Donerad predikstol

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

a (CAP ,2/5 l ) EÃX) Angående Stora Åby kyrkas nya. donerade predikstol 1781. Inrikes Tidningar nr 82 för torsdagen den 18 October 1787 hade märkligt nog ett reportage från en socken i Lysing. Det löd så här: Stora Åby, Östergöthland den 25 september.\ . Sedan, genom Hr Prosten Tenggreans tjenliga föreställningar, twenne hederlige Soknemän af Allmogen, HäradsDommaren Hans Raelson i Järnstad Carlsgård, samt Husthållaren, Jonas Håkansson i Bonderyd, förledne Juledag förenat sig om, at gemensamt samman skjuta det Capital, för hwilket en ny ochüvacker Prädikstol kun de förfardigas til St. Åby wackra Kyrkas än mera prydande; så blef, genom Hr Prostens föranstaltande samma Prädikstols arbete, 'i rätten tid, framledne Sommar företagit, och med den drift fort satt at Prädikstolen, i dag den 23 Sept. såsom en den vackraste i prten (til heder för Bildhuggaren Meurling som honom förfardigat) år* af Hr Prosten kunde inwigas, med et lampeligt tal öfwer Hesek. 43: 7, i öfverwaro af en ganska talrik församling så af Herrskaper och Ståndspersoner som Allmoge. HWad som härwid i synnerhet väckte de närwarandes upmärksam het, war, at Prädikstolen santa med dukar öfverdragen och be täckt, til dess Psalmen intonerades til Pradikstolen, med Orgel werket, samt Pukor och Trumpeter, hwilka i det samma hördes, då ock de på KyrkoWallen planterade canoner lossades, och i samma ögnablick, hela täckelset, efter gjord anstalt, i et drag ned släptes, och Prädikstolen såsom färdig, i et ögnakast wisade sig i all sin fägring, för första gången, för alla Församling r* ens inwånare, och öfrige närwarande, dem allom tifêffgåäåjelse. Efter slutat invigningstal, hwarmed Prädikan börjades, afsjöngs Ps. Nu tackar Gud alt folk, likaså under musique och canonernas lossande i twenne Salwor. Til middagen woro samtelige Sooknarnas Herrskaper, samt de mast ansedda bland Allmogen i Åby och Ödeshögs Församlingar med deras Hustrur budne, til Prosngården, då de höga Kongl. Skålarne druckos under Musique och canoners lossande i flera omgångar. Hwarpå dansades til sent uppå aftonen, då de respec tive och Hedervärde Gäster åtskildes, förnöjde och glade. I öf_ rigt ansågo alla med synnerlig förnöjelse de anstalter Prosten Tenggrenn tagit till Giwarenas af den nya Prädikstolen samt _ 2 _ deras Hustrurs hedrande; i det desse, samma dag, för första gången intogo de för dem inrättade särskilte stolrum i Kyrkan, midt emot och inwid Pradikstolen. Uppå en stor tafla i maru mor, fästad i wäggen, hvaremot Prädikstolen war uprest, war författad en inscription med gyllene bokstäfwer, som uplyser för eftervärlden, dessa gifwares förtjenster. Uti sjelfwa ina wigningstalet undfingo de en utmärkt hedrande tacksägelse, Wid bordet under middags måltiden intogo de sina rum, näst intil de förnämsta af Gästerna, och hela aftonen behöllos de städse i Herrskapets sällskap, där dem af allaåwisades mycket ynnest' och heder. I' Hmm[vd i