Gatunamn

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Vlsodág, skal1 den för_ .alltid ›t»L11_ höra klostret, som dock i sådant fallgb'ör betala 2 .mankv pugrij m›e;11'ángi›ft. Br.e/fvet_'baseg^la:s. af' ;Nivc'laisv' Magnussdm ;och >Hax=a11ç1 Bagge. häradshöfvdihg' i 'Lysings härad, samt :med Herstholmehzsv sigill". ' ' ; › r Den fromhe'fén_' var: \_ÅIVSåLeÄdewS2,. ganska påtvihgmd; i ' ' i Eget sigill H :messait 1 här .v dmk att nämt! ?nav men åsikten att qi ' nemwm'kán Im" ägnat' stad; :[1 isacaim'léç. '* Etê'gwn'émâ äåéñ t'yäer' på. det' . i .V'Bexri'sföringén är' givçñis mmm: :sal;med átt' H \ ' ' har varitéta'd kan iyáfi'fé han ;sa uteslutas; ' ? I' Hästhohnen har under tidiga re århundraden haft en förhål lañdevis mycket Större betydelse som canh'alort än i :våra dagar. 'Härom *vittnar en mängd käll skrifter från förr. Lantbrukare Paul Carlsson, Haningetorp; He da, scanskötér pm biblioteks sektionen .inom Ödeshögs'kulhir ken _omloyde'shäg _ _ ' år,"hár ositgöta › (Qfd'çvgods S' ;Gustaf uskpráld' ngtio ei sadérg ägaref 'E41 51.4 gåndar Häs'txholmenk, hade ett eget sig 1; ' 'ååüidev <s_' feoda detzta,__'yár aMbÅLdáft ett: nys dsvagåan ' för ñulla': segei _imexd omsknñft . S VI'LIA' HESTIIJOLME'ANSLS: ' , " I? Ridaeisf'mdä Östgötahishonia ges3 'inte h.ågdt"Bebägg 'för' att” .Hästhol'men ?här vant" stad; Dei' påknás" Elidaist in' maa' j de _ kända _ 'ösügöjjtasltädç'fhav/o ^_ _Vár *allbså riven' ort ágv betydélse. I I ' . én V skrift f från V '113.2'z;nämnas Hjästihoi'nie_rx som _.› sin :f'özfv'enfarvtsf ört". lee'llan östäf dc\h"›YIä›_stéI; ' åhffäi'and? ;af › 'Vikl'dx nedan; uii'dler j 'fd1"1ixbidej;1”;; Samma › år" '_bemämnl' __dds ?orten _ :med . _"VLIÄjLAä FOREN«_ . Sisi”, :ivçjs en ort" med :borg 00h_ handel.. Den både; odhsåiezi :egen ky ka; 5 sar'n'v.: tnqliigen :variI bçbä'genv vensxtat, siar . Skåp' nom alla. 'armen var ,5. ; Sigillet som herr iCarlsson anser ;tyrker teorin om attHästhol men har varit stad, visar bilden w ett skepp för fulla segel och ned texie'n s VILLIAE' 'HESTu IOLMENSIS'. Anses betyda dn' gefa'?" Hästholmens ,Hush / . 5 ?ifåxå te tL mxéné áidwé r' ^ * _bl*a'esn skmd'anim x áltiåiç *_i våra gefle. ;mena :exil _him_ byggdes ,var 'gärtrenuñcåimiéñdên ' W ' .Å 'låmiilåfdlémiá J. ärifrån., styrdê; _'AIbe fit Mig' sinltySkge 4 ,f ,över ' 't“"t“ “a _ W., . V . . , ...denf * “ . hamm@ ationsláder,, 1): de minnesmafken _sqmt få if Fåjån d 3" drogsrtåg muta sku Ma” ' Hål; Siden, eller vad_ dei _ L V ju' 'Föhäwdän canAEmkajr V kvar, e'n förtöjniøigsrmg Qu u ' ute'A'L sjön så "átt'man \ V» éjrkç"fippades' hélf egkçi., ,_ 31,9% j uppväxt på"3platséøz' och' mikns: Själv' _ qür'áiçátbf i; Iianmén. i I ' ' * ' nde' "dve'_ ;att ofvténlvarfen .Vägnüg' Fisnik!? 