Undergrund Övrigt (m) (m) (m) 202 12,20 9,65 0,25 Mörk gråbrun lerig silt Rödbrun lerig silt Inget av arkeologiskt lntI'CSSC 301 21,40 1,60 0,30 Mörk gråbrun sandig matjord, Rödbrun sand Inget av arkeologiskt inslag av 0,10 0,20 In st stenar intresse 305 4,30 1,60 0,40 Mörk gråbrun sandig matjord, Blågrå lera Inget av arkeologiskt inslag av 0,10 0,20 In st stenar intresse 309 19,40 1,60 0,40 Mörk gråbrun sandig matjord, Rödbrun sand, inslag av Inget av arkeologiskt inslag av 0,10 0,20 In st stenar 0,05 0,15 m st stenar intresse Tekniska uppgifter Lokal Socken Kommun Län och landskap Fornlämningsnummer Fastighetskartans blad Koordinater Koordinatsystem Höjdsystem Typ av undersökning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Länsstyrelsens beslut ÖM dnr ÖM projektnr Intrasisprojekt Uppdragsgivare Kostnadsansvarig Projektledare Personal Rapportarbete Fältarbetstid Totalt undersöktes Fynd Foto Analyser Grafik Renritning Grafisk form Sjöstad 1:1 Ödeshögs socken Ödeshög Östergötland Ödeshög 64:1 64E 5h NO, 64E 5i NV N6457123 E479808 SWEREF 99TM RH2000 Arkeologisk förundersökning 4312276507, 431512814 BrorTommy Sturk, Bertha Ekstrand Amaya 20140602 525/07,183/14 530723 Hästholmen Vind Hästholmen Vind Petter Nyberg Petter Nyberg 20140609, 20151104 132 m2 Petter Nyberg Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN 14039273 © Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2015:73 © Östergötlands museum Östergöt|ands museum har utför en arkeo|ogisk Förundersökning med an|edning av p|anerat uppförande av ett vindkraftverk inom fastighe ten Siöstorp 1:1, Ödeshög socken, Ödeshögs kommun. Grunden för det p|anerade vindkraftverket ar |oka|iserad ca 50 m norr om en sten strang (Ödeshög 64:1). |nget av arkeo|ogiskt intresse påträffades vid förundersökningen. |SSN14039273 Rapport 2015:73 U ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM