Historik över Sättra i Röks socken

Avser Sättra gård. Accnr. 236

Historik över Sättra i Röks socken

Gårdens namn anger den som en plats för forntida fäboddrift.
De första historiska notiserna om den föreligger, liksom beträffande
de flesta av traktens gårdar, i Vadstena klosters räkenskaper.
Vi får där veta att Katarina Vimundsdotter 1387 vid sitt inträde i
detta kloster, dit skänkte sin gård Sättra, ”räntande 12 tönn korn
med därtill hörande ållonskog, som i ållonår räntat 6 mark”
med några närliggande torp samt två kvarnar.

År 1399 tilldömdes samma kloster det gamla frälset Magnusamark med sina
byggnader i Sättra Sätraboda, ”så länge som för dem göres lica oc raet”
enligt landslagen.

Efter kyrkogodsens läggande under Kronan blev Sättra enskild egendom
genom byte till befallningsman Anders Grijs å Vadstena slott
kort före dennes 1587 inträffade död.

Därefter var det säteri åt Per Grijs, som 1636 efterträddes
av Sten Bielke.
Efter denne var ätten Snoilsky i ca 100 år ägare till Sättra, tills
assessor E.E. Snoilsky i mitten av 1700-talet försålde det till
änkefru Magdalena Rosenacker f. Horn.

Hon sålde det till hovrättsrådet Gustaf Cederström och denne
till överste Lorentz Peter Reutersvärd, död 1768.

Sedan kom som ägare i tur och ordning:
löjtnant Karl Joh. Gyllenram som dog å gården 1799,
löjtnant Magnus Adolf von Kothen, död 1816,
ryttmästare Axel Boye,
fabrikör K. Fr. Hornberg,
kapten Jakob Edvard Goes, som dog härstädes 1831,
brukspatron Gustaf Burén och enligt den sistnämndes testamente av år 1831
hans brorson juris utriusqe doktorn Axel Vilhelm Burén å Flämma
samt enligt samma testamente dennes son Vilhelm Burén.

År 1888 försålde ovan nämnde Gustaf Vilhelm Burén gården
till herr patron Pharman Pharmansson,
som i sin tur år 1907 sålde gården till Albert Gustafsson med flera.
År 1916 övertog Albert Gustafsson själv gården.

Uppgifterna lämnade av nuvarande ägaren till Sättra,
inspektor Herbert Gustafsson.
1974-04-25

PDF: Historik över Sättra

Socken: Rök

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Gårdar

Taggar: Sättra gård

Källa: Hugo Brolins samlingar

573