Arrendekontrakt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Arrendekontrakt Jag Justina Jonsdotter upplåter och bortarrenderar mitt egende ett helft mental kronoskatte Rusthåll nr 107 Råby Mellangård på Fyra års tid räknadt från den 14 nästa mars till Samma dag 1894, till Earl Jonssons hustru Josefina Christina Jonsson i Råby Norgård mot följande vilkor nemligen. 1) vaannämnde hemman får nu denna dag emottages med förrättadt höstbruk och rågutsäde af Tre tunnor jemte 12 kap vete som bru karen åligger att på hösten före afträdet Skall efter sig utsâ, tilleläppa och nedmylla, rågen Skall vara ren och Strid Samt frön bar och utsås i Jordegarens närvaro eller den han i sitt Ställa .förårdnar jorden skall väl brukas och gödslas på trädesjorden och i rätten tio på året, arrendatorn får gerga jorden efter eget gottein finnande förutom Sista året Skall 1/5 del af åkerjgrden trädae, på trädesjorden Skall arrendatorn varje år uppgräfva“álla diken och ( renarna efskäras alla otloppsdiken Skall upprensas att icke nogon \ Syra stannar i jorden och öfvriga hållas i ordentligt Skick. 2) Arrendetorn Skall under arrendetiden i rätten tid utgifva alla till denna hemmansdet hörande utskylder så väl kända som okända f äfven som alla Skatter och onera Förutom den kronoskatten Som på_ föras på debetssel unoantaganoes person afgiften för arrendatorn varföre egaren uppbär agementsräntan,.publika byggnader, vägar broars underhåll, Brandstodsafgiften lika som han Skelf vore jord. ägare, så att icke ägaren det ringaste blifver därmed betungad, äfven Skall arrendetorn utgifva till Grennadjeren efter dess kontrakt, min och om ny Sådan skall tillsättes under tiden bekostas det af arren detorn, Förutom beklädningen. 3) Jordegaren förbehåller sig årligen den åkren vid Brygghuset mellan vägen och diket på norra sidan om vägen i trägården erhål ler arrendatorn hälften i trägården vestra ändan efter berget Samt hälften af all frukt i trägården Samt gördsel till potatis åkren i trägården och vid brygghuset förbehålles af egaren Samt nödigadökar till Jordens brukning jemte vid Sättning Stukning och upptagning då äfven arrendatorn tillsläpper körkarl, som boningsrummen för behåller sig egaren följande tvänne kammare å nedre botten i norra (, ändan samt 2ne på öfvra samt Stora skafferit och del i köket efter behof, källaren i norra änden Södra flyglen förutom drängrummet, i norra flyglen förbehålles öfhra boden å nedre botten del i Brygg huset hela ved skjulet och erfoderlig vedbecke deromkring samt fri . väg till densamma Uxhuset med dess ränne samt rännet öfver Stallet C och körgången hela fårhuset förbehålles 4) Sommar och_vinterföda för en ko och en före med lem förbehåller egaren årligen bland arrendatorns lika Kreatbr till vinterfoder Skall arrendatorn lemna 2 lass klöfver ett lass hö 40 ;år på lasset Samt 65år råghalm ssazâ blandkornshalm 55351; kornhalm alt skall vara väl bärgat och inläggas i jordegarens hus efter anvisning Skulle egaren finns för gött att afflytta från gården Skulle_dette ske Skall fodret lösas efter årets marknagångs pris alla öfvriga som egaren förbehåller lemnas under tiden utan ersättning. .5 .zøø/M 44W” :förmåner'såsom potatisland och trägård efter värdi de rum och'hue'* *“““““ Åx 5) Jordegaren Skall varje år af arrendatorn pekomma ane tunnor Råg 16 kappar vete 16 käppar ärter 2 tunnor korn och 3 tunnor bland korn tillsammans tio tunnor ren och Strid afradsgild Spannemål, Som Skall levereras aF arrendatorn i november månad i jordegarens tSpannmålsbo. Torparkarl Malm bibehålles vid sitt kontrakt men arrendatorn Får uppbära Skatten derfor. "6) Arrendatorn skall Varje år omhägna 125 famnar SVedgårdgärdeS* gård var som bäst erfodras då gamla Virket begagmae Samt under hålla alla öeriga hägnader vid gården i Fredbart Skick 2ne nya grindar oppeättas under tiden 7) Det Löfbrott som jordegaren årligen vid gården afverkar Skall arrendatorn erhålla 200 kärfvar lö? arbetet verkställes på hälften af arrendatorn veden Skall hemkjöras till hälftenbplats i betet För 'vedene uppläggning Förbehålles, den vad som kneckten skall årligen bekomma Skell_tagae i Jerperyd och Upparbetas af arrendetorn, äfven Skall arrandatorn För min räkning Från Jerperyd hemsjöra till Råby eller Öninge 3ne Famnar ved För min räkning årligen Samt äfven till sågen köra en tolfter eågtimmer samt när det är akpáfit köra dessa oräder till Råby eller üninge,qvarn och kyrksjuts Samt till Jerperyd och till torget derfor arrendatorn åläggas lemna dertill passande. Skulle egaren komma att Flytta till Öninge måste arren det betalas derstädos. B) Årliga arrendet i Penningar Tvåhundrafemtio (250) kronor som skall varje år betalas den 1 Desember (125) kronor och andra hälf ten den 14 mars efter grödans inbergande då detta kontrakt emot taget erlägger arrendatorn Såsom säkerhet Etthundratjugofem kronor som räntas af egaren efter Fem procent öfverskrider arrendet efter dato erläggas 6 procent ränta till betalning sker. 9) Under tiden skall arrendatorn omtäcka Bröstningen på innan sidan å ladugården halfva vedsgulet med Spån, bräfodra dörrar vid stallet och Fähuset den Spåo till taket tillSläppes af egaren som uteynes i Jerperyd hemsjöres af arrendatorn åfven till latter och väderbräder, äfven skall arrendatorn hålla golf i ordentligt Skick i de hus han innehar, arrendatorn skall årligen utså i rågen 2.2b klöfver och 1 timotejfrö samt tre säckar Forsfors Fata, det föder den förre errendatorn skall lemna emottages af arrendatorn och är han Skyldig att vid afträdet lemna lika mycket och i lika Sorter dessa 125 kronor Som är införda i åttonde punkten Skall Varje år den 14 mars betalas i förtid SåSDm borgen detta kontrakt Får icke på nagon annan transportteras utan egarens bifall eller något Foder eller Spillning Får från gården afföras vid laga ansvar, arrendatorn eger rättighet att tagg grus till vägarna Som tillhör gården Sålunda kontrakterad som skedde i Råby Norgård den22 Februaai'1gün ri 1890 ' \ Justina Jonsdotter JosefinaAChrist' egarinnan " “ .;.. . . . . ;'3«,.::M;.r.. ' att jag på begäran Skrifvit Justina Jonsdotters namn och Josefina Christina Jonssons egenhändigt underskriFvitt intygas af på en gång närVarande vittnen E P Pettersson F G Eriksson Fjerdingsman