0:011 _städa,erpåz " f H ' ' _FÖRTS PÅ'qsn'i; 12 ....nnnnnn tillsätmháins ' '._L_L.L..L.L....,. mg; :välgá'r ;fa'miss _'o'dh detta: Agjç'r'? v _LJ_ Häsfhoimens .. 9 a ligt en ?Bari 31V Ellen Key .han för övrigt namnet Häsümlmenj uppkommit av att Magnus La. dnilås och hans rddane använde Malmen för att bestiga sina Mää tar dätnär du korn från havet pá Visma; ' > ' , __ . Historiska' gatunamn “' UtanförnHtoümen var det 117111; näçnkligt djupt för att banama* SikuHe künná' gå *ända intill ond" vädret] var 'lugnt Hamnen låg ñörr annans längrejn än den nu warándé hamnen är hppfönd, Font V Eafándé finns berget :fastnagláQ ie järn'nmgar' dä? skumma, för :öjda Hur länge de har subtit iär aningen som vet i dag, men iet fönéfailler ' troligt .att 'däri låtarna. förtöjda under förra årj mndragdejt har också tidigare va; 'iIt jIiazmlningsp1:its: utom för Igsä ;ensam mañ var _WWan aitflås a direkt ilhåsbén ,ékempleawis häs__ nr. Längs? _är dat' nämligen nå_ gnimd boåten att 'båtarna :måg :e ›ganrska_'1iång<t ut; rarañter _Ãman ställde_ ut_ badkar; sj n; g ' å* ilk'a mannsverdan_ ;landé anåg'åfngar: och han ;ut V_ lasten “2% i :i 3 i ;5 ; ä ä ä å ä Dattgick gqm bekant bma ?Tällâas i11›s"“IIa'nrdelaslm.áni "løhanna tram zágde' 'nétf'rjçich dnaåftwdé i sjön Efter *idet.: byggdes hamnen ut, ' ;tt _'holmen i ck' “fönblindelswe med " âast'a, Land.: i j ,V _ '_ ' ; __VLiid i kommunstyrélsens ' se_ .qmibteñswmma'nttnädd : åkt: gddj :ändes då Eva byggnads 1änm'dgn upprättade V' namnförl lagen till 'gatunamn i '11%le ien,' och nu 'kan således _sami \ ällrç'ts befcl'kning bewegmnda_ al 1' de* hijS'oor'ilske. namnen som har ;lidit resultatet av wtre'wdningen. \ .asübQPgSWiägen är allfpså ett av?? 3 §4.. asfsa. Den går ner till LasüberrY'” :et öch var' den .Väg H.andeIs' man Johanna, tog på 'sina axffärs* 9152012_ Mean' hon flyttade 'han_ .lelscentrat '.till ÖAdeshxögSiolInrådet' "stä11.eit._' U För' _' där? börjasz E4” äxalfra'm, och då kom Hästho *i ten på sidán om den støra. all iwägen. Det hände orten förÄ angt (gjort äångwf tidigare, fak JS'kt :edan när Gustaf Wasa yggde slottet i Vadstena 0911 'rås rök makten för klostret i A" astra. V Ja.,_›_han .var ju förstås nte ensam om det. 7 i, .1: De andra gatunaman i HästV". almén är lika 'intress nta. D363: r som att. bläddra i en histörüe ik över en svunnen storhetstid 1h .Varje namn har lika. mycket' ;t b'ez'ätba. Eller hur? Här någ' ?muuätwwll ' ggikylrgvingen “enar upplysnmga'r na, qm tien.m\er'a wwhägsna _añom tüda' ygrksamneten “i .EIlästholw men gör vnágörn uppnyamd. › x ' .Ä.j_.'.AISt_ure WMLMLLJJA[_;L.A Y ,L . VV'VVHVuuu1