Artikel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Vad världen glömmer har häv duu gömt. (Fryxell).:])et A är \Vsant. Danute på :E .11.brusai13mñken förbi, tideñs *puls slår hårt_ .Det V fort. ;som var gliimnms Hävden ? gimuner dyrbara min'nén om man ' bara ger sig tid ;mt forska. Det var en gång för länge 'sedan ett. rödmålat tvävånmgshusåi ödeg hög. Det låg utmed 'Storgatan 'ain \ delcs innanfjir grindarña/på/ gái'n . la skolans gård; ' Det 'jar 'först *läå rarlmstad sen bodde? häll5 även vaktmästaren. Omsidén blev hu set utdömt som boétad. 'Vad skul le det bli m inet? 1(affeved;§. eller? Jo. man beslöt att 'flyttá det* till Hembygdsgårdeq." \ . Så ska. Vi ha'Ãt, ménf'yarvska Vi ta't. tänkte nog sockenpzaMPár; na; Då trädde släkten'=3erg mm och donerade_ 1.209 kronor. Byggmästare K _A{ "Johansson ledde arbete/sundet' storá ,ekonoá ?niska upporñfmingåi'. Vápför :skul le nu deñba'husu av ;am ,bevaras ?\ Jo, den 20 mars 18.514föddeäiihärj' Fridtjuv Bé'ñg, iska. pada vår* sv.ensk4.*fo;1{$koia.' Han* < Vau' faküiøkt' tar, n.åix_'1'a.*1'én_T Angers Bergwtilmörå çle de föregångániänt spin' 'under förra seklet ;ladé grunden' 'Lin m1, varande Vfopksko'láñ. Déâs'a” män arbetade unüéx: svåra *utk'tonfl'bi ga' förhåü'láüdeg :med 'hängiven het' och uppoffringar. :“ Så 'blev det gamla huset* ,umö'mf i* Hann* bygdsgården oclrinnr'ett som SRC] åmü I '.7 ?Vem “Som\\iä^11'*" får nu träda in :under des's ;agg tak och 4 drömma' såg' “ :11mm i' bitde'n. _patjdgsyçrige _ . 4 *Det är fattigSveriges *3 skolaaü Minskar. På. väggarna hänger enk la y'planlscher méd» fåglar 'och väx ter. "En amslçrâçkánâe .biüd av Rex Annoth " vapénsfabfázk' 4 och hans pensiönärshém” fáltntiglhuaáet _ful113.0dea1jden' konstnämüga ut' émycåknçingeli; Detta] 'hindrade in té ant Sp'fiten ' ñlödáde _ som Äen' våvbäclk genom 'dést gamla' ödesi Tre ..spartansumiå 'skcmbtägkar' “finns " ävenl: medw < i';›inre'd1tmgen.l Det var nog tur att hamen inte var 'så välái'ärda'; *11' tyriJSiwttpnatsen mäteroinka två. xdeçâmeterf Att* ;slçm'jmasgmåmga' intn *seraxiwe 'vid " ?ilahldets z ;ll/0 Åpvçliälvz hyllas' manlälsa' _én ar? [mkel i'r'chçnsikA lärazmzdnmlg, för.. .manad av""en 'fö'ne “detl'ca' 'elev nun *.Ändens' Berg." I det Be'ngñslça hemmet JIä'ndées 5 inga' yppiga 'va 'TLo'r.”.1VLá11' hallå um ,inmmm, dygd " ,_.*'"Den gamla skolan'där Fridtjuv Berg föddes. ' m år senane. / :så detta vävd: Dest bästa, arv en far och mot kan ge sina bam är uppfostran, sådan är bättre än gods och guld. Det är ett råd som Står sig även i dag, drygt hund KH :ooh agrbxémçç Anders'Berg gaxv Ock äámñpñreñ för' att. så kartan vind §›egé15ähl›skápet Vättern tävling är.)Se§el§ä1l3kwpebVäJüte , enar ssv som det '01mm kallas, 'är en › äldsta ' segelsäl Unjdef sin ordf “KG Lindhe tlljéycinnivng: håller »innan igång' m G V ' ;kappseglingar *tävlingar V 'från 'mirtfen' av' ma faim tillokstozber. ,emwsewgwe'lüur 'på Vättern men sak nar båt kan alltså ha. kontakt med 'scoumkåvem Slå. fdnns chansen till Den" ; vanligast :Eöneikzommande AwL.?:.4«n'|'Ivmn\r\ Kv. 'oñrämmâvHcdrvvu_ sommaren. De som blir sugna på en sevgeêl'our under sakkunnig led ning' i › M › nedan 'följer sommaren tävlingspmgmm: Allmänna / [oss 576 juni, 1; ppseglsing Hjo 12 ' on ânmñ anämotñ min vw.er mnkqlph